Förordning (1987:1072) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och skattefritt

SFS nr
1987:1072
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1987-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1551
Upphävd
1995-01-01

1 § Vad som sägs i denna förordning om tullfrihet gäller även frihet
från andra skatter än tullar och från avgifter som tas ut för varor vid
införsel. Bestämmelser om frihet från sådana skatter och avgifter finns
i lagen (1987:1066) om frihet från skatt eller avgift vid införsel,
lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen
(1967:340) om prisreglering på jordbrukets område och lagen (1974:226)
om prisreglering på fiskets område.

2 § En resande som kommer från utrikes ort får i den omfattning och på
de villkor som sägs i det följande införa reseutrustning och andra varor
utan att betala tull (tullfritt).

Vad som sägs i denna förordning om resande gäller även den som utför
arbete på transportmedel som kommer från utrikes ort. Den som utför
arbete på fartyg eller luftfartyg får dock tullfritt införa andra varor
än reseutrustning och tobaksvaror intill en mängd som anges i 8 § endast
under förutsättning att

han inför varorna i samband med att han slutar sin anställning hos
rederiet eller flygföretaget eller hos annan som driver rörelse ombord
eller han gör ett uppehåll i tjänstgöringen ombord för semester eller
annan ledighet och ledigheten avses vara minst 15 dagar, eller

han är bosatt i Sverige och har vistats utomlands minst 15 dagar.

Rätten till tullfri införsel enligt andra stycket gäller endast personal
som utför arbete som sammanhänger med transportmedlets gång eller med
betjäningen ombord. Till betjäning ombord på transportmedel hänförs
förutom sedvanliga tjänster som servering, uppassning och städning även
sådana tjänster som lämnas av frisörer, butikspersonal,
underhållningsartister och andra jämförbara personalgrupper.

3 § Reseutrustning som är avsedd för personligt bruk får föras in
tullfritt, om det kan antas att utrustningen inte är mer omfattande
än vad som svarar mot behovet under resan och den består av
artiklar som vanligen medförs på resor, såsom kläder,
sängutrustning, toalettartiklar, kameror med utrustning, cykel,
moped, kikare, skrivmaskin, musikinstrument, grammofon med
grammofonskivor, radio- och TV-mottagare, bandspelare samt
camping-, sport-, jakt- och fiskeutrustning.

En resande som är bosatt i Sverige får inte föra in varor tullfritt
enligt första stycket om de anskaffats

1. ombord på fartyg i trafik mellan Sverige och Danmark, Finland,
Norge eller något annat land vid Östersjön,

2. i butik för skattefri försäljning i hamn som anlöps av fartyg i
sådan trafik som sägs i 1, eller

3. ombord på luftfartyg i yrkesmässig trafik. Förordning (1993:97).

4 § En resande som är bosatt utomlands får tullfritt införa
sällskapsdjur och resesouvenirer som är avsedda att återutföras. I fråga
om resesouvenirer gäller tullfriheten dock endast när deras sammanlagda
värde inte överstiger 600 kronor, om den resande är bosatt i annat
europeiskt land, och 2 700 kronor, om han är bosatt i utomeuropeiskt
land.

5 § En resande som är bosatt i annat europeiskt land får tullfritt
införa 200 cigaretter eller 250 gram andra tobaksvaror, om han har fyllt
15 år. Om den resande har fyllt 20 år får han tullfritt införa även en
liter spritdrycker med en alkoholhalt av högst 60 volymprocent och en
liter vin eller, om spritdryck inte medförs, två liter vin, samt två
liter starköl.

Aperitif och liknande alkoholdryck, som till följd av
framställningssättet är att anse som spritdryck, får vid tillämpningen
av första stycket inräknas i den mängd vin för vilken tullfrihet gäller,
om den har en alkoholhalt av högst 22 volymprocent.

6 § En resande som är bosatt i Sverige får tullfritt införa varor enligt
vad som föreskrivs i 5 §, om inresan sker med luftfartyg i yrkesmässig
trafik eller om den resande kan visa att utlandsvistelsen har varat mer
än 24 timmar. En utlandsvistelse skall anses påbörjad när ett fartyg
lämnar kaj och ett luftfartyg lämnar marken för direkt färd till
utländsk hamn eller flygplats och avslutad när fartyget lägger till vid
kaj eller luftfartyget tar mark efter direkt färd från utländsk hamn
eller flygplats.

I andra fall får en resande som är bosatt i Sverige och som har fyllt 15
år tullfritt införa 40 cigaretter eller 20 cigarrer eller cigariller
eller 100 gram andra tobaksvaror. Vidare får han tullfritt införa
tobaksvaror och, om han har fyllt 20 år, spritdrycker, vin och starköl
som har beskattats i Danmark, Finland eller Norge. Införsel enligt detta
stycke får dock inte sammanlagt överstiga vad som får införas tullfritt
enligt 5 §.

7 § En resande som är bosatt i något utomeuropeiskt land får tullfritt
införa varor enligt vad som föreskrivs i 5 §. Dock gäller i fråga om
tobaksvaror att rätten till tullfri införsel omfattar 400 cigaretter
eller 500 gram andra tobaksvaror.

8 § På sådana fartygs- och flyglinjer mellan Sverige och Danmark,
Finland eller Norge som anges i andra stycket omfattar rätten till
tullfri införsel av varor som anskaffats ombord inte spritdrycker, vin
eller starköl och inte mer än 40 cigaretter eller 20 cigarrer eller
cigariller eller 100 gram andra tobaksvaror.

Rätt till tullfri införsel enligt första stycket gäller i fråga om
resande som kommer

med fartyg i trafik

mellan dansk hamn vid Öresund eller Östersjön och Malmöhus,
Kristianstads och Blekinge län eller i Kalmar län från länsgränsen i
söder till och med Kalmar i norr eller

mellan norsk hamn från och med Risör i väster till svenska gränsen i
öster och svensk hamn från norska gränsen i norr till och med Lysekil i
söder eller

med luftfartyg i trafik på flyglinjen mellan Köpenhamn och Malmö-Sturup.

Regeringen kan medge att bestämmelserna i första och andra styckena inte
skall gälla i fråga om viss fartygslinje.

9 § Utöver vad som får införas tullfritt enligt 5–8 §§ får sådana varor
som där sägs införas mot betalning av tull enligt tulltaxan i
tulltaxelagen (1987:1068). Spritdrycker, vin och starköl får dock
införas endast av den som har fyllt 20 år och intill en mängd av högst
fem liter spritdrycker med en alkoholhalt av högst 60 volymprocent eller
vin samt fem liter starköl.

10 § Utöver vad som får införas tullfritt enligt 3–8 §§ får andra
varor, vars sammanlagda värde inte överstiger 1 000 kronor,
införas tullfritt.

I fråga om varor som omfattas av lagen (1990:615) om avgifter på
vissa jordbruksprodukter m. m. eller lagen (1993:649) om
marknadsreglering på fiskets område gäller tullfriheten endast
under förutsättning att varorna har en sammanlagd vikt på högst 15
kilogram. Smör och annat matfett (tulltaxenr 04.05 och 15.17) får
dock inte införas tullfritt i större mängd än sammanlagt fem
kilogram, varav högst två och ett halvt kilogram smör.

Oljeprodukter som är skattepliktiga enligt lagen (1957:262) om
allmän energiskatt samt motorfordon, karosserier, underreden och
drivmedel till motorfordon får inte införas tullfritt enligt
bestämmelserna i denna paragraf. Förordning (1993:1388).

11 § har upphävts genom förordning (1993:97).

12 § Om inte generaltullstyrelsen föreskriver annat, gäller rätten till
tullfri införsel och införsel enligt 9 § endast under förutsättning att

varorna medförs av den resande själv och tullklareras i ett sammanhang,

varorna är avsedda för den resandes eller hans familjs personliga behov
eller som gåva till närstående för personligt bruk och

den resande inte har medfört varor av ifrågavarande slag vid tidigare
resa samma dag eller annars med kort mellanrum.

13 § Beräkning enligt 4 och 10 §§ av en varas värde grundas på
detaljhandelspriset i inköpslandet, om detta kan visas. Annars grundas
beräkningen på detaljhandelspriset i införselorten.

Vid tillämpningen av 5 och 7 §§ anses en cigarr väga 5 gram och en
cigarill 2,5 gram.

Om en resande medför spritdrycker, vin eller starköl som inte får
införas eller medför större kvantitet sådana varor än som anges i 5–7
och 9 §§ skall 80 § lagen (1977:293) om handel med drycker tillämpas i
fråga om de varor som inte får införas. Om införseln är belagd med
straff enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling tillämpas i
stället den lagen.

14 § Generaltullstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1994:1551

1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med
anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Vid
lagens ikraftträdande upphör lagen (1987:1066) om frihet från skatt
eller avgift vid införsel och förordningen (1987:1072) om rätt för
resande m. fl. att införa varor tull- och skattefritt att gälla.

2. De upphävda författningarna skall dock fortfarande tillämpas i
fråga om varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning
före ikraftträdandet.