Förordning (1987:1110) om försöksverksamhet med handläggningen av vissa domstolsärenden

SFS nr
1987:1110
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1987-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:739
Upphävd
1989-10-01

1 § Försöksverksamhet enligt denna förordning skall förekomma vid
Huddinge, Stockholms, Södra Roslags, Uppsala, Katrineholms, Örebro,
Norrköpings, Eksjö, Växjö, Helsingborgs, Lunds, Malmö, Göteborgs, Borås,
Gävle, Sundsvalls, Östersunds, Skellefteå, Umeå och Luleå tingsrätter.
Vid dessa tingsrätter gäller denna förordning vid sidan av förordningen
(1979:572) med tingsrättsinstruktion.

2 § Domstolsbiträden, som har vunnit tillräcklig kunskap och erfarenhet
och som har genomgått av domstolsverket föreskriven utbildning, får
förordnas att på eget ansvar handlägga ärenden som kan avgöras av en
lagfaren domare och som avser

1. avträdande av egendom till förvaltning av boutredningsman samt
förordnande av boutredningsman, dock inte om ansökan har gjorts av annan
än dödsbodelägare eller testamentsexekutor eller om ansökan avser flera
boutredningsmän,

2. entledigande av boutredningsman sedan denne slutfört sitt uppdrag,

3. förordnande av bodelningsförrättare eller skiftesman vid arvskifte,
dock inte om ansökan avser flera bodelningsförrättare eller skiftesmän,

4. dödande enligt 1 § lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling
av pantbrev eller vilandebevis som avser inteckning i fast egendom eller
tomträtt eller av företagshypoteksbrev,

5. dödande enligt 13 § lagen om dödande av förkommen handling av
inteckning i fast egendom eller tomträtt eller av företagsinteckning.

3 § Domstolsbiträden får till boutredningsman, bodelningsförrättare
eller skiftesman förordna endast den som är advokat eller den som genom
tidigare förordnanden har vunnit erfarenhet av och visat lämplighet för
sådana uppdrag.

4 § Domstolsbiträden får inte avvisa ärenden eller meddela
interimistiska beslut.

Ett förordnande enligt 2 § får inte avse ärenden med internationell
anknytning eller ärenden som rör samboförhållanden och inte heller
ärenden som är av vidlyftig eller svår beskaffenhet eller vars
handläggning av annan orsak kräver särskild kunskap eller erfarenhet.

5 § Förordnanden meddelas vid Stockholms, Göteborgs och Malmö
tingsrätter av tingsrätten och vid andra tingsrätter av hovrätten.