Tulltaxelag (1987:1068)

SFS nr
1987:1068
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1987-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1550
Upphävd
1995-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna lag skall utgå tull som föreskrivs i särskild taxa
(tulltaxan).

Avvikelser från tulltaxan kan ske till följd av föreskrifter i lagen
(1987:1069) om tullfrihet m.m. eller i annan lag eller författning eller
genom beslut som har meddelats med stöd av sådan föreskrift.

2 § Bestämmelse om förfarandet vid förtullning av varor, om betalning av
tull och överklagande av beslut om tull finns i tullagen (1987:1065) och
i föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

3 § Vid fastställande av tull för en vara skall varan hänföras till
något av de tulltaxenummer som är upptagna i tulltaxan. Därvid skall de
i lagen intagna bestämmelserna om klassificering av varor tillämpas.

4 § Tull beräknas efter den procent av en varas värde eller det belopp
för kvantitet som anges i tulltaxan. Tullfrihet anges i tulltaxan med
ordet “fri”.

Om tullen skall beräknas efter varans värde, skall värdet bestämmas
enligt de föreskrifter som regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, generaltullstyrelsen meddelar på grundval av
överenskommelsen om tillämpningen av artikel VII i det allmänna tull-
och handelsavtalet (GATT).

Om tullen skall beräknas efter varans vikt skall det ske efter varans
nettovikt, om annat inte anges i tulltaxan.

Allmänna bestämmelser om klassificering av varor

5 § Vid klassificering av varor enligt tulltaxan skall följande gälla.

1. Rubriker till avdelningar, kapitel och underavdelningar av kapitel är
endast vägledande. Klassificeringen skall bestämmas med ledning av
lydelsen av tulltaxenumren och av anmärkningarna till avdelningarna
eller kapitlen och, om inte annat är föreskrivet i tulltaxenumren eller
i anmärkningarna, med ledning av följande föreskrifter.

2. a. Anges en viss vara i ett tulltaxenummer, skall varan klassificeras
enligt detta nummer även när den är inkomplett eller inte färdigarbetad,
under förutsättning att varan i detta skick uppvisar de väsentliga
kännetecknen på den kompletta eller färdigarbetade varan. En komplett
eller färdigarbetad vara (eller en vara som enligt denna regel skall
klassificeras som komplett eller färdigarbetad), som föreligger i delar
som är avsedda att sättas ihop, skall klassificeras enligt samma
tulltaxenummer som den hopsatta varan.

2. a:1. Regel 2 a om en vara som föreligger i delar gäller endast om
delarna förtullas gemensamt, om inte annat är föreskrivet.

2. b. Anges ett visst material eller ämne i ett tulltaxenummer, skall
materialet eller ämnet klassificeras enligt detta nummer även i
blandning eller förening med andra material eller ämnen. Enligt ett
tulltaxenummer som omfattar varor av ett visst material eller ämne skall
klassificeras varor som helt eller delvis består av detta material eller
ämne. Klassificeringen av varor som består av mer än ett material eller
ämne regleras närmare av regel 3.

3. När vid tillämpning av regel 2 b eller i annat fall två eller flera
tulltaxenummer kan komma i fråga för en vara gäller följande:

a. det tulltaxenummer som har den mest specificerade varubeskrivningen
skall tillämpas framför tulltaxenummer som har en mera allmän
varubeskrivning. När i vart och ett av två eller flera tulltaxenummer
anges endast en del av de material eller ämnen som ingår i en blandning
eller i en sammansatt vara eller endast en del av de artiklar som ingår
i en sats för försäljning i detaljhandeln, skall dock dessa
tulltaxenummer anses ha lika specificerad varubeskrivning, även om ett
av numren ger en fullständigare eller noggrannare beskrivning än något
av de andra;

b. blandningar, varor som består av olika material eller är sammansatta
av olika beståndsdelar samt varor i satser för försäljning i
detaljhandeln, vilka inte kan klassificeras med ledning av regel 3 a,
skall klassificeras som om de bestod av det material eller den
beståndsdel som ger blandningen, varan eller satsen dess huvudsakliga
karaktär;

c. när en vara inte kan klassificeras med ledning av regel 3 a eller 3
b, skall det tulltaxenummer tillämpas som står sist i tulltaxan av de
nummer som skäligen kan komma i fråga.

4. Varor som inte kan klassificeras med ledning av ovanstående regler
skall klassificeras enligt det tulltaxenummer som är tillämpligt för
närmast liknande vara.

5. Förutom ovanstående bestämmelser skall följande regler gälla för
nedannämnda varor:

a. fodral, etuier och väskor till kameror, musikinstrument, vapen eller
ritbestick samt liknande förvaringsartiklar, som dels är speciellt
utformade eller inredda för att innehålla ett visst föremål eller en
viss sats av föremål, dels är lämpliga att användas under lång tid och
dels föreligger tillsammans med de föremål för vilka de är avsedda,
skall klassificeras tillsammans med dessa föremål, under förutsättning
att de är av sådana slag som i normala fall försäljs tillsammans med
dessa; denna regel behöver dock inte tillämpas för förvaringsartiklar
som ger det hela dess huvudsakliga karaktär;

b. om inte annat följer av regel 5 a skall emballage i vilket varor är
förpackade klassificeras tillsammans med varorna när det är av sådan typ
som normalt används för varan i fråga. Denna regel behöver dock inte
tillämpas när det tydligt framgår att emballaget är lämpligt för
upprepad användning. Lag (1991:1526).

Tulltaxan finns inte med här

Övergångsbestämmelser

1994:1550

1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med
anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Vid
lagens ikraftträdande upphör tullagen (1987:1065) och tulltaxelagen
(1987:1068) att gälla. Beslut enligt den upphävda tullagen som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre
bestämmelser.

2. De upphävda lagarna skall dock fortfarande tillämpas i fråga om
varor som anmälts till förtullning eller borde ha anmälts till
förtullning före ikraftträdandet.

3. Föreskrifterna i den upphävda tullagen om tullager och frihamn
gäller ett år efter ikraftträdandet i fråga om tullager och frihamnar
till vilka tillstånd getts före ikraftträdandet.

4. Bestämmelser om anmälnings- och uppgiftsskyldighet och om
Tullverkets kontrollverksamhet enligt den upphävda tullagen skall
fortfarande gälla i fråga om krigsmateriel som avses i lagen
(1992:1300) om krigsmateriel och produkter som avses i lagen
(1991:341) om strategiska produkter när krigsmaterielen eller
produkterna förs ut ur landet till ett land som är medlem i
Europeiska unionen.

Bestämmelser om anmälnings- och uppgiftsskyldighet enligt den
upphävda tullagen, samt 63 §, 64 § till den del den avser skyldighet
att stanna på tullmyndighets anmaning och 65 § samma lag skall
fortfarande gälla för varor som skall beskattas enligt lagen
(1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker
och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen.
Detsamma gäller

a. narkotika som avses i narkotikastrafflagen (1968:64),

b. injektionssprutor och kanyler,

c. dopningsmedel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot
vissa dopningsmedel,

d. vapen och ammunition som avses i vapenlagen (1973:1176),

e. springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller
nithandskar och batonger samt karatepinnar, blydaggar,
spikklubbor eller liknande,

f. kulturföremål som avses i 5 kap. 4–6 §§ lagen (1988:950) om
kulturminnen m. m.,

g. hundar och katter för annat ändamål än handel,

h. spritdrycker, vin eller starköl,

som förs in i landet från eller förs ut ur landet till ett land som är
medlem i den Europeiska unionen om införseln eller utförseln står i
strid med förbud eller sker med stöd av tillstånd som föranletts av
vilseledande uppgift.

5. Förekommer det i lag eller i annan författning hänvisning till
tullagen (1987:1065) eller tulltaxelagen (1987:1068) skall
hänvisningen i stället gälla motsvarande bestämmelser i den nya
tullagstiftningen.