Förordning (1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag

SFS nr
1987:1050
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1987-11-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1574
Upphävd
1993-01-01

Inledande bestämmelser

1 § En kommun får statligt bidrag till kostnaden för
bostadsanpassningsbidrag som lämnas enligt bestämmelserna i denna
förordning.

2 § Bidragsverksamheten sköts av kommunerna.

Boverket och länsbostadsnämnderna har tillsyn över kommunernas
bidragsverksamhet. Förordning (1991:1952).

Bostadsanpassningsbidrag

Förutsättningar för bidrag

3 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas till ägare av bostadshus eller till
den som innehar en bostad med hyres- eller bostadsrätt. Om bostaden hyrs
i andra hand, lämnas bidrag endast om upplåtelsen kan antas vara
långvarig.

4 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas för sådana åtgärder i och i
anslutning till en handikappad persons bostad som behövs för att den
skall vara ändamålsenlig som bostad för den handikappade.

Om föräldrarna till ett handikappat barn inte bor tillsammans men har
gemensam vårdnad om barnet och barnet inte bor enbart hos den ena av
föräldrarna, lämnas bidrag för anpassning av båda föräldrarnas bostäder.
Om någon åtar sig att regelbundet under vissa perioder ha hand om en
svårt handikappad person i sin bostad och om åtagandet kan antas avse en
längre tid, lämnas bidrag även för anpassning av den bostaden.

5 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas även för

1. åtgärder som har samband med den handikappades behov av
rehabilitering, funktionsträning och sjukvård, om behovet inte skäligen
bör tillgodoses på annat sätt,

2. åtgärder som behövs för att underlätta den handikappades utveckling
mot ett självständigt liv i egen bostad,

3. åtgärder som gör det möjligt för den handikappade att utöva
hobbyverksamhet, om han på grund av sitt handikapp inte kan delta i
aktiviteter utanför bostaden och

4. reparation av utrustning som har anskaffats med stöd av bidrag enligt
denna förordning eller motsvarande äldre bestämmelser, om
reparationskostnaden överstiger 400 kronor och reparationen inte utgör
normalt bostadsunderhåll.

6 § Bostadsanpassningsbidrag för standardhöjande åtgärder lämnas endast
om

1. lägenheten har lägsta godtagbara standard enligt 2 b §
bostadssaneringslagen (1973:531),

2. åtgärderna är av väsentlig betydelse för den handikappade och

3. åtgärderna inte utgör ett led i en större upprustning.

Utan hinder av bestämmelserna i första stycket 1 lämnas bidrag för
standardhöjande åtgärder i ett egnahem, om åtgärderna behövs för att det
skall vara möjligt för den handikappade att bo kvar och om det med
hänsyn till den tid han bott i huset och övriga omständigheter kan anses
lämpligt att han ges en sådan möjlighet. Förordning (1990:215).

Bidragets storlek

7 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas med ett belopp som motsvarar skälig
kostnad för åtgärderna. Högre bidrag för standardhöjande åtgärder än 30
000 kronor får dock lämnas endast efter medgivande av regeringen. För
sådant medgivande krävs att det finns särskilda skäl med hänsyn till
sökandens ekonomiska förhållanden.

I skälig kostnad enligt första stycket får sådana kostnader innefattas
som uppkommer på grund av att åtgärderna inte väsentligt skall försvåra
bostadens användning för övriga medlemmar av den handikappades hushåll
eller för andra som regelbundet hjälper den handikappade i bostaden. Lag
(1991:1952).

Ansökan om bidrag

8 § Ansökan om bostadsanpassningsbidrag lämnas in till kommunen eller,
om kommunen är sökande, till länsbostadsnämnden.

Ansökan skall göras på en blankett som fastställs av boverket. Till
ansökan skall fogas den utredning som plan- och bostadsverket
föreskriver. Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden
skall sökanden lämna på heder och samvete. Förordning (1991:1952).

Prövning av bidragsärenden, m. m.

9 § Kommunen prövar ärenden om bostadsanpassningsbidrag. I följande fall
prövas dock sådana ärenden av länsbostadsnämnden, nämligen om

1. bidrag söks för åtgärder som är avsedda att utföras i anslutning till
sådan ny- eller ombyggnad som utförs med stöd av räntebidrag enligt
förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad
av bostäder eller

2. kommunen är sökande.

I ärenden enligt första stycket 1 skall kommunen med eget yttrande sända
handlingarna till länsbostadsnämnden. Kommunens bedömning får i sådant
ärende frångås endast om det finns särskilda skäl.

Uppkommer i ärendet fråga om regeringens medgivande enligt 7 § första
stycket, skall kommunen med eget yttrande sända handlingarna till
regeringen för prövning av denna fråga. Lag (1991:1952).

10 § I beslut om bostadsanpassningsbidrag skall anges bidragsbelopp och
vad som skall iakttas vid åtgärdernas utförande.

11 § Före utbetalningen av bostadsanpassningsbidrag får den myndighet
som beviljat bidraget återkalla beslutet, om de förutsättningar som låg
till grund för beslutet inte längre föreligger.

Utbetalning av bidrag

12 § Bostadsanpassningsbidrag betalas ut sedan de åtgärder som bidraget
avser har utförts. Bidrag får dock helt eller delvis betalas ut i
förskott.

Kommunen betalar ut bidraget.

Återbetalning av bidrag

13 § Kommunen skall besluta om återbetalning av bidrag helt eller
delvis, om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller
lämnats med för högt belopp. Detsamma gäller om bidrag i annat fall
felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och mottagaren
skäligen borde ha insett detta.

Eftergift av återbetalningsskyldighet

14 § Länsbostadsnämnden får efter samråd med kommunen helt eller delvis
efterge återbetalningsskyldighet, om det finns särskilda skäl.

Statligt bidrag till kostnaden för bostadsanpassningsbidrag

15 § Staten lämnar bidrag med 40 procent av kommunens kostnader för
bostadsanpassningsbidrag som lämnas enligt denna förordning.
Statsbidraget lämnas i efterskott för ett kalenderår i sänder.

Ansökan om bidrag lämnas in till länsbostadsnämnden inom den tid som
boverket bestämmer. Länsbostadsnämnden beslutar om bidrag. Boverket
sköter utbetalningen av bidraget. Förordning (1991:1952).

Överklagande

16 § Kommunens beslut enligt denna förordning får överklagas hos
länsbostadsnämnden.

Länsbostadsnämndens beslut får överklagas hos plan- och bostadsverket.
Boverket beslut får överklagas hos regeringen. Förordning (1991:1952).

Övergångsbestämmelser

1987:1050

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

2. Bestämmelsen i 12 § andra stycket att kommunen betalar ut
bostadsanpassningsbidrag tillämpas först för tiden från och med den 1
juli 1988. Intill dess sköts utbetalningen av bostadsstyrelsen.

3. Genom förordningen upphävs förordningen (1982:639) om
bostadsanpassningsbidrag. Bestämmelserna i den upphävda förordningen
gäller dock fortfarande i fråga om bidrag som har beviljats före den 1
januari 1988.

1989:342

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

Bestämmelserna i 15 § första stycket i sin äldre lydelse tillämpas
fortfarande i fråga om bidrag som har beviljats före ikraftträdandet.