Lag (1987:1069) om tullfrihet m.m.

SFS nr
1987:1069
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1987-11-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1547
Upphävd
1995-01-01

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om vissa tullar, tullfrihet,
tullnedsättning och återbetalning av tull. Bestämmelserna gäller utan
hinder av vad som föreskrivs i tulltaxelagen (1987:1068).

2 § Bestämmelser om förfarandet vid förtullning av varor, om betalning
av tull och om överklagande av beslut om tull finns i tullagen
(1987:1065) och i föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Särskild tull

3 § Om det föreligger särskilda förhållanden, får regeringen meddela
föreskrifter om att en vara vid förtullning skall beläggas med särskild
tull.

Föreskrifter enligt första stycket skall underställas riksdagens
prövning inom en månad från det att föreskrifterna meddelats eller, om
riksmöte inte pågår, från början av närmast följande riksmöte. Om
underställning inte sker eller riksdagen inte godkänner föreskrifterna
inom två månader från det att underställning skedde, upphör
föreskrifterna att gälla.

Om det inte längre föreligger förhållanden som avses i första stycket,
skall regeringen upphäva föreskrifterna.

Antidumpnings- och utjämningstull

4 § Är en vara föremål för dumpning eller subvention i utlandet och är
dumpningen eller subventionen av sådan beskaffenhet att den skadar eller
hotar att skada svensk industri, får regeringen för att motverka att
skada uppkommer meddela föreskrifter om att varan vid förtullning skall
beläggas med antidumpnings- eller utjämningstull. Sådana föreskrifter
får också meddelas för att motverka att dumpning eller subventionering
på motsvarande sätt skadar eller hotar att skada industri i ett annat
land.

Finns grund för antagande att förutsättningar enligt första stycket
föreligger för att pålägga en vara antidumpnings- eller utjämningstull,
får regeringen, om det är nödvändigt för att förhindra att skada
uppkommer under det förhållandena utreds, meddela föreskrifter om
provisorisk antidumpnings- eller utjämningstull. Visar utredningen att
förutsättningar för att ta ut sådan tull inte föreligger eller att tull
bör utgå med lägre belopp än som tagits ut, skall återbetalning ske utan
dröjsmål.

Tullfrihet, tullnedsättning och återbetalning av tull med anledning
av internationella handelsöverenskommelser m. m.

5 § Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet, tullnedsättning
och återbetalning av tull

1. med anledning av internationella handelsöverenskommelser som Sverige
har ingått eller anslutit sig till,

2. för varor från utvecklingsländerna,

3. för varor från Västbanken och Gaza,

4. för margarin, som inte är flytande och inte innehåller smör eller
andra fetter eller oljor framställda av mjölk, ur tulltaxenr 15.17
tulltaxelagen (1987:1068) från länder som är anslutna till konventionen
angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen. Lag
(1992:1258).

Tullfrihet och tullnedsättning i vissa fall

Främmande staters representanter m. fl.

6 § Tullfrihet gäller för varor som förtullas för en främmande stats
beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem
eller dennes familj enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier
i vissa fall eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den
lagen.

Tullfrihet gäller också för varor som förtullas för en internationell
organisation eller en person som är knuten till en sådan organisation,
om organisationen eller personen är upptagen i lagen om immunitet och
privilegier i vissa fall eller i föreskrifter som meddelats med stöd av
den lagen och är berättigad till tullfrihet enligt stadga eller avtal
som gäller i förhållande till Sverige.

Tullfrihet och tullnedsättning för varor med viss användning

7 § Tullfrihet gäller för

1. mindre maskiner eller apparater eller andra föremål som förtullas för
en inresande yrkesutövare eller studerande och som skall användas i hans
yrke eller studier av honom eller under hans personliga överinseende
under tillfälligt uppehåll i landet, om inte varornas mängd eller
beskaffenhet och omständigheterna i övrigt ger anledning att tillämpa
endast temporär tullfrihet enligt 17 §,

2. fodermedel som kommer in tillsammans med djur och motsvarar djurens
behov under transporten till bestämmelseorten,

3. varor som har tillhört ett förolyckat fartyg eller ett luftfartyg och
som inte är last samt sjöfynd som polismyndighet lämnar ut till bärgare
enligt lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd utan att
bärgningen kungörs,

4. likkistor med lik, urnor med aska av lik samt från utlandet skänkta
kransar och blommor till en avliden persons minnesgärd,

5. varuprover, mönster och modeller, som har endast obetydligt
handelsvärde eller som med hänsyn till material eller utförande
uppenbarligen är avsedda att endast visa en varas beskaffenhet eller
användning eller som senast vid förtullningen görs oanvändbara som
handelsvara,

6. blanketter till passersedlar, godslistor och liknande handlingar som
skall användas vid in- eller utförsel av varor eller vid internationell
trafik och blanketter, register, böcker och broschyrer samt andra
handlingar som skall användas i samband med konferenser, kongresser
eller liknande arrangemang av internationell karaktär,

7. markutrustning och undervisningsmateriel som skall användas vid eller
i samband med civil luftfart och som är specialkonstruerade för att
användas som luftfartsutrustning samt delar och tillbehör till sådan
materiel, när varorna förtullas för en flygskola, ett lufttrafikföretag,
en luftfartsmyndighet eller en annan förvaltning för allmän flygplats,
samt

8. varor för provning av flygsäkerhetsmateriel, när de förtullas för en
luftfartsmyndighet.

8 § Tullfrihet gäller för

1. ämnen som huvudsakligen används som läkemedel eller för beredning av
tullfria farmaceutiska produkter, hänförliga till 30 kap. tulltaxelagen
(1987:1068),

2. varor som skall användas uteslutande som material för tillverkning av
tullfria farmaceutiska produkter, hänförliga till 30 kap. tulltaxelagen,
eller av ämnen som avses i 1,

3. varor som skall användas uteslutande som vulkningsacceleratorer eller
antioxidanter för gummiindustrin eller som tillsats till mineraloljor
för att motverka knackning, oxidation, korrosion eller hartsbildning,
för att reglera viskositeten eller för att användas för annat liknande
ändamål,

4. garn, bind- och segelgarn, tågvirke, linor och liknande material som
skall användas uteslutande för tillverkning av fisknät, samt

5. delar till stridsvagnar eller andra pansrade stridsfordon samt till
vapen och ammunition för militärt bruk.

Regeringen får meddela föreskrifter om de villkor som skall gälla för
tullfrihet enligt första stycket.

9 § Delar och tillbehör samt material av plast, gummi, textilvara eller
glas, vilka skall användas för biltillverkning, får införas mot tull som
motsvarar fyra femtedelar av tullen på bilar införda under samma
omständigheter. Detta gäller inte däck och andra varor, som i och för
sig klassificeras enligt tulltaxenr 40.11, 40.12 eller 40.13
tulltaxelagen (1987:1068).

Regeringen får meddela föreskrifter om de villkor som skall gälla för
tullnedsättning enligt första stycket.

10 § Regeringen får meddela föreskrifter om de villkor för tullfrihet
eller tullnedsättning som skall gälla, om varor förtullas för att
användas för visst ändamål och sådan användning enligt tulltaxelagen
(1987:1068) medför lägre tull än som annars skulle ha utgått.

11 § Den som medgetts tullfrihet eller tullnedsättning i fall som avses
i 6–10 §§ är enligt föreskrifter som regeringen meddelar skyldig att
utan dröjsmål anmäla till tullmyndigheten, om varan inte används på
sådant sätt som förutsätts för tullfriheten eller tullnedsättningen. Det
åligger därefter tullmyndigheten att ta ut den tull som belöper på
varan.

Tullfrihet för varor som inte tillverkas i Sverige

12 § Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för varor som
inte eller endast i ringa omfattning tillverkas inom landet.
Föreskrifterna får meddelas för högst fyra år i sänder.

Regeringen får i enskilda fall besluta om tullfrihet för varor som inte
eller endast i ringa omfattning tillverkas inom landet.

Om särskilda skäl föreligger får regeringen meddela föreskrifter om
tullfrihet enligt första stycket eller i enskilda fall besluta om
tullfrihet enligt andra stycket för varor som tillverkas inom landet
även om tillverkningen inte är att anse som ringa. Lag (1992:571).

Särskild tullfrihet

13 § Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för

1. förnödenheter och proviant som medförs eller tas ombord på
transportmedel i utrikes trafik, om varorna är avsedda för
transportmedlet eller för besättning eller passagerare,

2. varor som införs av en resande eller den som utför arbete på
transportmedel, under förutsättning att varorna inte införs i
handelssyfte eller yrkesmässig förbrukning,

3. varor som införs av en person, vilken flyttar in till landet eller
återvänder hit efter en längre tids vistelse i utlandet, om varorna inte
införs i handelssyfte,

4. varor som införs med anledning av arv eller testamente eller som gåva
eller som lån utan vederlag och varor som köpts för medel skänkta från
utlandet,

5. filmer och trycksaker om varor eller tjänster som erbjuds från
utlandet,

6. varor för turistpropaganda,

7. varor som skall användas vid räddningsinsats eller bärgningsföretag
eller humanitär hjälpaktion eller vid övning av räddningsinsats,

8. varor för undervisningsändamål eller för vetenskapligt eller
kulturellt ändamål,

9. varor som skall användas vid utställning eller mässa eller liknande
evenemang som ordnas för att främja försäljning av utländska varor,

10. välfärdsmateriel för sjöfolk, samt

11. magnetband och andra media med registrerade data. Lag (1991:1588).

Tullfrihet för varor som införs i gränstrafik

14 § Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för varor som
införs i egentlig gränstrafik.

Tullfrihet och tullnedsättning för varor som återinförs

15 § Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet eller
tullnedsättning för varor som

1. är svenska eller har förtullats i Sverige och som återinförs utan att
ha bearbetats i utlandet,

2. är svenska eller har förtullats i Sverige och som återinförs efter
reparation eller annan bearbetning i utlandet,

3. har tillverkats helt eller delvis av material, som är svenskt eller
som har förtullats i Sverige,

4. har tillverkats med utnyttjande av svenskt konstruktionsarbete eller
annan liknande svensk prestation,

5. har reparerats och som införs i utbyte mot svenska eller i Sverige
förtullade varor av samma slag vilka utförts eller skall utföras från
Sverige,

6. införs som ersättning för delar eller tillbehör till varor som
förtullats i Sverige och som inte stämt överens med vad som får anses
avtalat.

Tullfrihet för emballage

16 § Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för emballage.
Bestämmelser om klassificering av emballage finns i tulltaxelagen
(1987:1068).

Tullfrihet under viss tid (Temporär tullfrihet)

17 § Regeringen får meddela föreskrifter om temporär tullfrihet för

1. varor som införs för att repareras, bearbetas, kompletteras eller
emballeras eller för att användas som material vid reparation,
bearbetning, komplettering eller emballering av exportvaror,

2. specialverktyg och specialinstrument som införs för att användas vid
tillverkning av en viss exportvara, varor som införs för att användas
vid avprovning av en exportvara och varor som tillfälligt införs för att
avbildas eller kopieras,

3. utrustning som införs tillfälligt för inresandes yrkesutövning,
studier eller för jämförligt ändamål,

4. utrustning som införs för cirkus, tivoli eller liknande företag som
uppehåller sig tillfälligt i landet,

5. varor som införs för tillfälligt bruk vid teaterföreställning,
konsert eller liknande föreställning eller vid kongress, officiell
festlighet, idrottstävling eller liknande arrangemang av internationell
karaktär,

6. varor som införs för utställning eller mässa,

7. varor som införs för att användas som varuprov, mönster eller
modeller,

8. varor som införs för att avprovas,

9. enstaka föremål som införs för påseende samt urvalssändningar av
varor,

10. djur som införs för avelsändamål eller för veterinärmedicinsk
behandling,

11. containrar, maskiner och andra anordningar som utgör hjälpmedel för
transport, lastning, lossning eller annan godshantering, delar och
tillbehör till sådana varor samt andra transportmedel, i de fall de inte
hänförs till punkterna 1–9, som införs för att användas endast
tillfälligt i landet och delar, tillbehör eller material som införs för
sig för att användas för reparation, underhåll eller utrustning av
sådana transportmedel.

Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller, efter regeringens
bestämmande, en tullmyndighet för enskilt fall besluta om temporär
tullfrihet för varor som inte omfattas av föreskrifter enligt första
stycket.

Återbetalning av tull (Tullrestitution)

Industri-, varvs-, flyg- och handelsrestitution

18 § Regeringen får meddela föreskrifter om att under vissa villkor
tillstånd kan meddelas till tullrestitution enligt särskilt förfarande
(restitutionstillstånd).

19 § Den som har restitutionstillstånd kan medges restitution av tull
för varor som förtullas för hans räkning, om han

1. använt varorna för tillverkning, reparation, bearbetning,
komplettering eller emballering av exportvara och utfört denna ur landet
eller, i fråga om delar och tillbehör till sådan exportvara, återutfört
varorna i oförändrat skick (industrirestitution).

2. använt varorna för byggnad, ombyggnad, reparation, inredning,
utrustning eller sjösättning av fartyg, skeppsdocka, dockport, ponton,
mudderverk, borr- eller bostadsplattform eller liknande anordning för
verksamhet till havs eller av produktionsanläggning för egentlig
varvsverksamhet (varvsrestitution),

3. använt varorna för byggnad, ombyggnad, reparation, inredning eller
utrustning av luftfartyg eller rymdfartyg eller av delar eller tillbehör
till sådant fartyg (flygrestitution), eller

4. återutfört varorna i oförändrat skick till annan i utlandet än
producenten eller leverantören eller ombud för någon av dem
(handelsrestitution).

Med tillverkning enligt första stycket 1 jämställs annan produktion av
exportvara.

Regeringen får också meddela föreskrifter om att restitution enligt
första stycket 1–3 kan medges för varor som återutförts efter
reparation, bearbetning, komplettering eller emballering och för varor
som inte får avsedd användning.

En tullmyndighet kan medge restitution enligt första stycket för varor
som förtullats för annan innehavare av restitutionstillstånd än den som
använt varorna eller utfört exportvaran.

Restitution enligt 19 § för andra varor

20 § Regeringen får meddela föreskrifter om att restitution enligt 19 §
kan medges även om andra varor har använts eller återutförts än de för
vilka restitution begärs eller om det inte kan visas att de använda
eller utförda varorna har förtullats.

Särskild restitution och reducerad restitution

21 § Regeringen får meddela föreskrifter om att restitution av tull kan
medges för varor som återutförts utan att ha använts eller efter att ha
använts bara i samband med provning eller under förhållanden som kan
jämställas med provning eller som kunnat medföra temporär tullfrihet
(särskild restitution).

Regeringen får meddela föreskrifter om att särskild restitution kan
medges även om varorna har använts på annat sätt än som anges i första
stycket.

22 § Regeringen får meddela föreskrifter om att restitution av tull kan
medges med avdrag som beräknas med hänsyn till den tid varorna har
funnits i landet, om varorna har återutförts men 21 § första stycket
inte är tillämpligt (reducerad restitution).

Medgivande av restitutionstillstånd m. m.

23 § Restitutionstillstånd kan av tullmyndighet medges den som driver
rörelse. Varvsrestitutionstillstånd kan medges även den som äger fartyg.
Flygrestitutionstillstånd kan medges även den som äger luftfartyg eller
rymdfartyg eller utan att driva rörelse tillverkar sådant fartyg.
Handelsrestitutionstillstånd kan medges även den som utan att driva
rörelse lagrar och distribuerar varor.

Särskild restitution eller reducerad restitution får medges den för vars
räkning varorna utförs.

Betalningsuppskov

24 § Tullmyndigheten kan medge att den som har restitutionstillstånd
inte behöver betala tull för varor innan frågan om restitution har
prövats. Lag (1992:574).

Tullbefrielse i stället för tullrestitution

25 § Om förutsättningar finns för tullrestitution men tull inte har
betalats, kan en tullmyndighet som prövar ansökan om restitution medge
tullbefrielse i stället för restitution.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en tullmyndighet i stället
för restitution får medge tullbefrielse för varor som förtullas för att
användas för ändamål som medför rätt till tullrestitution enligt 19 §
första stycket.

Betalning av tull i vissa fall

26 § Regeringen får meddela föreskrifter om att tull skall betalas för
sådana varor för vilka tullbefrielse har medgetts enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av 25 § andra stycket, om varorna inte kommit
att användas för ändamål som medför rätt till tullrestitution.

Regeringen får också meddela föreskrifter om att tull skall betalas för
varor, om varvsrestitution eller flygrestitution har medgetts för
varorna eller om tullbefrielse har medgetts i stället för sådan
restitution och dessa därefter har förts från fartyg, ponton,
mudderverk, borr- eller bostadsplattform, luftfartyg eller rymdfartyg
eller har överlåtits eller tagits i anspråk för ändamål som inte medför
rätt till sådan restitution.

Beräkning av tullrestitution m. m.

27 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
generaltullstyrelsen får meddela föreskrifter om att industri-, varvs-,
flyg- och handelsrestitution får beräknas enligt schablon.

Regeringen får meddela föreskrifter om den tid inom vilken
förutsättningar för restitution skall vara uppfyllda och om det lägsta
belopp med vilket restitution får medges.

Åtgärder som vid tullrestitution jämställs med utförsel

28 § Med utförsel jämställs

1. vid tullrestitution i allmänhet, att varorna läggs upp i frihamn
eller, i den mån regeringen föreskriver det, läggs upp på tullager,

2. vid industri- och handelsrestitution, att varorna levereras till
någon som medgetts tullbefrielse enligt föreskrift som har meddelats med
stöd av 25 § andra stycket, att varorna tas ombord som proviant eller
förnödenhetsartiklar på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik eller
tas in i exportbutik eller, såvitt avser personbil och motorcykel, att
fordonet införs i exportvagnsförteckning,

3. vid särskild och reducerad restitution, att varorna förstörs under
kontroll av en myndighet eller någon annan som en tullmyndighet
godkänner,

4. vid särskild restitution, i den mån regeringen föreskriver det, att
varorna levereras till någon som har rätt till tullfrihet enligt 6 §.

Beräkning av tullrestitution och betalning av tull beträffande
vissa varor

29 § Regeringen får meddela föreskrifter om beräkning av tullrestitution
och om betalning av tull beträffande sådana varor som har lagts upp i
frihamn, lagts upp på tullager eller införts i exportvagnsförteckning
och som utan samband med utförsel förs från frihamnen eller tas ut från
tullagret eller utan föregående utförsel förtullas efter att ha införts
i exportvagnsförteckningen.

Tullnedsättning på grund av skada

30 § Tull som skall beräknas efter annan grund än värde får nedsättas
för en vara, som är skadad på annat sätt än genom förskämning när den
enligt 9 § tullagen (1987:1065) anmäls till förtullning. Nedsättningen
skall motsvara den minskning av varans värde som skadan har medfört.
Värdet av varan i oskadat skick och i skadat skick beräknas enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 § andra stycket
tulltaxelagen (1987:1068). Lag (1991:160).

Tullbefrielse m. m. på grund av synnerliga skäl

31 § Om det finns synnerliga skäl, får regeringen eller, efter
regeringens bestämmande, generaltullstyrelsen i enskilda fall besluta om
tullbefrielse, tullnedsättning eller återbetalning helt eller delvis av
tull.

Övergångsbestämmelser

1987:1069

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Regeringen får
meddela de övergångsbestämmelser som behövs.

1994:1547

1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med
anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Vid
lagens ikraftträdande upphör lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.
att gälla.

2. Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om
dels varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning före
ikraftträdandet, dels varor för vilka ansökan om temporär tullfrihet
lämnats in eller för vilka medgetts temporär tullfrihet utan ansökan
före ikraftträdandet. Den temporära tullfriheten gäller dock under
längst ett år efter ikraftträdandet.

3. Tillstånd till återbetalning av tull (restitution) eller till
motsvarande tullbefrielse som meddelats före ikraftträdandet gäller
fortfarande, dock längst under ett år därefter.

4. Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet, tullnedsättning
och återbetalning av tull för varor från utvecklingsländerna.