Förordning (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken

SFS nr
1986:856
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
1986-11-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:952

Statliga myndigheters ansvar

1 § Myndigheterna skall fortlöpande beakta samhällets etniska
och kulturella mångfald både när de utformar sin verksamhet och
när de bedriver den.

Myndigheterna skall verka för lika rättigheter och möjligheter
för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund.

Myndigheterna skall i sin verksamhet särskilt motverka alla
former av etnisk diskriminering. Förordning (1999:593).

Serviceskyldighet

2 § Myndigheterna skall inom ramen för tillgängliga resurser ge
likvärdig service till alla oavsett etnisk eller kulturell
bakgrund samt eftersträva att alla berörda nås av information
om verksamheten. Myndigheterna skall därvid uppmärksamma att
detta kan kräva särskilda åtgärder för nyanlända invandrare.
Förordning (1999:593).

Samråd

3 § Har upphävts genom förordning (2007:497).

4 § Myndigheterna ska delta i överläggningar enligt lagen
(2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen när ombudsmannen
finner det lämpligt. Förordning (2008:952).