Förordning (1987:106) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt, m.m.

SFS nr
1987:106
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1987-04-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1446
Upphävd
2001-01-01

1 § Vid ändringarna av skattesatser m. m. för fordonsskatt, som enligt
lagen (1986:1421) om ändringar i vägtrafikskattelagen (1973:601) träder
i kraft den 1 juli 1987, gäller följande.

2 § Bestämmelserna i vägtrafikskatteförordningen (1973:776) tillämpas
vid uppbörd m. m. enligt denna förordning, om inte annat följer av 3–6
§§.

3 § Har före den 1 juli 1987 fordonsskatt påförts för tiden därefter
enligt de äldre bestämmelserna skall tillkommande skattebelopp betalas
för tiden från och med den 1 juli 1987 till utgången av skatteåret eller
skatteperioden. För samma tid skall, om fordonsskatten har betalats,
överskjutande skattebelopp återbetalas.

4 § Tillkommande skatt som avses i 3 § och som gäller tiden från och med
den 1 juli 1987 till utgången av den skatteperiod eller det skatteår som
slutar närmast efter den 1 juli 1987 förfaller till betalning den 21
augusti 1987.

5 § Den som vid ingången av juli 1987 är skattskyldig för ett visst
fordon är skyldig att betala tillkommande skatt enligt 3 § och är
berättigad till återbetalning av skatt enligt samma paragraf.

6 § Trafiksäkerhetsverket skall till den skattskyldige sända en avi med
inbetalningskort på den tillkommande skatt som avses i 3 §. Om den
skattskyldige inte har fått någon avi, skall han senast den 14 augusti
1987 anmäla detta till länsstyrelsen.

7 § För att traktor skall kunna hänföras till rätt klass efter
ändringarna som anges i 1 § får länsstyrelse begära in uppgifter från
ägaren om hur traktorn skall användas.

Övergångsbestämmelser

2000:1446

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om förhållanden
som hänför sig till tiden före den 1 januari 2001.