Förordning (1986:850) om försöksverksamhet med kollektiva ansökningar om internatbidrag från pensionärs- och handikapporganisationer;

SFS nr
1986:850
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-11-13
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:969

1 § Som försöksverksamhet får internatbidrag sökas kollektivt av
pensionärs- och handikapporganisationer. Därvid gäller de avvikelser från
och tillägg till bestämmelserna i studiestödslagen (1973:349) och
studiestödsförordningen (1973:418) som föreskrivs i 2–4 §§. Bestämmelser
om utvärdering av försöksverksamheten finns i 5 §. Förordning (1987:284).

2 § Utan hinder av vad som föreskrivs i 6 kap. 4 § andra stycket
studiestödslagen (1973:349) får ansökan om internatbidrag göras av
Pensionärernas Riksorganisation, Sveriges Pensionärsförbund,
Afasiförbundet i Sverige, Riksförbundet för döva och hörselskadade barn,
De Handikappades Riksförbund, Föreningen för blödarsjuka i Sverige,
Riksföreningen för psykotiska barn, Föreningen Sveriges Dövblinda,
Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna,
Hörselfrämjandets riksförbund, ILCO, Svenskt förbund för ileo-, colo- och
urostomiopererade, Neurologiskt handikappades riksförbund, Svenska
psoriasisförbundet, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar,
Riksföreningen för cystisk fibros, Riksförbundet för hjärt- och
lungsjuka, Riksföreningen för laryngetomerade, Riksförbundet mot
astma-allergi, Riksförbundet mot reumatism, Riksförbundet mot mag- och
tarmsjuka, Riksförbundet för njursjuka, Riksförbundet för social och
mental hälsa, Riksförbundet för trafik- och polioskadade, Svenska
celiakiförbundet, Svenska diabetesförbundet, Sveriges Dövas Riksförbund,
Svenska epilepsiförbundet, Synskadades Riksförbund, Sveriges
stamningsföreningars riksförbund, Handikappförbundens centralkommitté och
Bröstcancerföreningarnas riksorganisation. Förordning (1987:284).

3 § Med avvikelse från 6 kap. 6 § första stycket studiestödslagen
(1973:349) får internatbidrag inom ett län utgå till sådan medlem i en
organisation enligt 2 § denna förordning, som är bosatt inom länet. Om
medlemmen behöver ledsagare, får internatbidrag utgå även till denne.
Förordning (1987:284).

4 § Bestämmelserna i 6 kap. 8 § studiestödslagen (1973:349) samt 6 kap.
5, 7–11 och 14 §§ studiestödsförordningen (1973:418) om internatbidrag
med anledning av ansökan av facklig organisation skall tillämpas på
motsvarande sätt när ansökan görs av pensionärs- eller
handikapporganisation. Förordning (1987:284).

5 § har upphävts genom förordning (1990:566).

Övergångsbestämmelser

1986:850

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987 och gäller till
utgången av år 1988. Den tillämpas endast i fråga om kurser som de
studerande påbörjar efter utgången av år 1986.