Förordning (1986:984) om bestämning av volym och vikt

SFS nr
1986:984
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1986-12-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1066
Upphävd
1994-01-01

1 § Föreskrifter om obligatorisk kontroll som avses i 1 § tredje
stycket lagen (1971:1081) om bestämning av volym och vikt meddelas av
Konsumentverket. Konsumentverket får därvid föreskriva om undantag för
vissa slag av företag från skyldigheten att ha våg för kunderna enligt
4 § nämnda lag.

2 § Kontroll av mätdon enligt lagen (1971:1081) om bestämning av volym
och vikt utförs av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Aktiebolag
i den mån kontrollen inte har överlämnats till någon enskild med stöd
av 1 § tredje stycket nämnda lag.

Bolaget utför även annan obligatorisk eller frivillig kontroll av
mätdon. Förordning (1993:700).

3 § Kontroll av mätdon enligt 2 § får utföras endast om mätdonet är
graderat i enheter som ingår i det internationella enhetssystem, SI-
systemet, som har antagits av allmänna konferensen om mått och vikt.

Om särskilda skäl föranleder det, får Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut Aktiebolag utföra kontroll även av andra
mätdon. Förordning (1993:700).

4 § Styrelsen för teknisk ackreditering får medge undantag i visst
fall från 3 eller 4 § lagen (1971:1081) om bestämning av volym och
vikt. Förordning (1993:700).

5 § Styrelsen för teknisk ackreditering får medge att en mätning som
utförts utomlands skall gälla vid kontroll i Sverige. Förordning
(1993:700).

6 § Kontroll av uppgifter om volym och vikt på färdigförpackade varor
enligt 2 § lagen (1971:1081) om bestämning av volym och vikt utförs av
Styrelsen för teknisk ackreditering. Kontroll av livsmedel skall ske
efter samråd med Statens livsmedelsverk. Förordning (1993:700).

7 § Tillsyn över efterlevnaden av 3 och 4 §§ lagen (1971:1081) om
bestämning av volym och vikt utövas av Styrelsen för teknisk
ackreditering. Förordning (1993:700).

8 § Avgift för obligatorisk kontroll av mätdon som utförs av
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Aktiebolag skall betalas
enligt en taxa som fastställs av Styrelsen för teknisk ackreditering
efter samråd med Riksrevisionsverket. Förordning (1993:700).

9 § Föreskrifter för verkställigheten av lagen (1971:1081) om
bestämning av volym och vikt meddelas av konsumentverket.