Förordning (1987:1099) om skyldighet för domstol att underrätta parterna om utgången i mål och ärenden, m. m.

SFS nr
1987:1099
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1987-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:271
Upphävd
1996-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:430

1 § Underrättelse till parterna enligt 17 kap. 9 § sjunde stycket och 30
kap. 7 § sjätte stycket rättegångsbalken skall ske genom att en kopia av
domen sänds till parterna i vanligt brev. Om det har förekommit någon
skiljaktig mening, skall också denna redovisas.

Att underrättelseskyldigheten i de fall där en part har ombud kan
fullgöras genom underrättelse till ombudet följer av 12 kap.
rättegångsbalken.

Vad som nu sagts om domar skall tillämpas även i fråga om slutliga
beslut som har satts upp särskilt. Om ett beslut inte har satts upp
särskilt, skall meddelande sändas om innehållet i beslutet och
skiljaktig mening, om sådan förekommit, samt om tid och sätt för
fullföljd av talan.

2 § Följer av bestämmelse i annan författning att vad som i
rättegångsbalken är föreskrivet om rättegången i allmänhet skall
tillämpas även vid handläggningen av mål eller ärende enligt den
särskilda författningen, skall underrättelse enligt 1 § lämnas även i
sådant fall, om det lämpligen kan ske.

I ärende om testamentsvittnesförhör eller sjöförklaring skall
underrättelsen omfatta en kopia av rättens protokoll.

3 § Underrättelse enligt 1 § skall i brottmål ske även till
offentlig försvarare och målsägandebiträde samt till målsägande
som har begärt att få sådan underrättelse. Förordning (1994:430).

4 § Om det kan ske utan olägenhet bör underrättelsen begränsas till att
avse de delar av domen eller beslutet som berör den som skall
underrättas.

5 § Vid underrättelse om utgången i målet i högre rätt skall sådan
bilaga till avgörandet som innefattar lägre rätts avgörande inte
bifogas.

6 § Om avgörandet har meddelats genom att avkunnas, skall underrättelsen
ske inom en vecka från avkunnandet. Har en hovrätts avgörande avkunnats
på hovrättsting eller vid särskilt sammanträde på annan ort än den där
hovrätten har sitt kansli, får dock underrättelsen ske inom en vecka
från tingets eller sammanträdets slut. Meddelas avgörandet genom att
hållas tillgängligt på rättens kansli, skall underrättelse ske när
avgörandet meddelas.

Kan underrättelse om ett avkunnat avgörande till följd av särskilda
omständigheter inte ske inom den angivna tiden, skall den ske så snart
som möjligt. I sådant fall bör domstolen lämna meddelande om när
underrättelse kommer att ske.