Förordning (1986:89) om förbud mot viss utförsel

SFS nr
1986:89
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1986-02-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:2062
Upphävd
1995-01-01

1 § Förordningen gäller, om annan utförselreglering inte är föreskriven,
sådana varor som är förtecknade i bilaga 1 till förordningen i den
omfattning som regeringen föreskriver/n1/. */k/ Förordning (1992:371)
*/-k/

2 § Varor som avses i 1 § och som har tillverkats i utlandet och är
underkastade exportrestriktioner i tillverkningslandet får inte föras ut
ur Sverige. */k/ Förordning (1992:371) */-k/

2 a § Utan hinder av 2 § får varor som avses där föras ut om de åtföljs
av ett certifikat utfärdat i tillverkningslandet eller en annan handling
som visar att de, med hänsyn till tillverkningslandets
exportkontrollbestämmelser, får reexporteras till det land som de avses
bli utförda till.

En tullmyndighet får också medge utförsel

1. för varor som är tillverkade i något av länderna som är upptagna i
bilaga 2 till denna förordning och är destinerade till ett sådant land,

2. i andra fall, där det inte av omständigheterna framgår att det finns
något hinder mot exporten.

Medgivande enligt andra stycket 1 skall lämnas om inte omständigheterna
föranleder annat. */k/ Förordning (1992:371) */-k/

3 § Utan hinder av 2 § får Generaltullstyrelsen

1. medge utförsel i visst fall av sådana varor som avses i 2 §, om det
finns särskilda skäl,

2. meddela föreskrifter om undantag för utförsel av varor avsedda för
personligt bruk, om varorna skall återinföras, samt för utförsel av
varor som förs genom landet och därvid står under tullkontroll enligt de
föreskrifter som Generaltullstyrelsen meddelar med stöd av 7 § första
stycket 1 och 115 § tullagen (1987:1065). */k/ Förordning (1992:371)
*/-k/

4 § Generaltullstyrelsen får medge den som bedriver exportverksamhet att
föra ut varor som avses i 2 § utan att varorna åtföljs av en sådan
handling som avses i 2 a §.

Medgivande får lämnas tills vidare eller för en viss tid. Om det finns
särskilda skäl, får medgivandet återkallas i sin helhet eller
beträffande en viss varusändning. */k/ Förordning (1992:371) */-k/

5 § Utförsel av varor som avses i 1 § skall anmälas till en
tullmyndighet senast en vecka före den tidpunkt vid vilken utförsel
avses ske.

Skyldighet enligt första stycket föreligger dock inte för

1. varor som omfattas av bestämmelserna i 2 a § andra stycket, 3 § eller
4 §,

2. varor tillverkade i Sverige och destinerade till något land som finns
upptaget i bilaga 2,

3. varor som återsänds till avsändarlandet för reparation, översyn eller
andra liknande åtgärder, och

4. varor som återsänds till avsändarlandet efter reparation,
reklamation, felleverans eller annat liknande skäl.

Generaltullstyrelsen får meddela beslut om undantag från kravet enligt
första stycket för varor tillverkade i Sverige destinerade till ett land
som inte finns upptaget i bilaga 2. */k/ Förordning (1992:371) */-k/

6 § Beslut som har meddelats med stöd av denna förordning av någon annan
tullmyndighet än Generaltullstyrelsen överklagas hos
Generaltullstyrelsen. Beslut som har meddelats av Generaltullstyrelsen
får överklagas hos regeringen. */k/ Förordning (1992:371) */-k/

7 § Om olovlig utförsel av varor och om försök därtill finns
bestämmelser i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling. */k/
Förordning (1986:89) */-k/

8 § Generaltullstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning. */k/ Förordning
(1986:89) */-k/

Bilaga 1

Varor som avses i 1 §

1. Vissa material

2. Bearbetningsutrustning

3. Elektronik

4. Datorer

5. Telekommunikationsutrustning

6. Sensorer

7. Flyg- och navigeringsutrustning

8. Marin utrustning

9. Framdrivningsutrustning

*/k/ Förordning (1992:371) */-k/

Bilaga 2

Länder som avses i 2 a § andra stycket 1

Australien

Belgien

Canada

Danmark

Finland

Frankrike

Grekland

Irland

Italien

Japan

Luxemburg

Nederländerna

Norge

Portugal

Schweiz

Spanien

Tyskland

Turkiet

Storbritannien

USA

Österrike

*/k/ Förordning (1992:371) */-k/

Övergångsbestämmelser

1986:89

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1986. Ansökan om medgivande
enligt 3 § 1 och 4 § får prövas före ikraftträdandet.

1994:2062

Medgivanden lämnade av Generaltullstyrelsen enligt 2 a § andra
stycket 2 och 4 § skall dock gälla till utgången av februari månad
1995.