Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre

SFS nr
1986:796
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1986-12-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1574

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller förvärv i god tro av rätt till lösöre.

Lagen gäller inte sådana godtrosförvärv av lösöre beträffande
vilka särskilda föreskrifter finns i annan lag.

Godtrosförvärv av äganderätt

2 § Har någon förvärvat lösöre genom överlåtelse från någon
annan som hade egendomen i sin besittning men varken var ägare
till den eller behörig att förfoga över den på det sätt som
skett, får förvärvaren äganderätt till egendomen, om han har
fått den i sin besittning och var i god tro.

En förvärvare skall anses ha varit i god tro endast om det är
sannolikt att egendomens beskaffenhet, de förhållanden under
vilka den utbjöds och omständigheterna i övrigt var sådana att
han inte borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att
förfoga över egendomen. Lag (2003:161).

3 § Även om förutsättningarna för godtrosförvärv enligt 2 § är
uppfyllda, består ägarens rätt till egendomen, om egendomen har
frånhänts honom genom att någon olovligen tagit den eller
tilltvingat sig den genom våld på person eller genom hot som
innebar eller för den hotade framstod som trängande fara.
Kräver ägaren inte tillbaka egendomen från innehavaren inom sex
månader från det att han fick eller måste antas ha fått
kännedom om dennes innehav, får förvärvaren dock äganderätt
till egendomen. Lag (2003:161).

Hävd

4 § Har någon med äganderättsanspråk innehaft lösöre i tio år
efter att ha förvärvat egendomen genom överlåtelse från någon
som varken var ägare till den eller behörig att förfoga över
den på det sätt som skett, får han äganderätt till egendomen på
grund av hävd. Han får dock inte äganderätt om han vid
förvärvet eller under innehavet borde ha misstänkt att
överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen. Samma
regler gäller om egendomen efter en sådan överlåtelse i tio år
med äganderättsanspråk innehafts av flera efter varandra på
grund av överlåtelse eller arv, testamente, bodelning eller
något annat liknande fång. Villkoret om god tro gäller samtliga
innehavare. Lag (2003:161).

Lösen

5 § Den som på grund av någon annans godtrosförvärv eller hävd
har förlorat äganderätten till viss egendom har rätt att få
tillbaka egendomen mot lösen.

Den som vill lösa till sig egendomen skall kräva tillbaka den
från innehavaren inom sex månader från det att han fick eller
måste antas ha fått kännedom om dennes innehav. Gör han inte
det, är rätten att få tillbaka egendomen förlorad. Lag
(2003:161).

6 § Lösen skall motsvara ägarens kostnader för förvärv av
egendomen och dess förbättring. Har ägaren förvärvat egendomen
genom gåva, arv, testamente eller bodelning skall även kostnad
som ägarens fångesman haft för förvärv av egendomen och dess
förbättring inräknas i lösenbeloppet. Detta gäller dock bara
under förutsättning att fångesmannen skulle ha haft rätt till
lösen om återkrav hade framställts mot honom.

Vid bestämmandet av lösen tas hänsyn till förändringar i
penningvärdet. Lösen skall motsvara högst egendomens värde i
den allmänna handeln.

7 § Lösenbeloppet skall betalas till egendomens ägare. Har
någon till säkerhet för en fordran en rätt till egendomen som
är skyddad mot ägarens borgenärer, skall dock så mycket av
lösenbeloppet betalas till honom som svarar mot värdet av denna
fordran. Har någon i annat fall en rätt till egendomen som är
skyddad mot ägarens borgenärer, skall så mycket av
lösenbeloppet betalas till honom som svarar mot värdet av denna
rätt.

Godtrosförvärv av panträtt

8 § Vad som sägs i denna lag om godtrosförvärv av äganderätt
gäller också godtrosförvärv av panträtt.

Har någon gjort ett godtrosförvärv av panträtt i lösöre och
vill någon annan lösa till sig egendomen enligt 5 §, skall
lösenbeloppet svara mot värdet av den fordran för vilken
egendomen är pantsatt, dock högst egendomens värde i den
allmänna handeln. Lag (2003:161).

Övergångsbestämmelser

1998:1574

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. I fråga om förvärv som har gjorts före ikraftträdandet
gäller 3 § i sin äldre lydelse.

2003:161

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

2. I fråga om förvärv som har gjorts före ikraftträdandet
gäller äldre bestämmelser.