Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

SFS nr
1986:765
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1986-11-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:802

Uppgifter

1 § Riksdagens ombudsmän är enligt 13 kap. 2 §
riksdagsordningen fyra, en chefsjustitieombudsman och tre
justitieombudsmän. Härutöver kan finnas en eller flera
ställföreträdande ombudsmän.

Chefsjustitieombudsmannen och justitieombudsmännen har i den
omfattning som anges i 2 § tillsyn över att de som utövar
offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar
samt i övrigt fullgör sina åligganden. Lag (2014:802).

2 § Under ombudsmännens tillsyn står

1. statliga och kommunala myndigheter,

2. tjänstemän och andra befattningshavare vid dessa
myndigheter,

3. annan som innehar tjänst eller uppdrag, varmed följer
myndighetsutövning, såvitt avser denna hans verksamhet,

4. tjänstemän och uppdragstagare i statliga affärsverk, när de
för verkens räkning fullgör uppdrag i sådana aktiebolag där
staten genom verken utövar ett bestämmande inflytande.

I fråga om befattningshavare vid försvarsmakten omfattar
tillsynen dock endast befäl av lägst fänriks grad och dem som
innehar motsvarande tjänsteställning.

Ombudsmännens tillsyn omfattar ej

1. riksdagens ledamöter,

2. riksdagsstyrelsen, Valprövningsnämnden, Riksdagens
överklagandenämnd eller riksdagsdirektören,

3. riksbanksfullmäktige samt ledamöter av direktionen i
Riksbanken utom såvitt avser deltagande i utövning av
Riksbankens beslutanderätt enligt lagen (1992:1602) om valuta-
och kreditreglering,

4. regeringen eller statsråd,

5. justitiekanslern samt

6. ledamöter av beslutande kommunala församlingar.

Ombudsmännen står ej under tillsyn av varandra.

Med befattningshavare förstås i denna lag, om inte annat
framgår av sammanhanget, person som står under ombudsmännens
tillsyn. Lag (2009:179).

3 § Ombudsmännen skall särskilt tillse att domstolar och
förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet iakttager regeringsformens bud
om saklighet och opartiskhet och att medborgarnas grundläggande fri- och
rättigheter ej träds för när i den offentliga verksamheten.

Vid tillsyn över kommunala myndigheter skall ombudsman beakta de former
i vilka den kommunala självstyrelsen utövas.

4 § Ombudsmännen ska verka för att brister i lagstiftningen
avhjälps. Uppkommer under tillsynsverksamheten anledning att
väcka fråga om en författningsändring eller någon annan
åtgärd från statens sida, får en ombudsman göra framställning
i ämnet till riksdagen enligt tilläggsbestämmelsen 9.17.5
till riksdagsordningen eller till regeringen.

En justitieombudsman ska samråda med chefsjustitieombudsmannen
innan han eller hon gör framställning enligt första stycket.
Lag (2014:802).

5 § Ombudsmännens tillsyn bedrivs genom prövning av klagomål från
allmänheten samt genom inspektioner och andra undersökningar, som
ombudsmännen finner påkallade.

Justitieombudsman skall samråda med chefsjustitieombudsmannen om
inspektioner och andra undersökningar, som han avser att genomföra.

5 a § Ombudsmännen fullgör därutöver de uppgifter som ankommer
på ett nationellt besöksorgan enligt det fakultativa
protokollet den 18 december 2002 till Förenta nationernas
konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning. Lag (2011:340).

6 § Ombudsman avgör ärende genom beslut, vari han eller hon
får uttala sig om huruvida åtgärd av myndighet eller
befattningshavare strider mot lag eller annan författning
eller annars är felaktig eller olämplig. Ombudsman får även
göra sådana uttalanden som avser att främja enhetlig och
ändamålsenlig rättstillämpning.

Ombudsman får som särskild åklagare väcka åtal mot
befattningshavare som genom att åsidosätta vad som åligger
honom eller henne i tjänsten eller uppdraget har begått annan
brottslig gärning än tryckfrihetsbrott eller
yttrandefrihetsbrott. Ger utredningen i ärende ombudsman
anledning anta att sådan brottslig gärning begåtts, tillämpas
vad som föreskrivs i lag om förundersökning, åtal och
åtalsunderlåtelse samt om allmän åklagares befogenheter i
övrigt i fråga om brott under allmänt åtal. I mål som har
väckts vid tingsrätt bör talan fullföljas till Högsta
domstolen endast om synnerliga skäl föranleder det.

Om befattningshavare genom att åsidosätta vad som åligger
honom eller henne i tjänsten eller uppdraget gjort sig skyldig
till fel, som kan beivras genom disciplinärt förfarande, får
ombudsman göra anmälan till den som har befogenhet att besluta
om disciplinpåföljd. Om det, när det gäller den som är
legitimerad eller annars behörig att utöva yrke inom hälso-
och sjukvården, tandvården, detaljhandeln med läkemedel eller
inom djurens hälso- och sjukvård, finns skäl att besluta om
återkallelse av legitimationen eller behörigheten, får
ombudsman göra anmälan om detta till den som har befogenhet
att besluta i frågan. Motsvarande anmälan får göras i fråga om
begränsning av sådan legitimerad yrkesutövares behörighet, om
denne har missbrukat sin behörighet på något annat sätt. Om
det, när det gäller den som är legitimerad yrkesutövare inom
hälso- och sjukvården, tandvården, detaljhandeln med läkemedel
eller djurens hälso- och sjukvård, finns skäl att föreskriva
prövotid, får ombudsman göra anmälan om detta till den som har
befogenhet att besluta i frågan.

Anser ombudsman det vara påkallat att befattningshavare
avskedas eller avstängs från sin tjänst på grund av brottslig
gärning eller grov eller upprepad tjänsteförseelse, får han
eller hon göra anmälan härom till den som har befogenhet att
besluta om sådan åtgärd.

När ombudsman har gjort anmälan i ett sådant ärende som avses
i tredje eller fjärde stycket ska han eller hon i ärendet få
tillfälle att komplettera egen utredning och att yttra sig
över utredning som har tillförts ärendet av någon annan samt
att närvara, om muntligt förhör hålls. Vad som nu har sagts
gäller dock inte ärenden om avstängning. Lag (2010:664).

7 § Har myndighet meddelat beslut mot befattningshavare i
ärende om tillämpningen av särskilda bestämmelser för
tjänstemän i lag eller annan författning om disciplinansvar
eller om avskedande eller avstängning från tjänsten på grund
av brottslig gärning eller tjänsteförseelse, får ombudsman
föra talan vid domstol om ändring i beslutet. Detsamma gäller
i fråga om myndighets beslut i ärende om disciplinansvar mot
den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen eller
djurhälsopersonalen eller är krigsman eller disciplinansvarig
enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom
totalförsvaret, m.m. samt i fråga om myndighets beslut i
ärende om prövotid eller sådan behörighetsfråga som avses i 6
§ tredje stycket. Närmare bestämmelser om sådan talan
meddelas i lag eller annan författning.

Har befattningshavare enligt vad därom är föreskrivet sökt
ändring vid domstol i beslut som avses i första stycket och
har beslutet tillkommit efter anmälan av ombudsman,
företräder ombudsmannen det allmänna som befattningshavarens
motpart i tvisten. Detsamma gäller, om ombudsmannen har sökt
ändring i beslutet.

Vad i lag eller annan författning är föreskrivet om
arbetsgivare ska i fråga om tvister som avses i denna
paragraf äga motsvarande tillämpning på ombudsman.
Bestämmelserna i 4 kap. 7 § och 5 kap. 1 § första stycket
lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister ska dock ej
tillämpas i fråga om tvist i vilken ombudsman för talan.
Lag (2009:323).

8 § Ombudsman bör ej ingripa mot lägre befattningshavare utan
självständiga befogenheter, om det inte finns särskilda skäl för ett
ingripande.

9 § I regeringsformen finns föreskrifter om ombudsmans
befogenhet att väcka åtal mot ledamot av Högsta domstolen eller
Högsta förvaltningsdomstolen och väcka talan om skiljande eller
avstängning av sådan ledamot från anställningen eller
skyldighet för ledamot att genomgå läkarundersökning.
Lag (2010:1413).

10 § En ombudsman är skyldig att väcka och utföra åtal som
konstitutionsutskottet enligt 13 kap. 3 § regeringsformen har
beslutat mot ett statsråd samt åtal som ett riksdagsutskott
enligt vad som är föreskrivet har beslutat mot en
befattningshavare hos riksdagen eller dess organ, dock inte
åtal mot en annan ombudsman.

En ombudsman är även skyldig att biträda ett utskott med
förundersökningen mot en sådan befattningshavare som nämns i
första stycket. Lag (2010:1428).

11 § Ombudsmännen skall årligen senast den 15 november tillställa
riksdagen en tryckt ämbetsberättelse avseende tiden den 1 juli närmast
föregående år–den 30 juni innevarande år. Berättelsen skall innehålla
redogörelse för de åtgärder som vidtagits med stöd av 4 § första stycket
och 6 § andra–fjärde stycket och 7 § samt för andra viktigare beslut
som ombudsmännen har meddelat. Berättelsen skall även uppta en översikt
över verksamheten i övrigt. Lag (1988:355).

Organisation

12 § Enligt 13 kap. 2 § riksdagsordningen är
chefsjustitieombudsmannen administrativ chef och bestämmer
inriktningen av verksamheten i stort. Chefsjustitieombudsmannen
ansvarar inför riksdagen för verksamheten och ska se till att
den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att den
redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att
Riksdagens ombudsmän hushållar väl med statens medel.

Chefsjustitieombudsmannen ska, efter samråd med övriga
ombudsmän, i arbetsordning meddela bestämmelser om
organisationen av verksamheten och om ansvarsområden för var
och en av ombudsmännen, besluta om verksamhetsplan för
myndigheten samt besluta om årsredovisning och förslag till
anslag på statsbudgeten för Riksdagens ombudsmän.

Bestämmelser om internrevision finns i lagen (2006:999) med
ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för
Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen.
Lag (2014:802).

13 § För verksamheten skall finnas en expedition
(ombudsmannaexpeditionen). Vid denna är anställda en kanslichef samt
byråchefer och övriga tjänstemän enligt personalförteckning. I mån av
behov och tillgång på medel får chefsjustitieombudsmannen anlita annan
personal samt experter och sakkunniga. Chefsjustitieombudsmannen
bestämmer om personalens tjänstgöring.

Kanslichefen skall under chefsjustitieombudsmannen leda arbetet inom
ombudsmannaexpeditionen och i övrigt lämna ombudsmännen erforderligt
biträde.

14 § För arbetet inom ombudsmannaexpeditionen meddelar
chefsjustitieombudsmannen de råd och anvisningar som behövs utöver denna
instruktion och vad som föreskrivs i arbetsordningen.

Chefsjustitieombudsmannen skall samråda med konstitutionsutskottet i
organisationsfrågor av större vikt.

Innan justitieombudsman påkallar samråd med konstitutionsutskottet skall
han ha samrått med chefsjustitieombudsmannen. Lag (1990:1507).

15 § Chefsjustitieombudsmannen får oberoende av vad som följer
av arbetsordning genom särskilt beslut föreskriva att visst
ärende eller grupp av ärenden ska hänskjutas till honom eller
någon av de andra ombudsmännen.

Chefsjustitieombudsmannen får vidare i arbetsordning eller genom
särskilt beslut bemyndiga

tjänsteman vid ombudsmannaexpeditionen att vidtaga åtgärd för
ärendes beredande, samt

kanslichef att besluta i administrativa frågor, dock ej om
anställande av byråchef.

Chefsjustitieombudsmannen beslutar om ställföreträdande
ombudsmans tjänstgöring som ombudsman. Ställföreträdande
ombudsman får tas i anspråk för tjänstgöring om någon ombudsman
på grund av en längre tids sjukdom blir förhindrad att utöva sin
tjänst eller det av annat särskilt skäl föreligger behov av
ställföreträdande ombudsmans tjänstgöring. Lag (2011:271).

16 § När chefsjustitieombudsmannen har semester eller är hindrad att
utöva sin tjänst skall den av de andra ombudsmännen som varit
ombudsman längst tid tjänstgöra i hans ställe. Om två eller flera
varit ombudsmän lika länge, har den äldste av dem företräde.
Lag (1995:404).

Om klagomål

17 § Klagomål bör anföras skriftligen. I klagoskriften bör anges den
myndighet som klagomålet vänder sig mot, den åtgärd som klagomålet
avser, tidpunkten för åtgärden samt klagandens namn och adress. Innehar
klaganden handling, som är av betydelse för ärendets utredande och
bedömande, bör den bifogas.

Den som är berövad sin frihet får sända skrift till ombudsmännen utan
hinder av de inskränkningar i rätten att sända brev och andra handlingar
som gäller för honom.

På klagandens begäran skall på expeditionen utfärdas bevis att hans
klagoskrift inkommit dit.

Allmänna bestämmelser om handläggningen

18 § Om ett ärende är av sådan beskaffenhet att det lämpligen
kan utredas och prövas av någon annan myndighet än ombudsmännen
och om myndigheten inte tidigare har prövat saken, får
ombudsman överlämna ärendet till denna myndighet för
handläggning. Endast ärende som väckts genom klagomål får
överlämnas till Justitiekanslern och endast efter
överenskommelse med denne.

Om ett klagomål avser en befattningshavare som är advokat och
frågan som väckts genom klagomålet är sådan att den enligt 8
kap. 7 § fjärde stycket rättegångsbalken kan prövas av något
organ inom advokatsamfundet, får ombudsman överlämna klagomålet
till samfundet för handläggning. Lag (1997:561).

19 § Ombudsman bör skyndsamt lämna klaganden besked om huruvida
klagomålet avvisas, avskrivs från handläggning, överlämnas till annan
enligt 18 § eller upptas till utredning.

20 § Ombudsman bör ej till utredning uppta förhållanden, som ligger mer
än två år tillbaka i tiden, om ej särskilda skäl föreligger.

21 § Ombudsman ska verkställa de utredningsåtgärder som fordras
för prövning av klagomål och andra ärenden.

När ombudsman enligt regeringsformens föreskrifter begär
upplysningar och yttranden i andra ärenden än dem där han eller
hon har beslutat att inleda förundersökning, får han eller hon
förelägga vite om högst 10 000 kronor. Ombudsman får utdöma
försuttet vite.

Kan det misstänkas att befattningshavare som omfattas av
bestämmelserna om disciplinansvar i lagen (1994:260) om
offentlig anställning har gjort sig skyldig till
tjänsteförseelse, för vilken disciplinpåföljd bör åläggas, och
kan det befaras att en skriftlig underrättelse enligt 17 §
nämnda lag inte kan tillställas honom eller henne inom två år
efter förseelsen, får ombudsman utfärda motsvarande
underrättelse. Vad som nu har sagts gäller även för den som
omfattas av bestämmelser om disciplinansvar och om motsvarande
underrättelse i någon annan författning. Lag (2010:1413).

22 § Ombudsman får uppdra åt annan att leda förundersökning som
han har beslutat och att väcka och utföra åtal som han har
beslutat, om inte åtgärden avser ledamot av Högsta domstolen
eller Högsta förvaltningsdomstolen.

Beslut att överklaga dom eller beslut till högre rätt får inte
fattas av annan än ombudsman.

I fall som avses i 7 § får ombudsman förordna tjänsteman vid
ombudsmannaexpeditionen att föra talan på ombudsmannens vägnar.

I ärende som avses i 6 § tredje eller fjärde stycket får
ombudsman bemyndiga tjänsteman vid ombudsmannaexpeditionen att
vidta behövliga handläggningsåtgärder.

Ombudsman får genom särskilt beslut bemyndiga tjänsteman vid
ombudsmannaexpeditionen att på ombudsmannens vägnar dels
verkställa inspektion, dels fatta beslut i ärenden som väckts
genom klagomål. Sådant bemyndigande får inte innefatta rätt att

1. göra framställning enligt 4 § första stycket,

2. göra uttalande enligt 6 § första stycket,

3. vidta åtgärd mot befattningshavare enligt 6 § andra, tredje
eller fjärde stycket,

4. överlämna ärende till annan myndighet enligt 18 §, eller

5. fatta beslut i ärende som avgörs efter att skriftligt
yttrande eller skriftliga upplysningar inhämtats från berörd
myndighet eller tjänsteman. Lag (2011:271).

23 § Ärende avgörs efter föredragning, som ankommer på tjänsteman
vid ombudsmannaexpeditionen eller särskilt utsedd föredragande.
Beslut att avvisa ärende eller avskriva ärende från handläggning kan
dock fattas utan föredragning. Ombudsman kan också avgöra annat
ärende utan föredragning, om särskilda skäl föranleder det.

En handling som har getts in till Riksdagens ombudsmän i ett ärende,
får inte återlämnas förrän ärendet avgjorts. Om originalhandlingen i
ett sådant fall inte finns hos någon myndighet, får återlämnandet
förenas med villkor om att bestyrkt kopia av handlingen ges in.
Lag (1994:1649).

24 § Diarier skall föras över samtliga ärenden och däri vidtagna
åtgärder.

I fråga om varje beslut skall vid ombudsmannaexpeditionen finnas
handling, som utvisar vem som har fattat beslutet och vem som har varit
föredragande samt beslutets dag och innehåll. Registratur skall hållas
över särskilt uppsatta beslut.

Protokoll förs vid inspektioner och när protokoll fordras av annan
orsak.

Övriga bestämmelser

25 § Samtidigt som ämbetsberättelsen lämnas till riksdagen skall
diarier, protokoll och registratur för den tid berättelsen avser lämnas
till konstitutionsutskottet.

26 § Ombudsmannaexpeditionen skall hållas öppen för allmänheten under
tid som chefsjustitieombudsmannen bestämmer.

27 § Expedition skall utfärdas utan avgift om det inte finns
särskilda skäl att ta ut avgift.

Om avgift skall tas ut skall den bestämmas med ledning av de
regler som gäller för statliga myndigheter i allmänhet.

Avgiftsbeslut får inte överklagas.

Riksdagens ombudsmän får disponera avgiftsinkomsterna.
Lag (2006:1000).

Avgiftsbeslut får ej överklagas.

28 § Chefsjustitieombudsmannen tillsätter tjänster vid
ombudsmannaexpeditionen och antar personal i övrigt, i den mån han inte
enligt 15 § överlåter dessa uppgifter på kanslichefen.

29 § Om överklagande av beslut som gäller tjänstetillsättning
eller eljest rör tjänsteman vid expeditionen, föreskrivs i
lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av
riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.
Lag (2000:424).

Övergångsbestämmelser

1986:765

1. Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då val av den
chefsjustitieombudsman som avses i den nya lagen första gången
förrättats. I riksdagsordningen finns bestämmelser om när sådant val
skall ske.

2. Genom denna lag upphävs lagen (1975:1057) med instruktion för
justitieombudsmännen. Den äldre lagens bestämmelser om tillsynsområde i
12 § tredje stycket, om gemensam ombudsmannaexpedition i 13 § första
stycket och om samråd i 14 och 15 §§ samt 27 § första stycket skall dock
gälla för justitieombudsman från den tidigare organisationen så länge
hans valperiod löper. Vad som därvid sägs i äldre lag om den ombudsman
som är administrativ chef skall gälla chefsjustitieombudsman enligt den
nya lagen. För justitieombudsman, vars valperiod löper vid
ikraftträdandet, gäller ej bestämmelserna i 4 § andra stycket, 5 § andra
stycket och 14 § tredje stycket.

3. Före den 1 juni 1987 skall vad som sägs om tillsyn i 2 § andra
stycket gälla krigsmän av lägst överfurirs grad och dem som innehar
motsvarande tjänsteställning. Vidare skall 21 § tredje stycket tredje
meningen tillämpas först efter utgången av maj 1987.

1988:1397

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989 såvitt avser vice
riksbankschefer och riksbankens direktion samt i övrigt den 1 juli 1989.