Lag (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland

SFS nr
1987:103
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1987-03-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1325

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra
skatteflykt beträffande skatter på inkomst och realisationsvinst som
Sverige och Irland undertecknade den 8 oktober 1986, i den lydelse
detta erhållit genom det protokoll om ändring i avtalet som
undertecknades den 1 juli 1993, skall gälla som lag här i landet.
Avtalet i dess genom protokollet ändrade lydelse är intaget som
bilaga till denna lag. Lag (1993:1275).

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Har upphävts genom lag (2011.1325).

4 § Har upphävts genom lag (1993:1275).

Övergångsbestämmelser

1993:1275

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Genom lagen upphävs förordningen (1988:988) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland.