Förordning (1987:1019) med närmare föreskrifter om vigsel som förrättas av domare eller särskilt förordnad vigselförrättare

SFS nr
1987:1019
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1987-10-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:214
Upphävd
2006-04-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:944

1 § Bestämmelserna i denna förordning gäller vigsel som förrättas av en
lagfaren domare i tingsrätt eller av den som länsstyrelsen har förordnat
som vigselförrättare.

2 § Vigsel som ankommer på domare i tingsrätt förrättas av lagmannen
eller någon annan domare som lagmannen utser. En domare är inte skyldig
att förrätta vigsel på annan tid än under tjänstetid vid domstolens
kansli.

För särskilt förordnad vigselförrättare bestämmer länsstyrelsen
tjänstgöringstiden.

3 § Tid och plats för vigseln bestäms av vigselförrättaren efter samråd
med kvinnan och mannen.

4 § Vid vigseln skall vigselförrättaren rikta följande ord till kvinnan
och mannen:

Äktenskapets ändamål är enskildas väl och samhällets bestånd. Ni har
förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Tar alltså du N.N.
denna N.N. till din hustru att älska henne i nöd och lust?

(Svar: Ja.)

Tar du N.N. denna N.N. till din man att älska honom i nöd och lust?

(Svar: Ja.)

Ge varandra handen till bekräftelse på detta.

(Före handslaget kan mannen lämna kvinnan en ring.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

Glöm aldrig det löfte om trohet som ni nu har avlagt. Lev med varandra i
inbördes aktning, kärlek och förtroende, och besinna ert ansvar mot
kommande släkten. Må endräkt och lycka råda i ert äktenskap och i ert
hem.

5 § Om kvinnan och mannen särskilt begär det skall vigselförrättaren, i
stället för vad som anges i 4 §, vid vigseln rikta följande ord till
dem:

Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Tar alltså du
N.N. denna N.N. till din hustru?

(Svar: Ja.)

Tar du N.N. denna N.N. till din man?

(Svar: Ja.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

6 § Vigselförrättaren skall omedelbart anteckna i ett särskilt protokoll
vad som har förekommit vid vigseln. I protokollet skall han också
anteckna tid och plats för vigseln samt kvinnans och mannens
fullständiga namn, yrke och hemvist.

När underrättelse om vigseln sänds till Skatteverket, skall
vigselförrättaren anteckna detta i marginalen på protokollet.
Förordning (2003:944).

7 § Av länsstyrelsen förordnad vigselförrättare skall för varje år före
utgången av påföljande januari månad sända in sitt protokoll till
länsstyrelsen.

8 § Av länsstyrelsen förordnad vigselförrättare har rätt till ersättning
med etthundratio kronor för varje vigsel som han har förrättat.

Har vigselförrättaren samma dag förrättat mer än en vigsel, utgör dock
ersättningen trettio kronor för varje vigsel utöver den första.

9 § Ersättning enligt 8 § betalas ut av länsstyrelsen efter ansökan av
vigselförrättaren.