Förordning (1987:1118) om rätt till införsel av spritdrycker, vin och starköl i vissa fall

SFS nr
1987:1118
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1694
Upphävd
1995-01-01

1 § Spritdrycker med en alkoholhalt som inte överstiger 60 volymprocent
samt vin och starköl får införas

1. i enstaka gåvoförsändelse till en enskild person som fyllt 20 år, om
dryckerna är avsedda för hans eller hans familjs personliga bruk,

2. av en enskild person som fyllt 20 år och flyttar till Sverige utan
att tidigare ha haft hemvist här eller återvänder hit efter att ha
vistats utomlands minst ett år, om dryckerna är avsedda för hans eller
hans familjs personliga bruk och de inte kan anses överstiga hans eller
hans familjs behov,

3. av en enskild person som fyllt 20 år och har mottagit dryckerna i arv
eller genom testamente, om dryckerna är avsedda för hans eller hans
familjs personliga bruk.

2 § Bestämmelser om tull för varor som avses i 1 § finns i anmärkning
till 22 kap. tulltaxelagen (1987:1068).

Föreskrifter om förverkande av drycker som har varit föremål för brott i
samband med införsel finns i 9 och 12 §§ lagen (1960:418) om straff för
varusmuggling samt i 79 och 80 §§ lagen (1977:293) om handel med
drycker.

3 § Generaltullstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.