Personalföreträdarförordning (1987:1101)

SFS nr
1987:1101
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1987-11-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:744

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen i
den omfattning som regeringen föreskriver i förordning med
instruktion för myndigheten eller i någon annan förordning.
Förordning (2007:744).

Definitioner

2 § Om inget annat anges har termer och uttryck som används i
denna förordning samma betydelse och tillämpningsområde som i
myndighetsförordningen (2007:515).

Med personalföreträdare avses den som särskilt har utsetts att
i myndighetens ledning företräda dem som är anställda hos
myndigheten.

Med personalansvarsnämnd avses en särskild nämnd vid
myndigheten med uppgifter enligt 25 § myndighetsförordningen.
Förordning (2007:744).

Personalföreträdarnas behörighet

3 § Vid affärsverken är personalföreträdarna ledamöter i
styrelserna.

4 § Vid styrelsemyndigheter och nämndmyndigheter har
personalföreträdarna rätt att närvara och yttra sig vid all
handläggning i styrelsen eller nämnden. Förordning (2007:744).

5 § Har upphävts genom förordning (2007:744).

6 § Vid enrådighetsmyndigheter har personalföreträdarna rätt
att närvara och yttra sig när myndighetschefen slutligt
handlägger sådana frågor som chefen har ansvar för enligt 4 §
myndighetsförordningen (2007:515) eller myndighetens
instruktion. Förordning (2007:744).

7 § Att personalföreträdarna är ledamöter i en
personalansvarsnämnd vid myndigheten framgår av
myndighetsförordningen (2007:515). Förordning (2007:744).

Förordnande av personalföreträdare, m.m.

8 § För varje myndighet utses två eller, om det finns särskilda
skäl till det, tre personalföreträdare.

Dessutom utses en ersättare för varje personalföreträdare.
Därvid tillämpas 9-11 §§. Förordning (1988:383).

9 § Om en arbetstagarorganisation företräder minst 80 procent
av de anställda vid en annan myndighet än ett affärsverk, utser
och entledigar den organisationen båda personalföreträdarna. Om
det finns tre personalföreträdare vid myndigheten, utser och
entledigar den organisation som är den näst största med hänsyn
till antalet medlemmar bland de anställda en av dem.

I andra fall utser och entledigar de två
arbetstagarorganisationer som är de största med hänsyn till
antalet medlemmar bland de anställda vid myndigheten vardera en
av personalföreträdarna. Om det finns tre personalföreträdare
vid myndigheten, utser och entledigar de tre organisationer som
är de största med hänsyn till antalet medlemmar bland de
anställda vardera en av dem.

Denna paragraf tillämpas bara i den mån något annat inte följer
av kollektivavtal.

10 § Personalföreträdarna i affärsverkens styrelser utses och
entledigas av regeringen efter förslag av de
arbetstagarorganisationer som företräder de anställda vid
verket.

Förslagen avges med tillämpning av 9 §. Om verket ingår i en
affärsverkskoncern, bör därvid beaktas att personalföreträdarna
företräder också de anställda i de företag som ingår i
koncernen.

11 § Personalföreträdare får bara den vara som är anställd vid
myndigheten eller ett företag inom affärsverkskoncernen, om det
inte finns särskilda skäl till något annat. Förordning
(2007:744).

12 § När personalföreträdarna företar resor med anledning av
uppdraget, har de samma rätt till reseförmåner som gäller för
statstjänstemän i allmänhet.

Jäv

13 § Personalföreträdarna får inte delta i eller närvara vid
handläggningen av frågor som rör

1. förhandlingar med en arbetstagarorganisation,

2. uppsägning av kollektivavtal,

3. arbetskonflikter,

4. rättstvister mellan myndigheten och en
arbetstagarorganisation.

14 § Av 11 § första stycket förvaltningslagen (1986:223)
framgår att den som ska handlägga ett ärende är jävig bland
annat om det finns någon särskild omständighet som är ägnad att
rubba förtroendet till hans eller hennes opartiskhet i ärendet.

När styrelsen eller personalansvarsnämnden handlägger ett
ärende där en arbetstagarorganisation har ett intresse att
bevaka, ska en personalföreträdare inte anses jävig enligt den
paragrafen enbart på grund av att

– han eller hon är förtroendeman eller funktionär hos
organisationen, eller

– han eller hon har företrätt denna i förhandlingar enligt
lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Förordning
(2007:744).

Beslut

15 § Frågor om tillämpningen av 6 § prövas av myndighetschefen.
Personalföreträdarna får då närvara och yttra sig.

Frågor om vad som ska anses som särskilda skäl enligt 8 eller
11 § prövas av myndighetschefen. När det gäller affärsverken,
prövas de dock av regeringen. Förordning (2007:744).

Överklagande

16 § Har upphävts genom förordning (2003:476).

17 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Förordning (2003:476).