Förordning (1986:77) om återbetalning av mervärdeskatt för varor avsedda för bistånd och hjälp utomlands;

SFS nr
1986:77
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1986-02-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:224
Upphävd
1994-07-01

1 § Återbetalning medges enligt denna förordning av skatt enligt lagen
(1968:430) om mervärdeskatt som hänför sig till varor som införts
eller förvärvats för att föras ut ur landet och användas för utomlands
bedriven verksamhet, om införseln eller förvärvet gjorts av

1. FN-organ,

2. statligt biståndsorgan,

3. enskild riksomfattande hjälporganisation.

2 § Återbetalning medges med ett belopp som svarar mot den skatt som
enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt belöpt på införseln eller
förvärvet av varan.

3 § har upphävts genom förordning (1993:508).

4 § Ansökan om återbetalning görs skriftligen av den som enligt 1 § är
berättigad till återbetalning.

Ansökan skall omfatta införsel eller förvärv under en eller flera hela
kalendermånader och vara åtföljd av faktura eller jämförlig handling i
original eller kopia. Handlingen skall innehålla uppgift om säljarens
och köparens namn och adress, varje transaktion för vilken
återbetalning söks, vederlaget och på vederlaget belöpande
mervärdesskatt.

5 § Riksskatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1993:508

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som
meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet överklagas
enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till
Skattemyndigheten i Kopparbergs län.