Förordning (1986:912) med särskilda föreskrifter om timunderlag första kalenderhalvåret 1987 för viss utbildning i gymnasieskolan

SFS nr
1986:912
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-11-20

1 § Denna förordning gäller sådana studievägar i kommunernas och
landstingskommunernas gymnasieskolor som omfattar minst två terminer
och i vilka undervisningen i en årskurs startar under vårterminen 1987
och fortsätter höstterminen samma år.

2 § För utbildning som avses i denna förordning gäller inte
förordningen (1985:586) om gymnasieskolans timunderlag för
undervisning och statsbidrag (avstämningsförordningen).

3 § För undervisningen under tiden den 1 januari–den 30 juni 1987 får
tas i anspråk det antal timmar som följer av gällande bestämmelser om
timunderlag utan tillämpning av avstämningsförordningen. Sålunda
ianspråktagna timmar får ligga till grund för statsbidraget för
undervisningen för samma tid.

4 § Skolöverstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som kan
behövas om timunderlaget och statsbidraget för undervisningen för
tiden den 1 januari–den 30 juni 1987.

5 § Regeringen meddelar särskilda föreskrifter om timunderlaget och
statsbidraget för undervisningen för tiden den 1 juli–den 31 december
1987.