Tillkännagivande (1986:797) rörande internationella oljeskadefonden

SFS nr
1986:797
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1986-11-13

Regeringen ger följande till känna rörande den internationella
konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning
av skada orsakad av förorening genom olja.

Enligt lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella
oljeskadefonden gäller konventionen i vissa delar som svensk lag.

Fondens församling har

1. med stöd av konventionens artikel 4, sjätte stycket, fastställt det
belopp som anges i artikel 4, fjärde stycket (a) och (b), till 787,5
miljoner francs (Poincaréfrancs) såvitt avser olyckor som inträffar
efter den 30 november 1986 och till 900 miljoner francs
(Poincaréfrancs) såvitt avser olyckor som inträffar efter den 30
november 1987,

2. med stöd av konventionens artikel 5, fjärde stycket, beslutat att
det instrument som anges i artikel 5, tredje stycket (a) (ii) med
verkan från och med den 1 maj 1987 skall ersättas av 1974 års
internationella konvention för betryggande av säkerheten för
människoliv till sjöss med de ändringar som föranleds av 1978 års
protokoll till 1974 års konvention för betryggande av säkerheten för
människoliv till sjöss och de ändringar som har antagits av
Internationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommitté genom
resolutionerna MSC.1 (XLV) och MSC.6 (48) den 20 november 1981 resp.
den 17 juni 1983.