Verksförordning (1987:1100)

SFS nr
1987:1100
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-11-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1322
Upphävd
1996-07-01

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning tillämpas på myndigheter under regeringen i den
omfattning som regeringen föreskriver i myndighetens instruktion eller i
någon annan förordning.

Myndigheten företräder staten vid domstol

2 § Inom sitt verksamhetsområde företräder myndigheten staten
vid domstol. Myndigheten får uppdra åt en annan myndighet eller
åt ett ombud att föra myndighetens talan. Förordning (1993:1140).

Myndighetens ledning

3 § Myndigheten leds av en chef.

Vid myndigheten finns också en styrelse som består av myndighetens chef
och andra ledamöter.

Myndighetschefens ansvar och uppgifter

4 § Myndighetens chef ansvarar för myndighetens verksamhet.

5 § Myndighetens chef skall se till att verksamheten bedrivs
författningsenligt och effektivt och att den utvecklas och anpassas till
de krav som ställs på den.

Därvid skall beaktas de krav som ställs av hänsyn till totalförsvaret,
regionalpolitiken och miljöpolitiken.

6 § Myndighetens chef skall

1. planera verksamheten,

2. övervaka att planerna följs,

3. följa upp verksamheten och analysera resultatet.

7 § Myndighetens chef skall också

1. samordna verksamheten med angränsande verksamheter,

2. se till att allmänhetens, organisationers, företags och offentliga
myndigheters kontakter med myndigheten underlättas genom en god service
och tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt
språk i myndighetens skrivelser och beslut,

3. se till att myndigheten har en rättvisande ekonomisk redovisning och
att medlen förvaltas på ett betryggande sätt,

4. följa utvecklingen i de nordiska länderna och i andra länder vad
gäller förhållanden som är av betydelse för myndigheten.

8 § Myndighetens chef skall hålla styrelsen informerad om verksamheten.

9 § Myndighetens chef skall se till att myndighetens personalpolitik
motsvarar de krav som ställs på verksamheten. I personalpolitiken ingår
strävan efter jämställdhet mellan kvinnor och män.

Chefen skall söka skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och
utveckla de anställdas kunskaper, färdigheter och erfarenheter samt
fördela arbetsuppgifterna inom myndigheten så, att var och en får
uppgifter som är avpassade för honom.

Chefen skall se till att de anställda är väl förtrogna med målen för
myndighetens verksamhet.

10 § Myndighetens chef skall se till att regeringen — utöver vad som
avses i 13 § — får det underlag som den behöver för att ta ställning
till omfattningen och inriktningen av verksamhetens olika delar.

Om Riksrevisionsverkets revisionsberättelse över myndighetens
redovisning innehåller någon invändning, skall chefen, inom två månader
efter berättelsens överlämnande, till regeringen redovisa de åtgärder
myndigheten har vidtagit eller avser att vidta med anledning av
berättelsen. Förordning (1992:920).

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 § Styrelsen skall pröva om myndighetens verksamhet bedrivs effektivt
och i överensstämmelse med syftet med verksamheten.

12 § Styrelsen skall biträda myndighetens chef och föreslå honom de
åtgärder som styrelsen finner motiverade.

13 § Styrelsen skall fatta beslut om

1. myndighetens anslagsframställning och årsredovisning,

2. åtgärder med anledning av Riksrevisionsverkets revisionsrapporter och
den red ovisning myndighetens chef skall lämna till regeringen enligt 10
§ andra stycket,

3. sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller
landsting. Förordning (1992:920).

Myndighetens föreskrifter m. m.

14 § Innan myndigheten beslutar en föreskrift eller ett allmänt
råd enligt författningssamlingsförordningen (1976:725), skall den

1. noga överväga om detta är den mest ändamålsenliga åtgärden,

2. utreda föreskriftens eller det allmänna rådets kostnadsmässiga
och andra konsekvenser och dokumentera utredningen i en
konsekvensutredning,

3. lämna statliga myndigheter, kommuner, landsting,
organisationer och andra som kostnadsmässigt eller på något annat
betydande sätt berörs samt Riksrevisionsverket tillfälle att yttra sig
i frågan och om konsekvensutredningen,

4. begära regeringens medgivande att besluta föreskriften om den
leder till inte oväsentligt ökade kostnader för dem som berörs.

Föreligger det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa eller
risk för betydande ekonomisk skada om en föreskrift eller ett
allmänt råd inte beslutas, får vad som sägs i första stycket 2–4 anstå
till efter beslutet.

Första stycket 2–4 gäller inte föreskrifter som uteslutande rör
verksamheten inom myndigheten eller föreskrifter om avgifter för
vilka samrådsskyldighet föreligger enligt 7 § avgiftsförordningen
(1992:191). Första stycket 4 gäller heller inte föreskrifter som
beslutas av en myndighet för att uppfylla Sveriges internationella
förpliktelser och som inte går utöver vad som följer av
förpliktelserna.

Myndigheten skall se till att de kostnadsmässiga konsekvenserna
begränsas också när den utövar tillsyn. Förordning (1994:1347).

15 § Myndigheten skall fortlöpande se över sina föreskrifter och
pröva om de behövs och om de är lämpligt utformade.

I 23 § förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning
och anslagsframställning finns föreskrifter om uppföljning av
regler.

Att myndigheterna skall ha en förteckning över sina föreskrifter m.
m. och hur förteckningarna skall utformas framgår av 18 c §
författningssamlingsförordningen (1976:725). Förordning (1994:1301).

16 § Myndigheten skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut
meddela de föreskrifter som behövs om myndighetens organisation och
formerna för myndighetens verksamhet. Förordning (1994:1301).

Inhämtande av uppgifter

17 § När myndigheten skall hämta in uppgifter från enskilda, kommuner
eller landstingskommuner, skall den sträva efter att begränsa och
förenkla uppgiftslämnandet.

Ytterligare föreskrifter om detta finns i förordningen (1982:668) om
statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och
kommuner.

Ärendeförteckning

18 § Myndigheten skall varje år senast den 1 mars lämna justitiekanslern
en förteckning över de ärenden som kommit in till myndigheten före
utgången av juni föregående år men som inte blivit slutligt handlagda
vid årets utgång.

Justitiekanslern får i det enskilda fallet besluta något annat.

Personalansvarsnämnden

19 § Följande frågor skall prövas av en personalansvarsnämnd med
myndighetens chef som ordförande:

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden,
dock inte i fråga om provanställning,

2. disciplinansvar,

3. åtalsanmälan,

4. avstängning. Förordning (1994:980).

Ärendenas handläggning

20 § När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen eller
personalansvarsnämnden, skall om möjligt samtliga ledamöter vara
närvarande.

21 § Myndighetens chef skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av
styrelsen eller av personalansvarsnämnden.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av
chefen, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske
anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter.

22 § Innan myndighetens chef avgör viktigare ärenden, skall styrelsen
ges tillfälle att yttra sig.

Om ett ärende är så brådskande att ett yttrande inte hinner inhämtas,
får chefen ändå avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid
nästa sammanträde med styrelsen.

23 § Myndighetens chef skall ha en ställföreträdare som tjänstgör i
chefens ställe, när denne inte är i tjänst.

Ställföreträdaren inträder i övrigt i chefens ställe i den utsträckning
som denne bestämmer.

24 § När varken myndighetens chef eller ställföreträdaren är i tjänst,
sköts den ordinarie myndighetschefens uppgifter av den tjänsteman som
denne bestämmer.

25 § Ärendena avgörs efter föredragning.

I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att
ärenden som avgörs av någon annan tjänsteman än myndighetens chef inte
behöver föredras.

26 § Myndighetens chef får utan föredragning fatta beslut som inte kan
uppskjutas till dess att ärendet hunnit föredras.

27 § I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

28 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Myndighetens beslut

29 § I fråga om varje beslut skall det finnas en handling som
utvisar

— dagen för beslutet,

— beslutets innehåll,

— vem som har fattat beslutet,

— vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i
avgörandet,

— vem som har varit föredragande.

Överklagande

30 § Myndighetens beslut får överklagas hos regeringen, om något annat
inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

Övergångsbestämmelser

1987:1100

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

2. Allmänna verksstadgan (1965:600) skall upphöra att gälla vid utgången
av år 1988.

1992:920

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1992.

2. Förordningen tillämpas första gången för revisionsberättelser som
avser verks amhetsåret 1991/92.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för myndigheter som ännu inte
skall lämna årsredovisning enligt förordningen (1993:134) om myndigheters
årsredovisning och anslagsframställning. Förordning (1993:434).

1994:1301

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1994, då
begränsningsförordningen (1987:1347) och Riksrevisionsverkets
föreskrifter för verkställigheten av begränsningsförordningen
(1987:1347), beslutade den 15 juni 1988, skall upphöra att gälla.