Lag (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica

SFS nr
1986:76
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1986-02-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:788

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra
skatteflykt beträffande inkomstskatter som Sverige och
Jamaica undertecknade den 13 mars 1985 ska, i den lydelse som
detta har erhållit genom det protokoll om ändring i avtalet
som undertecknades den 4 december 2012, gälla som lag här i
landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.
Lag (2013:374).

2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den
del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i
Sverige som annars skulle föreligga. Lag (2013:374).

3 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom
medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot
bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 25
punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör
inges inom den tid som anges i nämnda bestämmelse.

4 § Har upphävts genom lag (2011:1322).

Övergångsbestämmelser

2013:374

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag tillämpas beträffande

a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den
1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen
träder i kraft eller senare,

b) andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för
beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer
närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,
och

c) informationsutbyte enligt artikel 26 i avtalet, på begäran
som framställts dagen för ikraftträdandet av lagen eller
senare.