Förordning (1987:1022) om äktenskapsregistret

SFS nr
1987:1022
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1987-10-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:983

1 § Äktenskapsregistret ska föras av Skatteverket för att
tillhandahålla information om vissa rättsförhållanden mellan
makar.

Registret får föras med hjälp av automatiserad behandling.

Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av
personuppgifter som verket utför med anledning av denna
förordning. Förordning (2011:983).

2 § Tingsrätterna ska till äktenskapsregistret sända in
uppgifter om

1. domar varigenom en vigsel har förklarats ogiltig eller
domstolen har dömt till äktenskapsskillnad,

2. domar eller beslut varigenom domstolen har avgjort ett mål
om äktenskapsskillnad utan att ha dömt till äktenskapsskillnad.
Förordning (2011:983).

3 § Hovrätterna och Högsta domstolen ska lämna uppgifter om
domar och slutliga beslut med anledning av överklagande av
sådana avgöranden som den lägre rätten har varit skyldig att
lämna uppgift om. De ska även lämna uppgifter om andra domar
varigenom domstolen har förklarat en vigsel ogiltig eller dömt
till äktenskapsskillnad.

Svea hovrätt ska lämna uppgift om ett beslut som innebär att
ett utländskt avgörande om upplösning av ett äktenskap ska
erkännas i Sverige när beslutet har meddelats enligt

1. 3 kap. 8 § första stycket lagen (1904:26 s. 1) om vissa
internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och
förmynderskap eller

2. artikel 21.3 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27
november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och
verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om
föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr
1347/2000.

I fall som avses i andra stycket ska Högsta domstolen lämna
uppgift om domstolens slutliga beslut med anledning av att
hovrättens beslut har överklagats. Förordning (2008:442).

4 § Uppgift om dom eller beslut ska sändas in till
äktenskapsregistret inom tre dagar från det att tiden för att
överklaga avgörandet gick ut. Det ska anges om överklagande har
skett. Förordning (2011:983).

5 § Om tingsrätten har avvisat en talan mot en sådan dom som avses i
2 § 1 och avvisningsbeslutet överklagas, skall tingsrätten utan
dröjsmål underrätta äktenskapsregistret om detta. Detsamma gäller för
en hovrätt som har avvisat ett överklagande av en dom eller ett
beslut som avses i 3 §. Förordning (1996:277).

6 § Domstolen skall anteckna dagen för avsändandet av uppgift eller
underrättelse i sitt mål- och ärenderegister. Förordning (1996:277).

7 § Äktenskapsregistret ska vara ordnat så att de uppgifter som
antecknats i registret lätt kan återfinnas.
Förordning (2011:983).

8 § Har upphävts genom förordning (1991:793).

9 § Domstolsverket fastställer efter samråd med Skatteverket
formulär och annat som domstolarna ska använda för att fullgöra
sin uppgiftsskyldighet enligt denna förordning.
Förordning (2011:983).

10 § Äktenskapsregistret får innehålla

1. uppgifter om gåva mellan makar, bodelning, äktenskapsförord,
makarnas namn, personnummer, tillgångar och skulder samt övriga
uppgifter som förekommer i domar och beslut enligt 2 § och i
Skatteverkets beslut i registreringsärenden enligt 16 kap.
äktenskapsbalken,

2. uppgifter som enligt äktenskapsbalken eller enligt andra
bestämmelser ska tas in i äktenskapsregistret.
Förordning (2011:983).

11 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2011:983).

12 § Riksarkivet får, efter samråd med Skatteverket, meddela
föreskrifter om vilka uppgifter och handlingar som ska gallras.
Förordning (2011:983).

13 § Uppgifter i äktenskapsregistret får lämnas ut till
enskilda på medium för automatiserad behandling om det bedöms
lämpligt ur integritetssynpunkt.

Skatteverket fastställer avgift för utlämnande av uppgifter ur
äktenskapsregistret. Förordning (2011:983).

Övergångsbestämmelser

1987:1022

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om fall som avses i
12 § lagen (1987:788) om införande av äktenskapsbalken och punkt 3 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1987:803) om ändring i
fastighetsbildningslagen (1970:988).