Förordning (1987:1017) om vigselförrättare i annat trossamfund än svenska kyrkan;

SFS nr
1987:1017
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1987-10-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:352
Upphävd
1993-07-01

Intyg om att en präst eller annan befattningshavare i ett trossamfund,
som regeringen har medgett vigselrätt, är behörig att vara
vigselförrättare utfärdas på samfundets begäran av länsstyrelsen i det
län där samfundets styrelse har sitt säte.

Övergångsbestämmelser

1987:1017

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988, då kungörelsen
(1951:703) med vissa bestämmelser angående vigselförrättare inom annat
trossamfund än svenska kyrkan skall upphöra att gälla. Föreskrifterna i
2 § kungörelsen gäller dock fortfarande i fall där vigselrätt har
medgetts före ikraftträdandet.