Förordning (1987:1058) om försöksverksamhet vid uppbörd av studiemedelsavgift;

SFS nr
1987:1058
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-11-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:1798

Inledande föreskrifter

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om försöksverksamhet vid
uppbörd av studiemedelsavgifter.

Ändamålet med försöksverksamheten är att uppnå bättre effektivitet och
service.

Försöksverksamhetens inriktning

2 § Utan hinder av gällande föreskrifter om uppbörd av
studiemedelsavgifter får centrala studiestödsnämnden pröva system med
automatiska avdrag från lön eller automatiska debiteringar på konton
tillhöriga den återbetalningsskyldige. Vidare får studiestödsnämnden
pröva system med inbetalning i annan form än som annars är föreskriven.

Försöksverksamhet som avses i första stycket förutsätter medgivande från
den återbetalningsskyldige. Förordning (1991:1798).

Överklagande

3 § Centrala studiestödsnämndens beslut om uppbörd enligt denna
förordning får inte överklagas.

Utvärdering

4 § har upphävts genom förordning (1991:1798).