Lag (1987:1066) om frihet från skatt eller avgift vid införsel

SFS nr
1987:1066
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1987-11-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1551
Upphävd
1995-01-01

1 § Om förtullning av en vara sker under sådana omständigheter som för
en tullpliktig vara medför tullfrihet enligt 6 § eller 7 § 1–7 eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 §, 14 §, 15 § 1
eller 16 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m., skall inte heller för
varan utgå annan skatt eller avgift som skall erläggas vid införsel.

Frihet från annan skatt eller avgift gäller dock inte för följande varor
för vilka tullfrihet medgetts enligt 13 § 8 lagen om tullfrihet m. m.,
nämligen varor som är avsedda för viss undervisningsanstalt eller
vetenskaplig institution, om de är hänförliga till 84, 85 eller 90 kap.
tulltaxelagen (1987:1068) och värda minst 2 000 kronor.

Bestämmelser om frihet från skatt som avses i lagen (1984:355) om skatt
på vissa dryckesförpackningar finns i den lagen.

2 § I fall som avses i 15 § 1 lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.
medges frihet från annan skatt än tull eller från avgift endast om

1. för varan betalas skatt eller avgift som tullmyndighet medgett
befrielse från eller restituerat i samband med tidigare utförsel, och

2. varan vid återinförseln förtullas för den person för vilken den
utfördes.

3 § Har förutsättning för tullfrihet i fall som avses i 1 § första
stycket upphört skall, om annat inte är föreskrivet, den som medgetts
skatte- eller avgiftsfriheten utan dröjsmål göra anmälan till
tullmyndigheten. Det åligger därefter tullmyndigheten att ta ut den
skatt och avgift som belöper på varan.

4 § Medges för en vara, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m., industrirestitution,
handelsrestitution, reducerad restitution eller särskild restitution av
tull eller skulle någon sådan restitution ha medgetts om varan varit
tullpliktig, skall även annan skatt och avgift som betalats till
tullmyndighet vid förtullning av varan betalas tillbaka, om återbäring
av skatten eller avgiften inte kan medges i annan ordning. Om särskild
restitution av tullen medges eller skulle ha medgetts om varan varit
tullpliktig, får dock annan skatt och avgift betalas tillbaka endast om

1. förutsättningar för temporär tullfrihet för varan uppenbarligen
förelegat,

2. varan inte får säljas på grund av föreskrift som har meddelats av
hänsyn till allmän hälsovård, allmän säkerhet eller annat liknande
intresse,

3. varan inte stämmer överens med vad som får anses avtalat eller varan
inte har avlämnats inom avtalad tid,

4. varan uppenbarligen har beställts av misstag eller hinder av teknisk
art förelåg vid införseln mot att använda varan för avsett ändamål,

5. varan uppenbarligen av förbiseende har sänts till mottagaren och
förtullats för dennes räkning,

6. avgiften uppenbarligen har betalats av förbiseende, eller

7. annars synnerliga skäl föreligger.

Vid tillämpningen av första stycket skall bortses från sådan
inskränkning beträffande rätt till tullrestitution som regeringen har
föreskrivit med stöd av 5 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.

5 § Denna lag gäller inte försäljningsskatt på motorfordon,
skrotningsavgift eller avgifter inom prisregleringen på jordbrukets
eller fiskets område.

Övergångsbestämmelser

1994:1551

1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med
anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Vid
lagens ikraftträdande upphör lagen (1987:1066) om frihet från skatt
eller avgift vid införsel och förordningen (1987:1072) om rätt för
resande m. fl. att införa varor tull- och skattefritt att gälla.

2. De upphävda författningarna skall dock fortfarande tillämpas i
fråga om varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning
före ikraftträdandet.