Lag (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten

SFS nr
1986:985
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1986-12-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:779
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m SFS 1997:1237

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag tillämpas på yrkesmässig handel med ädelmetallarbeten.

Med ädelmetallarbeten avses arbeten av guld, silver eller platina som
innehåller, om arbetet är utfört av

guld, 585 tusendelar eller mer fint guld,

silver, 830 tusendelar eller mer fint silver,

platina, 950 tusendelar eller mer fin platina,

med en tillåten avvikelse nedåt för guld och platina av fem tusendelar
samt för silver av åtta tusendelar.

Lagen gäller inte sådna arbeten som är avsedda uteslutande för
medicinsk, vetenskaplig eller industriell användning eller
uppenbarligen har antikvariskt värde.

2 § I ett ädelmetallarbete får ingå, förutom delar av guld, silver
eller platina samt legeringar av dessa metaller, delar av annan metall
eller annat ämne under förutsättning att varje sådan del är lätt
skönjbar och till utseendet tydligt skiljer sig från ädelmetallen.

Om tillverkningstekniska skäl föranleder det eller det krävs för att
arbetet skall fylla sin praktiska uppgift, får även i annat fall ingå
delar av annan metall eller annat ämne.

3 § När arbeten som innehåller guld, silver eller platina saluhålls
eller försäljs inom landet, får endast arbeten som uppfyller kraven
enligt 1 och 2 §§ utges för att vara ädelmetallarbeten eller vara
utförda av guld, silver eller platina. Vid saluhållande eller
försäljning av arbeten med lägre halt sådan metall får anges att
arbetet innehåller guld, silver eller platina. Det måste dock därvid
tydligt framgå att arbetet innehåller lägre halt ädel metall än ett
ädelmetallarbete.

Stämplar m. m.

4 § Med ansvarsstämplar avses stämplar som är avsedda uteslutande för
ädelmetallarbeten. De får endast anbringas på sådana arbeten.

5 § Ansvarsstämplar är tillverkarens eller importörens namnstämpel,
finhaltsstämpel, ortsmärke och årsbeteckning.

Namnstämpel skall vara godkänd och registrerad enligt 10 § andra
stycket för att få anbringas.

6 § Ett ädelmetallarbete av guld eller platina skall vid saluhållande
eller försäljning vara försett med finhaltsstämpel och namnstämpel.
Namnstämpel behövs inte, om arbetet är kontrollstämplat enligt 8 §.
Namnstämpel krävs dock alltid, om arbetet är försett med ortsmärke
eller årsbeteckning.

Om i ett ädelmetallarbete som saluhålls eller försäljs ingår någon del
av annan metall eller annat ämne enligt 2 §, skall detta vara angivet
på denna del, om inte tillverkningstekniska hinder möter.

7 § Ansvarsstämpling skall göras genom tillverkarens eller, för
importerade arbeten, genom importörens försorg. Som tillverkare anses
även den som yrkesmässigt har givit någon annan i uppdrag att utföra
ädelmetallarbeten. Tillverkaren och importören ansvarar för att
utförda ädelmetallarbeten motsvarar åsatta ansvarsstämplar.

8 § Ädelmetallarbeten som har försetts med finhaltsstämpel
skall på begäran kontrolleras med avseende på finhalt av det
organ som regeringen bestämmer (kontrollorganet). Om organet
finner att den uppgivna finhalten är riktig, skall organet
bekräfta detta med en kontrollstämpel.

Om arbetet inte kan kontrollstämplas utan att det skadas, får
organet i stället utfärda bevis om att arbetet uppfyller
fordringarna för kontrollstämpling.

Med kontrollstämpel enligt första stycket jämställs kontroll-
stämpel från ett kontrollorgan i något annat EES-land under
förutsättning att organet är oberoende och kontrollen kan
bedömas som likvärdig. Lag (1997:1237).

9 § Ädelmetallarbeten eller arbeten som inte till utseendet tydligt
skiljer sig från sådana får inte förses med stämplar eller andra
märken som lätt kan förväxlas med stämplar enligt denna lag.

Registrering

10 § Den som yrkesmässigt inom landet tillverkar eller försäljer
ädelmetallarbeten av guld eller platina eller till landet inför sådana
arbeten skall vara registrerad hos kontrollorganet. Detsamma gäller
den som yrkesmässigt inom landet tillverkar eller till landet inför
ädelmetallarbeten av silver, som förses med ansvarsstämpel.

Kontrollorganet prövar frågor om godkännande och registrering av
tillverkares och importörers namnstämplar. Lag (1993:696)

Avgift

11 § För kontroll enligt 8 § skall en avgift betalas till
kontrollorganet. Detsamma skall gälla för registrering enligt 10 §.
Avgift för registrering skall betalas årligen så länge registreringen
består. Lag (1993:696)

Bemyndiganden

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

1. meddela ytterligare föreskrifter om anvarsstämplar,
kontrollstämplar och annan märkning enligt denna lag,

2. fastställa avgifter enligt denna lag.

12 a § Regeringen får utse ett organ att här i landet vara
auktoriserad kontrollbyrå för kontroll och märkning av arbeten av
ädel metall. Lag (1993:696).

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge
undantag eller avvikelse från denna lag, om det behövs med hänsyn till
överenskommelse med främmande stat eller till internationellt
ekonomiskt samarbete eller om det annars finns särskilda skäl. Ett
medgivande får förses med villkor.

Påföljder m. m.

14 § Till böter eller fängelse i högst i sex månader döms, om
gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken, den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. saluhåller eller försäljer ädelmetallarbeten eller andra arbeten i
strid mot 3 eller 6 §.

2. anbringar stämplar eller andra märken i strid mot denna lag eller
föreskrifter, som har meddelats med stöd av lagen, eller bryter mot
skyldighet som följer av 7 § tredje meningen,

3. inte iakttar registreringsskyldighet enligt 10 §,

4. bryter mot villkor som har meddelats med stöd av 13 §.

I ringa fall döms inte till ansvar.

15 § Ett arbete, som saluhålls i strid mot denna lag, eller värdet
därav skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.