Förordning (1987:1060) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning;

SFS nr
1987:1060
Departement/myndighet
Civildepartementet PE
Utfärdad
1987-11-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1427
Upphävd
1992-01-01

Tillämpningsområde, m.m.

1 § Det allmänna pensionsavtalet för statliga och vissa andra tjänstemän
(pensionsavtalet) skall tillämpas på de arbetstagare med icke-statliga
anställningar som anges i bilaga A till denna förordning. Detta gäller
även arbetstagare som har personlig pensionsrätt enligt särskilt beslut
av regeringen. Förordning (1989:398).

2 § Med arbetstagare enligt 1 § avses inte sådana som uppbär dag- eller
timarvode eller vars anställning avser mindre än 40 procent av
heltidstjänstgöring och inte heller sådana som sysselsätts i
beredskapsarbete.

Statens löne- och pensionsverk beslutar om vad som skall förstås med
heltidstjänstgöring.

3 § Förordningen upphör att gälla för en arbetstagare som har varit
ledig för enskild angelägenhet utan rätt till lön under mer än ett år i
följd. Detsamma gäller om endast kortare avbrott i ledigheten har
förekommit. Statens löne- och pensionsverk får medge att förordningen
ändå skall gälla för arbetstagaren om det finns särskilda skäl.

4 § I 5–17 §§ och bilagorna till förordningen föreskrivs om tillägg
till eller undantag från pensionsavtalet.

I anslutning till bilaga A meddelas vissa särskilda bestämmelser.
Förordning (1989:398).

Pensioneringsperiod eller pensionsålder

5 § Vilka pensioneringsperioder eller pensionsåldrar som gäller för
vissa anställningar framgår av bilaga B till denna förordning.

Statens löne- och pensionsverk får besluta om vilken pensioneringsperiod
eller pensionsålder som skall gälla för en anställning som inte finns
upptagen i bilaga B. Verket skall därvid tillämpa den
pensioneringsperiod eller pensionsålder som enligt pensionsavtalet eller
enligt regeringens beslut gäller för en jämförlig anställning. Om det
inte finns någon jämförlig anställning, skall frågan om
pensioneringsperiod eller pensionsålder överlämnas till regeringen för
prövning. I avvaktan på regeringens beslut tillämpas pensioneringsperiod
III på anställningen.

Om en arbetstagares anställning omfattar arbetsuppgifter från två eller
flera verksamhetsområden med olika pensioneringsperioder eller
pensionsåldrar, skall den pensioneringsperiod eller pensionsålder
tillämpas som gäller för det verksamhetsområde där de huvudsakliga
arbetsuppgifterna normalt ingår.

Avgångsskyldighet

6 § Arbetstagare får entledigas innan han uppnått den ålder som avses i
5 §,

1. om han till följd av förlust av eller nedsättning i arbetsförmågan är
för framtiden oförmögen att fullgöra sina arbetsuppgifter
tillfredsställande,

2. om han till följd av nedsatt arbetsförmåga under två år i följd inte
har tjänstgjort annat än försöksvis under kortare tid och
socialstyrelsen anser det dels sannolikt att han inte kan återinträda i
arbete inom ytterligare ett år, dels ovisst hur arbetsförmågan därefter
kommer att utveckla sig. Förordning (1989:398).

Förmånsgrundande lön

Pensionslön

7 § Om i huvudsak statliga eller kommunala lönebestämmelser tillämpas på
en anställning gäller som pensionslön

när lönen utgörs av krontalslön, månadslönen vid heltidstjänstgöring,
eller

när lönen utgörs av löneplanslön, den högsta månadslönen för den
lönegrad enligt vilken lönen betalas ut.

Är arbetstagaren placerad i en lägre löneklass än lönegradens
begynnelselöneklass, så gäller som pensionslön månadslönen i den
löneklass som med två enheter överstiger den där arbetstagaren är
placerad.

Om lönen inte skall höjas efter en viss tid i anställningen, så gäller
som pensionslön den månadslön vid heltidstjänstgöring som betalas ut.
Förordning (1990:1051).

8 § För anställningar som inte avses i 7 § gäller som pensionslön
månadslönen vid heltidstjänstgöring. Härvid bortses från lönedel av
tillfällig karaktär.

Skall lönen höjas efter en viss tid i anställningen, gäller som
pensionslön den högsta lön som arbetstagaren kan få i anställningen.
Pensionslönen får dock inte vara högre än den lön som tillämpas efter
längst nio års anställning. Förordning (1989:398).

Pensionsunderlag

9 § Pensionsunderlaget utgör en femtedel av summan av de senaste
pensionslöner som gällt för vart och ett av de fem senaste kalenderåren
som föregår avgångsåret. Pensionsunderlaget får dock inte överstiga den
senaste pensionslön som gällt året före avgångsåret i den anställning på
vilken pensionen grundas.

Om pensionslön inte gällt under ett eller flera av de fem kalenderåren,
fastställer statens löne- och pensionsverk pensionsunderlaget.
Förordning (1989:398).

10 § Vid tillämpning av 9 § skall pensionslönen multipliceras med kvoten
mellan basbeloppet året före avgångsåret och basbeloppet det år den i 9
§ avsedda pensionslönen avser. Förordning (1989:398).

11 § Vid tillämpning av 9 § på pensionsunderlag för sjuk- eller
familjepension skall tiden från avgången till utgången av det kalenderår
då arbetstagaren skulle ha uppnått pensioneringsperiodens övre gräns,
likställas med tid för anställning med den senaste pensionslön som gällt
för arbetstagaren året före avgångsåret. Därvid skall det år då
arbetstagaren skulle ha uppnått pensioneringsperiodens övre gräns anses
vara året före avgångsåret. Förordning (1989:398).

12 § Löneunderlag för livränta (livränteunderlag utgör 95
procent av det pensionsunderlag som skulle ha gällt om det varit fråga
om avgång med ålderspension. Förordning (1989:398).

Lönetilläggsfaktor

13 § Lönetilläggsfaktor skall beräknas för anställningar som avses i 7
§, utom för anställningar med lön som motsvarar lön enligt
chefslöneavtalet. När lönetilläggsfaktorn beräknas, får följande
lönetillägg medräknas, i stället för dem som anges i pensionsavtalet,
nämligen

tillägg för obekväm arbetstid

jour- och beredskapsersättning

kallortstillägg

avlöningsförstärkning

tillägg för viss undervisning (lärarpersonal i hälso- och sjukvård)

uppdragstillägg (läkare)

ersättning för särskild arbetstid (läkare)

särskilt löneplanstillägg

ersättning för tilläggstimmar (lärare vid riksinternat-, privat- och
lanthushållsskolor samt Bergsskolan i Filipstad). Förordning
(1990:1051).

Förmånsgrundande tid

14 § I vissa fall är det minsta antalet tjänsteår (tjänsteåldern) som
krävs för hel pension mindre än 30. Dessa fall anges i bilaga C.

Om en arbetstagares anställning omfattar arbetsuppgifter från två eller
flera verksamhetsområden med olika tjänsteåldrar, skall den tjänsteålder
tillämpas som gäller för det verksamhetsområde där de huvudsakliga
arbetsuppgifterna normalt ingår. Förordning (1989:398).

Samordning med tjänstepensionsförmåner

15 § En pensionsförmån enligt förordningen skall minskas med en
jämförlig förmån som huvudmannen lovat att betala utöver
pensionsförmånen. Regeringen kan medge undantag från detta.

Förordning (1989:398).

Kompletterande delpension

16 § Vid beräkning av kompletterande delpension får endast sådana
lönetillägg som anges i 13 § medräknas. Förordning (1989:398).

Överklagande

17 § Statens löne- och pensionsverks beslut i frågor enligt 2, 3 och 9
§§ får inte överklagas. Förordning (1989:398).

Bilaga A

Förteckning över icke-statliga anställningar och vissa särskilda
pensionsbestämmelser i anslutning till dessa

Förvaltningsområde Särskilda bestämmelser

I. Hov- och slottsstaterna

Arbetstagare som avlönas från anslag under
Kungliga hovstaten 7)

Arbetstagare som avlönas från anslag under
Kungliga slottsstaten —

Annan arbetstagare —

II. Kriminalvården

Arbetstagare hos föreningen Skyddsvärnet i
Stockholm eller föreningen Skyddsvärnet i
Göteborg —

III. Utrikesförvaltningen m. m.

Arbetstagare vid Nordiska rådets
presidiesekretariat 1),16)

Arbetstagare vid nordisk institution
i Sverige 1), 2), 16)

Arbetstagare vid Nordiska minister-
rådets sekretariat som tjänstgör i
Sverige 1), 6)

IV. Försvaret

Arbetstagare hos Sveriges civilförsvarsförbund 7)

Arbetstagare hos stiftelsen Gällöfstakurscentrum —

V. Socialvården samt hälso- och sjukvården

Arbetstagare vid Handikappinstitutet —

Arbetstagare vid riksförsäkringsverkets
sjukhus i Nynäshamn eller Tranås kuranstalt 7)

Arbetstagare vid allmänna barnhusets expedition
vilkas tjänster finns upptagna på
personalförteckning fastställd av regeringen —

VI. Undervisningsväsendet, forskningsinstitutioner m. m.

Arbetstagare vid Carl och Olga Milles
Lidingöhem eller Thielska galleriet —

Arbetstagare som innehar statsbidragsgrundande tjänst
som lärare, utom timlärare, vid utlandsskola eller som
har vikariat motsvarande långtidsvikariat på sådan
tjänst vid utlandsskola 8)

Rektor, studierektor och annan lärare än timlärare
vid Grännaskolan och Sigtunaskolan Humanistiska
Läroverket (riksinternatskolor), Franska skolan,
Göteborgs Högre Samskola, Lundsbergs skola och
Sigrid Rudebecks Gymnasium (privatskolor),
Apelrydsskolan och Vackstanässkolan (fristående
lanthushållsskolor) samt Bergsskolan i Filipstad 3), 4), 7)

Arbetstagare vid Ericastiftelsen:

Förskollärare 4), 7)

Annan arbetstagare 7)

Arbetstagare vid Drottningholms teatermuseum,
Akademien förde fria konsterna eller Musikaliska
akademien —

Arbetstagare vid Dansmuseifonden —

Arbetstagare vid Stockholms internationella
fredsforskningsinstitut (SIPRI) som har arvode
motsvarande statlig lönegrad och som inte är
kontraktsanställd 7)

VII. Kyrkoväsendet

Följande arbetstagare som är präster i svenska kyrkan:
sekreterare och präst i utlandstjänst hos stiftelsen
Svenska kyrkan i utlandet samt direktor, biträdande
direktor, pastor och biträdande pastor vid stiftelsen
Bräcke diakonigård, Ersta diakonisällskap,
diakonistiftelsen Samariterhemmet, stiftelsen
Stora Sköndal och stiftelsen Vårsta diakonigård —

VIII. Jordbruk och skogsbruk m. m.

Arbetstagare vid Svenska jägareförbundet 7)

Arbetstagare hos skogs- och lantbruksakademien
som inte avses i pensionsavtalet 7)

IX. Teater- och musikinstitutioner

Arbetstagare vid Operan, Dramatiska teatern,
Svenska riksteatern, stadsteatern i Stockholm,
Göteborg, Malmö, Uppsala, Helsingborg eller Borås,
Göteborgs musikteater AB, Folkteatern i Gävleborgs
län eller Folkteatern i Göteborg, stiftelsen
Norrbottensteatern, Västmanlands, Östergötlands
eller Jönköpings länsteater, länsteatern i Örebro
eller i Dalarna, Kronobergsteatern, stiftelsen
Mittlänsteatern, stiftel- sen Västerbottensmusiken,
stiftelsen Västerbottens-teatern, stiftelsen Älvsborgs
Barn- och ungdoms- teater, Värmlands teater- och
musikstiftelse, stiftelsen Skaraborgs länsteater
eller länsteatern i Bohuslän:

Teaterchef 8), 9), 13),
14)

Arbetstagare vid stiftelsen Västerbottensmusiken eller
Värmlands Teater- och musikstiftelse vars lön finansieras
från anslaget Bidrag till regional musikverksamhet 6), 7), 8),
10), 15)

Annan arbetstagare 5), 6), 8),
10), 11)
12), 15)

Arbetstagare vid Stockholms konserthusstiftelse,
Göteborgs konsert AB, stiftelsen Malmö Symfoni-
orkester, Helsingborgs konsertförening, symfoni-
orkestern i Norrköping, stiftelsen Gävleborgs
symfoniorkester, stiftelsen Musik i Uppland, Kalmar
läns musikstiftel-se, stiftelsen Svenska rikskonserter,
Jönköpings Orkester- och Kammarmusikförening
eller stiftelsen Musik i Västernorrland:

Chef för Stockholms konserthusstiftelse, Göteborgs
konsert AB, stiftelsen Malmö Symfoniorkester eller
stiftelsen Svenska rikskonserter 8), 9), 13),
14)

Annan arbetstagare 6), 8), 10),
15)

Arbetstagare vars lön finansieras från anslaget
Bidrag till regional musikverksamhet vid stiftelsen
Länsmusiken i Blekinge, Gotlands musikstiftelse,
Musik i Gävleborg, stiftelsen Musik i Halland,
stiftelsen Läns-musiken i Jämtlands län, Jönköpings
Orkester- och Kammarmusikförening, Kalmar läns
musikstiftelse, stiftelsen Musik i Dalarna,
stiftelsen Musik i Kronoberg, stiftelsen Norrbottens-
musiken, stiftelsen Kultur i Sörmland, stiftelsen Musik
i Uppland, stiftelsen Musik i Västernorrland,
stiftelsen Musik i Västmanland, stiftelsen Musik
för Örebro län, stiftelsen Östgötamusiken,
stiftelsen Musik i Väst och stiftelsen Musik i Skåne 6), 7), 8),
10), 15)

10), 15)
Särskilda bestämmelser

1) Huvudmannen får besluta att vissa arbetstagare inte skall ha
pensionsrätt enligt förordningen. Om detta beslutas, anses arbetstagaren
ha en anställning som inte avses i statliga tjänstepensionsbestämmelser.
Ett sådant beslut skall sändas till statens löne- och pensionsverk.

2) Förordningen tillämpas på anställning hos en institution för vilken
Nordiska ministerrådet beslutat om tillämpning av överenskommelsen den
31 januari 1974 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om de
anställdas rättsställning vid nordiska institutioner.

3) Pensioneringsperiodens nedre respektive övre gräns infaller vid
utgången av det kalenderhalvår, varunder den föreskrivna levnadsåldern
uppnås. Nedre gränsen för pensioneringsperiod III infaller dock vid
utgången av kalenderhalvåret närmast före det kalenderhalvår, då
arbetstagaren fyller 65 år.

4) Om en anställning som lärare med läsårsdaglön under visst
kalenderhalvår avser eller skall anses avse hela terminen, anses
arbetstagaren under återstående delar av halvåret inneha samma
anställning som under terminen.

5) Dansare får pensionsrätt tidigast från fyllda 18 år.

6) Arbetstagare med anställning som dansare, sångsolist, korist,
skådespelare, regissör, koreograf, balettmästare, kapellmästare eller
musiker kan inte få pensionsrätt om anställningen är avsedd att vara
under kortare tid än ett helt verksamhetsår.

7) Förordningen (1984:222) om pensionsavgifter enligt statliga
tjänstepensionsbestämmelser gäller.

8) Pensioneringsperiodens nedre respektive övre gräns infaller vid
utgången av ett verksamhetsår (redovisningsår). Avgång med ålderspension
får ske endast vid utgången av en sådan tidsperiod, om inte avgång vid
en annan tidpunkt följer av kollektivavtal eller motiveras av nedsatt
arbetsförmåga eller medges av vederbörande huvudman, om det kan ske utan
men för verksamhetens ändamålsenliga bedrivande.

9) Regeringen prövar frågor om samordning av rätt till förtidspension
och rätt till annan tjänstepensionsförmån utan hinder av vad som sägs i
pensionsavtalet.

10) För arbetstagare som får en del av lönen som ersättning för
tjänstgöringstillfälle räknas ersättningen in i pensionslönen med ett
genomsnittligt belopp, lika för hela den personalgrupp arbetstagaren
tillhör, förutsatt att ersättningen beräknas enligt enhetliga grunder.
Statens löne- och pensionsverk får besluta att sådan lönedel skall
beräknas individuellt.

11) För anställning som sångsolist, korist eller dansare tillgodoräknas
tillsammans med månadslönen en tolftedel av summan av de spel- eller
tjänstgöringspengar som betalas ut under kalenderåret. Statens löne- och
pensionsverk får tillgodoräkna arbetstagaren ett högre årsbelopp än det
verkliga, om arbetstagaren har varit frånvarande från föreställningar
och därför gått miste om sådan ersättning.

12) Statens löne- och pensionsverk beslutar, enligt förordningen
(1988:237) med bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att
besluta om pensionsförmåner i vissa fall, att dansare, balettmästare,
sångsolist, korist, skådespelare och regissör skall ha rätt till
förtidspension, även om arbetstagaren inte kan tillgodoräkna sig minst
20 tjänsteår eller omfattats av statliga pensionsbestämmelser minst 20
år. Som förutsättning gäller dock att anställningstiden uppgår till
minst 80 procent av det minsta antal tjänsteår som fordras för full
pension och att högst fem år återstår till pensioneringsperiodens nedre
gräns.

13) Rätt till förtidspension i stället för livränta kan beviljas
följande arbetstagare som av annan anledning än på egen begäran avgår
från tjänsten före pensioneringsperiodens nedre gräns och vid avgången
har haft tjänsten i minst tre år, nämligen teaterchef och cheferna för
Stockholms konserthusstiftelse, Göteborgs konsert AB, stiftelsen Malmö
Symfoniorkester och stiftelsen Svenska rikskonserter.

Huvudmannen beslutar om rätt till förtidspension. Kostnaderna för en
sådan förtidspension betalas av huvudmannen.

Om arbetstagaren har haft en eller flera tjänster som avses i första
stycket i minst 12 år, har arbetstagaren rätt till hel pension.
Pensionens normalbelopp är lika med 65 procent av pensionsunderlaget.

Om arbetstagaren har haft en eller flera tjänster som avses i första
stycket i mindre än 12 år, så blir pensionen avkortad. Pensionens
normalbelopp utgör då så stor del av hel pensions normalbelopp, som
motsvarar förhållandet mellan det antal hela och påbörjade fjärdedels
år, varunder sådan tjänst eller sådana tjänster innehafts, och talet 48.

14) Pension enligt punkt 13 skall minskas med 65 procent av sådan
inkomst av anställning eller annat förvärvsarbete som pensionstagaren
har för tid som infaller före den månad då pensionstagaren fyller 65 år.
Detta gäller dock inte inkomst på vilken löneavdrag med hänsyn till
pensionen skall göras enligt avdelning 1, 21 § 3 mom. sektoravtalet för
civila statsförvaltningen (SA-C). Om pensionen är avkortad, skall den
minskas med ett belopp som motsvarar förhållandet mellan avkortad och
hel pension.

Med inkomst av anställning och av annat förvärvsarbete avses

1. inkomst som är pensionsgrundande enligt 11 kap. 2 och 3 §§ lagen
(1962:381) om allmän försäkring,

2. sådan inkomst av anställning utomlands som inte beskattas i Sverige,

3. kompletterande delpension,

4. sådan pension eller livränta som annars inte samordnas med
tjänstepensionsrätt enligt statliga pensionsbestämmelser,

5. andra kontanta förmåner på grund av anställning eller uppdrag än som
avses i 1–4.

Från minskningen undantas ett belopp som för kalenderår räknat svarar
mot två basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Pensionstagaren är skyldig att underrätta statens löne- och pensionsverk
om sina inkomstförhållanden, när årsinkomsten beräknas överstiga ett
belopp som motsvarar två gånger basbeloppet.

15) Högst fem år av anställning som balettmästare, dansare, korist,
musiker, regissör, skådespelare och sångsolist vid utländsk eller icke
statsunderstödd svensk teater- eller musikinstitution tillgodoräknas
arbetstagaren som tjänsteår mot engångsavgift, om huvudmannen anser
anställningen vara av särskild betydelse för sin verksamhet.

Engångsavgift beräknas enligt förordningen (1984:222) om
pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser.

16) 3, 9-13 och 16 §§ i förordningen gäller inte.
Förordning (1990:1051).

Bilaga B

Pensioneringsperioder och pensionsåldrar

Förteckning 1

Pensioneringsperioder och pensionsåldrar för vissa anställningar
som avses i bilaga A

Förvaltningsområde, anställning Pensione-
ringsperiod
resp. pen-
sionsålder

I. Hov- och slottsstaterna

Hovdam, hovfurir, hovjägare, husgerådsmästare,
kammarmästare, slottsväbel, snickarmästare,
tapetserarmästare, trädgårdsmästare,
förste trädgårdsmästare, verkmästare, åldfru III

Förste bilförare, drifttekniker, fatbursföreståndare,
förman, hantverksförman, kammarjungfru, kammarvaktmästare,
förste kammarvaktmästare, kyrkovaktmästare, parkförman,
slottsförman, slottshantverkare, slottsuppsyningsman,
slottsvaktmästare, förste slottsvaktmästare, taffeltäckare,
tapetserare, trädgårdsförman II

Beridare, bilförare, jockey, kavaljerskusk, parkarbetare,
parkbiträde, strykerska, trädgårdsbiträde I

II. Utrikesförvaltningen m. m.

Arbetstagare vid Nordiska rådets presidiesekretariat:

Expeditionsassistent i högre lönegrad än N 7 III

Expeditionsassistent i högst lönegrad N 7 II

III. Försvaret

Arbetstagare hos stiftelsen Gällöfsta kurscentrum:

Receptionist III

Vaktmästare II

IV. Socialvården samt hälso- och sjukvården

Arbetstagare vid Handikappinstitutet:

Verkmästare i högre lönegrad än N 7 III

Expeditionsvakt, fastighetsskötare, telefonist,
verkmästare i högst lönegrad N 7 II

Ekonomibiträde, lokalvårdare I

Arbetstagare vid riksförsäkringsverkets sjukhus
i Nynäshamn eller Tranås kuranstalt:

Arbetsledare, expeditionsföreståndare,
tvättföreståndare och biträdande tvättföreståndare III

Avdelningsföreståndare eller föreståndare som är
legitimerad sjuksköterska II

Bagare/bagerska, kallskänka, kock, förste kock,
första kokerska, kokerska 63

V. Undervisningsväsendet, forskningsinstitutioner m. m.

Arbetstagare vid riksinternatskola, privatskola,
lanthushållsskola, utlandsskola eller Bergsskolan i
Filipstad:

Rektor, studierektor och lärare III

Arbetstagare vid Ericastiftelsen:

Förskollärare med specialutbildning, husmor II

Arbetstagare vid Drottningholms teatermuseum:

Museiförvaltare III

VI. Kyrkoväsendet

Arbetstagare som är präst i svenska kyrkan III

VII. Jordbruk och skogsbruk m. m.

Arbetstagare vid Svenska jägareförbundet:

Jaktvårdsassistent, länsjaktvårdare, länsjaktvårdskonsulent,
riksjaktvårdskonsulent, viltforskare, viltforskningsassistent,
yrkeslärare samt viltvårdare och viltvårdsassistent i högre
lönegrad än N 4 III

Husmor, laboratorieassistent samt viltvårdare och
viltvårdsassistent i högst lönegrad N 4 II

VIII. Teater- och musikinstitutioner

Arbetstagare som inte angivits särskilt III

Dirigent, inspicient, annan kapellmästare eller musiker
än vid hovkapellet, repetitör, kvinnlig arbetstagare
för vilken kollektivavtal för teaterteknisk personal
gäller, annan kvinnlig tjänsteman med pensionslön enligt
högst lönegrad N 3 för vilken riksavtalet för
teateranställda gäller II

Balettchef, balettmästare, chef för Stockholms
konserthusstiftelse, chef för Göteborgs konsert AB,
chef för stiftelsen Malmö konserthus, danspedagog,
chef för stiftelsen Svenska rikskonserter, hovkapellist,
kapellmästare vid hovkapellet, koreograf, koreolog,
kormästare, musiker inom regional musikverksamhet eller
vid stiftelsen Svenska rikskonserter, teaterchef I

Dockspelare, regissör, skådespelare 59–61

Sångsolist

manlig 53–56

kvinnlig 50–53

Korist 52–55

Dansare 41–44

Förteckning 2

Pensioneringsperioder och pensionsåldrar för vissa anställningar
med personlig pensionsrätt

Förvaltningsområde, anställning Pensione-
ringsperiod
resp. pen-
sionsålder

I. Socialvården samt hälso- och sjukvården

Föreståndare inom sjuk-, hälso-, åldrings- eller barnavård,
husmoder, instruktionssköterska vid sjuksköterskeskola
eller sjukgymnast 63 år

Rektor, biträdande rektor eller studierektor vid
sjuksköterskeskola, lärare vid statsunderstödd enskild
yrkesskola II

II. Svenska kontrollanstalten för mejeriprodukter och ägg

Laboratorieassistent, laborant, provmästare och
lagerföreståndare II

III. Een-Holmgren ortopediska AB

Arbetstagare som omfattas av kollektivavtal mellan
Een-Holmgren ortopediska AB och Svenska fabriksarbetareförbundet:

Assistentprovare, korsettprovare, modellör, nåtlare,
ortopedtekniker, ortopedskomakare och sadelmakare I

Arbetstagare som omfattas av kollektivavtal mellan
Een-Holmgren ortopediska AB och Svenska
industritjänstemannaförbundet m. fl.:

Mekaniker, ortopedskotekniker, tapetserare, tekniker
eller skomakarmästare i högst lönegrad N 8 II

Mekaniker, ortopedskotekniker, tapetserare, tekniker
ellerskomakarmästare i högre lönegrad än N 8 III

IV. Östergötlands Tvätteri Industri AB

Verkmästare eller förste verkmästare i högst
lönegrad N 8 II

Verkmästare eller förste verkmästare i högre
lönegrad än N 8 III

V. Allmateriel i Solna Aktiebolag

Kassabiträde I
Förordning (1990:1051).

Bilaga C

Tjänsteålder för hel pension

Det minsta antal tjänsteår (tjänsteåldern) som behövs för hel
pension är 25 tjänsteår för

överläkare vid riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn och
Tranås kuranstalt,

balettchef,

balettmästare,

chef för Stockholms konserthusstiftelse,

chef för Göteborgs konsert AB,

chef för stiftelsen Malmö konserthus,

chef för stiftelsen Svenska rikskonserter,

teaterchef

24 tjänsteår för

dockspelare,

regissör,

skådespelare

22 tjänsteår för

korist,

manlig sångsolist

20 tjänsteår för

dansare,

kvinnlig sångsolist.