Lag (1987:11) om exploateringssamverkan

SFS nr
1987:11
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1987-01-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:180
Upphävd
2012-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:180

Tillämpningsområde m.m.

1 § Enligt denna lag får beslutas att ägare till fastigheter med mark
inom ett visst område (samverkansområde) i samverkan skall vidta de
åtgärder inom området som behövs för att ställa i ordning viss mark
för bebyggelse och för att utföra sådana anordningar som behövs för
bebyggelsen (exploateringssamverkan).

2 § Frågor om exploateringssamverkan prövas vid förrättning
(exploateringsförrättning) som handläggs av
lantmäterimyndigheten. Lag (1995:1413).

Villkor för exploateringssamverkan m.m.

3 § Lantmäterimyndigheten får besluta om exploateringssamverkan
endast om kommunen enligt 6 kap. 2 § plan- och bygglagen
(2010:900) har beslutat att sådan samverkan ska få ske.
Lag (2010:909).

4 § Exploateringssamverkan får inte beslutas, om ändamålet med
samverkan lämpligen kan tillgodoses på annat sätt eller olägenheterna
av samverkan från allmän eller enskild synpunkt överväger de fördelar
som kan vinnas genom den.

5 § Exploateringssamverkan får inte beslutas, om ägarna till marken
inom samverkansområdet mera allmänt motsätter sig sådan samverkan och
har beaktansvärda skäl för detta. Vid denna prövning skall främst
deras mening beaktas som har störst nytta av exploateringssamverkan.

6 § Den som äger mark inom samverkansområdet får delta i
exploateringssamverkan om han begär det. I samverkan får dock inte
delta ägare till fastigheter som endast har andel i samfälld mark inom
området, om andelen har ett obetydligt värde.

Exploateringssamfällighet

7 § För genomförande av exploateringssamverkan utgör de fastigheter
vars ägare deltar i denna, en särskild samfällighet
(exploateringssamfällighet). Delaktighet i samfälligheten är förenad
med äganderätt till varje särskild fastighet.

Förrättningen

8 § Frågor om exploateringssamverkan tas upp efter ansökan av
fastighetsägare som kan delta i exploateringssamverkan eller av
kommunen.

Vid exploateringsförrättningar får frågor om åtgärder enligt
fastighetsbildningslagen (1970:988), anläggningslagen (1973:1149)
eller ledningsrättslagen (1973:1144) tas upp utan ansökan, om de är av
betydelse för exploateringen. Sådana frågor får prövas gemensamt med
frågor om exploateringssamverkan vid en och samma förrättning. En
gemensam förrättning får även delas upp på skilda förrättningar.

9 § I fråga om exploateringsförrättningar tillämpas 4 kap, 1–24 och
27–40 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988). Lag (1989:729).

10 § Lantmäterimyndigheten skall i samråd med sakägarna
utreda förutsättningarna för och de ekonomiska konsekvenserna av
exploateringssamverkan. Myndigheten skall också ombesörja de tekniska
utredningar och värderingar som behövs. Samråd skall ske med den eller
de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och
byggnadsväsendet och när det behövs också med andra myndigheter som
berörs av exploateringen. Lag (1995:1413).

11 § Vid förrättningen ska bestämmas grunderna för fördelning
av kostnaderna för exploateringssamverkan och de fördelar som
vinns genom denna. För detta ändamål ska andelstal
fastställas för varje fastighet som ingår i
exploateringssamfälligheten.

Andelstalet för en fastighet ska bestämmas efter vad som är
skäligt med hänsyn främst till arealen av den för
exploatering tillgängliga mark av fastigheten som ingår i
samverkansområdet. Om det bidrag en fastighet lämnar genom
tillskott i mark inte motsvarar vad fastigheten har att
tillskjuta med tillämpning av andelstalet, ska skillnaden
utjämnas i pengar. Därvid ska 4 kap. expropriationslagen
(1972:719) tillämpas med undantag för 1 § andra stycket. Om
en detaljplan har antagits efter det att
exploateringsbeslutet enligt 13 § denna lag har vunnit laga
kraft, ska hänsyn inte tas till den inverkan som planen kan
ha haft på markens värde.

För en fastighet inom samverkansområdet som saknar mark som
är tillgänglig för exploatering, ska andelstal bestämmas
efter vad som är skäligt med hänsyn främst till den nytta som
fastigheten har av exploateringen. I fall då andelstal såväl
för fastigheter med mark tillgänglig för exploatering som för
fastigheter utan sådan mark ska tillämpas samtidigt, ska de
enligt andra stycket bestämda andelstalen i motsvarande mån
jämkas. Lag (2010:825).

12 § Om exploateringssamfälligheten skall förvaltas av en
samfällighetsförening, får lantmäterimyndigheten för varje
fastighet fastställa det belopp (förmånsrättsbelopp) med vilket
förmånsrätt får åtnjutas enligt lagen (1973:1152) om förmånsrätt för
fordringar enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
samt vilka åtgärder som skall ha genomförts för att förmånsrätten
skall gälla. Förmånsrättsbeloppet får inte överstiga den värdehöjning
som beräknas uppkomma på varje fastighet. Lag (1995:1413).

13 § Om det inte finns något hinder mot exploateringssamverkan, skall
lantmäterimyndigheten meddela exploateringsbeslut. I beslutet
skall anges

1. exploateringens ändamål, samverkansområdets omfattning och de
exploateringsåtgärder som skall utföras i samverkan,

2. de fastigheter som skall ingå i exploateringssamfälligheten,

3. fastigheternas andelstal,

4. förmånsrättsbeloppets storlek och vilka åtgärder som skall ha
genomförts för att förmånsrätten skall gälla,

5. föreskrifter för exploateringens utförande,

6. den tidpunkt när exploateringen skall vara slutförd.

Om det är lämpligt, får de frågor som avses i första stycket 3–6
meddelas i ett senare beslut.

I exploateringsbeslutet skall även anges vilka fastigheter som enligt
19 § kan beröras av marköverföring. Lag (1995:1413).

14 § Förordnanden enligt 5 kap. 21 och 22 §§ fastighetsbildningslagen
(1970:988) om inskränkning i rätten att under fastighetsreglering
utnyttja naturtillgångar och om byggnadsförbud i samband med
fastighetsreglering får meddelas samtidigt med exploateringsbeslutet.

15 § Om exploateringsbeslut har meddelats, skall
förrättningskostnaderna fördelas mellan ägarna av de fastigheter som
ingår i exploateringssamfälligheten efter vad som är skäligt. I övrigt
tillämpas 2 kap. 6 § fastighetsbildningslagen (1970:988).

Markfrågor m. m.

16 § Vid en exploateringsförrättning skall fastighetsreglering inom
samverkansområdet ske i den utsträckning som krävs för att genomföra
exploateringen. I fråga om sådan fastighetsreglering gäller
bestämmelserna i fastighetsbildningslagen (1970:988). I stället för 5
kap. 4 och 5 §§, 7 § första och andra styckena, 8–12, 13 och 18 §§
samt 8 kap. 1–4 §§ fastighetsbildningslagen skall dock gälla 11, 15
och 17–23 §§ denna lag. Innebär överenskommelse enligt 23 § att en
fastighet tilldelas avsevärt mera mark än som följer av 11 § andra
stycket eller 18 §, skall 5 kap. 20 § fastighetsbildningslagen
tillämpas. Vid fastighetsregleringen skall bestämmelsen i 4 § denna
lag tillämpas.

Fastighetsreglering enligt denna lag får ej ske innan
exploateringsbeslutet enligt 13 § har vunnit laga kraft.

Förrättningar enligt denna lag har företräde framför annan
fastighetsbildningsförrättning inom samverkansområdet som berör
exploateringen. Lag (1992:1214).

17 § Fastighetsreglering får inte medföra överföring av mark, på
vilken det finns en byggnad som står i huvudsaklig överensstämmelse
med en detaljplan.

18 § Fastighet med mark tillgänglig för exploatering inom
samverkansområdet skall genom fastighetsreglering tilldelas sådan mark
som är avsedd för enskilt bebyggande i förhållande till de andelstal
som bestämts enligt 11 § andra stycket. Kan fördelning av mark enligt
andelstalen inte ske fullt ut, skall skillnaden utjämnas genom
ersättning i pengar.

Ersättning i pengar skall också utgå för annan skada som uppkommer för
fastighetens ägare eller innehavare av särskild rätt till fastigheten
på grund av fastighetsregleringen.

19 § Om exploateringssamfälligheten begär det, får
lantmäterimyndigheten förordna att fastigheter, som inte
ingår i exploateringssamfälligheten, genom fastighetsreglering helt
eller delvis skall avstås och överföras till en eller flera
fastigheter eller bilda en samfällighet för de deltagande
fastigheterna. Sådant förordnande får dock meddelas endast under
förutsättning att

1. marken är belägen inom samverkansområdet och omfattas av en
detaljplan som har antagits efter det att exploateringsbeslutet vann
laga kraft,

2. det framgår av planen att den skall genomföras enligt denna lag och

3. marken behövs för att exploateringen skall kunna genomföras i
enlighet med planen. Lag (1995:1413).

20 § Om ägaren till en fastighet som inte ingår i
exploateringssamfälligheten begär det, skall mark från den fastigheten
inlösas och genom fastighetsreglering överföras till en eller flera
fastigheter eller bilda en samfällighet för de deltagande
fastigheterna. Skyldighet att lösa marken föreligger dock endast under
förutsättning att

1. marken är belägen inom samverkansområdet och omfattas av en
detaljplan som har antagits efter det att exploateringsbeslutet vann
laga kraft,

2. det framgår av planen att den skall genomföras enligt denna lag och

3. marken behövs för att exploateringen skall kunna genomföras i
enlighet med planen.

Inlösen skall begäras hos lantmäterimyndigheten senast sex
månader efter det att beslutet att anta detaljplanen vann laga kraft.
Lag (1995:1413).

Ersättning

21 § Om mark enligt 19 eller 20 § överförs till en annan
fastighet eller till en samfällighet, ska ersättningen
bestämmas med tillämpning av 4 kap. expropriationslagen
(1972:719). Hänsyn ska dock inte tas till den inverkan som
detaljplanen kan ha haft på markens värde.

Om innehavaren av en rättighet som minskar en fastighets
värde är berättigad till ersättning, ska det värde som
tillgodoräknas fastighetens ägare minskas med ett belopp som
motsvarar den värdeminskning för fastigheten som rättigheten
har inneburit. Om det värde som ska tillgodoräknas
fastighetens ägare inte kan minskas utan att skada uppkommer
för innehavare av fordran med bättre rätt, minskas i stället
ersättningen till rättighetshavaren med motsvarande belopp.
Lag (2010:825).

22 § Ersättning enligt 21 § skall betalas inom tre månader efter det
att ersättningsbeslutet vann laga kraft. Om ersättningen betalas efter
utgången av denna frist, skall ränta på ersättningen betalas enligt
6 § räntelagen (1975:635) från fristens utgång. Har tillträde skett före
fristens utgång, skall ränta betalas även enligt 5 § räntelagen från
den dag tillträdet skedde till dess betalning sker eller till dess
ränta skall betalas enligt andra meningen denna paragraf.

Överenskommelse mellan fastighetsägare m. m.

23 § Undantag får göras från 11, 17, 18, 21 och 22 §§, om de
fastighetsägare och andra sakägare vilkas rätt berörs av
fastighetsregleringen medger det.

Avser regleringen fastigheter som svarar för fordran, får undantag
enligt första stycket med stöd av ägarens samtycke ske endast om även
fordringens innehavare medger det. Besväras en fastighet av gemensam
inteckning, fordras dessutom de medgivanden från fastighetsägare och
fordringshavare som i 22 kap. 11 § jordabalken föreskrivs för
relaxation. Medgivande av rättsägare behövs inte, om regleringen är
väsentligen utan betydelse för honom.

Verkställighet m. m.

24 § När ett exploateringsbeslut har meddelats, skall det i
fastighetsregistrets inskrivningsdel antecknas vilka
fastigheter som ingår i samverkansområdet. Där skall även
beslutade förmånsrättsbelopp antecknas. När
exploateringsbeslutet enligt 25 § har upphört att gälla, skall
anteckningen tas bort. Lag (2000:249).

25 § Exploateringsbeslutet upphör att gälla vid den tidpunkt när
exploateringen enligt beslutet skall vara slutförd.

Om det finns särskilda skäl får lantmäterimyndigheten
förlänga tidsfristen. Lag (1995:1413).

Verkan av ändrade förhållanden m. m.

26 § Inträder innan exploateringsförrättningen avslutats ändrade
förhållanden som väsentligt inverkar på en fråga som har avgjorts
slutligt genom exploateringsbeslut, kan frågan tas upp till förnyad
prövning.

En fastighet får utträda ur exploateringssamfälligheten endast om
utträdet kan ske utan olägenhet för övriga fastighetsägare.

27 § Beslutas om ändring i fråga om de fastigheter som skall ingå i
exploateringssamfälligheten och förvaltas samfälligheten av en
samfällighetsförening, skall det prövas om föreningen skall upplösas.

28 § Om en fastighet inom samverkansområdet skall inträda i
exploateringssamfälligheten, skall ägaren betala ersättning till
övriga delägare för den andel i ett enligt 30 § beräknat överskott som
tillförs honom genom anslutningen.

Första stycket skall tillämpas även när en fastighets andelstal höjs.

29 § Om en fastighet utträder ur exploateringssamfälligheten, skall
ägaren tillerkännas ersättning av övriga delägare för den andel i ett
enligt 30 § beräknat överskott som han förlorar genom utträdet.
Föreligger enligt samma paragraf underskott skall han betala
ersättning för sin andel i detta.

Första stycket skall tillämpas även när en fastighets andelstal
minskas.

30 § Förvaltas exploateringssamfälligheten av en
samfällighetsförening, skall vid tillämpning av 28 och 29 §§
samfällighetens överskott eller underskott anses motsvara skillnaden
mellan värdet av gjorda investeringar och föreningens tillgångar, å
ena sidan, och föreningens förbindelser, å den andra.

I andra fall skall värdet av gjorda investeringar anses som överskott.

31 § I fråga om betalning av ersättningar enligt 28 eller 29 §
tillämpas 22 §.

32 § En överenskommelse att en fastighet skall inträda i eller utträda
ur exploateringssamfälligheten eller att en fastighets andelstal skall
ändras har samma verkan som beslut vid ny exploateringsförrättning, om
den godkänns av lantmäterimyndigheten. Sådant godkännande får
lämnas endast om det är uppenbart att överenskommelsen inte strider
mot denna lag. Lag (1995:1413).

Domstolsprövning m. m.

33 § I fråga om överklagande av beslut eller åtgärder av
lantmäterimyndigheten enligt denna lag tillämpas 15 kap.
fastighetsbildningslagen (1970:988). Bestämmelserna om
fastighetsbildningsbeslut skall därvid tillämpas även på beslut enligt
13 §.

Vid tillämpning av 15 kap. 6 § fastighetsbildningslagen i ärenden om
godkännande enligt 32 § denna lag räknas besvärstiden från dagen för
lantmäterimyndighetens beslut. Beslut om sådant godkännande
får överklagas av en sådan nämnd som avses i 10 § på det sätt och inom
den tid som gäller för sakägares överklagande av exploateringsbeslut.
Lag (1995:1413).

34 § Bestämmelserna i 16–18 kap. fastighetsbildningslagen
(1970:988) om rättegången i fastighetsbildningsmål och
bestämmelserna i 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och
miljödomstolar ska tillämpas på mål som fullföljs enligt 33 §.
Därvid ska i fråga om ersättning med anledning av
fastighetsreglering enligt 19 eller 20 § gälla vad som
föreskrivs beträffande sådana mål som avses i 16 kap. 14 §
andra stycket fastighetsbildningslagen. Lag (2010:922).

Övergångsbestämmelser

1987:11

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

Den som innehar en fastighet med ständig besittningsrätt eller med
fideikommissrätt skall vid tillämpningen av denna lag anses som
fastighetens ägare.

Vad som enligt denna lag gäller för det fall att en fastighet svarar
för fordran skall tillämpas även när en fastighet besväras av rätt
till avkomst eller annan förmån.

1992:1214

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

2. Har det överklagade avgörandet meddelats före ikraftträdandet,
skall 34 § i sin äldre lydelse gälla.

1995:1413

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133)
om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och
fastighetsregistermyndighet.

2010:825

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättningen, om
ansökan om exploateringsförrättning har gjorts före
ikraftträdandet. I ett sådant fall ska hänvisningarna till
expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse vid
utgången av juli 2010.

2012:180

Den upphävda lagen gäller fortfarande i de fall en ansökan
om exploateringsförrättning har getts in till
lantmäterimyndigheten före den 1 juli 2012.