Förordning (1987:1021) om kungörelse enligt äktenskapsbalken

SFS nr
1987:1021
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1987-10-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:982
Upphävd
2011-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:792

Kungörelse i ortstidning enligt 16 kap. 3 § äktenskapsbalken skall
ske i
tidning på ort, där någon av makarna är folkbokförd. Avser kungörelsen
gåva och är makarna folkbokförda på olika orter, skall kungörelse ske i
tidning på den ort där givaren är folkbokförd. Förordning (1991:792).

Övergångsbestämmelser

2011:982

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011.

2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för en
ansökan eller anmälan som har kommit in till tingsrätten före
ikraftträdandet.