Förordning (1987:1119) om en konvention om ett gemensamt transiteringsförfarande

SFS nr
1987:1119
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1987-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1607
Upphävd
1995-01-01

1 § Den konvention om ett gemensamt transiteringsförfarande som den 20
maj 1987 undertecknades av den Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC) å
ena, och länderna inom den Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA)
å den andra sidan skall jämte bilagorna till konventionen gälla för
Sveriges del.

2 § Konventionen och bilagorna till konventionen är avfattade på danska,
engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska,
nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken.
Den svenska texten framgår av bilaga till denna förordning.
Förordning (1990:135).

3 § Generaltullstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1989:609

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. De nya bestämmelserna i
fråga om bilaga I avseende artikel 26 punkt 4, i fråga om bilaga II
avseende artiklarna 8 och 8 a, 84 punkt 2, 85 punkt 2, 92 a och
tilläggen II, III, IV och V samt i fråga om bilaga III avseende
tilläggen VII och VIII skall dock tillämpas för tid från och med 1
oktober 1989.

Enhetsdokument och sådana blanketter som avses i tilläggen II, III, IV
och V i bilaga II får utan hinder av de nya bestämmelserna användas i
sin äldre utformning till dess lagren är förbrukade, dock längst till
och med den 31 december 1991.

1992:1049

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Blanketter till den internationella fraktsedeln och blanketter och
kopior till den internationella expressgodsfraktsedeln får användas
t. o. m. den 30 juni 1993.

Garantikuponger med begränsad giltighet får utan hinder av de nya
bestämmelserna i sin äldre utformning användas till dess att lagren
är förbrukade.

Blanketter som avses i tillägg I (Lastspecifikation), III (Kvitto) och
IV (Garanticertifikat) i bilaga II i dess äldre lydelse får efter
nödvändiga ändringar i innehållet användas till dess att lagren är
förbrukade, dock längst t. o. m. den 30 juni 1995.

1994:1607

1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500)
med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om varor som anmälts
eller borde ha anmälts till förtullning innan denna förordning trätt i
kraft samt i fråga om kontroll av ursprungsintyg som utfärdats före
dagen för Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

3. Tillstånd varigenom någon har blivit “godkänd exportör” inom
ramen för avtal om frihandel med annat land gäller fortfarande,
dock längst ett år efter dagen för anslutningen. Närmare villkor för
den fortsatta giltigheten finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni
1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken
Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska
unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges
anslutning till Europeiska unionen och tillkännagivandet
(1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

4. Förekommer det i en lag eller i en annan författning hänvisning
till en författning som upphävts genom denna förordning skall
hänvisningen i stället gälla EG: s bestämmelser eller svenska
tullförfattningar.

Bilaga

Konvention om ett gemensamt transiteringsförfarande

Republiken Österrike, Republiken Finland, Republiken Island,
Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet
(härefter kallade EFTA-länderna) samt Europeiska ekonomiska gemenskapen
(härefter kallad gemenskapen),

vilka beaktar frihandelsöverenskommelserna mellan gemenskapen och
vart och ett av EFTA-länderna,

vilka beaktar den gemensamma deklarationen med krav på
skapande av ett europeiskt ekonomiskt område, vilken antogs av ministrar
från EFTA-länderna, medlemsstaterna i gemenskapen, och EG-kommissionen i
Luxemburg den 9 april 1984, särskilt vad avser förenkling av
gränsformaliteter och ursprungsregler,

vilka beaktar konventionen om förenkling av formaliteterna
vid handel med varor, sluten mellan EFTA-länderna och gemenskapen,
varigenom ett enhetsdokument införs för användning vid sådan handel,

vilka beaktar att användningen av detta enhetsdokument inom
ramen för ett gemensamt transiteringsförfarande för transport av varor
mellan gemenskapen och EFTA-länderna och mellan EFTA-länderna kommer att
leda till förenkling,

vilka beaktar att det mest ändamålsenliga sättet att uppnå
detta mål torde vara att utsträcka det transiteringsförfarande som för
närvarande tillämpas vid transport av varor inom gemenskapen, mellan
gemenskapen och Österrike och Schweiz och mellan Österrike och Schweiz
till de EFTA-länder som inte tillämpar det,

vilka även beaktar den nordiska förpassningsordningen, som
tillämpas mellan Finland, Norge och Sverige,

har beslutat att sluta följande konvention.

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

1. Denna konvention fastlägger åtgärder för transitering av varor såväl
mellan gemenskapen och EFTA-länderna som mellan EFTA-länderna, vari
inbegrips, när så är tillämpligt, omlastade varor, återutförda varor
eller varor förvarade i oförtullat skick, genom att införa ett gemensamt
transiteringsförfarande oavsett varornas slag och ursprung.

2. Utan hinder av bestämmelserna i denna konvention, särskilt vad
beträffar säkerhet, skall varor som cirkulerar inom gemenskapen anses
anmälda till gemenskapens transiteringsförfarande.

3. Med förbehåll för bestämmelserna i artiklarna 7–12 nedan, återfinns
reglerna för det gemensamma transiteringsförfarandet i bilagorna I och
II till denna konvention.

4. Transiteringsdeklarationer och transiteringsdokument, som används i
detta transiteringsförfarande, skall överensstämma med och utfärdas i
enlighet med bilaga III till denna konvention.

Artikel 2

1. Det gemensamma transiteringsförfarandet anges i det följande som
T1-proceduren eller T2-proceduren, allt efter omständigheterna.

2. T1-proceduren kan tillämpas för alla varor som transporteras i
enlighet med artikel 1, punkt 1.

3. T2-proceduren tillämpas för varor som transporteras i enlighet med
artikel 1, punkt 1:

a) inom gemenskapen, endast när varorna är gemenskapsvaror. Med
“gemenskapsvaror” förstås varor:

— uteslutande erhållna i gemenskapens tullområde utan tillsats av varor
från tredje land eller områden som inte är del av gemenskapens
tullområde;

— från länder eller områden som ej utgör del av gemenskapens tullområde
vilka frigjorts för fri cirkulation i en medlemsstat;

— erhållna i gemenskapens tullområde från varor som åsyftas antingen
uteslutande i andra strecksatsen eller i första och andra
strecksatserna.

Utan hinder av föreliggande konvention eller andra överenskommelser
träffade av gemenskapen anses emellertid varor, som återinförs till
gemenskapens tullområde efter att ha förts ut utanför området, inte som
gemenskapsvaror, även om de uppfyller de villkor som anges i någon av de
föregående tre strecksatserna.

b) i ett EFTA-land, endast när varorna har ankommit till det EFTA-landet
enligt T2-proceduren och återutförs enligt de särskilda villkoren i
artikel 9 nedan.

4. De särskilda villkoren i denna konvention beträffande att anmäla
varor till T2-proceduren skall också gälla utfärdandet av handlingar som
styrker varornas gemenskapsstatus och varor upptagna i en sådan handling
skall behandlas på samma sätt som varor transporterade enligt
T2-proceduren med undantag av att den handling som styrker varornas
gemenskapsstatus inte behöver åtfölja dem. Förordning (1992:1049).

Artikel 3

I denna konvention skall med begreppet

a) “transitering” förstås ett förfarande enligt vilket varor
transporteras under kontroll av behöriga myndigheter från en expedition
hos en fördragsslutande part till en annan expedition hos samma eller en
annan fördragsslutande part över minst en gräns;

b) “land” förstås varje EFTA-land och varje medlemsstat i gemenskapen;

c) “tredje land” förstås varje land som varken är ett EFTA-land eller en
medlemsstat i gemenskapen.

2. Vid tillämpningen av de regler som fastställts i denna konvention för
T1- eller T2-procedurerna skall EFTA-länderna och gemenskapen och dess
medlemsstater ha samma rättigheter och skyldigheter.

Artikel 4

1. Denna konvention skall inte utgöra hinder för tillämpningen av annan
internationell överenskommelse om transiteringsförfarande, med förbehåll
för begränsningar vid sådan tillämpning beträffande transport av varor
från en plats i gemenskapen till en annan plats i gemenskapen och för
begränsningar vid utfärdande av dokument, som styrker varornas
gemenskapsstatus.

2. Denna konvention skall inte heller utgöra hinder för:

a) förfogande över varor enligt ett förfarande med temporär tullfrihet,
eller för

b) överenskommelser angående gränstrafik. Förordning (1992:1049).

Artikel 5

I avsaknad av en överenskommelse mellan de fördragsslutande parterna och
ett tredje land, varigenom varor som förs mellan de fördragsslutande
parterna får transiteras genom det tredje landet enligt T1- eller
T2-proceduren, skall en sådan procedur tillämpas på varor som
transporteras genom det tredje landet endast om transporten genom det
landet fullgörs med ett enkelt transportdokument som utställts på en
fördragsslutande parts område och fullgörandet av den proceduren avbryts
på det tredje landets område.

Artikel 6

Förutsatt att genomförandet av varje åtgärd som gäller för varorna
säkerställts, kan länder inom ramen för T1- eller T2-proceduren
sinsemellan införa förenklade procedurer genom bilaterala eller
multilaterala överenskommelser, som skall överensstämma med normer som,
där så krävs, fastställs i bilaga II och som skall gälla vissa typer av
trafik eller bestämda åtaganden.

Underrättelse om sådana överenskommelser skall lämnas till Europeiska
gemenskapernas kommission och till de andra länderna. Förordning
(1992:1049).

Genomförandet av transiteringsförfarandet

Artikel 7

1. Om inte annat framgår av någon särskild bestämmelse i denna
konvention, bemyndigas behöriga expeditioner i EFTA-länderna att åta sig
funktioner som avgångsexpeditioner, transitexpeditioner,
bestämmelseexpeditioner och garantiexpeditioner.

2. Behöriga expeditioner i gemenskapens medlemsstater skall bemyndigas
att utfärda T1- eller T2-dokument för transitering till en
bestämmelseexpedition belägen i ett EFTA-land. Om inte annat framgår av
någon särskild bestämmelse i denna konvention, skall de också bemyndigas
att för varor ställda till ett EFTA-land utfärda dokument som styrker
dessa varors gemenskapsstatus.

3. När flera varusändningar förts samman och lastats på ett enda
transportmedel, i den mening som avses i artikel 12, punkt 2, i bilaga
I, och avsänds som samlastningsgods av en huvudansvarig i en enda T1-
eller T2-transitering, från en avgångsexpedition till en
bestämmelseexpedition för leverans till en mottagare, kan en
fördragsslutande part kräva att dessa sändningar utom i särskilda,
berättigade fall skall upptas i en enda T1- eller T2-deklaration med
tillhörande lastspecifikationer.

4. Oaktat kravet att när så är tillämpligt styrka varors
gemenskapsstatus, skall en person som fullgör exportformaliteter vid en
gränstullmyndighet i en fördragsslutande part inte åläggas att sända
varorna enligt T1- eller T2-proceduren, oavsett vilken tullprocedur som
skall tillämpas för varorna vid närmaste tullmyndighet i införsellandet.

5. Oaktat kravet att när så är tillämpligt styrka varors
gemenskapsstatus, kan gränstullmyndighet i en fördragsslutande part där
exportformaliteter fullgörs vägra transitering av varorna enligt T1-
eller T2-proceduren om transiteringen skall avslutas vid närmaste
tullmyndighet i införsellandet. Förordning (1992:1049).

Artikel 8

Komplettering, borttagande eller utbyte får inte göras beträffande varor
som befordras åtföljda av ett T1- eller T2-dokument, särskilt när
sändningar uppdelas, omlastas eller slås samman.

Artikel 9

1. Varor som förs till ett EFTA-land enligt T2-proceduren och som kan
återutföras enligt detta förfarande skall hela tiden kvarstå under
tullkontroll i detta land för att säkerställa att det inte sker någon
förändring av deras identitet eller skick.

2. När sådana varor återutförs från ett EFTA-land efter att i detta
EFTA-land ha anmälts till annan tullklarering än transitering eller
förvaring i oförtullat skick, får T2-proceduren inte tillämpas.

Denna bestämmelse skall dock inte gälla för varor som åtnjuter temporär
tullfrihet för visning på utställning, mässa eller liknande offentlig
visning och som inte undergått annan behandling än den som krävs för att
bevara dem i oförändrat skick eller för uppdelning av sändningar.

3. När varor återutförs från ett EFTA-land efter förvaring i oförtullat
skick, får T2-proceduren tillämpas endast på följande villkor:

— att varorna inte har förvarats under en tid överstigande fem år;
beträffande varor hänförliga till kapitel 1–24 i nomenklaturen för
klassificering av varor i tulltarifferna (Internationella konventionen
rörande systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering av den
14 juni 1983), skall tiden dock begränsas till sex månader;

— att varorna har förvarats i särskilda utrymmen och inte har undergått
annan behandling än den som krävs för att förvara dem i oförändrat skick
eller för uppdelning av sändningar utan omemballering;

— att varje behandling har skett under tullkontroll.

4. Varje T2-dokument eller varje dokument, som styrker varornas
gemenskapsstatus, utfärdat av behörig expedition i ett EFTA-land skall
vara försett med en hänvisning till motsvarande T2-dokument eller
dokument, som styrker varornas gemenskapsstatus, på vilka varorna ankom
till det EFTA-landet och skall uppta alla särskilda påteckningar som
gjorts på dessa. Förordning (1992:1049).

Artikel 10

1. Utom när annat bestämts i punkt 2 nedan eller i bilagorna skall varje
T1- eller T2-transitering täckas av en säkerhet som är giltig hos alla
fördragsslutande parter som berörs av transiteringen.

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall inte påverka rätten

a) för fördragsslutande parter att sinsemellan komma överens om att
avstå från säkerhet för T1- eller T2-transiteringar som endast berör
deras områden;

b) för en fördragsslutande part att inte kräva säkerhet för en T1- eller
T2-transitering för delen mellan avgångsexpeditionen och den första
transitexpeditionen.

3. Vad gäller fast säkerhet enligt föreskrifterna i bilagorna I och II
till denna konvention förstås med ECU summan av följande belopp:

0,6242 Tyska mark
0,08784 Brittiska pund
1,332 Franska francs
151,8 Italienska lire
0,2198 Nederländska floriner
3,301 Belgiska francs
0,130 Luxemburgska francs
0,1976 Danska kronor
0,008552 Irländska pund
1,440 Grekiska drachmer
6,885 Spanska pesetas
1,393 Portugisiska escudos

Värdet av ECU i en given valuta skall vara lika med summan av i första
stycket angivna belopp omräknade till denna valuta. Förordning
(1992:1049).

Artikel 11

1. Som allmän regel gäller att varornas identifiering skall säkerställas
genom försegling.

2. Följande skall förseglas:

a) lastutrymmet, när transportmedlet redan godkänts enligt andra
föreskrifter eller bedöms av avgångsexpeditionen som lämplig för
försegling;

b) varje enskilt kolli i övriga fall.

3. Transportmedel får bedömas som lämpliga för försegling på villkor
att:

a) förseglingar kan åsättas på ett enkelt och effektivt sätt;

b) de är så konstruerade att inga varor kan avlägsnas eller tillföras
utan att lämna synliga spår av manipulation eller utan att
förseglingarna bryts;

c) de inte innehåller några dolda utrymmen där varor kan gömmas;

d) lastutrymmena är lätt åtkomliga för inspektion av behöriga
myndigheter.

4. Avgångsexpeditionen kan underlåta att försegla om, med hänsyn till
andra möjliga åtgärder för identifiering, varubeskrivningen i T1- eller
T2-deklarationen eller i bifogade handlingar gör varorna lätt
identifierbara. Förordning (1992:1049).

Artikel 12

1. Till dess att ett förfarande har överenskommits för utbyte av
statistiska uppgifter för att säkerställa att EFTA-länderna och
medlemsstaterna i gemenskapen får de uppgifter som behövs för att
upprätta deras transiteringsstatistik, skall en extra kopia av exemplar
nr 4 av T1- och T2-dokumenten avlämnas för statistiska ändamål, om inte
en fördragsslutande part bestämmer annat:

a) till den första transittullanstalten i varje EFTA-land;

b) till den första transittullanstalten i gemenskapen, i fråga om varor
som är föremål för en T1- eller T2-transitering som påbörjas i ett
EFTA-land.

2. Ovan nämnda extra kopia skall emellertid inte krävas när varorna
transporteras på de villkor som fastställts i kapitel I, avdelning IV i
bilaga II.

3. Den huvudansvarige eller hans befullmäktigade ombud skall på begäran
av de nationella myndigheter som ansvarar för transiteringsstatistiken
lämna varje upplysning rörande T1- eller T2-dokument som behövs för att
sammanställa statistiken.

Administrativt bistånd

Artikel 13

1. Behöriga myndigheter i berörda länder skall förse varandra med alla
tillgängliga upplysningar som är av vikt för att säkerställa en riktig
tillämpning av denna konvention.

2. När så är nödvändigt, skall behöriga myndigheter i berörda länder
delge varandra alla undersökningsresultat, dokument, rapporter,
redogörelser för åtgärder och upplysningar rörande såväl transporter
utförda enligt T1- eller T2-proceduren som oegentligheter eller
överträdelse i samband med sådana transiteringar.

Dessutom skall de, när så är nödvändigt, delge varandra alla
undersökningsresultat rörande varor för vilka ömsesidigt bistånd
tillhandahålls och som har förvarats under tullkontroll i oförtullat
skick.

3. När oegentligheter eller överträdelser misstänks i samband med varor
som förts in i ett land från ett annat land eller passerat genom ett
land eller förvarats i oförtullat skick, skall behöriga myndigheter i
berörda länder på begäran delge varandra alla upplysningar beträffande:

a) de förhållanden under vilka dessa varor transporterades:

— oavsett hur de återutfördes, när de ankom till det land till vilket
begäran ställts åtföljda av ett T1- eller T2-dokument eller ett dokument
styrkande varornas gemenskapsstatus; eller

— oavsett hur de ankom, när de återutfördes från det land till vilket
begäran ställts åtföljda av ett T1- eller T2-dokument eller ett dokument
styrkande varornas gemenskapsstatus;

b) de förhållanden under vilka dessa varor förvarades i oförtullat skick
när de ankom till det land till vilket begäran ställts åtföljda av ett
T2-dokument eller ett dokument styrkande varornas gemenskapsstatus eller
när de återutfördes från det landet åtföljda av ett T2-dokument eller
ett dokument styrkande varornas gemenskapsstatus.

4. Varje begäran som görs enligt punkt 1 till 3 skall i detalj ange
vilket eller vilka fall den avser.

5. Om behörig myndighet i ett land begär bistånd som den inte själv
skulle kunna lämna om den anmodades om det, skall detta framgå av
begäran. Behörig myndighet till vilken anmodan ställts skall ha
handlingsfrihet att bestämma om en sådan begäran skall efterkommas.

6. Upplysningar som erhållits enligt punkterna 1 till 3 får användas
uteslutande för ändamål som avses i denna konvention och skall
tillförsäkras samma skydd av ett mottagande land som tillförsäkras
upplysningar av liknande slag i den nationella lagstiftningen i det
landet. Sådana upplysningar får användas för andra ändamål endast efter
skriftligt medgivande från den behöriga myndighet som har lämnat dem och
med beaktande av sådana inskränkningar som har fastställts av den
myndigheten. Förordning (1992:1049).

Blandade kommittén

Artikel 14

1. En blandad kommitté upprättas härmed, i vilken varje fördragsslutande
part i denna konvention skall vara representerad.

2. Blandade kommittén skall verka genom enhällighet.

3. Blandade kommittén skall sammanträda närhelst så erfordras, dock
minst en gång om året. Varje fördragsslutande part får begära att
sammanträde skall hållas.

4. Blandade kommittén skall anta sina egna procedurregler, vilka bland
annat skall innehålla regler för hur möten skall sammankallas samt hur
och för vilken tid ordföranden skall utses.

5. Blandade kommittén får besluta om att tillsätta de underkommittéer
eller arbetsgrupper som behövs för att biträda den vid fullgörandet av
dess åligganden.

Artikel 15

1. Blandade kommittén ansvarar för att denna konvention administreras
och säkerställer att den genomförs på ett riktigt sätt. För detta
ändamål skall den regelbundet informeras av de fördragsslutande parterna
om deras erfarenheter av konventionens tillämpning och utfärda
rekommendationer samt besluta i frågor som anges i punkt 3.

2. Den skall särskilt rekommendera:

a) ändringar i denna konvention, andra än de som avses i punkt 3;

b) varje annan åtgärd som krävs för dess tillämpning.

3. Den skall genom beslut anta:

a) ändringar i bilagorna till denna konvention;

b) ändringar av definitionen på ECU, vilken framgår av artikel 10, punkt
3;

c) andra ändringar i denna konvention, om de härrör från ändringar i
bilagorna;

d) åtgärder som skall vidtas enligt artikel 28, punkt 2 i bilaga I;

e) övergångsbestämmelser som krävs vid anslutning av nya medlemsstater
till gemenskapen.

Dessa beslut skall genomföras av de fördragsslutande parterna i enlighet
med deras egen lagstiftning.

4. Om, i blandade kommittén, en fördragsslutande parts representant har
godtagit ett beslut med förbehåll för konstitutionella krav, skall
beslutet, om särskild dag för ikraftträdande inte anges, träda i kraft
den första dagen i andra månaden efter notifiering om att förbehållet
har hävts.

Slutbestämmelser

Artikel 16

Varje fördragsslutande part skall vidta lämpliga åtgärder för att
säkerställa att bestämmelserna i denna konvention tillämpas effektivt
och likformigt och med beaktande av dels behovet att i största möjliga
utsträckning minska formaliteterna för användarna dels behovet att uppnå
ömsesidigt tillfredsställande lösningar i varje fråga som kan uppkomma
vid tillämpningen av bestämmelserna.

Artikel 17

De fördragsslutande parterna skall underrätta varandra om de
bestämmelser de inför för genomförandet av denna konvention.

Artikel 18

Bestämmelserna i denna konvention skall inte hindra förbud eller
restriktioner för import, export eller transitering av varor som
föreskrivs av de fördragsslutande parterna eller av medlemsstater i
gemenskapen och som motiveras av hänsyn till allmän moral, allmänna
rättsprinciper eller allmän säkerhet eller av intresset att skydda
människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter, att skydda
nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde
eller att skydda industriell eller kommersiell egendom.

Artikel 19

Bilagorna och tilläggsprotokollet till denna konvention skall utgöra en
integrerande del därav.

Artikel 20

1. Denna konvention skall tillämpas å ena sidan på de områden inom vilka
fördraget angående upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen är
tillämpligt och på de villkor som fastställts i detta fördrag samt å den
andra sidan på EFTA-ländernas områden.

2. Denna konvention skall även tillämpas på Furstendömet Liechtenstein,
så länge furstendömet bildar tullunion med Schweiziska Edsförbundet.

Artikel 21

Varje fördragsslutande part kan frånträda denna konvention under
förutsättning att skriftlig underrättelse lämnas tolv månader i förväg
till depositarien, som skall underrätta alla övriga fördragsslutande
parter.

Artikel 22

1. Denna konvention träder i kraft den 1 januari 1988 under
förutsättning att de fördragsslutande parterna före den 1 november 1987
har deponerat sina instrument om godtagande hos sekretariatet för de
Europeiska gemenskapernas råd, som skall vara depositarie.

2. Om konventionen inte träder i kraft den 1 januari 1988, träder den i
kraft första dagen i den andra månaden efter det att det sista
instrumentet om godtagande har deponerats.

3. Depositarien skall underrätta om dag för varje fördragsslutande parts
deposition av instrumentet om godtagande samt om dag för konventionens
ikraftträdande.

Artikel 23

1. Med ikraftträdandet av denna konvention upphör tillämpningen av
överenskommelserna av den 30 november 1972 och den 23 november 1972
angående tillämpningen av reglerna om transitering inom gemenskapen
slutna mellan Österrike respektive Schweiz och gemenskapen liksom
överenskommelsen av den 12 juli 1977 om utvidgad tillämpning av reglerna
angående transitering inom gemenskapen sluten mellan dessa länder och
gemenskapen.

2. De överenskommelser som nämns i punkt 1 skall dock fortsätta att
gälla beträffande T1- eller T2-transiteringar som påbörjats före denna
konventions ikraftträdande.

3. Den nordiska förpassningsordningen som tillämpas mellan Finland,
Norge och Sverige skall upphöra att gälla från och med tidpunkten för
denna konventions ikraftträdande.

Artikel 24

Denna konvention, vilken upprättas i ett exemplar på danska, engelska,
finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska,
portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, vilka alla texter har
lika giltighet, skall deponeras i arkivet hos sekretariatet för de
Europeiska gemenskapernas råd, som skall överlämna en bestyrkt kopia
till varje fördragsslutande part.

Undertecknad i Interlaken, 20 maj 1987.

Bilaga I

Avdelning I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

1. Det transiteringsförfarande som fastställts i denna konvention skall
tillämpas vid transport av varor i enlighet med artikel 1, punkt 1, i
konventionen.

2. T1- eller T2-proceduren enligt artikel 2 i konventionen skall
tillämpas.

Artikel 2

(Denna artikel innehåller inte punkterna a) och b).)

I denna konvention förstås med

c) “behöriga myndigheter”:

tullmyndighet eller annan myndighet som ansvarar för tillämpningen av
denna konvention;

d) “huvudansvarig”:

person som själv eller genom befullmäktigat ombud genom att avge
vederbörlig deklaration visar att han önskar genomföra en transitering;

e) “transportmedel” särskilt:

— vägfordon, släpvagn eller påhängsvagn;

— järnvägsvagn;

— fartyg;

— luftfartyg;

— container som avses i tullkonventionen om containrar;

f) “avgångsexpedition”:

behörig myndighets expedition där transiteringen börjar;

g) “transitexpedition”:

— tullmyndighet vid platsen för inpassering till en fördragsslutande
part annan än den fördragsslutande part varifrån avgången skett;

— även tullmyndighet vid platsen för utpassering från en
fördragsslutande part när sändningen lämnar denna fördragsslutande parts
tullområde under en transitering via en gräns mellan en fördragsslutande
part och ett tredje land;

h) “bestämmelseexpedition”:

behörig myndighets expedition där varor under en transitering måste
företes för att avsluta transiteringen;

i) “garantiexpedition”:

behörig myndighets expedition där en samlad eller fast säkerhet ställts;

j) “inre gräns”:

gemensam gräns mellan två fördragsslutande parter.

Varor som lastats i en hamn i en fördragsslutande part och lossats i en
hamn i en annan fördragsslutande part anses ha passerat en inre gräns
förutsatt att överfarten sker på ett enkelt transportdokument.

Varor som kommer från ett tredje land sjöledes och omlastas i en hamn i
en fördragsslutande part med avsikten att lossas i en hamn i en annan
fördragsslutande part skall inte anses ha passerat en inre gräns.

Artiklarna 3–9

(Denna bilaga innehåller inte avdelningarna II-IV eller artiklarna
3–9.)

Avdelning V

T1-proceduren

Kapitel 1 — Procedur

Artikel 10

1. Alla varor som skall transiteras enligt T1-proceduren skall, enligt
de villkor som fastställts i denna konvention, anges i en
T1-deklaration. Med en T1-deklaration avses en deklaration upprättad på
en blankett som överensstämmer med formulären som avbildas som exempel i
bilaga III.

2. Till blanketten som avses i punkt 1 får, när det är lämpligt,
användas ett eller flera tilläggsblad som överensstämmer med formulären
för tilläggsblad som avbildas som exempel i bilaga III.

3. Blanketterna som avses i punkterna 1 och 2 skall tryckas och fyllas i
på ett av de fördragsslutande parternas officiella språk som är
godtagbart för behöriga myndigheter i avgångslandet. Där så är
nödvändigt kan behöriga myndigheter i det land som berörs av
T1-transiteringen b egära översättning till det officiella språket eller
ett av de officiella språken i det landet.

4. T1-deklarationen skall skrivas under av den huvudansvarige och minst
tre exemplar av deklarationen skall företes hos avgångsexpeditionen.

5. Tilläggsdokument som bifogas en T1-deklaration skall utgöra en
integrerad del av denna.

6. T1-deklarationen skall åtföljas av transportdokumentet.

Avgångsexpeditionen kan medge att detta dokument inte behöver företes
vid tidpunkten för fullföljandet av tullformaliteterna.
Transportdokumentet skall dock företes när så begärs av tullmyndigheter
eller av annan behörig myndighet under transporten.

7. När T1-proceduren i avgångslandet följer på ett annat tullförfarande,
skall hänvisning till detta förfarande eller till motsvarande
tulldokument göras på T1-deklarationen.

Artikel 11

1. Den huvudansvarige ansvarar för att:

a) varorna i oförändrat skick och T1-dokumentet företes för expeditionen
på bestämmelseorten inom den föreskrivna tidsgränsen och med vederbörlig
hänsyn till de åtgärder behöriga myndigheter vidtagit för att
säkerställa identifieringen;

b) de bestämmelser som gäller det gemensamma transiteringsförfarandet
iakttas;

c) tullar och andra avgifter betalas vilka utgår till följd av brott
eller
oegentligheter begångna under eller i samband med en transitering enligt
det gemensamma transiteringsförfarandet.

2. Utan hinder av den huvudansvariges åligganden enligt punkt 1 skall en
transportör eller varumottagare som tar emot varor i vetskap om att de
transiteras enligt det gemensamma transiteringsförfarandet också ansvara
för att varorna i oförändrat skick företes för bestämmelseexpeditionen
inom den föreskrivna tidsfristen och ta vederbörlig hänsyn till de
åtgärder behöriga myndigheter vidtagit för att säkerställa
identifieringen.

Artikel 12

1. Samma transportmedel kan användas för lastning av varor vid mer än en
avgångsexpedition och för lossning vid mer än en bestämmelseexpedition.

2. Varje T1-deklaration skall uppta endast varor som lastats eller skall
lastas på ett enda transportmedel för transport från en
avgångsexpedition till en bestämmelseexpedition.

Vid tillämpningen av första stycket skall följande anses utgöra ett enda
transportmedel på villkor att varorna som medförs avsänds tillsammans:

a) ett vägfordon med en eller flera släpvagnar eller påhängsvagnar;

b) ett tågsätt bestående av flera järnvägsvagnar;

c) flera fartyg som utgör en enhet;

d) containrar lastade på transportmedel som avses i denna artikel.

Artikel 13

1. Avgångsexpeditionen skall ta emot och registrera T1-deklarationen,
föreskriva den tidsfrist inom vilken varorna måste företes hos
bestämmelseexpeditionen och vidta sådana åtgärder för identifiering som
den anser nödvändiga.

2. Avgångsexpeditionen skall anteckna nödvändiga uppgifter i
T1-deklarationen, b
ehålla sitt eget exemplar och återlämna de övriga till den
huvudansvarige eller dennes ombud.

Artikel 14

(Denna bilaga innehåller inte någon artikel 14.)

Artikel 15

1. De exemplar av T1-dokumentet som återlämnats till den huvudansvarige
eller dennes ombud av avgångsexpeditionen skall åtfölja varorna.

2. Av kontrollskäl kan varje EFTA-land föreskriva transitvägar inom sitt
område.

Artikel 16

Varje land skall förse Europeiska gemenskapernas kommission med en
förteckning över expeditioner behöriga att behandla T1-transiteringar
och der as öppethållande.

Kommissionen skall underrätta de övriga länderna om detta.

Artikel 17

T1-dokumentets exemplar skall på begäran företes för behöriga
myndigheter.

Artikel 18

1. Såväl sändningen som T1-dokumentets exemplar skall företes för varje
transitexpedition.

2. Transportören skall lämna en gränsövergångsattest vid varje
transitexpedition. Gränsövergångsattestens utformning framgår av bilaga
II.

3. Transitexpeditionen skall inte inspektera varorna såvida inte någon
oegentlighet som kan leda till missbruk misstänks.

4. När varor transporteras via en annan transitexpedition än den i
T1-dokumentet nämnda, skall förstnämnda expedition utan dröjsmål sända
gränsövergångsattesten till den expedition som nämnts i dokumentet.

Om, vid en transitering mellan två medlemsstater i gemenskapen enligt
gemenskapens transiteringsförfarande, den transitexpedition som passeras
däremot är i ett EFTA-land, skall den expeditionen behålla
gränsövergångsattesten.

Artikel 19

När varor lastas eller lossas i närvaro av mellanliggande behöriga
myndigheter, skall T1-dokumentets exemplar som återlämnats av
avgångsexpeditionen/avgångsexpeditionerna företes för dessa myndigheter.

Artikel 20

1. De varor som angetts i ett T1-dokument kan, utan att en ny
deklaration behöver göras, omlastas till ett annat transportmedel under
övervakning av de behöriga myndigheterna i det land inom vars område
omlastning skall ske. I sådant fall skall de behöriga myndigheterna göra
anteckning om uppgifter rörande omlastningen på T1-dokumentet.

2. Behöriga myndigheter kan på de villkor som de bestämmer godkänna
sådan omlastning utan deras övervakning. I sådant fall skall
transportören göra anteckningar om till omlastningen hörande uppgifter
på T1-dokumentet och informera behöriga myndigheter i omlastningslandet
för bestyrkande.

Artikel 21

1. Om förseglingar bryts under transporten utan transportörens
förskyllan, skall han så snart som möjligt begära att en bestyrkt
rapport upprättas av de behöriga myndigheterna i det land där
transportmedlet befinner sig. Berörda myndigheter skall om möjligt
åsätta nya förseglingar.

2. I händelse av att en olycka gjort en omlastning till annat
transportmedel nödvändig, skall artikel 20 tillämpas.

3. I händelse av att en överhängande fara gjort det nödvändigt att
omedelbart lossa hela eller del av lasten, får transportören vidta
åtgärder på eget initiativ. Han skall anteckna sådan åtgärd på
T1-dokumentet. Pu nkt 1 skall gälla i sådant fall.

4. Om transportören på grund av olyckor eller andra händelser under
transporten inte har möjlighet att iaktta den tidsfrist som avses i
artikel 13, skall han så snart som möjligt underrätta de i punkt 1
nämnda behöriga myndigheterna. Dessa myndigheter skall därefter anteckna
detta på T1-dokumentet.

Artikel 22

1. Varorna och T1-dokumentet skall företes hos
bestämmelseexpeditionen.

2. Bestämmelseexpeditionen skall på T1-dokumentets exemplar
anteckna uppgifter om utförd kontroll och skall utan dröjsmål
skicka ett exemplar till avgångsexpeditionen och behålla det andra
exemplaret.

3. En T1-transitering får avslutas vid en annan expedition än den
som angetts i T1-dokumentet. Denna expedition blir då
bestämmelseexpedition.

4. När varorna företes hos bestämmelseexpeditionen efter utgången
av den tidsfrist som föreskrivits av avgångsexpeditionen och när
denna underlåtenhet att iaktta tidsfristen beror på omständigheter
som ges en tillfredsställande förklaring för
bestämmelseexpeditionen och inte kan tillskrivas transportören
eller den huvudansvarige, skall den senare anses ha iakttagit den
föreskrivna tidsfristen.

5. Om, vid fall av byte av bestämmelseexpedition enligt punkt 3,
den nya bestämmelseexpeditionen hör till en annan
fördragsslutande part än den som har jurisdiktion över den i T1-
dokumentet angivna, skall den nya bestämmelseexpeditionen i
fältet “Bestämmelseexpeditionens kontroll” i returexemplaret av
T1-dokumentet, utöver de sedvanliga anteckningarna som den skall
göra, påföra en av de följande anteckningarna:
— Diferencias: mercancias presentadas en la oficina ….(nombre y
pais)
— Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt ….(navn og land)
— Unstimmigkeiten: Stelle bei der die Gestellung erfolgte (Name
und Land)
— Diafoéw: emore~ymata proskomisuénta sto telvne~io … (Onoma
kai x~vra)
— Differences: office where goods were presented ….(name and
country)
— Différences: marchandises présentées au bureau ….(nom et pays)
— Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci
….(nome e paese)
— Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht ….(naam
en land)
— Diferenc,as: mercardorias apresentadas na esta
pais)
— Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty ….(nimi ja maa)
— Breying: Tollstjoraskrifstofa %ar sem vörum var framvisa& ….
(Nafn og land)
— Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt …. (navn og land)
— Avvikelse: tullanstalt där varorna anmäldes …. (namn och land)

6. Om, i en situation enligt punkt 5, T1-dokumentet är försett med
någon av följande påteckningar, måste den nya
bestämmelseexpeditionen ha varorna under sin kontroll och kan
inte tillåta att de förs till annan bestämmelseort än åter till den
fördragsslutande part som har jurisdiktion över
avgångsexpeditionen utan uttryckligt tillstånd från den senare:
— Salida de/n1/…. sometida a restricciones
— Udf^orsel fra/n1/…. undergivet restriktioner
— Ausgang aus/n1/….Beschränkung unterworfen
— ‘Ejodow ap~o/n1/….ypoke~iimenh se periorismo~yw
— Export from/n1/…. subject to restrictions
— Sortie de/n1/…. soumise a’ des restrictions
— Uscita dalla (dall’)/n1/…. assoggettata a restrizioni
— Verlaten van/n1/…. aan beperkingen onderworpen
— Saida da/n1/…. sujeita a restricoes
— Vienti/n1/…. rajoitusten alaista
— Utflutningur fra/n1/…. hadur takmörkunum
— Utførsel fra/n1/…. underlagt restriktioner
— Utförsel från/n1/…. underkastad restriktioner
— Salida de/n1/…. sujeta a pago de derechos
— Udførsel fra/n1/…. betinget af afgiftsbetaling
— Ausgang aus/n1/….Abgabenerhebung unterworfen
— ‘Ejodow ap~o/n1/….ypoke~imenh se epib~arynsh
— Export from/n1/…. subject to duty
— Sortie de/n1/…. soumise a’ imposition
— Uscita dalla (dall’)/n1/…. assoggettata a tassazione
— Verlaten van/n1/…. aan belastingheffing onderworpen
— Saida da/n1/…. sujeita a pagamento de imposic,~oes
— Vienti/n1/…. maksujen alaista
— Gjaldskyldur utflutningur fra/n1/….
— Utførsel fra/n1/…. belagt med avgifter
— Utförsel från/n1/…. underkastad avgifter

/n1/ Denna påteckning skall omfatta i tillämpliga delar och på
samma språk som nämnda påteckning orden: “Gemenskapen” eller
“Österrike” eller “Finland” eller “Island” eller “Norge” eller
“Sverige” eller “Schweiz”.

7. Avgångsexpeditionen skall inte slutföra T1-dokumentet förrän
alla skyldigheter som uppstått på grund av ändringen av
bestämmelseexpeditionen har fullgjorts. När det är tillämpligt, skall
garanten underrättas om att T1-dokumentet inte slutförts.

Artikel 23

Den gemensamma transiteringen skall avslutas när varorna och motsvarande
T1-dokument företes hos bestämmelseexpeditionen.

Kapitel 2 — Säkerheter

Artikel 24

1. För att säkerställa betalning av tull och andra avgifter som varje
land är berättigat att kräva för varor som passerar genom dess
område under en T1-transitering skall den huvudansvarige ställa
säkerhet, om inte annat följer av föreskrifterna i artikel 33.

Den i första stycket nämnda säkerheten skall vara giltig hos alla
fördragsslutande parter som berörs av ifrågavarande T1-transitering.

2. Säkerheten kan vara samlad och omfatta flera T1-transiteringar
eller individuell och omfatta en enda T1-transitering.

3. Med förbehåll för bestämmelserna i artikel 29, punkt 2, skall
säkerheten utgöra förbindelse med solidariskt ansvar från en fysisk
eller juridisk tredje person som skall
— vanligtvis vara bosatt eller etablerad hos den fördragsslutande
part där säkerheten tillhandahålls och
— ha godkänts av behörig myndighet hos den fördragsslutande
parten enligt gällande regler hos denne och enligt sådana villkor för
godkännande som kan föreskrivas av den myndigheten.

Artikel 25

1. Säkerheten som avses i artikel 24, punkt 3, skall utformas enligt
exemplen i bilaga II.

2. När bestämmelser som fastställts i nationell lag och annan
författning, administrativa åtgärder eller allmän praxis så kräver, kan
varje land tillåta att säkerheten har en annan utformning på villkor att
den har samma rättsverkan som de dokument som avbildas som exempel.

Artikel 26

1. En samlad säkerhet skall ställas hos en garantiexpedition.

2. Garantiexpeditionen skall fastställa säkerhetens storlek, godkänna
garantens åtaganden och utfärda godkännande som tillåter den
huvudansvarige att inom ramen för säkerheten utföra varje
T1-transitering oavsett avgångsexpedition.

3. Varje person som erhållit godkännande skall med förbehåll för de
villkor som ställts av behöriga myndigheter i berörda länder förses med
ett eller flera exemplar av ett garanticertifikat. Garanticertifikatets
utseende framgår av bilaga II.

4. Hänvisning till garanticertifikatet skall göras i varje
T1-deklaration.

Artikel 27

Garantiexpeditionen får återkalla godkännandet om förutsättningarna för
utfärdandet inte längre gäller.

Artikel 28

1. Varje land kan godta att garanten enligt artikel 24 genom en
deklaration med en enda säkerhet och till ett fast belopp, som bestäms i
bilaga II, garanterar betalningen av tull och andra avgifter, som kan
förfalla till betalning under en T1-transitering som utförs under hans
ansvar, oavsett vem som är huvudansvarig. Om transport av varorna medför
högre risk med hänsyn särskilt till storleken av tull och andra
avgifter, som utgår för dem i ett eller flera länder, skall
avgångsexpeditionen bestämma ett högre fast belopp.

Säkerheten som avses i första stycket skall överensstämma med exemplet
som visas i bilaga II.

2. Säkerheten till ett fast belopp skall ställas hos en
garantiexpedition.

Artikel 29

1. En individuell säkerhet gällande för en enda T1-transitering skall
ställas hos avgångsexpeditionen. Avgångsexpeditionen skall fastställa
beloppet.

2. Säkerheten som avses i första stycket kan vara en kontant deposition
ställd hos avgångsexpeditionen. I sådant fall skall den återlämnas när
T1-dokumentet försett med ankomstattest återsänts till
avgångsexpeditionen.

3. På framställning av behörig myndighet i det land som kräver betalning
av tull eller andra avgifter i enlighet med artikel 34 skall behörig
myndighet i det land dit avgångsexpeditionen hör utan dröjsmål till den
myndighet, som gjort framställningen, överföra deponerat belopp enligt
punkt 2 mot uppvisande av en handling som medger hävdandet av kravet.
Ingen framställning om överföring skall göras när krav och/eller
handlingar, som medger hävdandet, bestrids.

Artikel 30

Utan hinder av bestämmelser som föreskriver andra fall av undantag skall
den huvudansvarige av behöriga myndigheter i berörda länder befrias från
betalning av tull och andra avgifter i fråga om:

a) varor som blivit förstörda på grund av force majeure eller oundviklig
olycka vederbörligen styrkt; eller

b) fastställda brister som uppstått på grund av varans natur.

Artikel 31

Garanten skall befrias från sina skyldigheter när T1-dokumentet
slutförts hos avgångsexpeditionen.

När garanten inte har underrättats av behöriga myndigheter i
avgångslandet om att T1-dokumentet inte slutförts, skall han likaledes
befrias från skyldigheter vid utgången av en period av 12 månader från
det datum då T1-deklarationen registrerades.

När, inom den tidsperiod som avses i andra stycket, garanten har
underrättats av de behöriga myndigheterna om att T1-dokumentet inte
slutförts, skall han dessutom informeras om att han är eller kan bli
skyldig att betala de belopp som han är ansvarig för beträffande
ifrågavarande T1-transitering. Denna information skall nå garanten
senast tre år efter det datum då T1-deklarationen registrerades. När
någon sådan information ej lämnats före utgången av nyssnämnda
tidsfrist, skall garanten likaledes vara befriad från sina åtaganden.

Kapitel 3 — Avstående från säkerhet

Artikel 32

(Denna bilaga innehåller inte någon artikel 32.)

Artikel 33

1. Med undantag för fall som bestäms, när så krävs, i bilaga II behöver
säkerhet inte ställas för:

a) transporter till sjöss och med flyg;

b) transport av varor på Rhen och på Rhens vattenvägar;

c) transport med rörledning;

d) transporter med ländernas järnvägar.

2. Varje land kan underlåta ställande av säkerhet då det gäller
transport av varor på vattenvägar inom dess eget landområde med undantag
för i punkt 1 b) nämnda. Beträffande sådana åtgärder skall landet
underrätta Europeiska gemenskapernas kommission som skall informera de
andra länderna.

Kapitel 4 — Oegentligheter

Artikel 34

1. När det under en T1-transitering upptäcks att ett brott eller en
oegentlighet begåtts i ett visst land, skall uttagandet av tull och
andra avgifter, som kan utgå, verkställas av det landet i enlighet med
dess bestämmelser som fastställts i lag och annan författning eller
genom administrativa åtgärder, utan hänsyn till den straffrättsliga
handläggningen.

2. Om platsen för överträdelsen eller oegentligheten inte kan
fastställas, skall den anses ha blivit begången:

a) när, under en T1-transitering, överträdelsen eller oegentligheten
upptäcks vid en transitexpedition belägen vid en inre gräns: i den
fördragsslutande part som transportmedlet eller varorna just lämnat;

b) när, under en T1-transitering, överträdelsen eller oegentligheten
upptäcks vid en transitexpedition som avses i andra strecksatsen i
artikel 2 g): i den fördragsslutande part till vilken expeditionen hör;

c) när, under en T1-transitering, överträdelsen eller oegentligheten
upptäcks på ett lands område på en annan plats än vid en
transitexpedition: i det land där den upptäcks;

d) när sändningen inte företetts vid en bestämmelseexpedition: i den
sista fördragsslutande part dit transportmedlet eller varorna förts
enligt gränsövergångsattesten;

e) när överträdelsen eller oegentligheten upptäcks efter det att
T1-transitering
en avslutats: i det land där den upptäcks. 3. (Denna artikel innehåller
inte punkt 3.)

Kapitel 5 — Rättsverkan

Artikel 35

1. De T1-dokument som utfärdats i enlighet med de regler och de åtgärder
för identifiering som vidtas eller godtas av behöriga myndigheter i ett
land skall ha samma rättsverkan i andra länder som de T1-dokument som
utfärdas i enlighet med de regler och de åtgärder för identifiering som
vidtas eller godtas av behöriga myndigheter i vart och ett av dessa
länder.

2. De undersökningsresultat som behöriga myndigheter i ett land
erhåller, när inspektioner utförs enligt T1-proceduren, skall ha samma
verkan i andra länder som de undersökningsresultat som erhålls av de
behöriga myndigheterna i vart och ett av dessa länder.

Artikel 36

(Denna bilaga innehåller inte någon artikel 36.)

Avdelning VI

T2-proceduren

Artikel 37

1. Alla varor som skall transiteras enligt T2-proceduren skall, enligt
de villkor som fastställts i denna konvention, anges i en
T2-deklaration. Med T2 -deklaration förstås en deklaration på ett
formulär som överensstämmer med formulären i bilaga III.

2. Till formuläret som avses i första stycket får, där så är lämpligt,
användas ett eller flera tilläggsblad som överensstämmer med exemplen på
tilläggsblad i bilaga III.

3. Bestämmelserna i avdelning V skall i tillämpliga delar äga
motsvarande tillämpning på T2-proceduren.

Avdelning VII

Särskilda bestämmelser för vissa transportmedel

Artikel 38

1. Bestämmelserna i artikel 18 skall inte tillämpas vid transport av
varor på järnväg.

2. När i enlighet med artikel 18, punkt 2, en gränsövergångsattest
fortfarande skall avlämnas, skall järnvägsföretagens journaler ersätta
gränsövergångsattesten.

Artikel 39

1. T1- eller T2-proceduren skall inte vara obligatorisk för transport av
varor med flyg såvida inte varorna är föremål för kontroll beträffande
deras användning eller destination.

2. T1- eller T2-proceduren skall inte vara obligatorisk för transport av
varor med rörledning.

Artikel 40

1. Varor vars transport innebär passerande av en inre gräns i den mening
som avses i andra stycket i artikel 2 j), behöver inte anmälas till
T1-eller T2-proceduren innan de passerar nämnda gräns.

2. Punkt 1 skall inte tillämpas när transport av varor med fartyg, med
ett enkelt fraktavtal, bortom lossningshamnen skall följas av transport
på land eller inrikes farvatten enligt ett transiteringsförfarande, utom
när transport bortom den hamnen skall utföras enligt
Rhenmanifestproceduren.

3. När varor anmälts till T1- eller T2-proceduren innan de passerar den
inre gränsen, upphör denna procedur att gälla under färden över öppet
hav.

Avdelning VIII

Särskilda bestämmelser för postförsändelser

Artikel 41

1. Med avvikelse från bestämmelserna i artikel 1 skall T1- och
T2-proceduren int e tillämpas på postförsändelser (inbegripet
postpaket).

2. (Denna artikel innehåller inte punkt 2.)

Avdelning IX

Artiklarna 42–44

(Denna bilaga innehåller inte artiklarna 42–44.)

Avdelning X

Artiklarna 45–46

(Denna bilaga innehåller inte artiklarna 45–46.)

Avdelning XI

Artikel 47

(Denna bilaga innehåller inte någon artikel 47.)
Förordning (1993:1263).

Bilaga II

Avdelning I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Denna bilaga fastställer i detalj åtgärderna för tillämpningen av
bestämmelserna i konventionen och i bilaga I till konventionen.

Avdelning II

Artikel 2

(Denna bilaga innehåller inte artikel 2.)

Avdelning III

Varors gemenskapsstatus

Kapitel I

Allmänna bestämmelser

Artikel 3

Gemenskapsstatus för varor som inte transporteras enligt T2-förfarandet
skall be visas med ett av de dokument för vilka bestämmelser utfärdats i
kapitel II eller enligt de utförliga bestämmelserna i kapitel III i
denna bilaga.

Tillämpningsområde

Artikel 4

1. De dokument och detaljerade förfaranden som föreskrivs i artiklarna
6–11 tillämpas inte beträffande varor

a) som är avsedda för utförsel utanför de fördragsslutande parternas
område; eller

b) i emballage som saknar gemenskapsstatus; eller

c) transporteras enligt förfarandet för internationell transport av
varor upptagna i TIR-carnet, såvida inte:

— varor som skall lossas i en fördragsslutande parts område
transporteras tillsammans med varor som skall lossas i tredje land;
eller

— varor transporteras från en fördragsslutande parts till en annans
område via tredje land.

2. I kapitel II föreskrivna dokument kan också utfärdas för
postförsändelser (inbegripet postpaket) som sänds från ett postkontor
hos en fördragsslutande part till ett postkontor hos en annan
fördragsslutande part.

Villkor för direkt transport

Artikel 5

De dokument och bestämmelser som föreskrivs i artiklarna 6–11 tillämpas
för att bevisa gemenskapsstatusen hos de varor, som de avser, endast om
sådana varor transporteras direkt från en medlemsstat till en annan.

Följande anses vara direkt transporterade från en medlemsstat till en
annan:

a) varor som transporteras utan att passera genom ett tredje lands
område;

b) varor som transporteras genom ett eller flera tredjelands områden på
villkor att transporten genom sådana länder är upptagen i ett enkelt
transportdokument upprättat hos en fördragsslutande part.

Kapitel II

Användning av dokument

Artikel 6

Bevis om gemenskapsstatus skall på nedan angivna villkor tillhandahållas
genom uppvisande av ett T2L-dokument.

Artikel 7

1. T2L-dokumentet skall upprättas på formulär som överensstämmer med
exemplar 4 av formuläret i tillägg I i bilaga III eller med exemplar 4/5
av formuläret i tillägg II i den bilagan.

Till detta formulär används, när så krävs, ett eller flera tilläggsblad
som, överensstämmer med exemplar 4 eller 4/5 av formuläret i tillägg III
respektive IV i bilaga III.

I de fall då för framställning av deklarationer datoriserade system
kommer till användning, vilka framställer sådana deklarationer, och
formulären i tillägg III respektive IV i bilaga III inte används som
tilläggsblad, skall som tilläggsblad till T2L-dokumentet användas
formulär som överensstämmer med exemplar 4 eller 4/5 av formuläret i
tillägg I respektive II i bilaga III.

2. Berörd person skall ange koden “T2L” i högra delfältet av fält 1 på
blanketten och koden “T2L bis” i högra delfältet av fält 1 på varje
tilläggsblad.

3. När ett T2L-dokument upprättas för en sändning innehållande två eller
flera slags varor, kan närmare upplysningar om dessa varor lämnas i en
eller flera lastspecifikationer i enlighet med artikel 17, punkt 2 och
artiklarna 23–26 i stället för i fälten 31 “Kolli och varubeskrivning”,
32 “Varupost nr”, 35 “Bruttovikt (kg)” och i förekommande fall 33
“Varukod (Stat.nr)”, 38 “Nettovikt (kg)” och 44 “Särskilda
upplysningar/Bilagda handlingar, certifikat och tillstånd” på den
blankett, som används för att upprätta T2L-dokumentet.

När lastspecifikationer används skall fälten i fråga på blanketten, som
används för att upprätta T2L-dokumentet, spärras.

4. Den övre delen av det fält som avses i artikel 24, punkt b) är avsedd
för koden “T2L”. Den nedre delen av fältet är avsedd för tullstämpel
enligt föreskrifterna i artikel 8, punkt 2 b).

Kolumnen “Avsändnings-/utförselland” i lastspecifikationen skall inte
fyllas i.

5. Lastspecifikationen skall upprättas i samma antal exemplar som det
T2L-dokument till vilken den hör.

6. När två eller flera lastspecifikationer bifogas ett T2L-dokument,
skall sådana lastspecifikationer vara försedda med ett löpnummer åsatt
av berörd person. Antalet bifogade lastspecifikationer skall antecknas i
fält 4 “lastspecifikationer” på blanketten som används för att upprätta
T2L-dokumentet.

Artikel 8

1. Med förbehåll för föreskrifterna i artikel 123 skall T2L-dokumentet
upprättas i ett enda originalexemplar.

2. Dokument T2L och, där så är nödvändigt, dokument/en/ T2L
bis skall på begäran av berörd person bestyrkas av behöriga
myndigheter i avgångslandet. Sådant bestyrkande skall innehålla
följande, som såvitt möjligt bör stå i fält C (avgångsexpedition) i
dessa dokument:

a) beträffande dokument T2L avgångsexpeditionens namn och
stämpel, underskrift av behörig tjänsteman, datum för
bestyrkandet och antingen ett registreringsnummer eller numret på
avsändnings-/utförseldeklarationen, när den senare är nödvändig;

b) beträffande dokument T2L bis numret på T2L-dokumentet.
Numret skall åsättas antingen med en stämpel med namnet på
expeditionen i avgångslandet eller för hand. I sistnämnda fallet
skall det åtföljas av nämnda tullmyndighets officiella stämpel.

Dokumenten skall återställas till berörd person så snart som
tullformaliteterna i samband med avsändningen av varorna till
bestämmelselandet fullgjorts.

Artikel 9

1. Trots bestämmelserna i artiklarna 6–8 får varors
gemenskapsstatus fastställas enligt villkoren i denna artikel genom
uppvisande av till sådana varor hörande faktura eller
transportdokument.

2. I punkt 1 avsedd faktura eller transportdokument skall
åtminstone innehålla avsändarens/exportörens eller, när
deklaranten inte är avsändare/exportör, deklarantens fullständiga
namn och adress, kollis antal och slag, märke och nummer,
varubeskrivning, bruttovikt i kg och, i förekommande fall,
containernummer.

Deklaranten skall på nämnda dokument tydligt ange koden “T2L”
åtföljd av egenhändig namnteckning.

3. När formaliteterna uppfylls med användning av allmänna eller
privata databehandlingssystem, skall behöriga myndigheter tillåta
personer, som begär det, att ersätta den i punkt 2 föreskrivna
namnteckningen med en jämförbar teknisk anordning som, när så
är tillämpligt, får grundas på användning av koder och som har
samma rättsverkan som en egenhändig namnteckning.

Denna möjlighet skall tillåtas endast om de av behöriga
myndigheter uppställda tekniska och administrativa villkoren är
uppfyllda.

4. Faktura eller transportdokument vederbörligen ifyllda och
underskrivna av deklaranten skall på dennes begäran bestyrkas av
behöriga myndigheter i avsändningslandet. Sådant bestyrkande
skall innefatta avgångsexpeditionens namn och stämpel,
underskrift av behörig tjänsteman, datum för bestyrkandet och
antingen ett registreringsnummer eller numret på
avsändnings/utförseldeklarationen, när den senare är nödvändig.

5. Bestämmelserna i denna artikel tillämpas endast när fakturan
eller transportdokumentet upptar endast gemenskapsvaror.

6. Vid tillämpningen av denna konvention skall faktura eller
transportdokument, som uppfyller villkoren och bestämmelserna i
punkterna 2, 3, 4 och 5 ha samma värde som T2L-dokumentet.

7. Vid tillämpningen av artikel 9, punkt 4 i konventionen kan
tullmyndighet i ett EFTA-land till vars område varor upptagna i en
faktura eller ett transportdokument med samma värde som ett
T2L-dokument införts till T2- eller T2L-dokument, som den
utfärdar beträffande varorna, foga bestyrkt kopia eller fotokopia av
nämnda faktura eller transportdokument.

Utfärdande av dokument i efterhand

Artikel 10

När dokument, som används för att bevisa varors gemenskapsstatus,
utfärdas i efterhand skall, det förses med en av följande påskrif-
ter i rött:

— Expedido a posteriori

— Udstedt efterf^olgende

— Nachträglich ausgestellt

— Ekdoue~n ek tvn ystérvn

— Issued retroactively

— Delivré a posteriori

— Rilasciato a posteriori

— Achteraf afgegeven

— Emitido a posteriori

— Annettu jälkikäteen

— ~Utgefi& eftir ~a

— Utstedt i etterhånd

— Utfärdat i efterhand

Kapitel III

Detaljerade förfaranden särskilt avsedda för vissa
transiteringsförfaranden eller för vissa varukategorier

Transport av varor upptagna i TIR-carnet eller i ATA-carnet

Artikel 11

1. När varor upptagna i en TIR-carnet transporteras enligt något av
fallen i artikel 4, punkt 1 c i denna bilaga, eller upptagna i en
ATA-carnet, ka n deklaranten i avsikt att bevisa varors gemenskapsstatus
och i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 4 och 5 tydligt ange
koden “T2L” i utrymmet reserverat för varubeskrivningen tillsammans med
sin namnteckning på alla tillämpliga kuponger i carneten, som används,
innan den företes för avgångsexpeditionen för bestyrkande. På alla
kuponger som koden “T2L” anbringats skall den bestyrkas genom
avgångsexpeditionens stämpel och behörig tjänstemans namnteckning.

2. När TIR-carneten eller ATA-carneten samtidigt upptar både
gemenskapsvaror och icke-gemenskapsvaror, skall dessa båda
varukategorier anges åtskilda och koden “T2L” skall anges på ett sådant
sätt att den tydligt avser endast gemenskapsvaror.

Artiklarna 12–14

(Denna bilaga innehåller inte artiklarna 12–14.)

Varor i av passagerare medfört bagage

Artikel 15

1. T1- eller T2-proceduren är inte obligatorisk för transport av varor
som medföljer resande eller inryms i deras bagage, om varorna ifråga
inte är avsedda för kommersiellt ändamål.

2. När gemenskapsstatus för varor som medföljer resande eller inryms i
deras bagage behöver fastställas, anses varorna under förutsättning att
de inte är avsedda för kommersiellt ändamål som gemenskapsvaror när:

a) de deklareras som gemenskapsvaror och det inte råder något tvivel
om riktigheten i deklarationen;

b) eller, i andra fall, när de behandlas i enlighet med
föreskrifterna i
kapitlen II och III i denna avdelning.

Kapitel IV

Administrativt bistånd

Artikel 16

Behöriga myndigheter i berörda länder skall bistå varandra vad gäller
kontroll av dokumentens äkthet och riktighet och av regelmässigheten i
de detaljerade förfaranden som i enlighet med bestämmelserna i kapitel
II och III i denna avdelning används för att bevisa varors
gemenskapsstatus.

Avdelning IV

Bestämmelser gällande för T1- och T2-procedurerna Kapitel I
Procedur Avsnitt 1 — blanketter

Artikel 17

1. T1- och T2-deklarationerna skall upprättas på formulär till
enhetsdokumentet varav exempel tagits in i tilläggen I–IV i bilaga III.
Sådana deklarationer skall upprättas enligt bestämmelserna i denna
konvention.

2. Lastspecifikationer, som grundar sig på formulär i tillägg I till
denna bilaga, får på de i artiklarna 25–29 angivna villkoren användas
som beskrivande del av T1- och T2-deklarationer. Användningen av dem
skall på intet sätt påverka åligganden beträffande formaliteter i fråga
om något avsändnings-/utförselförfarande eller, alltefter omständigheterna,
något förfarande i bestämmelselandet eller beträffande för sådana
formaliteter använda blanketter.

Avsnitt 2: Deklarationerna T1 och T2

Beskrivning och användning

Artikel 18

1. När varor skall transporteras enligt T1-förfarandet, skall den
huvudansvarige ange koden “T1” i högra delfältet av fält 1 på det
formulär som används. När tilläggsblad används skall den
huvudansvarige ange koden “T1 bis” i högra delfältet av fält 1 i det
tilläggsblad som används.

I de fall då för framställning av deklarationer datoriserade system
kommer till användning, vilka framställer sådana deklarationer,
och de som tilläggsblad använda blanketterna överensstämmer med
formulären i tilläggen I eller II i bilaga III, skall koden “T1 bis”
anges i högra delen av fält 1 i nämnda blankett.

2. När varor skall transporteras enligt T2-förfarandet, skall den
huvudansvarige ange koden “T2” i högra delfältet av fält 1 på det
formulär som används. När tilläggsblad används skall den
huvudansvarige ange koden “T2 bis” i högra delfältet av fält 1 i det
tilläggsblad som används.

I de fall då för framställning av deklarationer datoriserade system
kommer till användning, vilka framställer sådana deklarationer,
och de som tilläggsblad använda blanketterna överensstämmer med
formulären i tilläggen I eller II i bilaga III, skall koden “T2 bis”
anges i högra delen av fält 1 i nämnda blankett.

Blandade sändningar

Artikel 19

1. I de fall då sändningar samtidigt innehåller varor som skall
transporteras enligt T1-förfarandet och varor som skall transporteras
enligt T2-förfarandet, får tilläggsblad på blanketter som överensstämmer
med formulären i tillägg III och IV eller, i förekommande fall,
tilläggen I och II i bilaga III och som är försedda med koderna “T1 bis”
respektive “T2 bis” bifogas samma formulär som överensstämmer med
exemplen i tilläggen I och II i bilaga III.

I de fall då koden “T” skall anges i högra delfältet av fält 1 i nämnda
blankett skall det tomma utrymmet efter koden “T” korsas över. Dessutom
skall fälten 32 “Varupost nummer”, 33 “Varukod (stat nr)”, 35
“Bruttovikt (kg)”, 38 “Nettovikt (kg)” och 44 “Särskilda upplysningar,
bilagda handlingar, certifikat och tillstånd” spärras. Hänvisning till
löpnummer på tilläggsblad med koden “T1 bis” och tilläggsblad med koden
“T2 bis” skall anges i fält 31 “Kolli och varuslag” på blanketten som
överensstämmer med formulär i tillägg I och II i bilaga III.

2. När någon av de i artikel 18 angivna koderna utelämnats från det
högra delfältet av fält 1 i använt formulär eller när i de fall
sändningar innehållande samtidigt varor transporterade enligt T1- och
T2-förfarandena, villkoren i punkt 1 och i artikel 28 inte uppfyllts,
skall varor som transporteras upptagna i ett sådant dokument anses
transporterade enligt T1-förfarandet.

Företeende av utförsel-/avsändningsdeklaration tillsammans med
transiteringsdeklaration

Artikel 20

Såvida andra åtgärder för förenkling inte är tillämpliga, skall
tulldokument för avsändning eller återförsändning av varor, eller
tulldokument för export eller återutförsel av varor, eller varje
dokument med motsvarande innebörd, företes för avgångsexpeditionen
tillsammans med den transiteringsdeklaration som det hör till.

Enligt föregående stycke och utan hinder av artikel 7, punkt 3, i
konventionen får å ena sidan avsändnings- eller
återförsändningsdeklarationen eller export- eller
återutförseldeklarationen och å andra sidan transiteringsdeklarationen
kombineras på samma blankett.

Företeende av T1- eller T2-deklarationer

Artikel 21

1. Deklarationen skall företes för behörig expedition på de dagar och
tider som faställts för öppethållande.

Behörig expedition får på deklarantens begäran och bekostnad tillåta att
deklarationen företes utom faställda dagar och tider.

2. Varje deklaration, som efter överenskommelse mellan behöriga
myndigheter och berörd person företes för tjänstemän vid behörig
expedition på annan än för det ändamålet vederbörligen utsedd plats
skall anses ha företetts för ovannämnda expedition.

Undersökning av varor

Artikel 22

1. Varor skall undersökas på därför utsedda platser och bestämda tider.

2. Behörig expedition får dock på deklarantens begäran företa
undersökning av varor på andra tider och platser än som avses i punkt 1.

Alla kostnader det medför skall bäras av deklaranten.

Avsnitt 3: Lastspecifikationer

Definition

Artikel 23

Med lastspecifikation enligt artikel 17, punkt 2 avses varje
handelsdokument som uppfyller villkoren i artiklarna 24–29 och 60–63.

Blanketter för lastspecifikationer

Artikel 24

Lastspecifikationen skall innehålla:

a) rubriken “Lastspecifikation”;

b) ett fält 70 55 mm, delat i en övre del på 70 15 mm avsedd för att
ange koden “T” följd av en av de anteckningar, som avses i artikel 18
punkterna 1 och 2, och en nedre del på 70 40 mm för de hänvisningar
som avses i artikel 27, punkt 3;

c) kolumner i följande ordning och med nedan angivna rubriker:

— Löpnummer,

— Kollis märke, nummer, antal och slag, varubeskrivning,

— Avsändnings-/utförselland,

— Bruttovikt (kg),

— Reserverad för tjänsteanteckningar.

Kolumnernas bredd får anpassas efter behov förutom att kolumnen med
rubriken “Reserverad för tjänsteanteckningar” inte får vara mindre än 30
mm. Andra utrymmen än i a), b) och c) ovan får också användas.

Ifyllande av lastspecifikationer

Artikel 25

1. Endast framsidan av blanketterna får användas som lastspecifikation.

2. Varje varupost som upptagits i en lastspecifikation skall föregås av
ett löpnummer.

3. (Denna artikel innehåller inte punkten 3.)

4. Ett horisontellt streck skall dras efter sista varuposten och
återstående oanvänt utrymme skall spärras så att något ytterligare
tillägg inte är möjligt.

Förenkling av lastspecifikationer

Artikel 26

1. Behöriga myndigheter i varje land får som lastspecifikation enligt
artikel 17, punkt 2 tillåta användningen av listor, som inte uppfyller
alla kraven i artiklarna 23–24 och 60–63. Användning av sådana listor
skall endast tillåtas när:

a) de är framställda av företag vars bokföring är baserad på ett
elektroniskt eller automatiskt datorbehandlingssystem;

b) de är utformade och ifyllda på ett sådant sätt att de utan svårighet
kan användas av behöriga myndigheter; och

c) de för varje varupost upptar kollis märke, nummer, antal och slag,
varubeskrivning, avsändnings-/utförselland och bruttovikt (kg).

2. Användning som lastspecifikationer enligt punkt 1 av beskrivande
listor som upprättats i syfte att uppfylla formaliteterna för
avsändning/utförsel får tillåtas även när sådana listor upprättas av
firmor vars bokföring inte är baserad på ett elektroniskt eller
automatiskt datorbehandlingssystem.

Användning av lastspecifikationer

Artikel 27

1. När den huvudansvarige använder lastspecifikationer för en sändning
som innehåller två eller flera varuslag skall fälten 15 “Avsändnings/
utförselland”, 33 “Varukod (stat nr)”, 35 “Bruttovikt (kg)”, 38
“Nettovikt (kg)” och, när så är nödvändigt, 44 “Särskilda upplysningar,
bilagda handlingar, certifikat och tillstånd” på den för T1- eller
T2-transiteringen använda blanketten spärras och fält 31 “Kolli och
varubeskrivning” i den blanketten skall inte användas för att ange
kollis märke och nummer, antal och slag och varubeskrivning. I detta
fall skall inte tilläggsblad användas.

2. Lastspecifikationen skall upprättas i samma antal exemplar som den
transiteringshandling till vilken den hänvisar.

3. När deklarationen registrerats, måste lastspecifikationen ha samma
registreringsnummer som den transiteringshandling som den hör till.
Numret måste anbringas antingen med en stämpel med namnet på
avgångsexpeditionen eller för hand. I det senare fallet måste det
åtföljas av expeditionens stämpel.

Underskrift av tjänsteman på avgångsexpeditionen är frivillig.

4. När två eller flera lastspecifikationer åtföljer samma blankett
använd för T1- eller T2-förfarandet måste var och en vara försedd med
ett löpnummer åsatt av den huvudansvarige. Antalet bifogade
lastspecifikationer skall anges i fält 4 “Lastspecifikationer” på nämnda
blankett.

5. En deklaration på en blankett som överensstämmer med formulären i
tilläggen I och II till bilaga III och som är försedd med koden “T1”
eller “T2” i högra delfältet av fält 1 och som åtföljs av en eller flera
lastspecifikationer skall i förekommande fall behandlas som likvärdig
med en T1- eller T2-deklaration enligt artikel 10 eller artikel 37 i
bilaga I.

Blandade sändningar

Artikel 28

I fråga om sändningar som samtidigt innehåller varor som
transiteras enligt T1-förfarandet och varor som transiteras enligt
T2-proceduren måste separata lastspecifikationer fyllas i och
bifogas samma T1- eller T2-deklarationsblankett.

I detta fall skall koden “T” anges i det högra delfältet av fält 1 på
nämnda blankett. Det tomma utrymmet efter koden “T” skall
överkorsas. Dessutom skall fälten 15 “Avsändnings-/utförselland”,
32 “Varupost nummer”, 33 “Varukod (stat nr)”, 35 “Bruttovikt
(kg)”, 38 “Nettovikt (kg)” och, när så är nödvändigt, 44 “Särskilda
upplysningar, bilagda handlingar, certifikat och tillstånd” spärras.
Hänvisning till löpnumren i lastspecifikationerna som hör till de
båda varuslagen skall göras i fält 31 “Kolli och varubeskrivning” i
den använda blanketten.

Sändningar innehållande endast ett varuslag

Artikel 29

Behöriga myndigheter i varje land får tillåta företag, vars bokföring är
baserad på ett elektroniskt eller automatiskt datorbehandlingssystem och
som med stöd av artikel 26 redan får använda lastspecifikationer av
speciellt slag, att använda sådana specifikationer för T1- eller
T2-transiteringar som innehåller endast ett slags varor, när denna
möjlighet blivit nödvändig på grund av berört företags datorprogram.

Avsnitt 4: Formaliteter vid avgångsexpeditionen Tidsfrist inom
vilken varorna skall företes

Artikel 30

Den tidsfrist som föreskrivs av avgångsexpeditionen och inom vilken
varorna måste företes för bestämmelseexpeditionen skall vara bindande
för behöriga myndigheter i de länder vars område beträds under en T1-
eller T2-transitering och får inte ändras av dessa myndigheter.

Avsnitt 5: Gränsövergångsattest

Artikel 31

Den blankett som skall användas som gränsövergångsattest enligt artikel
18 i bilaga I skall överensstämma med formuläret i tillägg II.

Avsnitt 6: Formaliteter vid bestämmelseexpeditionen Kvitto

Artikel 32

1. Var och en, som till bestämmelseexpeditionen avlämnar ett T1-eller
T2-dokument tillsammans med tillhörande sändning, kan på begäran
erhålla kvitto.

2. Den blankett som skall användas som kvitto för att intyga att ett
T1- eller T2-dokument med tillhörande sändning företetts vid
bestämmelseexpeditionen skall överensstämma med formuläret i
tillägg III. Dock får beträffande T1- eller T2-dokumentet kvittot på
returexemplaret användas.

3. Kvittot skall i förväg vara ifyllt av berörd person och får, utom i
det utrymme som är avsett för bestämmelseexpeditionen, innehålla
andra uppgifter om sändningen. Bestämmelseexpeditionens
bestyrkande skall dock endast gälla de uppgifter som finns i detta
utrymme.

Återsändning av dokument — centrala myndigheter

Artikel 33

Varje land skall ha rätt att utse en eller flera centrala myndigheter
som dokument skall återsändas till av behöriga myndigheter i
bestämmelseländerna. Länderna skall, efter att ha utsett sådana
myndigheter för detta ändamål, därefter underrätta de Europeiska
gemenskapernas kommission och specificera de slag av dokument som skall
återsändas till dessa. Kommissionen skall i sin tur underrätta övriga
länder.

Kapitel II

Säkerheter

Avsnitt 1: Garantidokument

Artikel 34

Garantidokumentet enligt artikel 25, punkt 1 i bilaga I skall
överenstämma med formulär:

— i tillägg IV i fråga om samlad säkerhet;

— i tillägg V i fråga om individuell säkerhet; och

— i tillägg VI i fråga om säkerhet till ett fast belopp.

Avsnitt 2: Samlad säkerhet

Användning av samlad säkerhet

Artikel 34 a

När T1-transiteringar omfattande varor, som är upptagna i
förteckningen i tillägg VIII A till denna bilaga och som förts in i
länderna från tredje länder, innebär ökade risker för bedrägeri, kan,
genom beslut av den blandade kommittén, användandet av samlad
säkerhet beträffande sådana varor tillfälligt förbjudas på
framställning från en eller flera fördragsslutande parter.

Den blandade kommitténs beslut att förbjuda användningen av
samlad säkerhet skall tas genom ett påskyndat skriftligt förfarande
och skall, om ingen invändning inkommit från någon av de
fördragsslutande parterna, vara antaget inom fem arbetsdagar från
den dag, då länderna erhållit utkastet till beslutet.

När det skriftliga förfarandet inletts, skall de fördragsslutande
parterna vidta nödvändiga åtgärder med hänsyn till föremålet för
det föreslagna beslutet.

Undantagande av varor från systemet med samlad säkerhet skall
begränsas till en tidrymd av sex månader, om inte den blandade
kommittén beslutar att förlänga den.

Garantibelopp

Artikel 34 b

Trots föreskrifterna i artikel 34 a i denna bilaga skall nivån på den
samlade säkerheten bestämmas på följande sätt:

1. Garantibeloppet skall sättas till åtminstone 30 % av de tullar och
andra pålagor som utgår enligt beräkningssättet i punkt 4 nedan
eller på grundval av varje annan beräkningsmetod, som ger samma
resultat.

2. Den samlade säkerheten skall fastställas på en nivå som är lika
med hela beloppet av de tullar och andra pålagor som utgår enligt
föreskrifterna i punkt 4 nedan eller på grundval av varje annan
beräkningsmetod som ger samma resultat, när den avses täcka T1-
transiteringar av varor som
— införts till länderna,
— upptagits i förteckningen i tillägg VIII A till denna bilaga och
— varit föremål för ett beslut som den blandade kommittén fattat
genom ett påskyndat skriftligt förfarande varigenom de
fördragsslutande parterna enats om att transiteringen innebär
ökade risker för bedrägeri.

När det skriftliga förfarandet inletts, skall de fördragsslutande
parterna vidta nödvändiga åtgärder med hänsyn till föremålet för
det föreslagna beslutet.

Behöriga myndigheter i berörda länder kan dock fastställa
garantibeloppet till 50 % av utgående tullar och andra pålagor för
personer
— som är etablerade i det land där säkerheten ställs,
— som återkommande använder sig av det gemensamma
transiteringssystemet,
— vars ekonomiska ställning är sådan att de kan fullgöra sina
åtaganden och
— som inte begått någon allvarlig överträdelse av tull- eller
skattelagar.

Om detta stycke tillämpas, skall garantiexpeditionen i fält 7 i
garanticertifikatet enligt artikel 35 i denna bilaga föra in ett av
följande meddelanden:
— aplicaci~on del segundo apartado del punto 2 del articulo 34 ter
del Apendice II del Convenio de 20 de mayo de 1987
— anvendelse af artikel 34 b, stk. 2, andet afsnit af tillæg II til
konventionen af 10. maj 1987
— Anwendung von Artikel 34 b, Absatz 2, zweiter Unterabsatz der
Anlage II des îUbereinkommens vom 20. Mai 1987
— Efarmog~h ton ~aruron 34 b), shme~i o 2, par~agrafow 2 to
pros~arthma II thw s~ymbashw thw 20~hw Maîioy 1987
— application of the second subparagraph of Article 34 B (2) of
Appendix II of the Convention of 20 May 1987
— application de l’article 34 ter, paragraphe 2, deuxième alinéa de
l’appendice II de la Convention du 20 mai 1987
— applicazione dell’articolo 34 ter, paragrafo 2, secondo comma
dell’ appendice II della Convenzione del 20 maggio 1987
— toepassing artikel 34 ter, lid 2, tweede alinea van aanhangsel II bij
de Overeenkomst van 20 mei 1987
— aplicac,~o do ponto 2, segundo par~agrafo, do artigo 34-B do
ap^endice II da Convenc,~o de 20 Maio 1987
— 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen II liiteen 34
b artiklan 2 kohdan toista alakohtaa sovellettu
— Beiting b-li&ar 2. mgr. 2. tölul. 34. gr. II. vi&baetis
vi&samninginn fr~a 20 mai 1987
— anvendelse av Artikkel 34 b, paragraf 2, andre avsnitt av vedlegg
II til konvensjonen av 20. mai 1987
— tillämpning av artikel 34 b, punkten 2, andra stycket, i bilaga II
till konventionen den 20 maj 1987

3. När en transiteringsdeklaration enligt det gemensamma
transiteringsförfarandet upptar andra varor förutom dem som
omfattas av punkt 2 i denna artikel, skall föreskrifterna beträffande
beloppet för den samlade säkerheten tillämpas som om de båda
varuslagen vore upptagna i skilda deklarationer.

Hänsyn skall dock inte tas till förekomsten av varor av ettdera
slaget, om deras kvantitet eller värde är förhållandevis obetydligt.

4. Vid tillämpningen av denna artikel skall garantiexpeditionen för
en tidsperiod om en vecka beräkna
— antal expedierade sändningar,
— de tullar och andra pålagor som utgår, beräknade efter den högsta
uttaxeringsnivån som tillämpas i något av de berörda länderna.

Denna beräkning skall göras på grundval av affärshandlingar och
räkenskaper hos berörd person beträffande varor som transporterats
under det gångna året. Det erhållna beloppet skall sedan delas med 52.

När det gäller ny verksamhet skall garantiexpeditionen i samråd
med berörd person på grundval av redan tillgängliga uppgifter
uppskatta kvantitet, värde och avgifter för varor, som transporteras
under en viss tidsperiod. Garantiexpeditionen skall genom
extrapolering fastställa det sannolika värdet av och avgifterna på de
varor, som skall transporteras under en vecka.

När den huvudansvarige använder samlad säkerhet för varor
upptagna i tillägg VIII A, skall garantiexpeditionen utföra en årlig
översyn av garantibeloppet väsentligen grundad på information
från avgångsexpeditionerna och, om så befinns lämpligt, justera
beloppet.

Garanticertifikat

Artikel 35

Garanticertifikat enligt bestämmelserna i artikel 26, punkt 3 i bilaga I
skall överensstämma med formuläret i tillägg VII. Certifikatet skall
utfärdas och användas i enlighet med artiklarna 36–39.

Befullmäktigade personer

Artikel 36

1. Den huvudansvarige skall vid utfärdande av garanticertifikat eller
vid varje annan tidpunkt under dess giltighetstid på eget ansvar utse
och på baksidan av certifikatet ange den eller de personer som är
befullmäktigade att underteckna T1- eller T2-deklarationer för h ans
räkning. Uppgifterna skall innehålla efternamn och förnamn på varje
befullmäktigad person följda av personens namnteckning. Varje utnämnande
av befullmäktigad person skall styrkas genom den huvudansvariges
namnteckning. Den huvudansvarige har rätt att överkorsa oanvända fält
enligt eget val.

2. Den huvudansvarige kan när som helst stryka en befullmäktigad person
från baksidan av certifikatet.

Befullmäktigade ombud

Artikel 37

Varje person, som namngivits på baksidan av ett garanticertifikat, som
företetts på en avgångsexpedition skall anses vara den huvudansvariges
befullmäktigade ombud.

Giltighetstid; förlängning

Artikel 38

Giltighetstiden för ett garanticertifikat får inte överstiga två år.

Garantiexpeditionen får dock förlänga denna tid med ytterligare en
period inte överstigande två år.

Upphävande

Artikel 39

Om säkerheten upphävs skall den huvudansvarige svara för att alla
garanticertifikat som utfärdats åt honom och som fortfarande är giltiga
omgående återsändes till garantiexpeditionen.

Varje land skall sända uppgifter till de Europeiska gemenskapernas
kommission om giltiga certifikat som ej återsänts. Kommissionen skall
informera övriga länder om dessa.

Avsnitt 3: Säkerhet till ett fast belopp

Garantibelopp

Artikel 40

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 41, punkterna 2 och 3 bör det
fasta belopp som garanten får tillåtas garantera medelst en deklaration
i enlighet med artikel 28, punkt 1 i bilaga I vara 7000 ECU.

Förhöjning av säkerhet till ett fast belopp

Artikel 41

1. Utom i de fall som avses i punkterna 2 och 3, får
avgångsexpeditionen inte kräva en garanti som överstiger det fasta
beloppet på 7000 ECU för varje T1- eller T2-deklaration, oavsett
summan av den tull eller andra pålagor som kan utgå för varor som
åtföljs av en särskild deklaration.

2. När en transport på grund av särskilda omständigheter innebär
ökade risker och säkerheten på 7000 ECU av det skälet är
otillräcklig, skall avgångsexpeditionen kräva säkerhet till ett högre
belopp i multiplar om 7000 ECU för att garantera de tullar som
utgår för hela den mängd varor som skall avsändas.

3. Transport av varor, som är upptagna i tillägg VIII, skall ge
anledning till förhöjning av beloppet för den fasta säkerheten när
transporterad varukvantitet överstiger den kvantitet som
motsvarar det fasta beloppet på 7000 ECU.

I detta fall skall det fasta beloppet förhöjas med den multipel av
7000 ECU som krävs som säkerhet för den varukvantitet som
avsänds.

4. Den huvudansvarige skall, i de fall som avses i punkterna 2 och
3, till avgångsexpeditionen avlämna garantikuponger som
motsvarar erfordrad multipel av 7000 ECU.

Sändning innehållande både känsliga och icke-känsliga varor

Artikel 42

1. När T1- eller T2- deklarationen omfattar andra varor utöver dem som
är upptagna i den i artikel 41, punkt 3 nämnda listan, skall
bestämmelserna om säkerhet till ett fast belopp tillämpas som om de två
varuslagen var upptagna i skilda deklarationer.

2. Med avvikelse från punkt 1 skall hänsyn inte tas till förekomsten av
varor av ettdera slaget, om kvantiteten eller värdet av dessa är
relativt obetydligt.

Garantikuponger

Artikel 43

1. Godtagande av säkerhet av garantiexpeditionen bemyndigar garanten
att, i enlighet med garantiåtagandets villkor, utfärda garantikupong
eller -kuponger till ett fast värde till personer som avser att upp-
träda som huvudansvarig för en T1- eller T2-transitering från valfri
avgångsexpedition.

2. Garantikupongen för säkerhet till ett fast belopp skall
överensstämma med formuläret i tillägg IX. Uppgifterna på
baksidan av det formuläret får dock göras på framsidan, ovanför
uppgifterna om den person eller det företag som utfärdar
kupongen. Övriga uppgifter skall vara oförändrade.

3. Garanten skall vara ansvarig för ett belopp upp till 7000 ECU för
varje garantikupong.

4. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 41 och 44 får den
huvudansvarige utföra en T1- eller T2-transitering på varje
garantikupong. Kupongen skall avlämnas till avgångsexpeditionen,
som skall behålla den.

Garantikuponger med begränsad giltighet

Artikel 44

Garanten får för säkerhet till ett fast belopp utfärda garantikuponger:

— som inte är giltiga för en T1- eller T2-transitering beträffande
varor som är upptagna i tillägg VIII; och

— som får användas i multiplar upp till sju kuponger per
transportmedel som avses i artikel 12, punkt 2 i bilaga I för andra
varor än sådana som nämns i det föregående indragna stycket.

För detta ändamål skall garanten förse sådana garantikuponger med en av
nedanstående anteckningar diagonalt över kupongen och med stora
bokstäver och en hänvisning till detta stycke:

— VALIDEZ LIMITADA

— BEGRNSET GYLDIGHED

— BESCHRÄNKT GELTUNG

— PERIORISMENH ISXYS

— LIMITED VALIDITY

— VALIDITE LIMITEE

— VALIDITA LIMITADA

— BEPERKTE GELDIGHEID

— VALIDADE LIMITADA

— VOIMASSA RAJOITETUSTI

— TAKMARKAD GILDISSVID

— BEGRENSET GYLDIGHET

— BEGRÄNSAD GILTIGHET

Upphävande

Artikel 45

Upphävande av säkerhet skall snarast meddelas de övriga länderna av det
land i vilket berörd garantiexpedition är belägen.

Avsnitt 4: Individuell säkerhet

Garantibelopp

Artikel 45 a

Beloppet för individuell säkerhet avsedd att täcka T1-transiteringar
omfattande varor som undantagits från samlad säkerhet enligt
föreskrifterna i artikel 34 a och som upptagits i förteckningen i
tillägg VIII till denna bilaga skall beräknas enligt grunderna i tillägg
VIII.

Kapitel III

Artiklarna 46–48

(Denna bilaga innehåller inte artiklarna 46–48.)

Kapitel IV

Oegentligheter

Sändningar som ej företes vid bestämmelseexpeditionen

Anmälan

Artikel 49

(Denna bilaga innehåller inte artikel 49.)

Bevis på en T1- eller T2-transiterings regelmässighet

Artikel 50

Behöriga myndigheter skall på ett tillfredsställande sätt förses med
bevis på en T1- eller T2-transiterings regelmässighet enligt första
stycket i artikel 34, punkt 2 d) i bilaga I:

a) genom uppvisande av en handling bestyrkt av behöriga myndigheter som
fastställer att varorna i fråga har företetts vid
bestämmelseexpeditionen eller, vid tillämpning av artikel 111, hos den
godkände mottagaren. Denna handling skall innehålla tillräcklig
information för att möjliggöra identifiering av nämnda varor; eller

b) genom uppvisande av en tullhandling utfärdad i tredje land som bevis
om förtullning eller genom en kopia eller fotokopia därav. Sådan kopia
eller fotokopia måste vara bestyrkt såsom varande äkta av den
organisation som bestyrkt originalhandlingen, av myndigheterna i det
tredje landet i fråga eller av myndigheterna i en av de fördragsslutande
parterna. Denna handling skall innehålla tillräcklig information för att
möjliggöra identifieringen av varorna i fråga.

Avdelning V

Särskilda bestämmelser om omräkning av värdet av ECU

Artikel 51

1. Motvärdet i nationell valuta av de belopp uttryckta i ECU som avses i
denna bilaga skall omräknas med användande av den omräkningskurs som
gäller på första arbetsdagen i oktober månad och skall tillämpas från
och med den 1 januari påföljande år.

När omräkningskurs inte noteras för viss nationell valuta skall
tillämpas den omräkningskurs som gällde den första dagen omräkningskurs
noteras efter den första arbetsdagen i oktober månad. Om ingen
omräkningskurs noterats efter första arbetsdagen i oktober månad, skall
den omräkningskurs tillämpas som senast noterats före detta datum.

2. Vid tillämpning av första stycket skall den omräkningskurs för ECU
användas som gällde den dag då den T1- eller T2-deklaration som har
täckts av garantikupongen eller garantikupongerna registrerades enligt
artikel 41.

Avdelning VI

Särskilda bestämmelser för vissa transportmedel

Kapitel I

Transport med flyg

Artikel 52

1. Om T1- eller T2-förfarandet tillämpas i enlighet med artikel 39,
punkt 1 i bilaga I för varor som transporteras från en flygplats i en av
de fördragsslutande parterna, skall manifestet, förutsatt att det
innehåller den information som angivits i bilaga 3 till tillägg 9 i
konventionen om internationell civil luftfart, behandlas likvärdigt med
en T1- eller T2-deklaration.

2. När transiteringen omfattar varor som måste transiteras både enligt
T1- och T2-förfarandena skall sådana varor tas upp i skilda manifest.

3. Manifestet eller manifesten enligt punkterna 1 och 2 skall innehålla
en anteckning, daterad och underskriven av flygbolaget, utvisande att de
är likvärdiga med en T1- eller T2-deklaration. Ifyllda och underskrivna
på detta sätt skall manifestet eller manifesten behandlas på samma sätt
som en T1- eller T2-deklaration alltefter oms tändigheterna.

Manifestet eller manifesten enligt punkterna 1 och 2 skall innehålla
följande anteckningar:

— namn på flygbolaget som transporterar varorna;

— flygnummer;

— flygdatum;

— namn på inlastnings- (avgångs-) och lossnings(bestämmelse-)
flygplatsen; och för varje sändning på manifestet:

— flygfraktsedelsnumret;

— antal kolli;

— en summarisk varubeskrivning och, i förekommande fall, noteringen
“samlastning” eventuellt i förkortad form;

— bruttovikt.

4. Ett flygbolag som transporterar varor upptagna i ett manifest enligt
punkterna 1–3 skall beträffande ifrågavarande transport vara
huvudansvarig.

5. Med undantag för när flygbolaget har ställning som godkänd avsändare
enligt artikel 103, skall manifestet enligt punkterna 1–3 företes för
bestyrkande i åtminstone två exemplar för behöriga myndigheter på
avgångsflygplatsen. De skall behålla ett exemplar av det.

Nämnda myndigheter kan för kontrolländamål begära att få se alla
flygfraktsedlar som hör till sändningarna upptagna i manifestet.

6. Flygbolaget som transporterar varorna skall underrätta de behöriga
myndigheterna på bestämmelseflygplatsen om namnet respektive namnen på
avgångsflygplatsen/erna.

Behöriga myndigheter på bestämmelseflygplatsen kan avstå från denna
begäran ifråga om flyglinjer beträffande vilka det, bland annat emedan
de flygvägar som berörda flygbolag använder eller områden som de
betjänar är av sådan art, inte råder någon tvekan beträffande
avgångsflygplats/er.

7. Ett exemplar av manifestet enligt punkterna 1–5 skall företes för
behöriga myndigheter på bestämmelseflygplatsen som skall behålla det.

8. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 7 kan de behöriga myndigheterna
på bestämmelseflygplatsen för kontrolländamål begära att få se
manifesten för alla varor som lossas på flygplatsen.

Nämnda myndigheter kan även för kontrolländamål begära att få se alla
flygfraktsedlar som hör till sändningarna på manifestet.

9. De behöriga myndigheterna på bestämmelseflygplatsen skall varje månad
till de behöriga myndigheterna på varje avgångsflygplats sända en av
flygbolagen upprättad lista över manifest enligt punkterna 1–3 som
avlämnats till dem under föregående månad. Listan skall bestyrkas av
behöriga myndigheter på avgångsflygplatsen.

Beskrivningen av varje manifest i nämnda lista skall innefatta följande
information:

— manifestets referensnummer;

— namnet (som får förkortas) på flygbolaget som transporterat varorna;

— flygnummer;

— flygdatum.

Behöriga myndigheter kan, på villkor som de fastställer och genom
bilaterala eller multilaterala avtal ge flygbolag tillstånd att i
enlighet med föreskrifterna i första stycket själva sända informationen
till behöriga myndigheter på varje avgångsflygplats. Behöriga
myndigheter som ger sådana tillstånd skall underrätta de andra länderna
i enlighet därmed.

Om oegentligheter upptäcks i anslutning till informationen om manifesten
upptagna i nämnda lista, skall bestämmelseexpeditionen underrätta
avgångsexpeditionen under hänvisning särskilt till den flygfraktsedel
som upptar varorna i fråga.

10. I stället för användning av i punkten 1 angivna manifest kan de
behöriga myndigheterna i länderna på framställning från berörda flyg-
bolag genom bilaterala eller multilaterala överenskommelser tillåta
användningen av förenklade transiteringsförfaranden med utnyttjande av
datautväxlingsteknik i bruk mellan berörda flygbolag.

11. a) Beträffande internationella flygbolag som antingen har bolag
eller fast regionkontor i de fördragsslutande parternas områden
och:
— som använder datautväxlingsteknik för att överföra information
mellan avgångs- och bestämmelseflygplatser i de fördragsslutande
parternas områden, och
— som uppfyller villkoren i moment b),
skall T1- eller T2-förfarandet enligt punkterna 1–9 förenklas på
begäran.

När en begäran tas emot skall behöriga myndigheter i de länder där
flygbolaget är etablerat underrätta de andra länderna på vars
områden de ankomst- och avgångsflygplatser är belägna som är
anslutna genom datautväxlingsteknik.

Förutsatt att ingen invändning erhållits inom sextio dagar från
datum för underrättelsen skall behöriga myndigheter enligt
föreskrifterna i artikel 6 i konventionen tillåta det förenklade
förfarandet enligt moment c).

Detta tillstånd skall vara giltigt i alla berörda länder och skall
tillämpas på T1- eller T2-transiteringar mellan de i tillståndet
angivna flygplatserna.

b) Det förenklade förfarandet enligt moment c) skall medges endast
flygbolag:
— som har ett betydande antal flygningar mellan länderna;
— som ofta avsänder och mottar varor;
— vars skrivna och dataöverförda handlingar gör det möjligt för
behöriga myndigheter att kontrollera verksamheten vid avgångs-
och bestämmelseort;
— som inte begått allvarliga eller upprepade brott mot tull- eller
skattelagstiftning;
— som håller all bokföring tillgänglig för behöriga myndigheter;
— som förbinder sig att helt och hållet uppfylla sina förpliktelser
gentemot behöriga myndigheter, samt att redovisa och lösa alla
avvikelser och oegentligheter.

c) Förenklingen skall tillämpas enligt
följande:

— flygbolaget skall bevara uppgifter i sin affärsbokföring om varje
sändnings status;

— manifest på avgångsflygplatsen som överförs med datautväxlingsteknik
blir manifest på bestämmelseflygplatsen;

— flygbolaget skall för varje post i manifestet ange tillämplig status
T1, T2, TE (motsvarande T2ES), TP (motsvarande T2PT) och C (motsvarande
T2L);

— T1- eller T2-transiteringen skall anses ha avslutats när det
datoröverförda manifestet gjorts tillgängligt för behöriga myndigheter
på bestämmelseflygplatsen och varorna uppvisats för dem;

— en utskrift av det datoröverförda manifestet skall på begäran företes
för behöriga myndigheter på avgångs- och bestämmelseflygplatserna;

— behöriga myndigheter på avgångsflygplatsen skall i efterhand
genomföra bokföringskontroller i en omfattning grundad på erfarenheter
av en grundlig riskanalys;

— behöriga myndigheter på bestämmelseflygplatsen skall genomföra
bokföringskontroller i en omfattning grundad på erfarenheter av en
grundlig riskanalys, och vid behov sända uppgifter om datoröverförda
manifest till behöriga myndigheter på avgångsflygplatsen för kontroll;

— flygbolaget är ansvarigt för angivande av och underrättande om varje
avvikelse och oregelmässighet som upptäcks på bestämmelseflygplatsen
till behöriga myndigheter;

— behöriga myndigheter på bestämmelseflygplatsen skall efter rimlig tid
underrätta behöriga myndigheter på avgångsflygplatsen om alla
ouppklarade avvikelser och oregelmässigheter;

— dessa oregelmässigheter och avvikelser kan lösas enligt förfaranden
som flygbolagen och behöriga myndigheter på avgångs- och
bestämmelseorterna kommer överens om.

Artikel 53

När i enlighet med artikel 39, punkt 1 i bilaga I T1- eller
T2-förfarandet använ ds för varor transporterade med flyg från en
flygplats hos en fördragsslutande part, skall inte föreskrifterna i
artikel 52 hindra någon berörd person från att använda
transiteringsförfarandet enligt bilaga I. I sådant fall skall
bestämmelserna i artikel 52 inte tillämpas.

Kapitel II

Transporter till sjöss

Varors gemenskapsstatus

Artiklarna 54 och 55

(Denna bilaga innehåller inte artiklarna 54 och 55.)

Artikel 56

1. Om T1- eller T2-förfarandet i enlighet med artikel 40 i bilaga I
tillämpas för varor som transporteras till sjöss från en hamn i ett
land kan ländernas behöriga myndigheter på framställning från
berörda rederier och enligt villkoren i punkterna 2–9 förenkla
transiteringsförfarandet enligt bilaga I genom att tillåta att manifest
som upptar sådana varor används som T1- eller T2-deklaration
eller -dokument.

2. När behöriga myndigheter i det land där rederiet har sin
verksamhet får en framställning, skall de underrätta andra länder
på vars områden avsedda avgångs- och destinationshamnar är
belägna.

Förutsatt att inga invändningar inkommit inom sextio dagar från
underrättelsedatum skall behöriga myndigheter ge berört rederi
tillstånd.

Tillståndet skall gälla i alla berörda länder som en bilateral eller
multilateral överenskommelse enligt artikel 6 i konventionen.

När sådant tillstånd inte medges, skall T1- eller T2-förfarandet
enligt bilaga I tillämpas.

Föreskrifterna i denna artikel utesluter inte möjligheten för någon
berörd person, inbegripet rederier, som uppfyller kraven för ett
sådant tillstånd, att, när så är lämpligt, använda sig av T1- eller
T2-förfarandet enligt bilaga I.

3. Tillstånd enligt punkt 1 skall medges endast rederier:

— vars bokföring gör det möjligt för behöriga myndigheter att
kontrollera deras verksamhet;

— som inte begått några allvarliga eller upprepade tull- eller
skattebrott;

— som använder manifest:

— vars utformning ger utrymme för åtminstone berört rederis namn
och fullständiga adress, fartygets identitet, lastningsort,
lossningsort, hänvisning till konossement och, för varje sändning,
kollis antal, slag, märke och nummer, varubeskrivning, bruttovikt i
kg och, i förekommande fall, containrars igenkänningsnummer;

— som lätt kan förstås och kontrolleras av behöriga myndigheter;

— som vederbörligen ifyllda och undertecknade kan företes för
behöriga myndigheter före det fartygs avgång som de hänför sig till.

4. Tillstånd enligt punkt 1 skall föreskriva att, när en transport
samtidigt omfattar varor som försänds enligt T1- och T2-proceduren,
skall sådant gods upptas i skilda manifest.

5. Manifest enligt punkterna 1 och 3 skall innehålla en av rederiet
daterad och undertecknad påskrift som fastställer dem som en T1-
eller T2-deklaration. Sålunda ifyllda och undertecknade behandlas
manifest på samma sätt som T1- respektive T2-deklarationer.

6. Ett rederi som transporterar varor åtföljda av manifest enligt
punkterna 1–4 är den huvudansvarige beträffande ifrågavarande
transport.

7. Utom när rederiet har ställning som godkänd avsändare enligt
artikel 103 skall manifest enligt punkterna 1–4 för bestyrkande
företes i minst två exemplar för behöriga myndigheter, som
behåller ett exemplar av det.

8. Manifest enligt punkterna 1–4 skall för bestyrkande företes för
behöriga myndigheter i destinationshamnen. Dessa myndigheter behåller
ett exemplar av manifestet för den händelse godset blir föremål för
eventuell tullkontroll.

9. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 8 kan behöriga myndigheter i
destinationshamnen för kontrolländamål kräva företeende av manifest och
konossement som upptar allt gods som lossas i hamnen.

10. Behöriga myndigheter i destinationshamnen skall varje månad till
behöriga myndigheter i avgångshamnen översända en av rederierna eller
deras ombud upprättad lista över manifest enligt punkterna 1–4 som
företetts under föregående månad. Listan måste bestyrkas av behöriga
myndigheter i destinationshamnen.

Beskrivningen av varje manifest i denna lista skall innehålla
följande:
— manifestets referensnummer;
— namnet (om nödvändigt i förkortad form) på rederiet som
transporterat godset;
— datum för sjötransporten.

När oregelmässigheter noterats beträffande innehållet i manifest i
denna lista, skall bestämmelseexpeditionen underrätta avgångsexpeditionen
om det under särskild hänvisning till de konossement som upptar det gods
där oregelmässigheter förekommer.

11. a) Beträffande internationella rederier som antingen har bolag
eller fast regionkontor i de fördragsslutande parternas områden och
som uppfyller villkoren i moment b) kan T1- eller T2-förfarandet
enligt punkterna 1–10 på framställning förenklas ytterligare.

När en framställning mottas, skall behöriga myndigheter i det land
där rederiet har sin verksamhet underrätta andra länder på vars
områden de tillämnade avgångs- och destinationshamnarna är
belägna.

Förutsatt att ingen invändning erhållits inom sextio dagar från
datum för underrättelsen skall behöriga myndigheter enligt
föreskrifterna i artikel 6 i konventionen tillåta det förenklade
förfarandet enligt moment c).

Detta tillstånd skall vara giltigt i alla berörda länder och skall
tillämpas på T1- eller T2-transiteringar mellan de i tillståndet
angivna hamnarna.

b) Det förenklade förfarandet enligt moment c) skall endast medges
rederier:
— som har tillstånd att använda manifest enligt bestämmelserna i
denna artikel;
— som gör ett betydande antal reguljära resor mellan länderna på
godkända rutter;
— som återkommande avsänder och mottar gods;
— som förbinder sig att helt och hållet uppfylla sina förpliktelser
gentemot behöriga myndigheter, samt att redovisa och lösa alla
avvikelser och oegentligheter.

c) Förenklingen skall tillämpas enligt följande:

— rederiet skall bevara uppgifter i sin affärsbokföring om varje
sändnings status och kopior av manifesten;

— rederiet kan använda ett enda manifest och skall ange tillämplig
status T1, T2, TE (motsvarande T2ES), TP (motsvarande T2PT) och C
(motsvarande T2L) vid varje post i manifestet;

— T1- eller T2-transiteringen skall anses avslutad när manifestet och
godset företetts för behöriga myndigheter i destinationshamnen;

— behöriga myndigheter i avgångshamnen skall i efterhand genomföra
bokföringskontroller i en omfattning grundad på erfarenheter av en
grundlig riskanalys;

— behöriga myndigheter i destinationshamnen skall genomföra
bokföringskontroller i en omfattning grundad på erfarenheter av en
grundlig riskanalys och, om nödvändigt, sända uppgifter i manifest till
behöriga myndigheter i avgångshamnen för kontroll;

— rederiet är ansvarigt för angivande av och underrättande om varje
avvikelse och oregelmässighet som upptäcks i destinationshamnen till
behöriga myndigheter;

— behöriga myndigheter i destinationshamnen skall underrätta behöriga
myndigheter i avgångshamnen om alla avvikelser och oregelmässigheter.

Artikel 57

(Denna bilaga innehåller inte artikel 57.)

Kapitel III

Transport i rörledning

Artikel 58

1. Om i enlighet med bestämmelserna i artikel 39, punkt 2 i bilaga I T1-
eller T2-förfarandet används, skall de till detta förfarande hörande
formaliteterna uppfyllas enligt bestämmelserna i punkterna 2–5 för
varor transporterade i rörledning.

2. Varor transporterade i rörledning anses transiterade enligt T1- eller
T2-förfarandet när de:

— vid införsel till en fördragsslutande parts tullområde inkommer i
rörledning till det området;

— vid införande i rörledningssystemet redan befinner sig inom en
fördragsslutande parts tullområde.

Varornas status skall om nödvändigt vederbörligen fastställas enligt
bestämmelserna i avdelning III.

3. Rörledningsoperatören i det land genom vars område varor inkommer
till de fördragsslutande parternas område eller rörledningsoperatören i
det land där försändningen börjar skall vara huvudansvarig för varor
enligt punkt 2.

4. Vid tillämpningen av artikel 11, punkt 2 i bilaga I skall
rörledningsoperatören i ett land genom vars område varor transporteras i
rörledning anses vara fraktförare.

5. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 8 anses T1- eller
T2-transiteringen avs
lutad när varor transporterade i rörledning ankommer till mottagarnas
anläggningar eller mottagits i en mottagares distributionsnät och förts
in i dennes räkenskaper.

6. När varor transporteras i rörledning mellan två fördragsslutande
parter enligt T1- eller T2-förfarandet enligt bestämmelserna i punkt 2
och under transporten passerar genom en fördragsslutande parts område
där T1- eller T2-förfarandet inte tillämpas vid transport i rörledning,
upphävs T1- eller T2-förfarandet för varorna tillfälligt under passagen
genom området.

7. När varor transporteras i rörledning från en fördragsslutande part
där T1- eller T2-förfarandet inte tillämpas vid transport i rörledning
till en bestämmelseort hos en fördragsslutande part där förfarandet
tillämpas, anses nämnda förfarande påbörjat vid den tidpunkt när
varorna inkommer till sistnämnda fördragsslutande parts område.

8. När varor transporteras i rörledning från en fördragsslutande
part där T1- eller T2-förfarandet tillämpas vid transport i
rörledning till en bestämmelseort hos en fördragsslutande part där
förfarandet inte tillämpas, anses nämnda förfarande avslutat vid
den tidpunkt då varorna lämnar området hos den fördragsslutande
part som tillämpar T1- eller T2-förfarandet.

9. Företag engagerade i transport av varorna skall föra och hålla sin
bokföring tillgänglig för behöriga myndigheter för varje
kontrolländamål som anses nödvändigt att göra beträffande T1-
eller T2-transiteringar enligt punkterna 2–4.

10. Fördragsslutande part som beslutar att inte tillämpa T1- eller
T2-förfarandet beträffande transport av varor i rörledning skall
underrätta Europeiska gemenskapernas kommission om detta. Kommissionen
skall underrätta de övriga länderna.

Avdelning VII

Artikel 59

(Denna bilaga innehåller inte artikel 59.)

Avdelning VIII

Bestämmelser rörande andra blanketter än enhetsdokumentet

Papperstyp och -färg

Artikel 60

1. Det papper som används till blanketterna för lastspecifikationer
(tillägg I), gränsövergångsattester (tillägg II) och kvitton (tillägg
III) skall vara avsett för skrivändamål och väga minst 40 g/m/n2/; dess
styrka skall vara sådan att det vid normal användning inte lätt går
sönder eller skrynklar sig.

2. Det papper som används till garantikupongen (tillägg IX) skall vara
träfritt, avsett för skrivändamål och väga minst 55 g/m/n2/. Det skall
vara försett med röd, tryckt guillocherad bakgrund så att varje
förfalskning med mekaniska eller kemiska medel avslöjas.

3. Det papper som används till garanticertifikatblanketten (tillägg VII)
skall vara träfritt och inte väga mindre än 100 g/m/n2/. Det skall ha
guillocherad bakgrund på båda sidor så att varje förfalskning med
mekaniska eller kemiska medel avslöjas. Sådan bakgrund skall ha grönt
tryck.

4. Det papper som avses i punkterna 1, 2 och 3 skall vara vitt, med
undantag för lastspecifikationerna enligt artikel 17, punkt 2, för vilka
färgvalet är fritt för användaren.

Formatet på blanketterna

Artikel 61

Formatet på blanketterna skall vara:

a) 210 297 mm för lastspecifikationen, med en tillåten tolerans på
längden om minus 5 eller plus 8 mm;

b) 210 148 mm för gränsövergångsattesten och garanticertifikatet;

c) 148 105 mm för kvittot och garantikupongen.

Språk som skall användas

Artikel 62

Deklarationerna och dokumenten skall upprättas på ett av de
fördragsslutande parternas officiella språk som är godtagbart för
behöriga myndigheter i avgångslandet. Denna bestämmelse skall inte gälla
garantikuponger.

Behöriga myndigheter i ett annat land, där deklarationerna och
dokumenten måste företes, kan, om så är nödvändigt kräva en översättning
till det officiella språket eller ett av de officiella språken i det
landet.

Det språk som skall användas i garanticertifikatet skall bestämmas av de
behöriga myndigheterna i det land som svarar för garantiexpeditionen.

Tryckande och ifyllande av blanketterna

Artikel 63

1. Garantikupongerna skall vara försedda med tryckeriets namn och adress
eller med ett tecken som möjliggör identifiering av tryckeriet.
Garantikupongerna skall vara försedda med löpande numrering för
identifieringsändamål.

2. De fördragsslutande parterna skall ansvara för tryckning av
blanketterna för garanticertifikat. Varje certifikat skall numreras för
identifieringsändamål.

3. Blanketterna för garanticertifikat och garantikupong skall fyllas i
med skrivmaskin eller motsvarande.

4. Lastspecifikationer, gränsövergångsattester och kvitton får fyllas i
med skrivmaskin eller motsvarande eller med läslig handskrift; i det
senare fallet skall de fyllas i med bläck och tryckbokstäver.

5. Inga raderingar eller ändringar får göras. Rättelser skall göras
genom överstrykning av de felaktiga uppgifterna och, i förekommande
fall, med tillägg av de korrekta uppgifterna. Varje sådan rättelse skall
signeras av den som gör rättelsen och vidimeras av behöriga myndigheter.

Avdelning IX

Artiklarna 64–71

(Denna bilaga innehåller inte artiklarna 64–71.)

Avdelning X

Förenklade förfaranden

Kapitel I
Transiteringsförfaranden för transport av gods med järnväg

Avsnitt I

Allmänna bestämmelser rörande transport med järnväg Tillämpningsområde

Artikel 72

Formaliteterna enligt T1- eller T2-förfarandet skall förenklas i
enlighet med artiklarna 73–84, 100 och 101 vid järnvägsföretags
transport av varor som täcks av en “CIM- och expressgodsfraktsedel” i
det följande kallad CIM-fraktsedel.

Använda dokuments juridiska värde

Artikel 73

CIM-fraktsedeln skall i förekommande fall behandlas på samma sätt som en
T1- eller T2-deklaration eller dokument.

Redovisningskontroll

Artikel 74

Järnvägsföretagen i varje land skall för kontrolländamål tillhandahålla
behöriga myndigheter i sitt land den redovisning som förs av deras
redovisningsavdelningar.

Den huvudansvarige

Artikel 75

1. De järnvägsföretag som till transport mottar varor åtföljda av en
CIM-fraktsedel som tjänar som en T1- eller T2-deklaration eller dokument
skall vara huvudansvarig beträffande sådant förfarande.

2. Järnvägsföretagen i det land genom vars område varorna ankommer till
de fördragsslutande parternas område skall vara huvudansvarig
beträffande förfaranden i vad avser varor som mottagits för transport av
järnvägsmyndigheterna i ett tredje land.

Etikett

Artikel 76

Järnvägsföretagen skall tillse att sändningar som transiteras enligt T1-
eller T2-förfarandet märks med etiketter med ett pictogram enligt
exempel i tillägg XIV.

Etiketterna skall anbringas på CIM-fraktsedeln och dithörande vagn i
fråga om hel vagnslast samt i annat fall på kollit eller kollina.

Ändring av fraktavtalet

Artikel 77

När fraktavtalet ändras så att:

— en transport som skulle ha avslutats utanför en fördragsslutande
parts område avslutas inom den fördragsslutande partens område;

— en transport som skulle ha avslutats inom en fördragsslutande parts
område avslutas utanför den fördragsslutande partens område; skall
järnvägsföretagen inte uppfylla det ändrade avtalet om det dessförinnan
inte godkänts av avgångsexpeditionen.

I alla övriga fall får järnvägsföretagen uppfylla det ändrade avtalet;
de skall snarast underrätta avgångsexpeditionen om företagen ändring.

Transport av varor mellan fördragsslutande parter

Varors tullstatus; användning av CIM-fraktsedel

Artikel 78

1. CIM-fraktsedel skall företes vid avgångsexpeditionen beträffande
transport på vilken T1- eller T2-förfarandet tillämpas och som börjar
och slutar inom de fördragsslutande parternas område.

2. När varor transporteras från en plats till en annan plats i
gemenskapen genom ett eller flera EFTA-länders område skall
avgångsexpeditionen i fältet avsett för tullmyndighetens anteckningar på
bladen 1, 2 och 3 av CIM-fraktsedeln tydligt ange:

— koden “T1” när varorna transiteras enligt T1-förfarandet;

— koden “T2”, “T2ES” eller “T2PT” beroende på omständigheterna, när
åsättande av dessa koder är obligatoriskt enligt gemenskapens
bestämmelser.

Koden “T2”, “T2ES” eller “T2PT” skall bestyrkas genom åsättande av
avgångsexpeditionens stämpel.

3. När varor transporteras från gemenskapen till en bestämmelseort i ett
EFTA-land, skall avgångsexpeditionen i fältet avsett för
tullmyndighetens anteckningar på bladen 1, 2 och 3 av CIM-fraktsedeln
tydligt an ge:

— koden “T1” när varorna transiteras enligt T1-förfarandet;

— koden “T2ES” eller “T2PT” beroende på omständigheterna, när varorna
transiteras enligt “T2ES”- eller “T2PT”-förfarandet.

Koden “T2ES” eller “T2PT” skall bestyrkas genom åsättande av
avgångsexpeditionens stämpel.

4. Med undantag för i punkt 2 och 3 angivna fall skall beträffande
varor, som transporteras från en plats till en annan plats i gemenskapen
genom ett eller flera EFTA-länders områden, och beträffande varor, som
transporteras från gemenskapen till en bestämmelseort i ett EFTA-land,
T2-förfarandet tillämpas på villkor som fastställes av varje medlemsstat
i gemenskapen, under hela färden från avgångsstation till
bestämmelsestation utan att CIM-fraktsedeln avseende varorna företes för
avgångsexpeditionen.

När varor transporteras från en plats till en annan plats i gemenskapen
genom ett eller flera EFTA-länders områden, behöver etiketter enligt
artikel 76 inte åsättas.

5. Varor, vars transport påbörjas i ett EFTA-land, skall anses
transiterade enligt T1-förfarandet. Om varorna emellertid skall
transiteras enligt T2-förfarandet i enlighet med bestämmelserna i
artikel 2, punkt 3 b i konventionen, skall avgångsexpeditionen på
blad 3 av CIM-fraktsedeln tydligt ange att i dokumentet upptagna
varor transiteras enligt T2-förfarandet. Koden “T2” skall
följaktligen tydligt anges i fält 25 tillsammans med
avgångsexpeditionens stämpel och ansvarig tjänstemans
underskrift. När varor transiteras enligt T1-förfarandet behöver
koden “T1” inte anges i dokumentet.

6. Alla exemplar av CIM-fraktsedeln skall återlämnas till berörd
part.

7. Varje EFTA-land kan föreskriva att varor, som transiteras enligt
T1-förfarandet, transiteras enligt T1-förfarandet utan att CIM-frakt-
sedeln företes för avgångsexpeditionen.

8. Expeditionen för bestämmelsestationen är
bestämmelseexpedition för varor enligt punkterna 2, 3 och 5. Om
emellertid varorna förtullas eller blir föremål för annan
klareringsform vid en mellanliggande station, skall expeditionen
som ansvarar för den stationen vara bestämmelseexpedition.
Beträffande varor, som transporteras från en plats till en annan
plats i gemenskapen genom ett eller flera EFTA-länders områden
enligt villkoren i punkt 4 behöver inga formaliteter uppfyllas på
bestämmelseexpeditionen.

Identifieringsåtgärder

Artikel 79

Som en allmän regel och med hänsyn till av järnvägsföretagen företagna
identifieringsåtgärder gäller att avgångsexpeditionen inte skall
försegla transportmedlet eller kollina.

Användning av bladen i CIM-fraktsedeln

Artikel 80

1. Utom i de fall då varor transporteras från en plats till en annan
plats i gemenskapen genom ett eller flera EFTA-länders områden skall
järnvägsföretaget i det land som ansvarar för bestämmelseexpeditionen
till denna översända bladen 2 och 3 av CIM-fraktsedeln.

2. Bestämmelseexpeditionen skall efter att ha stämplat blad 2 snarast
återsända det till järnvägsföretaget och behålla blad 3.

Transport av varor till eller från tredje land

Transport till tredje land

Artikel 81

1. Artiklarna 78 och 79 skall tillämpas vid transport som påbörjas inom
de fördragsslutande parternas område och skall avslutas utanför de
fördragsslutande parternas område.

2. Tullmyndigheten för den gränsstation där varorna under transiteringen
lämnar de fördragsslutande parternas område skall vara
bestämmelseexpedition.

3. Inga formaliteter behöver uppfyllas vid bestämmelseexpeditionen.

Transport från tredje land

Artikel 82

1. Tullmyndigheten för den gränsstation där varorna ankommer till de
fördragsslutande parternas område skall vara avgångsexpedition för en
transport som påbörjas utanför de fördragsslutande parternas område och
skall avslutas inom de fördragsslutande parternas område.

Inga formaliteter behöver uppfyllas vid avgångsexpeditionen.

2. Tullmyndigheten för bestämmelsestationen skall vara
bestämmelseexpedition. Om varorna emellertid förtullats eller anmälts
till annan form av tullklarering vid en mellanliggande station, skall
tullmyndigheten för denna station vara bestämmelseexpedition.

De i artikel 80 föreskrivna formaliteterna skall uppfyllas på
bestämmelseexpeditionen.

Transitering genom de fördragsslutande parternas område

Artikel 83

1. De tullmyndigheter som skall vara avgångsexpedition och
bestämmelsexpedition för transport som påbörjas och skall avslutas
utanför de fördragsslutande parternas område, skall vara de som framgår
av artikel 82, punkt 1, respektive 81, punkt 2.

2. Inga formaliteter behöver uppfyllas vid avgångs- eller
bestämmelseexpeditionerna.

Tullstatus för varor från tredje land eller under transitering

Artikel 84

Varor som transporteras enligt bestämmelserna i artikel 82, punkt 1
eller 83, punkt 1 anses transiterade enligt T1-förfarandet såvida inte
gemenskapsstatusen för dessa varor styrkes i enlighet med bestämmelserna
i avdelning III.

Avsnitt 2

Bestämmelser angående varor som transporteras i storcontainrar
Tillämpningsområde

Artikel 85

Formaliteterna enligt T1- eller T2-förfarandet skall förenklas i
enlighet med artiklarna 86–101 vid transport av varor i storcontainrar
som järnvägsföretagen utför med transportföretag som mellanhänder och
med användande av överlämningssedlar som i denna bilaga benämns
“överlämningssedel”. Dessa transiteringar innefattar i förekommande fall
försändning med transportföretag, på annat sätt än med järnväg, i
avsändningslandet till avgångsstationen belägen i detta land, och i
bestämmelselandet från bestämmelsestationen i detta land, samt vid
sjötransport under försändningen mellan dessa två stationer.

Definitioner

Artikel 86

I artiklarna 85–101 avses med:

1. “transportföretag”, ett företag, som järnvägsföretagen bildat i syfte
att transportera varor i storcontainrar som åtföljs av
överlämningssedel, och som de är delägare i;

2. “storcontainrar”, en anordning för transport av varor vilken är:

— av varaktigt slag,

— speciellt konstruerade för att underlätta varutransporter med ett
eller flera transportsätt utan att varorna lastas om,

— konstruerade för att lätt kunna förankras och/eller hanteras,

— konstruerad på sådant sätt att den tillförlitligt kan förseglas när
tillämpningen av artikel 94 så kräver,

— så stor att den yta som omfattas av de fyra bottenhörnen är minst 7
m/n2/;

3. “överlämningssedel”, det dokument som innefattar det fraktavtal i
villket transportföretaget åtar sig att transportera en eller flera
storcontainrar från en avsändare till en mottagare i internationell
transport. Överlämningssedeln skall förses med löpnummer i övre högra
hörnet så att den kan identifieras. Numret skall bestå av 8 siffror som
skall föregås av bokstäverna “TR”.

Överlämningssedeln skall bestå av följande blad i nummerordning:

1 — blad för transportföretagets huvudkontor;

2 — blad för transportföretagets nationella representant på
bestämmelsestationen;

3A — blad för tullverket;

3B — blad för mottagaren;

4 — blad för transportföretagets huvudkontor;

5 — blad för transportföretagets nationella representant på
avgångsstationen;

6 — blad för avsändaren.

Varje blad av överlämningssedeln, utom blad nr 3 A, skall vara försett
med en grön rand av ca fyra centimeters bredd längs med högra sidan;

4. “specifikation över storcontainrar”, härefter kallad specifikation,
det dokument som bifogas en överlämningssedel och utgör en integrerande
del av denna, och som är avsett att täcka transiteringen av flera
storcontainrar från samma avgångsstation till samma bestämmelsestation,
vid vilken tullformaliteterna skall uppfyllas.

Specifikationen skall företes i samma antal exemplar som
överlämningssedeln till vilken den hör.

Antalet specifikationer skall anges i det fält överst i högra hörnet av
överlämningssedeln i vilket antalet specifikationer skall anges.

Dessutom skall löpnumret på ifrågavarande överlämningssedel anges i övre
högra hörnet på varje specifikation.

Använda dokuments juridiska värde

Artikel 87

Den överlämningssedel som används av transportföretaget skall i
förekommande fall behandlas likvärdig med T1- eller T2-deklaration eller
dokumen t.

Redovisningskontroll. Tillhandahållande av upplysningar

Artikel 88

1. I varje land skall transportföretaget genom dess nationella ombud för
kontrolländamål tillhandahålla behöriga myndigheter den redovisning som
finns hos dess redovisningsavdelning eller -avdelningar elle r hos
motsvarande hos det nationella ombudet eller ombuden.

2. På begäran av behöriga myndigheter skall transportföretaget eller det
nationella ombudet eller ombuden snarast överlämna samtliga dokument,
räkenskaper och upplysningar rörande redan avslutade eller ännu pågående
transporter som dess myndigheter önskar erhålla uppgifter om.

3. När överlämningssedeln behandlas likvärdig med T1- eller
T2-deklarationer ell
er dokument i enlighet med artikel 87, skall transportföretaget eller
dess nationella ombud underrätta:

a) bestämmelseexpeditionen om varje överlämningssedel, blad 1, som
erhållits och som inte varit försett med tullstämpel;

b) avgångsexpeditionen om varje överlämningssedel, blad 1, som inte
erhållits i retur och för vilken det inte har varit möjligt att faställa
om sändningen i vederbörlig ordning företetts vid
bestämmelsetullanstalten eller utförts från de fördragsslutande
parternas område till ett tredje land enligt artikel 96.

Den huvudansvarige

Artikel 89

1. För transport av varor som avses i artikel 85 och som mottagits av
transportföretaget i ett land, skall järnvägsföretaget i det landet vara
huvudansvarig.

2. För transport av varor som avses i artikel 85 och som mottagits av
transportföretaget i ett tredje land, skall järnvägsföretaget i det land
där varorna ankommer till de fördragsslutande parternas område vara
huvudansvarig.

Tullformaliteter under transport med andra transportsätt än järnväg

Artikel 90

När tullformaliteter skall uppfyllas under transport med annat
transportsätt än järnväg till avgångsstationen eller från
bestämmelsestationen, får varje överlämningssedel avse endast en
storcontainer.

Etikett

Artikel 91

Transportföretaget skall tillse att sändningar som transporteras enligt
T1- eller T2-förfarandet märks med etiketter med ett pictogram, som
framgår av exempel i tillägg XIV. Etiketterna skall anbringas på
överlämningssedeln och på berörd/berörda storcontainrar.

Ändring av fraktavtalet

Artikel 92

När fraktavtalet ändras så att:

— en transport som skulle ha avslutats utanför en fördragsslutande
parts område avslutas inom denna fördragsslutande parts område;

— en transport som skulle ha avslutats inom en fördragsslutande
parts område avslutas utanför denna fördragsslutande parts
område;
skall transportföretaget uppfylla det ändrade avtalet först efter
avgångsexpeditionens godkännade.

I alla övriga fall får transportföretaget uppfylla det ändrade avtalet.
Det skall snarast underrätta avgångsexpeditionen om företagen
ändring.

Transport av varor mellan fördragsslutande parter

Varors tullstatus – specifikationer

Artikel 93

1. När en transport på vilken T1- eller T2-förfarandet tillämpas
påbörjas och skall avslutas inom de fördragsslutande parternas område
skall överlämningssedeln företes vid avgångsexpeditionen.

2. När varor transporteras från en plats till en annan plats i
gemenskapen genom ett eller flera EFTA-länders område skall
avgångsexpeditionen i fältet för tullmyndighetens anteckningar på bladen
2, 3A och 3B av överlämningssedeln tydligt ange:

— koden “T1”, när varorna transiteras enligt T1-förfarandet;

— koden “T2”, “T2ES” eller “T2PT” beroende på omständigheterna, när
åsättandet av dessa koder är obligatoriskt enligt gemenskapernas
bestämmelser.

Koden “T2” eller “T2ES” eller “T2PT” skall bestyrkas genom åsättande av
avgångsexpeditionens stämpel.

3. När varor transporteras från gemenskapen till en bestämmelseort i ett
EFTA-land, skall avgångsexpeditionen i fältet avsett för tullmyndighetens
anteckningar på blad 2, 3A och 3B av överlämningssedeln tydligt
ange:
— koden “T1” när varorna transiteras enligt T1-förfarandet;
— koden “T2ES” eller “T2PT” beroende på omständigheterna, när
varorna transiteras enligt “T2ES”- eller “T2PT”-förfarandet.

Koden “T2ES” eller “T2PT” skall bestyrkas genom åsättande av
avgångsexpeditionens stämpel.

4. Med undantag för i punkt 2 och 3 angivna fall skall beträffande
varor, som transporteras från en plats till en annan plats i
gemenskapen genom ett eller flera EFTA-länders områden, och
beträffande varor, som transporteras från gemenskapen till en
bestämmelseort i ett EFTA-land, T2-förfarandet tillämpas på
villkor, som fastställes av varje medlemsstat i gemenskapen, under
hela färden, utan att överlämningssedeln avseende varorna företes
för avgångsexpeditionen.

När varor transporteras från en plats till en annan plats i
gemenskapen genom ett eller flera EFTA-länders områden, behöver
etiketter enligt artikel 91 inte åsättas.

5. Varor, vars transport påbörjas i ett EFTA-land, skall anses
transiterade enligt T1-förfarandet. Om varorna emellertid skall
transiteras enligt T2-förfarandet i enlighet med bestämmelserna i
artikel 2, punkt 3 b i konventionen, skall avgångsexpeditionen på
blad 3A av överlämningssedeln tydligt ange att i dokumentet
upptagna varor transiteras enligt T2-förfarandet. Koden “T2” skall
följaktligen tydligt anges i fältet avsett för tullmyndighetens
anteckningar på blad 3A av överlämningssedeln tillsammans med
avgångsexpeditionens stämpel och ansvarig tjänstemans
underskrift. När varor transiteras enligt T1-förfarandet behöver
koden “T1” inte anges i dokumentet.

6. När en överlämningssedel samtidigt omfattar containrar
innehållande varor, som transiteras enligt T1-förfarandet, och
containrar innehållande varor, som transiteras enligt T2-förfarandet,
skall avgångsexpeditionen i fältet avsett för tullmyndighetens anteck-
ningar på blad 2, 3A och 3B av överlämningssedeln göra särskilda hän-
visningar till containern/containrarna beroende på det slag av varor de
innehåller och bredvid hänvisningen till motsvarande container/containrar
ange koden “T1” respektive koden “T2”, “T2ES” eller “T2PT”.

7. När i fall som avses i punkt 3 specifikation över storcontainrar
används, skall skilda specifikationer fyllas i för varje slag av
containrar och hänvisning skall göras till dem genom angivande av
löpnumret/löpnumren på specifikationen/specifikationerna över
storcontainern/storcontainrarna i fältet avsett för tullmyndighetens
anteckningar på blad 2, 3A och 3B av överlämningssedeln. Koden
“T1”, “T2ES” eller “T2PT” skall anges bredvid serienumret/serienumren
på specifikationen/specifikationerna beroende på vilket slag av containrar
de hänvisar till.

8. Alla blad av överlämningssedeln skall överlämnas till berörd
part.

9. Varje EFTA-land kan föreskriva att varor som transiteras enligt
T1-förfarandet befordras enligt T1-förfarandet utan att kräva att
överlämningssedeln företes för avgångsexpeditionen.

10. Beträffande varor enligt punkterna 2, 3 och 5 skall
överlämningssedeln företes för den bestämmelseexpedition där varorna
skall anmälas till förtullning eller annan tullklareringsform.
Beträffande varor, som transporteras från en plats till en annan plats i
gemenskapen genom ett eller flera EFTA-länders områden enligt villkoren
i punkt 4 behöver inga formaliteter uppfyllas vid
bestämmelseexpeditionen.

Identifieringsåtgärder

Artikel 94

Varornas identitet skall säkerställas i enlighet med artikel 11 i
konventionen. När identifieringsåtgärder vidtas av järnvägsbolagen skall
avgångsexpeditionen emellertid normalt inte försegla storcontainrar. Om
försegling åsätts, skall följaktligen anteckning göras i utrymmet
reserverat för tullmyndigheten på blad 3A och 3B av överlämningssedeln.

Användning av bladen av överlämningssedel

Artikel 95

1. Med undantag för när varor transporteras från en plats till en annan
plats i gemenskapen genom ett eller flera EFTA-länders områden skall
transportföretaget till bestämmelseexpeditionen överlämna blad 1, 2 och
3A av överlämningssedeln.

2. Bestämmelseexpeditionen skall snarast återsända blad 1 och 2 till
transportföretaget efter att ha stämplat dem och behålla blad 3A.

Transport av varor till och från tredje land

Transport till tredje land

Artikel 96

1. När en transport påbörjas inom de fördragsslutande parternas område
och skall avslutas utanför de fördragsslutande parternas område, skall
artikel 93, punkterna 1–9 och artikel 94 tillämpas.

2. Tullmyndighet med ansvar för den gränsstation där varorna lämnar de
fördragsslutande parternas område skall vara bestämmelseexpedition.

3. Inga formaliteter behöver uppfyllas vid bestämmelseexpeditionen.

Transport från tredje land

Artikel 97

1. När en transport påbörjas utanför de fördragsslutande parternas
område och skall avslutas inom de fördragsslutande parternas område,
skall tullmyndighet med ansvar för den gränsstation där varorna inkommer
till de fördragsslutande parternas område vara avgångsexpedition. Inga
formaliteter behöver uppfyllas vid avgångsexpeditionen.

2. Den expedition som varorna företes för skall vara
bestämmelseexpedition. Formaliteterna enligt artikel 95 skall uppfyllas
vid bestämmelseexpeditionen.

Transitering genom de fördragsslutande parternas område

Artikel 98

1. När en transport påbörjas och skall avslutas utanför de
fördragsslutande parternas område skall tullmyndigheter som skall vara
avgångsexpedition och bestämmelseexpedition vara de som avses i artikel
97, punkt 1, respektive artikel 96, punkt 2.

2. Inga formaliteter behöver uppfyllas vid avgångs- eller
bestämmelseexpeditionerna.

Tullstatus för varor från tredje land eller under transitering

Artikel 99

Varor som transporteras enligt artiklarna 97, punkt 1 eller 98, punkt 1
anses transiterade enligt T1-förfarandet, såvida inte ifrågavarande
varors gemenskapsstatus fastställts enligt bestämmelserna i avdelning
III.

Avsnitt 3

Övriga bestämmelser

Lastspecifikationer

Artikel 100

1. Bestämmelserna i artiklarna 23–26 skall tillämpas på
lastspecifikationer som åtföljer CIM-fraktsedel eller överlämningssedel.
Antalet sådana specifikationer skall anges i fältet reserverat för
uppgifter om tilläggsdokument på CIM-fraktsedeln eller öve
rlämningssedeln, beroende på vilkendera som företes.

Dessutom skall lastspecifikationen innehålla det vagnsnummer som
CIM-fraktsedeln hänvisar till eller, där så är tillämpligt,
containernumret på containern som innehåller varorna.

2. I fråga om transporter som påbörjas inom de fördragsslutande
parternas område och som samtidigt omfattar varor transiterade enligt
T1-förfarandet och varor transiterade enligt T2-förfarandet skall skilda
lastspecifikationer användas. I fråga om transport i storcontainrar av
varor upptagna i överlämningssedlar skall sådana skilda specifikationer
fyllas i för varje storcontainer som innehåller båda slagen av varor.

Löpnumret på de lastspecifikationer som hör till vardera slagen av varor
skall föras in i utrymmet reserverat för varubeskrivningen antingen på
CIM-fraktsedeln eller överlämningssedeln beroende på vilkendera som
företes.

3. Under förhållanden enligt punkterna 1 och 2 och i det syfte som avses
med förfarandena enligt artiklarna 72–101 skall lastspecifikationer som
åtföljer CIM-fraktsedeln eller överlämningssedeln utgöra en integrerande
del av den och ha samma lagliga verkan.

Originalet av sådana lastspecifikationer skall vara försett med
avsändningsstationens stämpel.

Avsnitt 4

Omfattningen av normalt förfarande och förenklade förfaranden

Kombinerad landsvägs- och järnvägstransport

Artikel 101

1. Bestämmelserna i artiklarna 72–100 utesluter inte tillämpningen av
förfarandena enligt bilaga I. Bestämmelserna i artiklarna 74 och 76
eller 88 och 91 skall likväl tillämpas.

2. I de fall som avses i punkt 1 skall en hänvisning till T1- eller
T2-transiter
ingshandlingar tydligt anges i det fält som är avsett för uppgifter om
tilläggsdokument när CIM-fraktsedeln eller överlämningssedeln fylls i.
Hänvisningen skall uppta slag, utfärdande myndighet, datum och
registreringsnummer för varje använt dokument.

Blad 2 av CIM-fraktsedeln eller blad 1 och 2 av överlämningssedeln skall
dessutom vara bestyrkt av det järnvägsföretag som svarar för den sista
järnvägsstation som berörs av T1- eller T2-transiteringen. Företaget
skall bestyrka handlingen efter att ha förvissat sig om att
varutransporten åtföljs av det eller de dokument som den hänvisar till.

När T1- eller T2-transiteringar som avses i punkt 1 och i första stycket
i denna punkt avslutas i ett EFTA-land, kan detta land föreskriva att
blad 2 av CIM-fraktsedeln eller blad 1 och 2 av överlämningssedeln skall
företes för den tullmyndighet som är ansvarig för den sista station som
berörs av T1- eller T2-transiteringen. Denna tullmyndighet skall stämpla
bladet efter att ha förvissat sig om att varutransporten åtföljs av den
handling eller de handlingar som det hänvisar till.

3. När en T1- eller T2-transitering, som åtföljs av en överlämningssedel,
utförs i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 85–99, skall den CIM-
fraktsedel som används för transiteringen uteslutas från tillämpningsom-
rådet för artiklarna 72–84 och 101, punkterna 1 och 2. CIM-fraktsedeln
skall i det fält som är avsett för uppgifter om tilläggsdokument vara
försedd med tydlig hänvisning till överlämningssedeln. Hänvisningen skall
innehålla ordet “överlämningssedel” följt av löpnumret.

4. När en varusändning, som transporteras med kombinerad
landsvägs- och järnvägstransport upptagen i en eller flera T1- eller
T2-dokument, tas emot av järnvägarna på en järnvägsterminal och
lastas på vagnar, skall järnvägsmyndigheterna åta sig ansvaret för
betalning av tullar och andra avgifter när överträdelser eller
oegentligheter uppstår under resan på järnväg, om giltig säkerhet
saknas i landet där överträdelsen eller oegentligheten uppstått eller
anses ha uppstått och om det inte är möjligt att återfå sådana
belopp från den huvudansvarige.

Kapitel II

Förenkling av formaliteter som skall uppfyllas vid avgångs- och
bestämmelseexpeditioner samt under transitering

Allmänna bestämmelser

Artikel 102

De till T1- eller T2-förfarandet hörande formaliteterna skall förenklas
i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel.

Formaliteter vid avgångsexpeditionen

Godkänd avsändare

Artikel 103

Behöriga myndigheter i varje land kan godkänna varje person som
uppfyller villkoren i artikel 104 och som avser att utföra T1- eller
T2-transiteringar (härefter kallad “godkänd avsändare”) att vid
avgångsexpeditionen förete vare sig ifrågavarande varor eller
tillhörande T1- eller T2-deklaration.

Villkor för godkännande

Artikel 104

1. Godkännande som avses i artikel 103 skall endast ges personer:

a) som återkommande avsänder varor;

b) vars redovisning gör det möjligt för behöriga myndigheter att
verifiera godshanteringen;

c) som ställer samlad säkerhet när säkerhet krävs enligt T1- eller
T2-förfarandet; och

d) som inte begått allvarliga eller upprepade brott mot tull- eller
skattelagstiftning.

2. Behöriga myndigheter kan återkalla godkännandet när den godkände
avsändaren inte längre uppfyller villkoren i punkt 1 eller inte fullgör
villkoren i detta kapitel eller i godkännandet.

Godkännandets innehåll

Artikel 105

I det av behörig myndighet utfärdade godkännandet skall särskilt anges:

a) den behöriga expedition eller de behöriga expeditioner som är
godkända avgångsexpeditioner för sändningarna;

b) den tidsfrist inom vilken och det förfarande genom vilket godkänd
avsändare skall underrätta avgångsexpeditionen om sändningar som skall
avsändas, så att expeditionen kan utföra alla nödvändiga kontroller före
varornas avsändning;

c) den tidsfrist inom vilken varorna måste företes för
bestämmelseexpeditionen; och

d) de identifieringsåtgärder som skall vidtas. För detta ändamål kan de
behöriga myndigheterna föreskriva att transportmedlet eller kollit/
kollina skall vara försedda med särskild försegling som kan godtas av
tullmyndigheterna och som åsatts av godkänd avsändare.

Förhandsintygande

Artikel 106

1. I godkännandet skall föreskrivas att det fält som är reserverat för
avgångsexpeditionen på framsidan av blanketten för T1- eller
T2-deklarationen:

a) i förväg förses med avgångsexpeditionens stämpel och underskrift av
tjänsteman vid denna expedition; eller

b) stämplas av godkänd avsändare med en särskild metallstämpel som
godkänts av de behöriga myndigheterna och överensstämmer med exemplet i
tillägg XV. Stämpelavtrycket får i förväg tryckas på blanketterna när
tryckningen utförs av ett tryckeri som godkänts för detta ändamål.

Godkänd avsändare skall i detta fält ange dag för varornas avsändning
och i enlighet med reglerna för detta i godkännandet förse deklarationen
med ett nummer.

2. Behöriga myndigheter kan föreskriva användning av blanketter som är
försedda med ett särskilt kännetecken som en åtgärd för identifiering.

Formaliteter vid varors avsändning

Artikel 107

1. Senast vid tidpunkten för varornas avsändning skall godkänd
avsändare på framsidan av exemplar 1 och 4 av den korrekt ifyllda
T1- eller T2-deklarationen i fältet “Kontrollerat av
avgångsexpeditionen” lämna uppgifter om den tidsfrist inom
vilken varorna måste företes för bestämmelseexpeditionen och om
vidtagna identifieringsåtgärder samt göra en av följande påskrifter:

— Procedimiento simplificado

— Forenklet procedure

— Vereinfachtes Verfahren

— Aploydteyménh diadikas~ia

— Simplified procedure

— Procédure simplifiée

— Procedura semplificata

— Vereenvoudigde regeling

— Procedimento simplificado

— Yksinkertaistettu menettely

— Einföldu& afgrei&sla

— Forenklet prosedyre

— Förenklat förfarande

2. Efter avsändning av varorna skall exemplar 1 utan dröjsmål
sändas till avgångsexpeditionen. Behöriga myndigheter kan i
godkännandet föreskriva att exemplar 1 sänds till
avgångsexpeditionen så snart som T1- eller T2-deklarationen
ifyllts. De andra exemplaren skall åtfölja varorna i enlighet med
bestämmelserna i bilaga I.

3. När de behöriga myndigheterna i avgångslandet utför en kontroll
vid avsändningen av varorna skall de anteckna detta i fältet
“Kontrollerat av avgångsexpeditionen” på framsidan av
exemplaren 1 och 4 av T1- eller T2-deklarationen.

Den huvudansvarige

Artikel 108

T1- eller T2-deklaration, riktigt ifylld och påtecknad enligt vad som
anges i artikel 107, punkt 1, skall anses motsvara T1-dokument eller i
förekommande fall T2-dokument och godkänd avsändare, som undertecknat
deklarationen, skall vara huvudansvarig.

Undantag från underskrift

Artikel 109

1. Behöriga myndigheter får godkänna att godkänd avsändare
underlåter att skriva under T1- eller T2-deklarationer som är åsatta
den särskilda stämpel som avses i tillägg XV när sådana
deklarationer och sådan stämpel framställts av elektroniska eller
automatiska datorsystem. Sådant godkännade skall ges på villkor
att godkänd avsändare i förväg har lämnat en skriftlig förklaring till
dess myndigheter att han är den huvudansvarige för alla T1- eller
T2-transiteringar som åtföljs av T1- eller T2-dokument som är
försedda med den särskilda stämpeln.

2. T1- eller T2-dokument som upprättats i enlighet med punkt 1,
skall i det fält som är avsett för den huvudansvariges underskrift
vara försett med en av följande påskrifter:

— Dispensa de firma

— Fritaget for underskrift

— Freistellung von der Unterschriftsleistung

— Den apaite~iai ypograf~h

— Signature waived

— Dispense de signature

— Dispensa dalla firma

— Van ondertekening vrijgesteld

— Dispensada a assinatura

— Vapautettu allekirjoituksesta

— Undan%egi& undirskrift

— Fritatt for underskrift

— Befriad från underskrift

Godkänd avsändares ansvar

Artikel 110

1. Godkänd avsändare skall:

a) följa bestämmelserna i detta kapitel och villkoren i godkännandet;
och

b) vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa förvaringen av den
särskilda stämpeln och av de blanketter som är försedda med
avgångsexpeditionens stämpelavtryck eller avtryck av den särskilda
stämpeln.

2. Om någon missbrukar blanketter som i förväg stämplats med
avgångsexpeditionens stämpel eller med den särskilda stämpeln, skall
godkänd avsändare, oavsett straffrättslig handläggning, svara för
betalning av tull och andra avgifter som utgår i ett visst land för
varor som transiteras åtföljda av sådana blanketter, såvida han inte för
de behöriga myndigheter som godkänt honom kan styrka att han vidtagit de
åtgärder som krävs av honom enligt punkt 1 b).

Formaliteter vid bestämmelseexpeditionen

Godkänd mottagare

Artikel 111

1. Behöriga myndigheter i varje land kan medge att varor som
transporteras enligt T1- eller T2-förfarandet inte behöver företes vid
bestämmelseexpeditionen, när de är avsedda för en person som uppfyller i
artikel 112 fastställda villkor (härefter kallad “godkänd mottagare”)
och i förväg har godkänts av tullmyndigheterna i det land som svarar för
bestämmelseexpeditionen.

2. I sådant fall som avses i punkt 1 har den huvudansvarige uppfyllt
sina skyldigheter enligt bestämmelserna i artikel 11 a) i bilaga I när
de exemplar av T1- eller T2-dokumentet som åtföljt transporten
tillsammans med varorna i oförändrat skick inom den föreskrivna
tidsfristen och med iakttagande av identifieringsåtgärderna har
avlämnats till godkänd mottagare på dennes företag eller på platser som
angivits i godkännandet.

3. Godkänd mottagare skall på begäran av fraktförare utfärda ett kvitto
för varje sändning som avlämnats enligt villkoren i punkt 2, med
förklaring att dokumentet och varorna har avlämnats.

Villkor för godkännande

Artikel 112

1. Godkännande som avses i artikel 111 skall endast ges personer:

a) som återkommande mottar sändningar som befordrats enligt T1- eller
T2-förfarandena;

b) vilkas redovisning gör det möjligt för behöriga myndigheter att
verifiera godshanteringen; och

c) som inte begått allvarliga eller upprepade brott mot tull- eller
skattelagstiftningen.

2. Behöriga myndigheter kan återkalla godkännandet när den godkände
mottagaren inte längre uppfyller villkoren i punkt 1 eller inte fullgör
villkoren i detta kapitel eller i godkännandet.

Godkännandets innehåll

Artikel 113

1. I det av behörig myndighet utfärdade godkännandet skall särskilt
anges:

a) den expedition eller de expeditioner som är godkända
bestämmelseexpeditioner för sändningar som godkänd mottagare tar emot;
och

b) den tidsfrist inom vilken och det förfarande genom vilket godkänd
mottagare skall underrätta bestämmelseexpeditionen om varornas ankomst,
så att denna expedition kan utföra alla nödvändiga kontroller vid
varornas ankomst.

2. Utan hinder av artikel 116 skall de behöriga myndigheterna i
godkännandet ange om någon åtgärd krävs från bestämmelseexpeditionen,
innan godkänd mottagare får förfoga över ankomna varor.

Godkänd mottagares skyldigheter

Artikel 114

1. Godkänd mottagare skall beträffande sändningar som ankommer till hans
företag eller till platser som angivits i godkännandet:

a) omedelbart, i enlighet med det förfarande som fastställts i
godkännandet, underrätta bestämmelseexpeditionen om samtliga övertaliga
kvantiteter, brister, utbyten eller andra avvikelser såsom brutna
förseglingar; och

b) utan dröjsmål till bestämmelseexpeditionen översända de exemplar av
T1- eller T2-dokumenten, som åtföljt sändningen med uppgift om
ankomstdag och åsatta förseglingars skick.

2. Bestämmelseexpeditionen skall förse dessa exemplar av T1- eller
T2-dokumentet med föreskrivna påskrifter.

Övriga bestämmelser

Kontroller

Artikel 115

Behöriga myndigheter får hos godkänd avsändare och godkänd mottagare
utföra alla kontroller som anses nödvändiga. Sagda avsändare och
mottagare skall för detta ändamål tillhandahålla alla nödvändiga
upplysningar och allt övrigt som erfordras.

Undantag för vissa varor

Artikel 116

De behöriga myndigheterna i avgångs- eller bestämmelselandet kan undanta
vissa varuslag från bestämmelserna i artiklarna 103 och 111.

Specialfall vid försändning med järnväg

Artikel 117

1. När företeende av T1- eller T2-deklaration på avgångsexpeditionen
inte krävs i fråga om varor som skall avsändas åtföljda av en
CIM-fraktsedel eller en överlämningssedel i enlighet med bestämmelserna
i artiklarna 72–101, skall behöriga myndigheter vidta nödvändiga
åtgärder för att säkerställa att blad 1, 2 och 3 av CIM-fraktsedeln
eller blad 2, 3A och 3B av överlämningssedeln är försett med koden “T1”
och/eller “T2”, allt efter omständigheterna.

2. När varor som transporteras enligt artiklarna 72–101 är avsedda för
godkänd mottagare får de behöriga myndigheterna, med avvikelse från
bestämmelserna i artikel 111, punkt 2 och artikel 114, punkt 1 b),
bestämma att blad 2 och 3 av CIM-fraktsedeln eller blad 1, 2 och 3A av
överlämningssedeln, överlämnas direkt till bestämmelseexpeditionen av
järnvägsföretagen eller transportföretaget.

Kapitel III

Förenklat förfarande vid utfärdande av den handling som används
för att styrka varors gemenskapsstatus

Artikel 118

Behöriga myndigheter i varje land kan godkänna varje person, härefter
kallad “godkänd avsändare”, som uppfyller villkoren i artikel 119 och
som avser att styrka varors gemenskapsstatus medelst ett T2L-dokument i
enlighet med artikel 6 eller medelst ett av de i artikel 9 angivna
dokumenten, härefter kallade “kommersiella handlingar”, att använda
sådana handlingar utan att förete dem för behöriga myndigheter i
avgångslandet för bestyrkande.

Villkor för godkännade

Artikel 119

1. Godkännande enligt artikel 118 skall endast beviljas personer:

a) som återkommande avsänder varor;

b) vilkas redovisning gör det möjligt för behöriga myndigheter att
övervaka godshanteringen; och

c) som inte begått allvarliga eller upprepade brott mot tull- eller
skattelagstiftningen.

2. Behöriga myndigheter kan återkalla godkännandet när den godkände
avsändaren inte längre uppfyller villkoren i punkt 1 eller inte fullgör
villkoren i detta kapitel eller i godkännandet.

Godkännandets innehåll

Artikel 120

1. I det av de behöriga myndigheterna utfärdade godkännandet skall
särskilt anges:

a) den expedition som utsetts att i förväg bestyrka de blanketter som
används för att upprätta berörda handlingar enligt bestämmelserna i
artikel 121, punkt 1 a); och

b) det sätt på vilket den godkände avsändaren skall styrka att dessa
blanketter använts på vederbörligt sätt.

2. De behöriga myndigheterna skall särskilt ange den tidsfrist inom
vilken och det sätt på vilket godkänd avsändare skall underrätta
ansvarig expedition så att denna expedition kan genomföra alla
nödvändiga kontroller före varornas avsändning.

Förhandsintygande och formaliteter vid avgång

Artikel 121

1. I godkännandet skall föreskrivas att framsidan av blanketterna som
används för att upprätta berörda kommersiella handlingar eller att fält
C (avgångsexpedition) på framsidan av blanketterna som används för att
upprätta T2L-dokument och vid behov T2L-bisdokument måste:

a) i förväg förses med stämpel från expedition som avses i artikel 120,
punkt 1 a) och underskrift av tjänsteman vid denna expedition; eller

b) stämplas av godkänd avsändare med en särskild metallstämpel som
godkänts av de behöriga myndigheterna och överensstämmer med exemplet i
tillägg XV. Stämpelavtrycket får i förväg tryckas på blanketterna om
tryckningen utförs av ett tryckeri som godkänts för detta ändamål.

2. Godkänd avsändare skall senast vid den tidpunkt när varorna avsänds,
fylla i och skriva under blanketten. Han skall dessutom i ett tydligt
identifierbart utrymme på det kommersiella dokumentet eller i fältet
reserverat för avgångsexpeditionens kontroll på T2L-dokumentet ange
ansvarig expeditions namn, datum för utfärdandet av handlingen
och en av följande påskrifter:

— Procedimiento simplificado

— Forenklet procedure

— Vereinfachtes Verfahren

— Aploysteyménh diadikasia

— Simplified procedure

— Procédure simplifiée

— Procedura semplificata

— Vereenvoudigde regeling

— Procedimento simplificado

— Yksinkertaistettu menettely

— Einföldu& afgrei&sla

— Forenklet prosedyre

— Förenklat förfarande

3. Blanketten, korrekt ifylld och försedd med anteckningar enligt
punkt 2 samt underskriven av godkänd avsändare, skall anses
motsvara en handling som styrker varornas gemenskapsstatus.

Artikel 122

1. De behöriga myndigheterna får godkänna att godkänd avsändare
inte skriver under T2L-dokument eller kommersiella dokument
som använts, försedda med den särskilda stämpel som avses i
tillägg XV och upprättade av elektroniska eller automatiska
datorsystem. Sådant godkännande skall ges på villkor att godkänd
avsändare i förväg har lämnat en skriftlig förklaring till berörda
myndigheter att han är ansvarig för de rättsliga åtgärder som härrör
sig från alla utfärdade T2L-dokument eller kommersiella dokument
med den särskilda stämpeln.

2. T2L-dokument eller kommersiella dokument, som upprättats i
enlighet med punkt 1, skall i det fält som är avsett för den godkände
avsändarens underskrift vara försett med en av följande påskrifter:

— Dispensa de firma

— Fritaget for underskrift

— Freistellung von der Unterschriftsleistung

— Den apaite~itai ypografh’

— Signature waived

— Dispense de signature

— Dispensa dalla firma

— Van ondertekening vrijgesteld

— Dispensada a assinatura

— Vapautettu allekirjoituksesta

— Undanpegi& undirskrift

— Fritatt for underskrift

— Befriad från underskrift

Skyldighet att ta en kopia

Artikel 123

Godkänd avsändare skall ta en kopia av varje kommersiellt dokument eller
varje T2L-dokument utfärdat enligt detta kapitel. De behöriga
myndigheterna skall fastställa de villkor enligt vilka kopian skall
företes för kontrolländamål och bevaras i minst två år.

Kontroll hos godkänd avsändare

Artikel 124

De behöriga myndigheterna får utföra alla kontroller hos godkänd
avsändare som anses nödvändig. Avsändare skall för detta ändamål
tillhandahålla alla nödvändiga uppgifter och övrigt som erfordras.

Godkänd avsändares ansvar

Artikel 125

1. Godkänd avsändare skall:

a) följa bestämmelserna i detta kapitel, och i godkännandet; och

b) vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa förvaringen av den
särskilda stämpeln eller av de blanketter som är försedda med
stämpelavtryck av expedition som avses i artikel 120, punkt 1 a) eller
av den särskilda stämpeln.

2. Om en person missbrukar de blanketter som är avsedda att användas som
T2L-dokument eller kommersiella dokument och som är försedda med
stämpelavtryck av expedition som avses i artikel 120, punkt 1 a) eller
av den särskilda stämpeln, skall, oavsett straffrättslig handläggning,
godkänd avsändare vara ansvarig för betalning av tull och andra avgifter
som inte betalts i ett annat land på grund av sådant missbruk, såvida
han inte kan styrka för de behöriga myndigheter som godkände honom att
han vidtog de åtgärder som krävs enligt punkt 1 b).

Undantag för vissa varor

Artikel 126

De behöriga myndigheterna i utförsellandet kan undanta vissa varuslag
och viss typ av trafik från bestämmelserna i detta kapitel.

Avdelning XI

Artiklarna 127–131

(Denna bilaga innehåller inte artiklarna 127–131.)
Förordning (1993:1263).

Bilaga III

Artikel 1

1. De blanketter som skall användas för T1- eller T2-deklarationer skall
överensstämma med tillägg I–IV till denna bilaga.

2. Uppgifterna i blanketterna måste kopieras med ett självkopierande
förfaringssätt:

a) på exemplaren i tillägg V beträffande tillägg I och III;

b) på exemplaren i tillägg VI beträffande tillägg II och IV;

3. Blanketterna skall fyllas i och användas:

a) som T1- eller T2-deklarationer i överensstämmelse med anvisning i
tillägg VII;

b) som T2L-dokument i överensstämmelse med anvisning i tillägg VIII.

I båda fallen med användning då så erfordras av anvisningarna i tillägg
IX.

Artikel 2

1. Blanketter skall tryckas på självkopierande skrivpapper som väger
minst 40 gram per kvadratmeter. Papperet måste vara tillräckligt
ogenomskinligt så att informationen på ena sidan inte påverkar
läsbarheten av informationen på den andra sidan och dess styrka skall
vara sådan att det vid normal användning inte lätt går sönder eller
skrynklar sig. Papperet skall vara vitt för alla exemplar. Emellertid
skall på exemplaren som används för transitering (1, 4, 5 och 7) fälten
nr 1 (utom det mittersta delfältet), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19,
21, 25, 27, 31, 32, 33 (första delfältet till vänster), 35, 38, 40, 44,
50, 51, 52, 53, 55 och 56 ha grönt tontryck. Blanketterna skall tryckas
med grön färg.

2. Formatet på blanketterna skall vara 210297 mm med en tolerans på
längden om högst minus 5 mm eller plus 8 mm.

3. Fördragsslutande parter kan också kräva att blanketterna måste vara
försedda med tryckeriets namn och adress eller med ett tecken som
möjliggör identifiering av tryckeriet.

4. I blankettens övre vänstra hörn får de fördragsslutande parterna
trycka ett kännetecken som identifierar berörd fördragsslutande part. De
får också trycka orden “GEMENSAM TRANSITERING” i stället för orden
“GEMENSKAPENS TRANSITERING”. Dokument som är försedda med ett sådant
kännetecken eller ettdera uttryck skall godtas när det företes i en
annan fördragsslutande part.

Artikel 3

1. När formaliteterna uppfylls med hjälp av allmänna eller privata
datasystem, skall de behöriga myndigheterna medge att de personer som
begär det, får ersätta den handskrivna namnteckningen med en jämförlig
teknisk anordning, som kan baseras på koder och som har samma juridiska
betydelse som en handskriven namnteckning. Denna lättnad skall medges
endast om de tekniska och administrativa villkoren som ställs av de
behöriga myndigheterna är uppfyllda.

2. När formaliteterna uppfylls med hjälp av allmänna eller privata
datasystem som också skriver ut deklarationerna, kan de behöriga
myndigheterna bestämma att deklarationer som framställts på detta sätt
bestyrks direkt av dessa system, vilket ersätter tullanstaltens
stämpelavtryck påförda för hand eller mekaniskt och den behörige
tjänstemannens namnteckning.

Tillägg I

Formulär för T1- eller T2-deklaration

Formulären inte med här.

Observera:

I utrymmet nedanför fälten 15 och 17 i exemplar nr 5 får översättning av
orden “Return to” till finska, isländska, norska och svenska införas.

Tillägg II

Alternativformulär för T1- eller T2-deklaration

Formulären inte med här.

TC 10 GRÄNSÖVERGÅNGSATTEST

Tillägg III

Formulär för tilläggsblad som skall användas tillsammans med
formuläret i tillägg I

Tillägg IV

Formulär för tilläggsblad som skall användas tillsammans med
formuläret i tillägg II

Tillägg V

Lista över de exemplar av blanketterna som är nämnda i tillägg I
och III på vilka uppgifterna skall kopieras med ett självkopierande
förfaringssätt

(från exemplar 1)

___________________________________________________________________
Fält- Exemplar Fält- Exemplar
nummer nummer
___________________________________________________________________

I Fält för användare övriga:
1 1–8 1–3
Med undantag av 35 1–8
del i mitten: 38 1–8
1–3 40 1–5
2 1–5 44 1–5
3 1–8 50 1–8
4 1–8 51 1–8
5 1–8 52 1–8
6 1–8 53 1–8
8 1–5 54 1–4
15 1–8 55 –
17 1–8 56 –
18 1–5
19 1–5 II Fält för administrativt ändamål
21 1–5 C 1–8
25 1–5 D 1–4
27 1–5 E –
31 1–8 F –
32 1–8 G –
33 Första delfältetH –
till vänster I –
1–8

Tillägg VI

Lista över de exemplar av blanketterna som är nämnda i tillägg II
och IV på vilka uppgifterna skall kopieras med ett självkopierande
förfaringssätt

(från exemplar 1)

_____________________________________________________________________

Fält- Exemplar Fält- Exemplar
nummer nummer
____________________________________________________________________

I Fält för användare övriga
1 1–4 1–3
med undantag av 35 1–4
delfältet i mitten: 38 1–4
1–3 40 1–4
2 1–4 44 1–4
3 1–4 50 1–4
4 1–4 51 1–4
5 1–4 52 1–4
6 1–4 53 1–4
8 1–4 54 1–4
15 1–4 55 –
17 1–4 56 –
18 1–4 II Fält för administrativt
ändamål
19 1–4 C 1–4
21 1–4 D/J 1–4
25 1–4 E/J –
27 1–4 F –
31 1–4 G –
32 1–4 H _
33 Första delfältet I _
till vänster _
1–4
Tillägg VII

Anvisning för ifyllande av T1- och T2-deklarationer

Avdelning I

Allmänna anmärkningar A. Allmänna anvisningar

De blanketter som avses i tillägg I–IV till denna bilaga skall användas
vid transitering av varor enligt T1- och T2-proceduren mellan berörda
länder (utom vid förenklade transiteringsförfaranden för transport med
vissa transportsätt).

I fråga om de blanketter som avses i tillägg I och III till denna
bilaga, skall endast exemplar 1, 4, 5 och 7 användas:

— ex 1, som skall behållas av myndigheterna i
avsändnings-/utförsellandet (för avsändnings- och
transiteringsformaliteter);

— ex 4, som skall behållas av bestämmelsetullanstalten
(transiteringsformaliteter och bevis på varornas gemenskapsstatus);

— ex 5, som utgör returexemplar vid transitering;

— ex 7, som skall användas för statistik i bestämmelselandet (för
transiterings- och ankomst-/importformaliteter).

(Ex 7 får användas för annat administrativt ändamål enligt de
fördragsslutande parternas behov.)

De blanketter som avses i tillägg II och IV till denna bilaga får också
användas, särskilt när deklarationer framställs av datoriserade system.
Två set vart och ett innehållande åtminstone exemplaren 1/6, 2/7 och 4/5
bör användas i dessa fall; det första setet kommer då att motsvara
exemplar 1 och 4 ovan och de andra exemplaren 5 och 7 vad beträffar de
uppgifter som skall lämnas.

I detta fall skall i varje set de nummer som åberopas utmärkas genom att
de nummer, som anges i marginalen och hänvisar till de exemplar som inte
används, överstryks.

Varje blankettset enligt beskrivningen ovan är utformat på sådant sätt
att de uppgifter som skall föras över till de olika exemplaren, kopieras
med hjälp av kemisk behandling av papperet.

Det finns tillfällen då det är oumbärligt att på bestämmelseorten kunna
bevisa ifrågavarande varors gemenskapsstatus fastän T1- eller
T2-proceduren inte har tillämpats. I dessa fall är det nödvändigt att
använda en blankett som överensstämmer med exemplar 4 av formulär i
tillägg I till denna bilaga eller med exemplar 4/5 av formulär i tillägg
II till denna bilaga. Den blanketten skall om så erfordras åtföljas av
en eller flera blanketter som överensstämmer med exemplar 4 eller
exemplar 4/5 av formulär i tillägg III respektive IV till denna bilaga
eller i tillägg I respektive II till denna bilaga, när, vid eventuell
utskrift av deklarationer med hjälp av datorer, blanketterna i tillägg
III och IV till denna bilaga inte används som tilläggsblanketter.

Användare får också, om de så önskar, använda privat tryckta blankettset
av det slag som motsvarar deras önskemål, under förutsättning att använd
blankett överensstämmer med officiellt formulär.

B. Nödvändiga uppgifter

Berörda blanketter innehåller utrymme för alla uppgifter som kan krävas
av de olika länderna. Det är obligatoriskt att fylla i vissa fält, medan
andra skall fyllas i endast om det begärs av det land där formaliteterna
skall uppfyllas. Med hänsyn till detta bör den del av denna anvisning
som berör användningen av de olika fälten noga följas.

Högsta antal fält som behöver fyllas i är följande:

fälten 1 (med undantag av andra delfältet), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17,
18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (första delfältet), 35, 38, 40, 44, 50,
51, 52, 53, 55, 56 (fälten med grönt tontryck).

C. Anvisning angående blankettens användning

Blanketterna skall fyllas i med hjälp av skrivmaskin eller motsvarande.
De får också fyllas i med läslig handskrift, med bläck och stora
tryckbokstäver. För att underlätta utskrift med maskin skall blanketten
sättas i maskinen på sådant sätt att första bokstaven i den uppgift, som
skall skrivas i fält 2, placeras i positionsrutan i övre vänstra hörnet.

Blanketterna får inte innehålla raderingar eller överskrivningar. Varje
ändring skall göras genom överstrykning av de felaktiga uppgifterna och,
i förekommande fall, med tillägg av de korrekta uppgifterna. Varje
ändring som gjorts på detta sätt skall signeras av den som gjort
ändringen och vidimeras av behörig myndighet. Den senare kan, om så är
nödvändigt, kräva att ny deklaration lämnas.

Blanketterna kan även fyllas i med hjälp av en kopieringsmetod istället
för någon av de metoder som beskrivits ovan. De kan också framställas
och fyllas i på detta sätt under förutsättning att bestämmelserna
beträffande formulär, papper, storlek, språk, läslighet, förbud mot
raderingar, rättelser m. m. noga iakttas.

Endast fält med sifferhänvisningar skall, när så är nödvändigt, fyllas
i. Övriga fält, markerade med stor bokstav, är uteslutande avsedda för
tjänsteanteckningar.

Det exemplar som skall behållas av avgångstullanstalten, skall vara
försett med den huvudansvariges originalunderskrift. Underskrift av den
huvudansvarige eller, i förekommande fall, dennes befullmäktigade ombud,
gör honom ansvarig för alla uppgifter rörande transiteringen enligt
bilaga I till konventionen och som beskrivits i avsnitt B ovan.

Avdelning II

Uppgifter som skall anges i de olika fälten

I. Formaliteter i avgångslandet

Fält 1:

Deklaration

De uppgifter som skall anges i det tredje delfältet i detta fält är
följande:

1) Varor avsända eller återsända enligt T2-proceduren från en
medlemsstat i gemenskapen till en annan T2

2) Varor exporterade från en medlemsstat i gemenskapen till ett
EFTA-land eller återutförda från ett EFTA-land enligt T2-proceduren T2

3) Varor avsända eller exporterade enligt T1-proceduren T1

4) Blandad sändning bestående av gemenskapsvaror och
icke-gemenskapsvaror. Varje slag av varor upptaget på skilda
tilläggsblanketter eller lastspecifikationer T

5) Avsändning eller återsändning av varor utan tillämpning av
T2-proceduren men med bevis på varornas gemenskapsstatus T2L

Fält 2: Avsändare/exportör

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna.

Ange fullständigt namn och adress för personen eller företaget i fråga.
Beträffande identifikationsnumret kan uppgiften fyllas i av de
fördragsslutande parterna (det identifikationsnummer som personen i
fråga är registrerad under hos berörd myndighet för fiskala, statistiska
eller andra ändamål).

Beträffande samlastningssändningar kan de fördragsslutande parterna
medge att ordet “diverse” anges i detta fält och att en lista över
avsändare bifogas deklarationen.

Fält 3: Blankett

Ange setets löpnummer samt det totala antalet blankettset och
tilläggsblad som använts (t. ex. om det finns en blankett och två
tilläggsblad anges på blanketten 1/3, på första tilläggsbladet 2/3 och
på andra tilläggsbladet 3/3).

När deklarationen avser endast en varupost (dvs när endast ett fält
“Varubeskrivning” skall fyllas i) anges ingenting i fält 3 men i fält 5
anges siffran 1.

När två set med fyra exemplar används i stället för ett set med åtta
exemplar, skall de två seten anses utgöra ett.

Fält 4: Antal lastspecifikationer

Ange med siffror antalet bifogade lastspecifikationer eller andra
varulistor godkända av behörig myndighet.

Fält 5: Varuposter

Ange det sammanlagda antalet varuposter angivna av ifrågavarande person
på samtliga använda blanketter och tilläggsblad (eller
lastspecifikationer eller varulistor). Antalet varuposter skall
överensstämma med antalet fält “Varuslag” som skall fyllas i.

Fält 6: Kollital

Fältet är frivilligt för de fördragsslutande parterna. Ange det
sammanlagda antalet kolli i den aktuella sändningen.

Fält 8: Mottagare

Ange fullständigt namn och adress på den person (de personer) eller
det/de företag som varorna skall levereras till. De fördragsslutande
parterna kan tillåta att detta fält inte fylls i när mottagaren är
etablerad utanför en fördragsslutande parts område.

Identifikationsnummer behöver inte uppges vid detta tillfälle.
Förordning (1989:609).

Fält 15: Avsändnings-/utförselland

Ange namnet på det land varifrån varorna avsänds/utförs.

Fält 17: Bestämmelseland

Ange namnet på landet ifråga.

Fält 18: Transportmedlets identitet och nationalitet vid avgången

Ange identiteten, t. ex. registreringsnummer eller namn på
transportmedlet (lastbil, fartyg, järnvägsvagn, luftfartyg) på vilket
varorna är lastade vid uppvisandet för den tullanstalt där export- eller
transiteringsformaliteterna uppfylls, följt av nationalitetsbeteckning
för transportmedlet (eller för det fordon som framför de andra, om det
är flera transportmedel) enligt koder fastställda för detta ändamål. Om
exempelvis ett dragfordon och en släpvagn med olika registreringsnummer
används anges numret både för dragfordonet och släpvagnen samt
nationalitetsbeteckningen för dragfordonet.

Vid postförsändelse eller transport med fast installation anges
ingenting beträffande registreringsnummer eller nationalitet i detta
fält. Vid järnvägstransport anges inte uppgift om nationalitet.

I övriga fall är uppgiften om nationalitet frivillig för de
fördragsslutande parterna.

Fält 19: Container (Cont)

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna. Ange koder
enligt tillägg IX till denna bilaga för det förmodade förhållandet vid
gränspassagen i avsändnings-/utförsellandet, såsom det är känt vid
uppfyllandet av avsändnings/export- eller transiteringsformaliteterna.

Fält 21: Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid
gränspassagen

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna vad gäller
identiteten.

Detta fält är obligatoriskt vad gäller nationaliteten.

Vid postförsändelse, järnvägstransport eller transport med fast
installation skall emellertid ingenting anges beträffande
registreringsnummer eller nationalitet.

Ange med tillämplig kod slag (lastbil, fartyg, järnvägsvagn, luftfartyg
etc.), följt av identifikationsbeteckning t ex reg. nr eller namn på det
aktiva transportmedlet (dvs. det framförande transportmedlet) som antas
bli använt vid gränspassagen vid lämnande av
avsändnings-/utförsellandet, följt av dess nationalitetskod, såsom den
är känd vid uppfyllandet av avsändnings/export- eller
transiteringsformaliteterna.

Vid kombinerad transport eller om det finns olika transportmedel, avses
med det aktiva transportmedlet det som framför hela kombinationen. Om
exempelvis lastbil fraktas med fartyg, är fartyget det aktiva
transportmedlet, om det rör sig om dragfordon och släpvagn, är
dragfordonet det aktiva transportmedlet, etc.

Fält 25: Transportsätt vid gränsen

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna.

Ange transportsättskod enligt tillägg IX till denna bilaga för det
aktiva transportmedel som antas bli använt vid utförseln från
avsändnings-/utförsellandet.

Fält 27: Lastningsplats

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna. Ange med
lämpliga koder, då sådana fastställts, platsen för varornas lastning på
det aktiva transportmedel på vilket de skall fraktas över
avsändnings-/utförsellandets gräns, såsom det är känd vid uppfyllandet
av avsändnings/export- eller transiteringsformaliteterna.

Fält 31: Kolli och varuslag — godsmärkning –containernummer —
antal och slag

Ange kollis märke, antal, kvantitet och slag eller, om oemballerade
varor, mängden sådana varor som omfattas av deklarationen, eller ordet
“bulk”, om så är tillämpligt, samt de uppgifter som är nödvändiga för
identifiering av varorna. Med varuslag avses normal handelsbenämning så
noggrant uttryckt att den medger varans identifiering och
klassificering. Detta fält skall också innehålla nödvändiga upplysningar
för eventuella specialregler (punktskatter etc.). Används container
skall dess identifieringsmärken anges i detta fält.

Fält 32: Varupost nummer

Ange löpnumret för varuposten i förhållande till det totala antalet
varuposter som deklarerats på använda blanketter, enligt anvisning till
fält 5.

När deklarationen omfattar endast en varupost behöver de
fördragsslutande parterna inte kräva denna uppgift eftersom siffran 1
har angivits i fält 5.

Fält 33: Varukod (stat nr)

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna. Ange
statistiskt nummer på sätt som anges i tillägg IX.

Detta fält måste fyllas i på T2-deklarationer som upprättas i ett
EFTA-land endast när det föregående T2-dokumentet innehåller uppgift om
statistiskt nummer; statistiskt nummer i föregående T2-dokument skall
fyllas i.

Fält 35: Bruttovikt

Ange bruttovikten uttryckt i kilogram för den vara som beskrivs i
motsvarande fält 31. Bruttovikten är varans totala vikt inklusive allt
emballage, men exklusive containrar och annan transportutrustning.

Fält 38: Nettovikt

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna. Ange
nettovikten uttryckt i kilogram för den vara som beskrivs i motsvarande
fält 31. Nettovikten är varans vikt utan emballage.

Detta fält måste fyllas i på T2-deklarationer som upprättas i ett
EFTA-land endast när det föregående T2-dokumentet innehåller uppgift om
nettovikt.

Fält 40: Summarisk deklaration/tidigare handlingar

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (handlingars
referensnummer avseende den administrativa procedur som föregått
avsändning/utförsel till ett annat land).

Fält 44: Särskilda upplysningar, bilagda handlingar, certifikat och
tillstånd

Ange erforderliga uppgifter enligt varje särskild regel som tillämpas i
avsändnings-/utförsellandet samt referensnummer på handlingar som
företetts till stöd för deklarationen. (Detta kan omfatta numret på
Kontrollexemplar T5; licens-/tillståndsnummer, uppgifter enlig t
veterinär- och växtskyddsbestämmelser; nummer på konossement etc.) I
delfältet “Särskilda upplysningar, kod (SU)” anges vid behov för detta
ändamål fastställd kod vilken kan erfordras vid transitering. Detta
delfält får inte användas förrän ett datoriserat system för slutföring
av transiteringar tagits i bruk.

Fält 50: Huvudansvarig och befullmäktigat ombud, ort, datum och
underskrift

Ange den huvudansvariges fullständiga namn (person eller företag) och
adress, samt eventuellt registreringsnummer hos behörig myndighet. Vid
behov anges fullständigt namn (person eller företag) på det
befullmäktigade ombudet som får skriva under på den huvudansvariges
vägnar.

Med undantag av specialregler som kommer att fastställas för användning
av datoriserade system, skall det exemplar som behålls av
avgångstullanstalten förses med underskrift i original av berörd person.
När denne är en juridisk person skall undertecknaren ange sitt
fullständiga namn och ställning efter underskriften.

Fält 51: Planerade transittullanstalter (och länder)

Ange planerad infartstullanstalt i varje fördragsslutande part,
genom vars område varan avses passera under transporten eller,
när transporten skall passera genom annat område än de
fördragsslutande parternas, den utfartstullanstalt där
transportmedlet lämnar de fördragsslutande parternas område.
Transittullanstalterna finns i förteckningen över behöriga
tullanstalter vid transitering. Efter tullanstaltens namn anges
koden för ifrågavarande fördragsslutande part.

Fält 52: Säkerhet

Ange med fastställd kod det slag av säkerhet som ställts för
ifrågavarande transitering, om så krävs, följt av garanticertifikatets
eller garantikupongens nummer och garantitullanstaltens namn.

Om en samlad eller individuell säkerhet inte är giltig i alla
fördragsslutande parter eller om den huvudansvarige undantar
vissa fördragsslutande parter från tillämpningen av samlad
säkerhet, skall berörd fördragsslutande part (fördragsslutande
parter) anges med fastställd kod efter “gäller inte för”.

Fält 53: Bestämmelsetullanstalt (och land)

Ange namnet på den tullanstalt dit varorna skall föras för att avsluta
transiteringen. Bestämmelsetullanstalterna finns i förteckningen över
behöriga tullanstalter vid transitering.

Efter tullanstaltens namn anges koden för landet i fråga.

II. Formaliteter under transporten

Under tiden från det att varorna lämnar export- och/eller
avgångstullanstalten till dess de anländer till
bestämmelsetullanstalten, är det möjligt att vissa uppgifter kan behöva
läggas till på de exemplar av transiteringshandlingen som medföljer
varorna. Dessa uppgifter rör transporten och måste tilläggas på
dokumentet av föraren som är ansvarig för transportmedlet på vilket
varorna är direkt lastade, när transporten äger rum. Dessa uppgifter kan
tillföras läsligt för hand; i detta fall skall blanketten fyllas i med
bläck och med stora tryckbokstäver.

Dessa uppgifter gäller följande fält (endast exemplaren 4 och 5): —
Omlastning: använd fält 55.

Fält 55: (Omlastningar)

De tre första raderna i detta fält fylls i av fraktföraren när varorna
under transporten omlastas från ett transportmedel till ett annat eller
från en container till en annan.

Det bör påpekas att fraktföraren måste vända sig till behörig myndighet
när gods omlastas särskilt när det visar sig vara nödvändigt att åsätta
ny försegling, för att få transiteringshandlingen attesterad.

När tullmyndigheten har godkänt omlastning utan övervakning, måste
fraktföraren anteckna detta på transiteringshandlingen och, för att få
dessa attesterade, informera nästa tullanstalt där varorna skall
företes. — Övriga händelser: använd fält 56.

Fält 56: (Övriga händelser under transporten)

Ifylls enligt gällande transiteringsbestämmelser.

När varor lastats på en påhängsvagn och endast dragfordonet byts under
resan (utan att varorna hanteras eller omlastas) anges dessutom i detta
fält registreringsnummer och nationalitet för det nya dragfordonet. I
dessa fall behövs ingen attestering av behöriga myndigheter.

Avdelning III

Anmärkningar rörande tilläggsbladen

A. Tilläggsblad skall användas endast när deklarationen omfattar mer än
en varupost (jfr fält 5). De måste företes tillsammans med en blankett
enligt tillägg I och II.

B. Anmärkningarna enligt avdelning I och II ovan gäller även
tilläggsbladen.

Dock gäller att:
— koden “T1 bis” eller “T2 bis” skall anges i det tredje delfältet i
fält 1;
— fält 2 och fält 8 i formulär för tilläggsblad enligt tillägg III och
fält 2/8 i formulär för tilläggsblad enligt tillägg IV är frivilliga för
de fördragsslutande parterna och bör endast uppta namn och eventuellt
identifikationsnummer för personen i fråga.

C. Om tilläggsblad används, skall de “varubeskrivningsfält” som
inte använts strykas över för att förhindra senare användning.

Tillägg VIII

Föreskrifter för användning av blanketter för utfärdande av dokument
som styrker gemenskapsstatusen för varor som inte transiteras enligt
T2-proceduren (T2L-dokument)

A. Allmän beskrivning

1. T2L-dokumentet som styrker varornas gemenskapsstatus skall utfärdas i
enlighet med artiklarna 7 och 8 i bilaga II.

2. Endast de fält som markerats överst på blanketten under rubriken
“Observera” skall fyllas i av deklaranten.

3. Blanketten skall fyllas i med hjälp av skrivmaskin eller motsvarande,
eller med läslig handskrift; i det senare fallet skall den fyllas i med
bläck och stora tryckbokstäver.

4. Inga raderingar eller ändringar får göras. Rättelser skall göras
genom överstrykning av de felaktiga uppgifterna och, i förekommande
fall, med tillägg av de korrekta uppgifterna. Varje sådan rättelse skall
signeras av den person som gör rättelsen och vidimeras av behörig
myndighet. Den senare kan, när så är nödvändigt, kräva att en ny
deklaration lämnas.

5. T2L-dokument skall fyllas i på det språk som begärs av behöriga
myndigheter i avgångslandet.

6. Varje outnyttjat utrymme i de fält som skall fyllas i av deklaranten
skall spärras så att inga påföljande noteringar kan göras.

7. T2L-dokument skall användas i enlighet med avdelning III till bilaga
II.

B. Detaljer beträffande särskilda fält

Fält 1: Deklaration*

Ange koden “T2L” i det tredje delfältet.

Om tilläggsblad används skall fält 1 i vederbörlig blankett uppvisa
koden “T2L bis” i det tredje delfältet.

Fält 2: Avsändare/exportör

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna. Ange
fullständigt namn och adress för personen eller företaget i fråga. Vad
identifikationsnumret beträffar kan uppgiften fyllas i av berörda länder
(det identifikationsnummer som personen i fråga är registrerad under hos
behöriga myndigheter, för fiskala, statistiska eller andra ändamål).
Beträffande samlastningssändningar kan länderna föreskriva att ordet
“diverse” anges i detta fält och att en lista över avsändare bifogas
deklarationen.

Fält 3: Blankett

Ange blankettens löpnummer av det totala antalet blanketter som används.

Exempel: om T2L-dokumentet utfärdas på en blankett, ange 1/1;
om T2L-dokumentet omfattar ett tilläggsblad T2L bis, ange 1/2 på
T2L-dokumentet och 2/2 på tilläggsbladet; om T2L-dokumentet omfattar två
tilläggsblad T2L bis, ange 1/3 på T2L-dokumentet, 2/3 på första T2L
bis-dokumentet och 3/3 på andra T2L bis-dokumentet.

Fält 4: Antal lastspecifikationer

Ange antalet lastspecifikationer som bifogats T2L-dokumentet.

Fält 5: Varuposter

Ange det sammanlagda antalet varuposter angivna av ifrågavarande person
på alla använda deklarationsblanketter (T2L och tilläggsblanketter eller
lastspecifikationer). Antalet varuposter skall överensstämma med antalet
fält “Varuslag” som skall fyllas i.

Fält 14: Deklarant/ombud

Ange fullständigt namn och adress för personen eller företaget i fråga
enligt gällande bestämmelser. Om deklaranten och avsändaren är samma
person, anges ordet “avsändare”. Beträffande identifikationsnumret kan
uppgiften fyllas i av de berörda länderna (det identifikationsnummer som
personen ifråga är registrerad under hos behörig myndighet för fiskala,
statistiska eller andra ändamål).

Fält 31: Kolli och varuslag — godsmärkning — containernummer —
antal och slag

Ange kollis märke, nummer, antal och slag eller, om det är fråga om
oemballerade varor, ange mängden sådana varor som omfattas av
deklarationen, eller ordet “bulk”, om så är tillämpligt; den normala
handelsbenämningen skall alltid anges; när fält 33 “Varukod (stat. nr.)”
skall fyllas i skall denna beskrivning uttryckas så noggrant att den
medger varans klassificering. Detta fält skall också innehålla
nödvändiga upplysningar för eventuella specialregler (punktskatter
etc.). Används container skall även dess identifieringsmärken anges i
detta fält. Förordning (1989:609).

Fält 32: Varupost nummer

Ange löpnumret för varuposten i fråga i förhållande till det totala
antalet varuposter som deklarerats i T2L-dokumentet och i använda
tilläggsblanketter, på sätt som angetts i fält 5.

Fält 33: Varukod (stat nr)

Detta fält skall i ett EFTA-land fyllas i endast när det föregående
T2-dokumentet innehåller uppgift om statistiskt nummer; numret i det
föregående T2-dokumentet skall anges.

Fält 35: Bruttovikt

Ange bruttovikten uttryckt i kilogram för den vara som beskrivs i
motsvarande fält 31. Bruttovikten är varans totala vikt inklusive allt
emballage, men exklusive containrar och annan transportutrustning.

När en deklaration avser flera slag av varor är det tillräckligt att
ange den totala bruttovikten i det första fältet 35, de övriga fälten 35
behöver inte ifyllas. Förordning (1989:609).

Fält 38: Nettovikt

Detta fält skall i ett EFTA-land fyllas i endast när det föregående
T2-dokumentet innehåller uppgift om nettovikt.

Ange nettovikten uttryckt i kilogram för den vara som beskrivs i
motsvarande fält 31. Nettovikten är varans vikt utan emballage.

Fält 40: Summarisk deklaration/tidigare handlingar

För varor som transporteras enligt TIR- eller Rhen-Manifestprocedurerna
eller åt följt av en ATA-carnet, ange alltefter lämplighet “TIR”,
“Rhen-Manifest” eller “ATA”, följt av datum för utfärdande samt
referensnummer för det dokument som motsvarar den procedur som används.

44: Särskilda upplysningar, bilagda handlingar, certifikat och tillstånd

Detta fält skall fyllas i i ett EFTA-land endast när det föregående
T2-dokumentet innehåller uppgifter i detta fält; dessa uppgifter skall
föras över till T2L-dokumentet.

Fält 54: Ort och datum, underskrift av och namn på deklaranten eller
dennes ombud

Med undantag av specialregler som eventuellt kommer att fastställas för
användning av datoriserade system, skall T2L-dokumentet förses m ed
underskrift av berörd person följt av namnförtydligande. När denne är en
juridisk person, skall undertecknarens ställning anges efter
underskriften och namnförtydligandet.

—-

IX

som skall användas vid upprättande av T1- och T2-deklarationer

Fält 1: Deklaration

(se Tillägg VII)

Fält 19: Container

Följande koder är tillämpliga:

0: varor ej transporterade i containrar;

1: varor transporterade i containrar.

Fält 25: Transportsätt vid gränsen

Förteckning över koder som skall användas:

Kod för transportsätt, post och andra sändningar

A. 1-siffrig kod (obligatorisk)

B. 2-siffrig kod (2:a siffran frivillig för de fördragsslutande
parterna)

A. B. Benämning

1 10 Sjötransport

12 Järnvägsvagn på fartyg

16 Dragfordon på fartyg

17 Släpvagn eller påhängsvagn på fartyg

18 Fartyg på annat fartyg

2 20 Järnvägstransport

23 Vägfordon på järnvägsvagn

3 30 Vägtransport

4 40 Flygtransport

5 50 Postförsändelse

7 70 Fasta transportinstallationer

8 80 Inrikes sjötransport

9 90 Egen framdrivning

Fält 27: Lastningsplats/lossningsplats

Koder skall fastställas av de fördragsslutande parterna.

Fält 33: Varukod (stat nr)

Första delfältet

Inom EG anges de åtta siffrorna i den integrerade nomenklaturen. I
EFTA-länderna anges i vänstra delen av detta delfält de sex siffrorna i
systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering med
reservation för ytterligare krav beträffande T2- eller T2L-dokument.

Övriga delfält

Kompletteras med de fördragsslutande parternas övriga speciella koder
(detta skall anges med början omedelbart efter det första delfältet).

Fält 51: Planerade transittullanstalter

Länderförkortningar

A Förteckning över koder som skall användas:

Belgien B eller BE
Danmark DK
Förbundsrepubliken
Tyskland D eller DE
Grekland EL eller GR
Frankrike FR
Irland IRL eller IE
Italien IT
Luxemburg LU
Nederländerna NL
Storbritannien GB
Schweiz CH
Österrike A eller AT
Spanien ES
Portugal PT
Norge NO
Sverige SE
Finland FI
Island IS

Fält 52: Säkerhet

Slag av säkerhet

A Förteckning över koder som skall användas:

________________________________________________________________________
Omständighet Kod Andra nödvändiga
uppgifter
_______________________________________________________________________

För samlad säkerhet 1 — certfifikatnummer
— garantitullanstalt
För individuell säkerhet 2
För säkerhet med kontant
deposition 3
För fast säkerhet 4
För ej erfordrad
säkerhet (Avdelning IV
i bilaga I) 6
Ej erfordrad säkerhet
för befordran mellan av
gångstullanstalt och
transittullanstalt
(Artikel 10, punkt 2 b)
i konventionen) 7
Ej erfordrad säkerhet
för vissa offentliga
institutioner 8

Länderförkortningar:

Koder fastställda för fält 51 skall användas.

Fält 53: Bestämmelsetullanstalt (och land)

Koder fastställda för fält 51 skall användas.

—-

Tilläggsprotokoll ES-PT

för speciella förfaranden för genomförande av konventionen om ett
gemensamt transiteringsförfarande efter Konungariket Spaniens och
Portugisiska Republikens anslutning till gemenskapen.

Artikel 1

I detta protokoll skall gemenskapen, såsom fastställts före Spaniens och
Portugals anslutning, härefter kallad “De tios gemenskap”, betyda
Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland,
Grekiska Republiken, Franska Republiken, Irland, Italienska Republiken,
Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Förenade
Konungariket Storbritannien och Nordirland.

Artikel 2

1. Blanketter skall tryckas på självkopierande skrivpapper som väger
minst 40 gram per kvadratmeter. Papperet måste vara tillräckligt
ogenomskinligt så att informationen på ena sidan inte påverkar
läsbarheten av informationen på den andra sidan och dess styrka skall
vara sådan att det vid normal användning inte lätt går sönder eller
skrynklar sig. Papperet skall vara vitt för alla exemplar. Emellertid
skall på exemplaren som används för transitering (1, 4, 5 och 7) fälten
nr 1 (utom det mittersta delfältet), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19,
21, 25, 27, 31, 32, 33 (första delfältet till vänster), 35, 38, 40, 44,
50, 51, 52, 53, 55 och 56 ha grönt tontryck. Blanketterna skall tryckas
med grön färg.

1 a. En färgmarkering av de olika exemplaren av blanketterna skall
utföras på följande sätt;

a) på blanketter enligt formulär som visas i tillägg I och III:

— exemplaren 1, 2, 3 och 5 skall längs högra kanten vara försedda med
en sammanhängande marginal som är färgad respektive röd, grön, gul och
blå,

— exemplaren 4, 6, 7 och 8 skall längs högra kanten vara försedda med
en bruten marginal som är färgad respektive blå, röd, grön och gul.

b) på blanketter enligt formulär som visas i tilläggen II och IV, skall
exemplaren 1/6, 2/7, 3/8 och 4/5 längs högra kanten vara försedda med en
sammanhängande marginal och till höger om denna en bruten marginal vilka
är färgade respektive röd, grön, gul och blå.

Bredden av dessa marginaler skall vara cirka 3 mm. Den brutna marginalen
skall bestå av en rad av kvadrater med en sida av 3 mm, var och en med 3
mm mellanrum.

2. Formatet på blanketterna skall vara 210×297 mm med en tolerans på
längden om högst minus 5 mm eller plus 8 mm.

3. Fördragsslutande parter kan också kräva att blanketterna måste vara
försedda med tryckeriets namn och adress eller med ett tecken som
möjliggör identifiering av tryckeriet.

4. I blankettens övre vänstra hörn får de fördragsslutande parterna
trycka ett kännetecken som identifierar berörd fördragsslutande part. De
får också trycka orden “GEMENSAM TRANSITERING” i stället för orden
“GEMENSKAPENS TRANSITERING”. Dokument som är försedda med ett sådant
kännetecken eller ettdera uttryck skall godtas när det företes i en
annan fördragsslutande part. Förordning (1989:609).

Artikel 3

1. Utfärdandet av ett T2 ES- eller T2L ES-dokument vid en
avgångstullanstalt i ett EFTA-land skall förutsätta att ett T2 ES- eller
T2L ES-dokument företes vid den tullanstalten.

2. Utfärdandet av ett T2 PT- eller T2L PT-dokument vid en
avgångstullanstalt i ett EFTA-land skall förutsätta att ett T2 PT- eller
T2L PT-dokument företes vi den tullanstalten.

Artikel 4

1. En T2 ES- eller T2 PT-deklaration är en deklaration gjord på en
blankett som motsvarar formulär i tillägg I eller tillägg II till bilaga
III till konventionen, vid behov åtföljd av en eller flera blanketter
som motsvarar formulär i tillägg III eller tillägg IV till den bilagan.

2. Den huvudansvarige skall ange om transiteringsdeklarationen gjorts på
en blankett T2 ES eller T2 PT, vid behov åtföljd av ett eller flera
tilläggsblad, genom att i tredje delfältet av fält 1, antingen med
maskinskrift eller läsbar och outplånlig handskrift, föra in någon av
koderna “T2 ES” eller “T2 PT”.

Artikel 5

1. Blanketterna på vilka T2L ES- och T2L PT-dokumenten är utfärdade
måste överensstämma med exemplar 4 av formulär i tillägg I till bilaga
III, eller med exemplar 4/5 av formulär i tillägg II till den bilagan,
på vilka någon av koderna “T2L ES” eller “T2L PT” måste anges, antingen
med maskinskrift eller läsbar och outplånlig handskrift, i tredje
delfältet i fält 1 på dessa blanketter.

2. Bestämmelserna i artikel 1, punkt 7, och avdelning V i bilaga II
skall tillämpas på T2L ES- och T2L PT-dokumenten.

Artikel 6

1. Vid genomförande av bestämmelserna i avdelning IV, kapitel I, i
bilaga II till konventionen skall

a) — CIM-fraktsedeln eller TIEx-expressgodsfraktsedeln utfärdade med
avseende på varor mottagna för transport av en av järnvägsmyndigheterna
i de tios gemenskap, eller

— överlämningssedeln utfärdad för varor mottagna för transport av en av
de nationella representanterna för transportföretaget i de tios
gemenskap,

ha samma innebörd för en deklaration eller dokument T2, förutsatt att
den inte är försedd med koden “T1”, “T2 ES” eller “T2 PT”,

b) — CIM-fraktsedeln eller TIEx-expressgodsfraktsedeln utfärdade med
avseende på varor mottagna för transport av de spanska
järnvägsmyndigheterna, eller

— överlämningssedeln utfärdad för varor mottagna för transport av den
spanska nationella representanten för transportföretaget,

ha samma innebörd för en deklaration eller dokument T2 ES, förutsatt att
den inte är försedd med koden “T1”, “T2” eller “T2 PT”, koden “T2” eller
“T2 PT” bestyrkt med avgångstullanstaltens stämpel;

c) — CIM-fraktsedeln eller TIEx-expressgodsfraktsedeln utfärdade med
avseende på varor mottagna för transport av de portugisiska
järnvägsmyndigheterna, eller

— överlämningssedeln utfärdad för varor mottagna för transport av den
portugisiska nationella representanten för transportföretaget,

ha samma innebörd för en T2 PT-deklaration eller dokument, förutsatt att
den inte är försedd med koden “T1”, “T2” eller “T2 ES”, koden “T2” eller
“T2 ES” bestyrkt med avgångstullanstaltens stämpel.

2. Vid genomförandet av artiklarna 35 och 52 i bilaga II till
konventionen i ett EFTA-land;

a) måste dokumentet tydligt visa koden “T2 ES” när varorna i fråga har
anlänt till det EFTA-landet åtföljda av:

— ett T2 ES-dokument;
— en CIM-fraktsedel, en TIEx-expressgodsfraktsedel eller en
överlämningssedel motsvarande ett T2 ES-dokument; eller
— ett T2L ES-dokument,

b) måste dokumentet tydligt visa koden “T2 PT” när varorna i fråga har
anlänt till det EFTA-landet åtföljda av:

— ett T2 PT-dokument;
— en CIM-fraktsedel, en TIEx-expressgodsfraktsedel eller en
överlämningssedel motsvarande ett T2 PT-dokument; eller
— ett T2L PT-dokument.
Förordning (1993:1263).