Förordning (1987:1115) om införande av ny tullagstiftning

SFS nr
1987:1115
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1987-12-03

1 § Tullagen (1987:1065), lagen (1987:1066) om frihet från skatt eller
avgift vid införsel, lagen (1987:1067) om ändring i lagen (1960:418) om
straff för varusmuggling, tulltaxelagen (1987:1068) och lagen
(1987:1069) om tullfrihet m.m. träder i kraft den 1 januari 1988.

2 § Följande författningar skall upphöra att gälla vid utgången av år
1987, nämligen

1. förordningen (1966:394) om rätt för resande m. fl. att införa varor
tull- och skattefritt,

2. tullagen (1973:670),

3. tullförordningen (1973:979),

4. lagen (1973:981) om frihet från införselavgift,

5. förordningen (1973:1015) om frihet från införselavgift,

6. lagen (1977:975) med tulltaxa.