Förordning (1987:1057) med instruktion för ekonomiska rådet /r2/ Inledande bestämmelser

SFS nr
1987:1057
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-11-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1214
Upphävd
1989-01-01

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3, 15, 16
och 18 §§, tillämpas på ekonomiska rådet.

Med chefen avses vid tillämpningen av verksstadgan rådets ordförande.

Uppgifter

2 § Rådet skall
— initiera forskning och utredningsarbete av särskilt intresse för
den ekonomiska politikens utformning,
— redovisa relevant forsknings- och utredningsarbete i rapporter
och internationella temasymposier,
— bistå finansdepartementet och konjunkturinstitutet med råd i
vetenskapliga frågor, särskilt när det gäller arbetet med att
utveckla modeller för analys av ekonomiska frågeställningar.

Organisation

3 § Rådet består av en ordförande och högst fyra andra ledamöter. De
förordnas av regeringen för högst tre år.

4 § Chefen för konjunkturinstitutet adjungeras till rådet.

5 § Konjunkturinstitutet förordnar sekreterare åt rådet.

6 § I mån av behov och tillgång på medel får rådet anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

7 § Rådet sammanträder på kallelse av ordföranden.

8 § Rådet är beslutfört när ordföranden och minst halva antalet andra
ledamöter är närvarande.

9 § Ärendena avgörs efter föredragning, som ankommer på sekreteraren
eller på en särskilt förordnad föredragande.

Ordföranden får själv överta beredningen och föredragningen av ärenden.

10 § Rådets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.