Förordning (1987:1126) om en konvention om förenkling av formaliteterna vid handel med varor

SFS nr
1987:1126
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1987-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1607
Upphävd
1995-01-01

1 § Den konvention om förenkling av formaliteterna vid handel med varor
som den 20 maj 1987 undertecknades av den Europeiska ekonomiska
gemenskapen (EEC) å ena, och länderna inom den Europeiska
frihandelssammanslutningen (EFTA) å den andra sidan skall tillsammans
med bilagorna till konventionen gälla för Sveriges del.

2 § Konventionen och bilagorna till konventionen är avfattade på danska,
engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska,
nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken.
Den svenska texten framgår av */k/ bilaga */-k/ till denna förordning.
De övriga texterna skall kungöras genom publicering i Sveriges
överenskommelser med främmande makter (SÖ).

3 § Generaltullstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1989:610

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. De nya bestämmelserna i
avsnitt II i tillägg 3 till bilaga II skall dock tillämpas för tid från
och med den 1 oktober 1989.

Enhetsdokument får utan hinder av de nya bestämmelserna användas i sin
äldre utformning till dess lagren är förbrukade, dock längst till och
med den 31 december 1991.

1994:1607

1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500)
med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om varor som anmälts
eller borde ha anmälts till förtullning innan denna förordning trätt i
kraft samt i fråga om kontroll av ursprungsintyg som utfärdats före
dagen för Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

3. Tillstånd varigenom någon har blivit “godkänd exportör” inom
ramen för avtal om frihandel med annat land gäller fortfarande,
dock längst ett år efter dagen för anslutningen. Närmare villkor för
den fortsatta giltigheten finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni
1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken
Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska
unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges
anslutning till Europeiska unionen och tillkännagivandet
(1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

4. Förekommer det i en lag eller i en annan författning hänvisning
till en författning som upphävts genom denna förordning skall
hänvisningen i stället gälla EG: s bestämmelser eller svenska
tullförfattningar.

*/k/ Bilaga */-k/

/r1/ Konvention om förenkling av formaliteterna vid handel med varor

/r4/ Republiken Österrike, Republiken Finland, Republiken Island,
Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet
(härefter kallade EFTA-länderna) och Europeiska ekonomiska gemenskapen
(härefter kallad gemenskapen),

*/k/ vilka beaktar */-k/ frihandelsöverenskommelserna mellan gemenskapen
och vart och ett av EFTA-länderna, */k/ vilka beaktar */-k/ den
gemensamma deklarationen med krav på skapande av ett europeiskt
ekonomiskt område, vilken antogs av ministrar från EFTA-länderna,
medlemsstaterna i gemenskapen, och EG-kommissionen i Luxemburg den 9
april 1984, särskilt med hänsyn till förenkling av gränsformaliteter och
ursprungsregler, */k/ vilka beaktar */-k/ att gemenskapen som ett led i
strävandena att stärka den inre marknaden har beslutat att från den 1
januari 1988 införa ett administrativt enhetsdokument för användning vid
handel inom marknaden, */k/ vilka finner */-k/ det lämpligt att förenkla
även formaliteterna vid handel med varor såväl mellan gemenskapen och
EFTA-länderna som mellan EFTA-länderna, särskilt genom införande av ett
administrativt enhetsdokument, */k/ vilka beaktar */-k/ att ingen
bestämmelse i denna konvention skall kunna tolkas på ett sådant sätt att
den fråntar de fördragsslutande parterna de skyldigheter som åvilar dem
enligt andra internationella avtal, */k/ har beslutat */-k/ att sluta
följande konvention:

/r3/ Allmänna bestämmelser

/r4/ Artikel 1

Denna konvention fastlägger åtgärder för att förenkla formaliteterna vid
handel med varor såväl mellan gemenskapen och EFTA-länderna som mellan
EFTA-länderna, särskilt genom att införa ett administrativt
enhetsdokument (härefter kallat enhetsdokumentet) som skall användas vid
varje förfarande i samband med export och import och vid ett gemensamt
transiteringsförfarande mellan de fördragsslutande parterna (härefter
kallat transitering), oavsett varornas slag och ursprung.

/r4/ Artikel 2

Vid handel med varor mellan de fördragsslutande parterna skall
formaliteterna i samband härmed fullgöras med användande av ett
enhetsdokument som grundas på en deklarationsblankett enligt bilaga I
till denna konvention. Enhetsdokumentet skall med hänsyn till
omständigheterna tjäna som deklaration eller anmälan vid export,
transitering eller import.

/r4/ Artikel 3

En fördragsslutande part får kräva andra administrativa dokument utöver
enhetsdokumentet endast när detta

— uttryckligen krävs för tillämpning av gällande lagstiftning hos en
fördragsslutande part, när användande av enhetsdokument är
otillräckligt;

— krävs enligt reglerna i internationella avtal i vilka den är part;

— krävs för att användarna, när de begär det, skall kunna tillgodogöra
sig en förmån eller särskild lättnad.

/r4/ Artikel 4

1. Ingenting i denna konvention skall hindra de fördragsslutande
parterna från att tillämpa förenklade förfaranden, med eller utan
användning av datorer, som syftar till ytterligare förenklingar för
användarna.

2. Förenklade förfaranden kan, i synnerhet, bestå i att användarna inte
behöver förete varor eller den deklaration som avser ifrågavarande varor
för tullmyndighet eller att de tillåts lämna en ofullständig
deklaration. I sådana fall skall en deklaration som, om vederbörande
myndighet så medger, kan vara en samlad periodisk deklaration, avlämnas
i efterhand inom de tidsgränser som fastställts av dessa myndigheter.

I de fall som avses i punkt 1 kan användarna få tillstånd att använda
handelsdokument i stället för enhetsdokumentet.

När enhetsdokumentet används kan berörda personer efter tillstånd från
behörig myndighet bifoga kommersiella varulistor i stället för
tilläggsblad till enhetsdokumentet för att uppfylla formaliteter i varje
förfarande vid export och import.

3. Ingenting i denna konvention skall hindra de fördragsslutande
parterna från att

— medge att enhetsdokumentet inte behöver användas i samband med
postbefordran (med brev eller paketpost);

— medge undantag från kravet på skriftliga deklarationer;

— sinsemellan sluta avtal eller vidta åtgärder som syftar till
ytterligare förenkling av formaliteterna vid all handel eller delar av
handel dem emellan;

— medge att lastspecifikationer får användas för att uppfylla
transiteringsformaliteterna i fråga om sändningar som består av olika
slags varor, i stället för tilläggsblad till enhetsdokumentet;

— tillåta att deklarationer upprättas, när så är lämpligt, på papper
utan förtryck på offentliga eller privata datorer på villkor som
fastställts av behöriga myndigheter;

— göra det möjligt för behöriga myndigheter att begära att uppgifter,
som är nödvändiga för att ifrågavarande formaliteter skall uppfyllas,
överförs till deras databehandlingssystem, utan att kräva skriftlig
deklaration, när så är lämpligt;

— göra det möjligt för behöriga myndigheter, om deklarationerna
framställs med databehandlingssystem, att föreskriva att export-,
transiterings- eller importdeklaration skall utgöras antingen av
datorutskrift av enhetsdokumentet eller av överföring av motsvarande
uppgifter till myndighetens dator, om de nämnda dokumenten inte
framställs;

— tillämpa varje lättnad som antas genom beslut av den blandade
kommitté som avses i artikel 11, punkt 3.

/r3/ Formaliteter

/r4/ Artikel 5

1. Bestämmelser om erforderliga formaliteter vid export, transitering
och import av varor med enhetsdokument är intagna i bilaga II till denna
konvention.

2. De gemensamma koder som skall användas i blanketter fastställda i
bilaga I återfinns i bilaga III till denna konvention.

/r4/ Artikel 6

1. Deklarationen skall fyllas i på ett av de fördragsslutande parternas
officiella språk, som är godtagbart för behöriga myndigheter i det land
där export- eller transiteringsreglerna tillämpas. Tullmyndigheterna i
bestämmelse- eller transiteringslandet kan, om det är nödvändigt, anmoda
deklaranten eller hans ombud att översätta deklarationen till det
officiella språket eller ett av de officiella språken i detta land.

2. Med avvikelse från vad som sägs i punkt 1, skall deklarationen fyllas
i på ett av de officiella språken i importlandet i de fall när
deklarationen i detta land görs på andra exemplar av
deklarationsblanketten än dem som förelagts tullmyndigheterna i
exportlandet eller i avsändningslandet.

/r4/ Artikel 7

1. Deklaranten eller hans ombud får för varje led i ett förfarande som
innefattar handel med varor mellan de fördragsslutande parterna, använda
de exemplar av deklarationen som behövs för att fullgöra formaliteterna
i samband med ifrågavarande led. Till dessa exemplar får, när det är
lämpligt, även fogas de exemplar som behövs för att uppfylla
formaliteter som hänför sig till ett eller flera efterföljande led i
förfarandet.

2. Den förmån som följer av bestämmelserna i punkt 1 skall inte vara
avhängig av något särskilt villkor som ställs av behöriga myndigheter.

De myndigheter som avses i första stycket kan dock, utan att det behöver
påverka speciella regler för trafik med samlastningsgods, bestämma att
formaliteterna vid export och transitering skall uppfyllas genom en och
samma blankett med användande av exemplar som svarar mot dessa
formaliteter.

/r4/ Artikel 8

I fall som avses i artikel 7, skall behöriga myndigheter i möjligaste
mån förvissa sig om att överensstämmelse föreligger mellan uppgifterna
som har lämnats i de exemplar av deklarationen som har upprättats för de
olika leden.

/r3/ Administrativt bistånd

/r4/ Artikel 9

1. För att säkerställa en väl fungerande handel mellan de
fördragsslutande parterna samt för att underlätta upptäckt av
oegentligheter eller överträdelser skall tullmyndigheterna i respektive
land på begäran, eller när de anser det vara av intresse för en annan
fördragsslutande part, på eget initiativ förse varandra med alla
tillgängliga upplysningar (innefattande administrativa rapporter och
undersökningsresultat), för att trygga en riktig tillämpning av denna
konvention.

2. Bistånd får begränsas eller vägras, helt eller delvis, när den
tillfrågade parten anser att biståndet skulle vara till skada för dess
säkerhet, allmänna rättsprinciper (ordre public) eller andra väsentliga
intressen, eller skulle kunna röja industri-, handels- eller
yrkeshemligheter.

3. Om bistånd begränsas eller vägras, skall det land som begär det utan
dröjsmål underrättas om beslutet och skälen därtill.

4. Om tullmyndigheten i ett land begär bistånd som den inte själv skulle
kunna lämna om det begärdes, skall detta framgå av begäran. I sådant
fall skall den anmodade tullmyndigheten ha handlingsfrihet att bestämma
om framställningen skall efterkommas.

5. Upplysningar som erhållits enligt punkt 1 får användas uteslutande
för ändamål som avses i denna konvention och skall tillförsäkras samma
skydd av ett mottagande land som tillförsäkras upplysningar av liknande
slag i detta land genom den nationella lagstiftningen. Sådana
upplysningar får användas för andra ändamål endast efter skriftligt
medgivande av den tullmyndighet som har lämnat dem och med beaktande av
sådana inskränkningar, som har fastställts av myndigheten.

/r3/ Blandade kommittéen

/r4/ Artikel 10

1. En blandad kommitté upprättas härmed, i vilken varje fördragsslutande
part i denna konvention skall vara representerad.

2. Blandade kommittén skall verka genom enhällighet.

3. Blandade kommittén skall sammanträda närhelst så erfordras, dock
minst en gång om året. Varje fördragsslutande part får begära att
sammanträde skall hållas.

4. Blandade kommittén skall anta sina egna procedurregler, vilka bland
annat skall innehålla regler för hur möten skall sammankallas samt hur
och för vilken tid ordföranden skall utses.

5. Blandade kommittén får besluta om att tillsätta de underkommittéer
eller arbetsgrupper som behövs för att biträda den vid fullgörandet av
dess åligganden.

/r4/ Artikel 11

1. Blandade kommittén ansvarar för att denna konvention administreras
och säkerställer att den tillämpas på ett riktigt sätt. För detta
ändamål skall den regelbundet informeras av de fördragsslutande parterna
om deras erfarenheter av konventionens tillämpning och utfärda
rekommendationer samt besluta i frågor som anges i punkt 3.

2. Den skall särskilt rekommendera:

(a) ändringar i denna konvention;

(b) varje annan åtgärd som krävs för dess tillämpning.

3. Den skall genom beslut anta ändringar i bilagorna till denna
konvention och anta de förenklingar som avses i sista indragna stycket i
artikel 4, punkt 3. Dessa beslut skall genomföras av de fördragsslutande
parterna i enlighet med deras egen lagstiftning.

4. Om en fördragsslutande parts representant i blandade kommittén har
godtagit ett beslut med förbehåll för konstitutionella krav, skall
beslutet, om särskild dag för ikraftträdande inte anges, träda i kraft
den första dagen i andra månaden efter mottagandet av tillkännagivande
om att förbehållet har hävts.

/r3/ Slutbestämmelser

/r4/ Artikel 12

Varje fördragsslutande part skall vidta lämpliga åtgärder för att
säkerställa att bestämmelserna i denna konvention tillämpas effektivt
och likformigt och med beaktande av dels behovet att i största möjliga
utsträckning minska formaliteterna för handeln, dels behovet att uppnå
ömsesidigt tillfredsställande lösningar i varje fråga som kan uppkomma
vid tillämpningen av bestämmelserna.

/r4/ Artikel 13

De fördragsslutande parterna skall underrätta varandra om de
bestämmelser de inför för tillämpningen av denna konvention.

/r4/ Artikel 14

Bilagorna till denna konvention skall utgöra en integrerande del därav.

/r4/ Artikel 15

1. Denna konvention skall tillämpas å ena sidan på de områden inom vilka
fördraget angående upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen är
tillämpligt och på de villkor som fastställts i detta fördrag samt å den
andra sidan inom EFTA-ländernas områden.

2. Denna konvention skall vara tillämplig även på Furstendömet
Liechtenstein, så länge furstendömet bildar tullunion med Schweiziska
Edsförbundet.

/r4/ Artikel 16

Varje fördragsslutande part kan frånträda denna konvention under
förutsättning att skriftlig underrättelse lämnas tolv månader i förväg
till depositarien, som avses i artikel 17, som skall underrätta alla
övriga fördragsslutande parter.

/r4/ Artikel 17

1. Denna konvention träder i kraft den 1 januari 1988 under
förutsättning att de fördragsslutande parterna före den 1 november 1987
har deponerat sina instrument om godtagande hos sekretariatet för de
Europeiska gemenskapernas råd, som skall vara depositarie.

2. Om konventionen inte träder i kraft den 1 januari 1988, träder den i
kraft första dagen i den andra månaden efter det att det sista
instrumentet om godtagande har deponerats.

3. Depositarien skall underrätta de fördragsslutande parterna om dag för
varje fördragsslutande parts deposition av instrumentet om godtagande
samt om dag för konventionens ikraftträdande.

/r4/ Artikel 18

Denna konvention, vilken upprättas i ett exemplar på danska, engelska,
finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska,
portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, vilka alla texter har
lika giltighet, skall deponeras i arkivet hos sekretariatet för de
Europeiska gemenskapernas råd, som skall överlämna en bestyrkt kopia
till varje fördragsslutande part.

Undertecknad i Interlaken, 20 maj 1987.

*/k/ Bilaga 1 */-k/

/r1/ Uppgifter enligt konventionen, artikel 2

Denna bilaga innehåller:

— tillägg 1: grundblankett enligt bilaga II, artikel 1, punkt 1 (a)
— tillägg 2: grundblankett enligt bilaga II, artikel 1, punkt 1 (b)
— tillägg 3: tilläggsblankett enligt bilaga II, artikel 1, punkt 2 (a)
— tillägg 4: tilläggsblankett enligt bilaga II, artikel 1, punkt 2 (b).

/r4/ Tillägg 1

Grundblankett enligt bilaga II, artikel 1, punkt 1 (a)

//blanketten finns inte med här//

/r4/ Tillägg 2

Grundblankett enligt bilaga II, artikel 1, punkt 1 (b)

//blanketten finns inte med här//

/r4/ Tillägg 3

Tilläggsblankett enligt bilaga II artikel 1, punkt 2 (a)

//blanketten finns inte med här//

/r4/ Tillägg 4

Tilläggsblankett enligt bilaga II artikel 1, punkt 2 (b)

//blanketten finns inte med här//

*/k/ Bilaga II */-k/

/r3/Tryckning, ifyllande och användning av enhetsdokumentet

/r1/ Tryckning av enhetsdokumentet

/r4/ Artikel 1

1. I andra fall än då blanketten används i delar, enligt tillägg 3 till
denna bilaga, skall blanketten för enhetsdokumentet bestå av åtta
exemplar:

(a) antingen som ett set av åtta på varandra följande exemplar, i
enlighet med formulär upptaget i tillägg 1 till bilaga I,

(b) eller, särskilt när ett datoriserat system används för att upprätta
deklarationer, av två set av fyra på varandra följande exemplar i
enlighet med formulär upptaget i tillägg 2 till bilaga I.

2. Enhetsdokumentet får när det behövs utökas med tilläggsblanketter:

(a) antingen som ett set med åtta på varandra följande exemplar, i
enlighet med formulär upptaget i tillägg 3 till bilaga I,

(b) eller av två set med fyra på varandra följande exemplar, i enlighet
med formulär upptaget i tillägg 4 till bilaga I.

3. Med avvikelse från punkt 2 skall de fördragsslutande parterna ha
möjligheten att inte tillåta att tilläggsblanketter används när ett
datoriserat system utnyttjas för upprättande av deklarationer.

4. Användare skall få trycka blanketter, som består enbart av de
exemplar av blanketten enligt bilaga I som de behöver för att fylla i
sina deklarationer.

5. I blankettens övre vänstra hörn kan de fördragsslutande parterna
trycka ett kännetecken, som identifierar berörd fördragsslutande part.
Där sådana blanketter lämnas till en annan fördragsslutande part, skall
detta kännetecken inte hindra att deklarationen accepteras.

/r4/ Artikel 2

1. Blanketten skall tryckas på självkopierande skrivpapper som väger
minst 40 gram per kvadratmeter. Papperet måste vara tillräckligt
ogenomskinligt för att informationen på den ena sidan inte skall påverka
läsbarheten av informationen på den andra sidan, och dess styrka skall
vara sådan att det i normal användning inte lätt går sönder eller
skrynklar sig. Papperet skall vara vitt för alla exemplar. Emellertid
skall exemplaren för transitering (1, 4, 5 och 7), fälten nr. 1 (utom
det mittersta delfältet), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27,
31, 32, 33 (första delfältet till vänster), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52,
53, 55 och 56 ha grönt tontryck. Blanketterna skall tryckas med grön
färg.

1 a. En färgmarkering av de olika exemplaren av blanketterna skall
utföras på följande sätt:

a) på blanketter enligt formulär som visas i tilläggen 1 och 3 i bilaga
I

— exemplaren 1, 2, 3 och 5 skall längs högra kanten vara försedda med
en sammanhängande marginal som är färgad respektive röd, grön, gul och
blå,

— exemplaren 4, 6, 7 och 8 skall längs högra kanten vara försedda med
en bruten marginal som är färgad respektive blå, röd, grön och gul,

b) på blanketter enligt formulär som visas i tilläggen 2 och 4 i bilaga
I skall exemplaren 1/6, 2/7, 3/8 och 4/5 längs högra kanten vara
försedda med en sammanhängande marginal och till höger om denna en
bruten marginal vilka är färgade respektive röd, grön, gul och blå.

Bredden av dessa marginaler skall vara cirka 3 mm. Den brutna marginalen
skall bestå av en rad av kvadrater med en sida av 3 mm, var och en med 3
mm mellanrum.

2. Lista över hur uppgifterna på blanketten genom självkopiering skall
överföras till kopieexemplaren finns i tillägg 1. Lista över hur
uppgifterna i tilläggsblanketterna genom självkopiering skall överföras
till kopieexemplaren finns i tillägg 2.

3. Formatet på blanketterna skall vara 210 x 297 mm med en tolerans på
längden om högst minus 5 mm eller plus 8 mm.

4. De fördragsslutande parterna kan också kräva att blanketterna måste
vara försedda med tryckeriets namn och adress eller med ett tecken som
möjliggör identifiering av tryckeriet. Förordning (1989:610).

/r3/ Ifyllande av enhetsdokumentet

/r4/ Artikel 3

1. Blanketterna skall fyllas i enligt förklarande anmärkningar i tillägg
3.

2. När formaliteterna uppfylls med hjälp av allmänna eller privata
datasystem, skall de behöriga myndigheterna medge att de personer som
begär det, får ersätta den handskrivna namnteckningen med en jämförlig
teknisk anordning, som kan, där så är tillämpligt, baseras på koder och
som har samma juridiska betydelse som en handskriven namnteckning. Denna
lättnad skall medges endast om de tekniska och administrativa villkoren
som ställs av myndigheterna är uppfyllda.

3. När formaliteterna uppfylls med hjälp av allmänna eller privata
datorer, som också skriver ut deklarationerna, kan de berörda
myndigheterna bestämma hur deklarationer som har producerats på detta
sätt skall bestyrkas, vilket ersätter tullanstaltens handstämpel eller
mekaniska stämpel och den behörige tjänstemannens namnteckning.

/r3/ Användning av enhetsdokumentet

/r4/ Artikel 4

Föreskrifter för användning av enhetsdokumentet finns tillägg 3.

/r4/ Artikel 5

1. När ett enhetsdokumentset används successivt för fullgörande av
export-, transiterings- och/eller importformaliteterna, skall envar som
tillkommer i transaktionen vara ansvarig endast för det förfarande som
han begärt som deklarant, huvudansvarig eller ombud för deklaranten
eller för huvudansvarig.

2. Vid tillämpning av punkt 1, skall den som använder ett enhetsdokument
som har utfärdats i ett tidigare led i handelstransaktionen åläggas att,
innan deklarationen lämnas, styrka riktigheten av befintliga uppgifter i
de fält som han är ansvarig för och intyga att uppgifterna för varorna i
fråga är riktiga för det begärda förfarandet, samt vid behov göra
tillägg.

3. I fall som avses i punkt 2, måste ansvarig person omedelbart
informera tullmyndigheten om varje konstaterad skiljaktighet mellan
godset i fråga och uppgifterna i dokumentet.

/r4/ Artikel 6

1. För export av varor från en fördragsslutande parts område används
exemplaren 1, 2 och 3 enligt formulär upptaget i tillägg 1 till bilaga I
eller exemplaren 1/6, 2/7 och 3/8 enligt formulär upptaget i tillägg 2
till bilaga I.

2. För transitering används exemplar 1, 4, 5 och 7 enligt formulär
upptaget i tillägg 1 till bilaga I eller exemplaren 1/6, 2/7 och 4/5 (t
vå gånger) enligt formulär upptaget i tillägg 2 till bilaga I.

3. För import av varor till en fördragsslutande parts område används
exemplaren 6, 7 och 8 enligt formulär upptaget i tillägg 1 till bilaga I
eller exemplaren 1/6, 2/7 och 3/8 enligt formulär upptaget i tillägg 2
till bilaga I.

/r3/ Inlämnande av deklarationen

/r4/ Artikel 7

1. Deklarationen skall åtföljas, med beaktande av begränsningarna i
artikel 3 till konventionen, av handlingar som är nödvändiga för import
av godset i fråga enligt begärt förfarande.

2. Inlämnandet till en tullanstalt av en deklaration som är undertecknad
av deklaranten eller hans ombud skall visa att personen i fråga anmäler
de berörda varorna med anspråk på angivet förfarade och om inte annat
gäller för tillämpningen av eventuella strafföreskrifter, skall detta
innebära att han åtar sig ansvaret, i enlighet med de fördragsslutande
parternas lagstiftning, för:
— riktigheten av de uppgifter som har lämnats i deklarationen
— äktheten av bifogade handlingar, och
— efterlevnaden av gällande bestämmelser.

/r4/ Artikel 8

I fall då tilläggskopior till enhetsdokumentet eller deklarationen
behövs, får extrablad eller fotokopior av dokumentet eller deklarationen
användas. De skall accepteras av behöriga myndigheter som om de vore
originalhandlingar, förutsatt att deras kvalitet och läsbarhet anses
tillfredsställande av myndigheterna.

*/k/ Tillägg 1 till bilaga II */-k/

*/k/ Lista över de exemplar av blanketterna som är nämnda i tillägg 1
och 3 till bilaga I och på vilka upplysningar skall kopieras med ett
självkopierande förfaringssätt. */-k/
(från exemplar 1)

Fält Exemplar Fält Exemplar
nummer nummer

24 1 till 3
I Fält för handelsändamål 25 1 till 5
26 1 till 3
1 1 till 8 27 1 till 5
med undantag av del- 28 1 till 3
fältet i mitten: 29 1 till 3
1 till 3 30 1 till 3
2 1 till 5 31 1 till 8
3 1 till 8 32 1 till 8
4 1 till 8 Första delfältet till
vänster:
5 1 till 8 1 till 8
6 1 till 8 övriga:
7 1 till 3 1 till 3
8 1 till 5 34a 1 till 3
9 1 till 3 34b 1 till 3
10 1 till 3 35 1 till 8
11 1 till 3 36 —
12 — 37 1 till 3
13 — 38 1 till 8
14 1 till 4 39 1 till 3
15 1 till 8 40 1 till 5
15a 1 till 3 41 1 till 3
15b 1 till 3 42 —
16 1,2,3,6,7 och 8 43 —
17 1 till 8 44 1 till 5
17a 1 till 3 45 —
17b 1 till 3 46 1 till 3
18 1 till 5 47 1 till 3
19 1 till 5 48 1 till 3
20 1 till 3 49 1 till 3
21 1 till 5 50 1 till 8
22 1 till 3 51 1 till 8
23 1 till 3 52 1 till 8
53 1 till 8
54 1 till 4
55 —
56 —

II Fält för administrativt ändamål

A 1 till 4
B 1 till 3
C 1 till 8
D 1 till 4
E —
F —
G —
H —
I —
J —

*/k/ Tillägg 2 till bilaga II Lista över de exemplar av blanketterna som
är nämnda i tillägg 2 och 4 till bilaga I och på vilka upplysningar
skall kopieras med ett självkopierande förfaringssätt. */-k/
(från exemplar 1)

Fält Exemplar Fält Exemplar
nummer nummer

24 1 till 3
I Fält för handelsändamål 25 1 till 4
26 1 till 3
1 1 till 4 27 1 till 4
med undantag av del- 28 1 till 3
fältet i mitten: 29 1 till 3
1 till 3 30 1 till 3
2 1 till 4 31 1 till 4
3 1 till 4 32 1 till 4
4 1 till 4 33 Första delfältet till
vänster:
5 1 till 4 1 till 4
6 1 till 4 övriga:
7 1 till 3 1 till 3
8 1 till 4 34a 1 till 3
9 1 till 3 34b 1 till 3
10 1 till 3 35 1 till 4
11 1 till 3 36 1 till 3
12 1 till 3 37 1 till 3
13 1 till 3 38 1 till 4
14 1 till 4 39 1 till 3
15 1 till 4 40 1 till 4
15a 1 till 3 41 1 till 3
15b 1 till 3 42 1 till 3
16 1 till 3 43 1 till 3
17 1 till 4 44 1 till 4
17a 1 till 3 45 1 till 3
17b 1 till 3 46 1 till 3
18 1 till 4 47 1 till 3
19 1 till 4 48 1 till 3
20 1 till 3 49 1 till 3
21 1 till 4 50 1 till 4
22 1 till 3 51 1 till 4
23 1 till 3 52 1 till 4
53 1 till 4
54 1 till 4
55 —
56 —

II Fält för administrativt ändamål

A 1 till 4
B 1 till 3
C 1 till 4
D/J 1 till 4
E/J —
F —
G —
H —
I —

/r4/ Tillägg 3 till bilaga II

/r2/ Anvisning för användningen av enhetsdokumentet

Avsnitt I

/r3/ A. Allmänna anvisningar

Det finns olika användningsmöjligheter och dessa kan uppdelas i två
kategorier:
— fullständig användning av systemet, eller
— uppdelad användning.

/r4/ 1. Fullständig användning

Hit hänförs de fall då användaren vid tillämpning av
exportformaliteterna använder ett blankettset, som omfattar de
nödvändiga exemplaren för att uppfylla formaliteterna i samband med
export och transitering samt även de som skall tillämpas i
mottagarlandet.

Blankettsetet för detta ändamål består av åtta exemplar:
— ex 1, som skall behållas av myndigheten i exportlandet (för
formaliteter vid export och vid transitering);
— ex 2, som skall användas för statistik i exportlandet;
— ex 3, som återsänds till avsändaren efter påstämpling av
tullmyndigheterna;
— ex 4, som skall behållas av bestämmelsetullanstalten vid
transiteringsförfarande;
— ex 5, som utgör returexemplaret i samband med
transiteringsförfarande;
— ex 6, som skall behållas av myndigheterna i bestämmelselandet (för
formaliteter vid import);
— ex 7, som skall användas för statistik i bestämmelselandet (för
formaliteter vid transitering och import);
— ex 8, som återsänds till mottagaren efter påstämpling av
tullmyndigheterna.

(Ex 2 och 7 får användas för annat administrativt ändamål enligt de
fördragsslutande parternas behov.)

Blankettsetet består alltså av åtta exemplar, varav de tre första gäller
de formaliteter som skall uppfyllas i exportlandet och de följande fem
gäller de formaliteter som skall uppfyllas i bestämmelselandet.

Varje set av åtta exemplar är utformat på ett sådant sätt att, när
fälten skall innehålla likalydande uppgifter i de berörda länderna,
uppgifterna anges direkt av exportören eller den huvudansvarige på
exemplar 1, och kopieras med hjälp av kemisk behandling av papperet till
samtliga exemplar. När däremot en uppgift av olika orsaker (för att
skydda handelshemligheter, olika upplysningar beroende på om det rör sig
om exportlandet eller importlandet, . . .) inte skall vidarebefordras
från ett land till ett annat, överförs uppgifterna genom ett
neutraliseringstryck endast till de exemplar, som är avsedda för
exportlandet.

Om ett och samma fält skall användas och fyllas i med olika uppgifter i
export- och importlandet, är det nödvändigt att använda karbonpapper för
att kopiera dessa kompletterande uppgifter på exemplaren 6–8.

Det är emellertid, särskilt när deklarationerna skrivs ut med hjälp av
datorer, möjligt att i stället för ovannämnda blankettset med åtta
exemplar, använda två set med vardera fyra exemplar, som vart och ett
kan användas för två ändamål: 1/6, 2/7, 3/8 och 4/5; det första setet
motsvarar då exemplaren 1–4 och det andra exemplaren 5–8. I detta fall
skall i varje set med fyra exemplar de åberopade numren utmärkas genom
att i marginalen angivna, oanvända nummer överstryks.

Varje blankettset med fyra exemplar, enligt beskrivningen ovan, är
utformat på ett sådant sätt att uppgifter, som skall föras över till de
olika exemplaren, kopieras med hjälp av kemisk behandling av papperet.

/r4/ 2. Uppdelad användning

Detta hänför sig till de fall, när användaren inte önskar använda det
fullständiga set som beskrivs i punkt 1 ovan. Användaren kan för varje
led (export, transitering eller import) i en transaktion mellan de
fördragsslutande parterna använda de exemplar som är nödvändiga för att
uppfylla de formaliteter som avser endast detta led. Han kan dessutom i
den utsträckning han önskar bifoga de exemplar som behövs för att
formaliteterna avseende andra av transaktionens följande led, skall
uppfyllas.

Det finns därför, vad gäller den uppdelade användningen, ett flertal
kombinationer. Numren på de enstaka exemplaren som skall användas är
desamma som återges i p 1 ovan.

Exempelvis är följande kombinationer möjliga:
— enbart export: ex 1, 2 och 3
— export + transitering: ex 1, 2, 3, 4, 5 och 7
— export + import: ex 1, 2, 3, 6, 7 och 8
— enbart transitering: ex 1, 4, 5 och 7
— transitering + import: ex 1, 4, 5, 6, 7 och 8
— enbart import: ex 6, 7 och 8

Dessutom finns det tillfällen då det är viktigt att vid importen kunna
bevisa att varorna har gemenskapsstatus, även om transitering ej skett.
I dessa fall är det nödvändigt att använda det exemplar som är avsett
för detta ändamål (ex 4), antingen separat eller i kombination med det
ena eller det andra blankettsetet nämnt ovan. När det dokument som
bevisar varornas gemenskapsstatus, skall utfärdas i tre exemplar enligt
gemenskapens föreskrifter, skall ytterligare kopior eller fotokopior av
ex 4 utfärdas.

/r3/ B. Nödvändiga uppgifter

Berörda blanketter innehåller utrymme för de uppgifter som kan krävas av
de fördragsslutande parterna. Det är obligatoriskt att fylla i vissa
fält, medan andra skall fyllas i endast om berört land så önskar.
Användaren skall med hänsyn till detta noggrant följa den anvisning som
avser ifyllandet av de enskilda fälten.

Utan att det påverkar tillämpningen av förenklade procedurer, kan för
varje led i handeln mellan de fördragsslutande parterna maximalt
följande fält behöva fyllas i, inklusive de som skall fyllas i endast om
berört land så önskar:
— exportformaliteter: fälten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48,
49, 54;
— transiteringsformaliteter: fälten 1 (med undantag av andra
delfältet), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33
(första delfältet), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56 (fält med
grönt tontryck);
— importformaliteter: fälten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 54;
— bevis på att varorna har gemenskapsstatus (T2L): fälten 1 (med
undantag av andra delfältet), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40,
44, 54.

/r3/ C. Anvisning angående blankettens användning

I varje fall då ett blankettset används som innehåller minst ett
exemplar som skall användas i ett annat land än det i vilket blanketten
först fylldes i, skall blanketten fyllas i med hjälp av skrivmaskin
eller motsvarande. För att underlätta utskriften med maskin skall
blanketten sättas i maskinen på så sätt att första tecknet av den
uppgift, som skall skrivas i fält 2, placeras i positionsrutan i övre
vänstra hörnet.

Om alla exemplar i ett set skall användas i samma land får de även
fyllas i för hand, med bläck och stora tryckbokstäver, när detta är
tillåtet enligt landets regler. Detsamma gäller beträffande de uppgifter
som skall fyllas i på de exemplar som skall användas i
transiteringsförfarandet.

Blanketten får inte innehålla raderingar eller överskrivningar. Varje
ändring görs genom överstrykning av fel uppgift och, i förekommande
fall, genom tillägg av korrekt uppgift. Varje ändring gjord på detta
sätt skall signeras av den som gjort den och vidimeras av berörd
myndighet. Myndigheten kan, om nödvändigt, begära att en ny blankett
skall lämnas.

Blanketterna kan fyllas i även med hjälp av en kopieringsmetod istället
för någon av de metoder som beskrivs i det föregående. De kan
framställas och fyllas i på detta sätt under förutsättning att
bestämmelserna beträffande utförande, papper, storlek, språk, läslighet,
raderingar, rättelser m m iakttas.

Endast fält med sifferhänvisningar skall fyllas i. Övriga fält,
markerade med stor bokstav, är avsedda för tjänsteanteckningar.

De exemplar som skall behållas av avsändnings- och/eller
utförseltullanstalten skall ha användarens underskrift i original.
Underskrift av den huvudansvarige eller, i förekommande fall, av dennes
bemyndigade ombud, gör honom ansvarig för alla de uppgifter som gäller
transiteringen eftersom dessa är en följd av en tillämpning av
bestämmelserna inklusive de som beskrivits i avsnitt B ovan.

De exemplar som skall behållas av bestämmelsetullanstalten skall ha
underskrift i original av personen i fråga. Det bör observeras att
underskriften medför ett ansvarstagande, beträffande export- och
importformaliteterna i enlighet med de fördragsslutande parternas
lagstiftning, när det gäller:
— riktigheten av de uppgifter som lämnats i deklarationen,
— äktheten av bifogade handlingar, och
— efterlevnaden av de skyldigheter som gäller för den aktuella
tullklareringen.

När det gäller transiterings- och importformaliteterna, bör det
observeras att det ligger i varje tillkommande persons intresse att
kontrollera innehållet i sin anmälan. Varje bristande överensstämmelse
som upptäcks av personen i fråga mellan varorna, som han skall anmäla,
och uppgifterna, som redan finns i de blanketter som skall användas,
skall omedelbart anmälas till tullmyndigheten. I dessa fall skall
anmälan sedan göras på nya blanketter.

De fält som inte skall användas enigt avsnitt III skall lämnas tomma.

/r2/ Avsnitt II

Uppgifter som skall anges i de olika fälten

/r3/ I. Formaliteter i exportlandet

/r4/ Fält 1: Deklaration

I första delfältet anges tillämplig kod enligt bilaga III.

Beträffande typ av deklaration (andra delfältet) är denna uppgift
frivillig för de fördragsslutande parterna.

När transitering tillämpas anges dessutom tillämplig kod i högra
(tredje) delfältet.

/r4/ Fält 2: Exportör

Ange fullständigt namn och adress för personen eller företaget i fråga.
Beträffande identifikationsnumret kan uppgiften fyllas i av de
fördragsslutande parterna (det identifikationsnummer som personen ifråga
är registrerad under hos berörd myndighet för fiskala, statistiska eller
andra ändamål).

Beträffande samlastningssändningar kan de fördragsslutande parterna
medge att ordet “diverse” anges och att en lista över avsändare bifogas
deklarationen.

För transiteringsändamål är detta fält frivilligt för de
fördragsslutande parterna.

/r4/ Fält 3: Blankett

Ange setets löpnummer av det totala antalet blankettset och tilläggsblad
som använts (t. ex. om det finns en grundblankett och två tilläggsblad,
anges på grundblanketten 1/3, på första tilläggsbladet 2/3 och på andra
tilläggsbladet 3/3).

När deklarationen avser endast en varupost (d. v. s. när endast ett fält
“Varubeskrivning” skall fyllas i), anges ingenting i fält 3, men i fält
5 anges siffran 1.

När två set med fyra exemplar används istället för ett set med åtta
exemplar, skall de två seten anses utgöra ett.

/r4/ Fält 4: Antal lastspecifikationer

Ange med siffror antalet bifogade lastspecifikationer eller andra
varulistor godkända av behörig myndighet. Detta fält är frivilligt för
de fördragsslutande parterna vid export.

/r4/ Fält 5: Varuposter

Ange det sammanlagda antalet varuposter angivna av ifrågavarande person
på samtliga använda grundblanketter och tilläggsblad (eller
lastspecifikationer eller varulistor). Antalet varuposter skall
överensstämma med antalet fält “Varubeskrivningar” som skall fyllas i.

/r4/ Fält 6: Kollital

Fältet är frivilligt för de fördragsslutande parterna. Ange det
sammanlagda antalet kolli i den aktuella sändningen.

/r4/ Fält 7: Referensnummer

Frivillig uppgift för användarna, avseende det referensnummer som
sändningen i fråga erhållit av berörd person.

/r4/ Fält 8: Mottagare

Ange fullständigt namn och adress för den person (de personer) eller
det/de företag som varorna skall levereras till.

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna beträffande
exportformaliteter. Vid transitering skall det vara obligatoriskt, men
de fördragsslutande parterna kan medge att detta fält inte behöver
fyllas i när mottagaren är etablerad utanför en fördragsslutande parts
område. Identifikationsnummer behöver inte uppges i detta led.
Förordning (1989:610).

/r4/ Fält 9: Person ansvarig för den ekonomiska uppgörelsen (ekonomiskt
ansvarig)

Fältet är frivilligt för de fördragsslutande parterna (den person som är
ansvarig antingen för överföringen eller återförandet av betalning i
samband med transaktionen).

/r4/ Fält 10: Första bestämmelselandet

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna enligt deras
behov.

/r4/ Fält 11: Handelsland

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna enligt deras
behov.

/r4/ Fält 13: JP

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (information
om tillämpning av jordbrukspolitik).

/r4/ Fält 14: Deklarant eller exportörens ombud

Ange fullständigt namn och adress för personen eller företaget i fråga
enligt gällande bestämmelser. Om exportören deklarerar, anges ordet
“exportör”. Beträffande identifikationsnumret kan uppgiften fyllas i av
de fördragsslutande parterna (det identifikationsnummer som personen i
fråga är registrerad under hos berörd myndighet för fiskala, statistiska
eller andra ändamål).

/r4/ Fält 15: Avsändnings-/Utförselland

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna beträffande
exportformaliteterna men obligatoriskt vid transitering.

Ange namnet på det land som varorna exporteras från.

I fält 15a anges landkoden.

Fält 15b är frivilligt för de fördragsslutande parterna (område från
vilket varorna exporteras).

Fälten 15a och 15b får inte användas för transiteringsändamål.

/r4/ Fält 16: Ursprungsland

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna. Om
deklarationen omfattar flera varuposter med olika ursprung, anges ordet
“diverse” i fältet.

/r4/ Fält 17: Bestämmelseland

Ange namnet på landet ifråga. I fält 17a anges landkoden. Fält 17b
behöver inte fyllas i vid detta led.

Fälten 17a och 17b får inte användas för transiteringsändamål.

/r4/ Fält 18: Transportmedlets identitet och nationalitet vid avgången

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna beträffande
exportformaliteterna, men obligatoriskt vid transitering. Ange
identiteten, t. ex. registreringsnummer eller namn på transportmedel
(lastbil, fartyg, järnvägsvagn, luftfartyg) på vilket varorna är direkt
lastade vid uppvisandet för den tullanstalt där export- eller
transiteringsformaliteterna uppfylls, följt av nationalitetsbeteckning
för transportmedlet (eller för det fordon som framför de andra, om det
är flera transportmedel) enligt koder fastställda för detta ändamål. T.
ex., om det används ett dragfordon och en släpvagn med olika
registreringsnummer, anges numret både för dragfordonet och släpvagnen
samt nationalitetsbeteckningen för dragfordonet.

Vid postförsändelse eller transport med fast installation anges
ingenting beträffande registreringsnummer eller nationalitet i detta
fält.

Vid järnvägstransport anges inte uppgift om nationalitet.

I övriga fall är uppgiften om nationalitet frivillig för de
fördragsslutande parterna.

/r4/ Fält 19: Container (Cont)

Ange koder enligt bilaga III för det förmodade förhållandet vid
gränspassagen, när det är känt vid uppfyllandet av export- och
transiteringsformaliteterna.

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna vid
transitering.

/r4/ Fält 20: Leveransvillkor

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (avser vissa
villkor i det kommersiella avtalet).

/r4/ Fält 21: Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid
gränspassagen

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna vad gäller
identiteten.

Detta fält är obligatoriskt vad gäller nationaliteten.

Vid postförsändelse, järnvägstransport eller transport med fast
installation skall dock ingenting anges beträffande registreringsnummer
eller nationalitet.

Ange slag (lastbil, fartyg, järnvägsvagn, luftfartyg), följt av
identitets-beteckning, t. ex. registreringsnummer eller namn på det
aktiva transportmedlet (d. v. s. det framförande transportmedlet) som
antas bli använt vid gränspassagen, följt av dess nationalitet, när den
är känd vid uppfyllandet av export- eller transiteringsformaliteterna,
med fastställd kod.

I händelse av kombinerad transport eller om det finns olika
transportmedel, avses med det aktiva transportmedlet det som framför
hela kombinationen. Om exempelvis lastbil fraktas med fartyg, är
fartyget det aktiva transportmedlet, om det är fråga om dragfordon och
släpvagn, är dragfordonet det aktiva transportmedlet.

/r4/ Fält 22: Valutaslag och fakturabelopp

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (ange koden
för valutan i vilken fakturan är utfärdad, följd av fakturerat
totalbelopp för deklarerade varor).

/r4/ Fält 23: Valutakurs

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (gällande kurs
mellan fakturans valuta och valutan i berört land).

/r4/ Fält 24: Transaktionens slag

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (ange
speciella villkor i det kommersiella avtalet).

/r4/ Fält 25: Transportsätt vid gränsen

Ange transportsättskod enligt bilaga III för det aktiva transportmedel
som antas bli använt vid utförseln från exportlandet.

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna vid
transitering.

/r4/ Fält 26: Inrikes transportsätt

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (ange
transportsättkod enligt bilaga III för transport inom berört land).

/r4/ Fält 27: Lastningsplats

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna. Ange med
lämpliga koder, då sådana fastställts, platsen för varornas lastning på
det aktiva transportmedel på vilket de skall fraktas över exportlandets
gräns, när denna är känd vid uppfyllandet av export- eller
transiteringsformaliteterna.

/r4/ Fält 28: Finansiella upplysningar och bankdata

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (överföring av
betalning för transaktionen i fråga — upplysningar om finansiella
formaliteter och procedurer samt bankreferenser).

/r4/ Fält 29: Utpasseringstullanstalt

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (ange
tullanstalten inom vilkens trafikområde varorna är avsedda att lämna
berört land).

/r4/ Fält 30: Godsets förvaringsplats

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (ange den
exakta platsen där varorna kan undersökas).

/r4/ Fält 31: Kolli och varuslag — godsmärkning — containernummer —
antal och slag

Ange kollis märke, nummer, antal och slag eller, om det är fråga om
oemballerade varor, mängden sådana varor som omfattas av deklarationen,
eller ordet “bulk”, om så är tillämpligt; den normala handelsbenämningen
skall alltid anges. För exportändamål måste denna beskrivning innehålla
de uppgifter som är nödvändiga för identifiering av varorna. När fält 33
“Varukod (stat.nr.)” skall fyllas i skall denna beskrivning uttryckas så
noggrant att den medger varans klassificering. Detta fält skall också
innehålla nödvändiga upplysningar för eventuella specialregler
(punktskatter etc.). Används container skall även dess
identifieringsmärken anges i detta fält.

När berörd person har angett ordet “diverse” i fält 16, kan de
fördragsslutande parterna begära att varornas ursprungsländer anges i
detta fält men de kan inte kräva att så sker obligatoriskt. Förordning
(1989:610).

/r4/ Fält 32: Varupostnummer

Ange löpnumret för varuposten i förhållande till det totala antalet
varuposter, som angetts i fält 5.

När deklarationen omfattar endast en varupost, behöver de
fördragsslutande parterna inte begära denna uppgift, eftersom siffran 1
har angetts i fält 5.

/r4/ Fält 33: Varukod (stat nr)

Ange det statistiska numret för varuposten i fråga. Detta fält är
frivilligt för de fördragsslutande parterna vid transitering.

/r4/ Fält 34: Kod, ursprungsland

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna:
— fält 34a (koden hänför sig till i fält 16 angivet land. När ordet
“diversé’ angivits i fält 16, anges koden för ursprungslandet för
varuposten i fråga);
— fält 34b (område för tillverkning av varorna i fråga).

/r4/ Fält 35: Bruttovikt

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna vid export,
men obligatoriskt vid transitering. Ange bruttovikten uttryckt i
kilogram för varan beskriven i motsvarande fält 31. Bruttovikten är den
totala vikten av varan inklusive allt emballage, men exklusive
containrar och annan transportutrustning.

/r4/ Fält 37: Procedur

Ange, enligt för detta ändamål fastställda koder, proceduren enligt
vilken varorna anmälts till export.

/r4/ Fält 38: Nettovikt

Ange nettovikten uttryckt i kilogram för varan beskriven i motsvarande
fält 31. Nettovikten är vikten av varan utan emballage.

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna vid
transitering.

/r4/ Fält 39: Kvoter

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (nödvändigt
vid tillämpning av kvoteringslagstiftning).

/r4/ Fält 40: Summarisk deklaration/tidigare handlingar

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (hänvisning
till handlingar angående den administrativa procedur som föregått export
till ett annat land).

/r4/ Fält 41: Annan kvantitet

Används vid behov i enlighet med tulltaxan. Ange kvantiteten för
ifrågavarande varupost uttryckt i den enhet som är angiven i tulltaxan.

/r4/ Fält 44: Särskilda upplysningar, bilagda handlingar, certifikat och
tillstånd

Ange uppgifter erforderliga för varje speciell bestämmelse tillämplig i
exportlandet samt hänvisning till handlingar utfärdade till stöd för
deklarationen. (Detta kan omfatta numret på kontrollexemplaret av T5;
licens-/tillståndsnummer, uppgifter enligt veterinär- och
växtskyddsbestämmelser; nummer på konossement etc.). I delfältet
“Särskilda upplysningar (S. U.) kod” anges vid behov för detta ändamål
fastställd kod, vilken kan erfordras vid transitering. Detta delfält får
inte användas förrän ett datoriserat system för behandling av
transiteringsrutiner tagits i bruk.

/r4/ Fält 46: Statistiskt värde

Ange statistiskt värde, uttryckt i av den fördragsslutande parten
fastställd valuta, i enlighet med gällande bestämmelser.

/r4/ Fält 47: Avgiftsberäkning

De fördragsslutande parterna kan vid behov begära att följande uppgifter
skall anges, på varje rad, med för detta ändamål fastställd kod:
— avgiftsslag (exportavgifter),
— beskattningsgrund,
— tillämpad avgiftssats,
— den beräknade avgiften,
— valt betalningssätt (BS).

/r4/ Fält 48: Uppskjuten betalning

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (hänvisning
till ifrågavarande tillstånd).

/r4/ Fält 49: Tullupplag/tullager m. fl. — identitet

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna.

/r4/ Fält 50: Huvudansvarig och befullmäktigat ombud, ort, datum och
underskrift

Ange huvudansvarigs fullständiga namn (person eller företag) och adress,
samt eventuellt registreringsnummer hos berörd myndighet. Vid behov
anges fullständigt namn (person eller företag) på det befullmäktigade
ombudet, som får skriva under på huvudansvariges vägnar.

Med undantag av specialregler som kommer att fastställas för användandet
i datoriserat system, skall det exemplar som behålls av
avgångstullanstalten förses med underskrift i original av berörd person.
När denne är en juridisk person, skall undertecknaren skriva sitt
fullständiga namn och ange sin ställning efter underskriften.

/r4/ Fält 51: Planerade transittullanstalter (och länder)

Ange planerad införselort i varje land, vars område varan skall passera
under transporten eller, när transporten skall passera genom annat
område än de fördragsslutande parternas, utförselorten där
transportmedlet lämnar de fördragsslutande parternas område.
Transittullanstalterna finns i listan över tullanstalter godkända för
transitering. Efter tullplatsens namn anges koden för landet ifråga.

/r4/ Fält 52: Säkerhet

Ange slag av säkerhet som ställts för ifrågavarande sändning.

/r4/ Fält 53: Bestämmelsetullanstalt (och land)

Ange namnet på den tullanstalt dit varorna skall föras för att avsluta
transiteringen. Bestämmelsetullanstalterna finns i listan över
tullanstalter godkända för transitering.

Efter tullanstaltens namn anges koden för landet ifråga.

/r4/ Fält 54: Ort och datum, underskrift av och namn på deklaranten
eller dennes ombud

Med förbehåll för specialregler som eventuellt kommer att fastställas
för användandet av ett datoriserat system, skall det exemplar som
behålls av avgångstullanstalten förses med underskrift i original av
berörd person samt med dennes fullständiga namn. När denne är en
juridisk person, skall undertecknaren ange sin ställning efter
underskriften och namnet, om de fördragsslutande parterna begär det.

/r3/ II. Formaliteter under transporten

Under tiden från det att godset lämnar export- och/eller
avgångstullanstalten tills det anländer till bestämmelsetullanstalten,
är det möjligt att vissa uppgifter kan behöva läggas till på det
exemplar av enhetsdokumentet som medföljer godset. Dessa uppgifter rör
transporten och måste kompletteras av föraren av transportmedlet på
vilket godset är lastat, när transporten äger rum. Dessa uppgifter kan
tillföras läsbart för hand; i detta fall skall blanketten fyllas i med
bläck och med stora tryckbokstäver.

Dessa uppgifter gäller endast följande fält (exemplaren 4 och 5):
— Omlastning: använd fält 55 Fält 55 (omlastningar):

De tre första raderna i detta fält fylls i av fraktföraren när godset
under transporten omlastas från ett transportmedel till ett annat eller
från en container till en annan.

Det bör påpekas att fraktföraren måste vända sig till behörig myndighet
när gods omlastas, särskilt när det visar sig vara nödvändigt att
anbringa nya plomber, för att få transiteringshandlingarna attesterade.

När tullmyndigheten har godkänt omlastning utan kontroll, måste
fraktföraren anteckna detta på transiteringshandlingarna och, för att få
dessa attesterade informera nästa tullanstalt där godset skall företes.
— Övriga händelser: använd fält 56.

Fält 56 (övriga händelser under transporten):

Ifylls enligt gällande transiteringsbestämmelser.

När gods lastats på en släpvagn och endast dragfordonet byts under resan
(utan att godset hanteras eller omlastas), anges dessutom i detta fält
registreringsnummer och nationalitet för det nya dragfordonet. I dessa
fall behövs ingen attestering av behöriga myndigheter.

/r3/ III. Formaliteter i bestämmelselandet

/r4/ Fält 1: Deklaration

Ange tillämpliga koder enligt bilaga III.

Vad beträffar typ av deklaration (andra delfältet) är denna uppgift
frivillig för de fördragsslutande parterna.

Det högra (tredje) delfältet får inte användas vid import.

/r4/ Fält 2: Exportör

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna. Ange
fullständigt namn och adress för exportören eller säljaren av varan.

/r4/ Fält 3: Blankett

Ange setets löpnummer av det totala antalet blankettset och tilläggsblad
som använts (t. ex. om det finns en grundblankett och två tilläggsblad
anges på grundblanketten 1/3, på första tilläggsbladet 2/3 och på andra
tilläggsbladet 3/3).

När deklarationen avser endast en varupost (dvs. när endast ett fält
“Varubeskrivning” skall fyllas i) anges ingenting i fält 3 men i fält 5
anges siffran 1.

/r4/ Fält 4: Antal lastspecifikationer

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna.

Ange med siffror antalet bifogade lastspecifikationer eller andra
varulistor godkända av behörig myndighet.

/r4/ Fält 5: Varuposter

Ange det sammanlagda antalet varuposter angivna av ifrågavarande person
på samtliga använda grundblanketter och tilläggsblad (eller
lastspecifikationer eller varulistor). Antalet varuposter skall
överensstämma med antalet fält “Varubeskrivning” som skall fyllas i.

/r4/ Fält 6: Kollital

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna.

Ange det sammanlagda antalet kolli i den aktuella sändningen.

/r4/ Fält 7: Referensnummer

Frivillig uppgift för användarna, avseende det referensnummer som
sändningen i fråga erhållit av berörd person.

/r4/ Fält 8: Mottagare

Ange fullständigt namn och adress på personen eller företaget i fråga. I
händelse av samlastningsgods, kan de fördragsslutande parterna
föreskriva att ordet “diversé’ skall anges i detta fält, och att listan
på mottagare bifogas deklarationen. Vad beträffar identifikationsnummer,
kan uppgiften fyllas i av de fördragsslutande parterna (det nummer som
personen i fråga är registrerad under hos berörd myndighet för fiskala,
statistiska eller andra ändamål).

/r4/ Fält 9: Person ansvarig för den ekonomiska uppgörelsen (ekonomiskt
ansvarig)

Fältet är frivilligt för de fördragsslutande parterna (den person som är
ansvarig antingen för överföringen eller återförandet av betalning i
samband med transaktionen).

/r4/ Fält 10: Sista avsändningsland

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna enligt deras
behov.

/r4/ Fält 11: Handelsland

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna enligt deras
behov.

/r4/ Fält 12: Värdeuppgifter

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (nödvändiga
uppgifter för att bestämma avgiftspliktigt, statistiskt eller
beskattningsbart värde).

/r4/ Fält 13: JP

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (information
angående tillämpningen av jordbrukspolitik).

/r4/ Fält 14: Deklarant/ombud

Ange fullständigt namn och adress för personen eller företaget i fråga
enligt gällande bestämmelser. Om mottagaren deklarerar anges ordet
“mottagare”.

Beträffande identifikationsnumret kan uppgiften fyllas i av de
fördragsslutande parterna (det identifikationsnummer som personen ifråga
är registrerad under hos berörd myndighet för fiskala, statistiska eller
andra ändamål).

/r4/ Fält 15: Avsändnings/utförselland

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna. Ange namnet
på landet från vilket varorna exporterats. I fält 15 a anges landkoden.

Fält 15 b får inte användas.

/r4/ Fält 16: Ursprungsland

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna. Om
deklarationen omfattar flera varuposter med olika ursprung, anges ordet
“diverse” i fältet.

/r4/ Fält 17: Bestämmelseland

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna.

Ange namnet på landet ifråga.

I fält 17 a anges fastställd landkod.

I fält 17 b anges varornas bestämmelseregion.

/r4/ Fält 18: Transportmedlets identitet och nationalitet vid ankomsten

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna. Ange
identiteten, t. ex. registreringsnummer eller namn på transportmedlet
(lastbil, fartyg, järnvägsvagn, luftfartyg) på vilket varorna är direkt
lastade vid uppvisandet för den tullanstalt där importformaliteterna
uppfylls, följd av nationalitetsbeteckning för transportmedlet (eller
för det fordon som framför de andra, om det är flera transportmedel)
enligt koderna fastställda för detta ändamål. T. ex., om det används ett
dragfordon och en släpvagn med olika registreringsnummer, anges numret
både för dragfordonet och släpvagnen samt nationalitetsbeteckningen för
dragfordonet.

Vid postförsändelse eller transport med fast installation anges
ingenting beträffande registreringsnummer eller nationalitet i detta
fält.

Vid järnvägstransport anges inte uppgift om nationalitet.

/r4/ Fält 19: Container (Cont)

Ange de nödvändiga koderna enligt bilaga III.

/r4/ Fält 20: Leveransvillkor

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (avser vissa
villkor i det kommersiella avtalet).

/r4/ Fält 21: Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid
gränspassagen

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna vad gäller
identiteten. Fältet är dock obligatoriskt vad gäller nationaliteten.

Vid postförsändelse, järnvägstransport eller transport med fast
installation skall ingenting anges beträffande registreringsnummer eller
nationalitet.

Ange slag (lastbil, fartyg, järnvägsvagn, luftfartyg), följt av
identifikationsbeteckning, t. ex. registreringsnummer eller namn på det
aktiva transportmedlet (dvs. det framförande transportmedlet) som
använts vid gränspassagen vid införseln till bestämmelselandet, följt av
dess nationalitet, med fastställd kod.

I händelse av kombinerad transport eller om det finns olika
transportmedel, avses med det aktiva transportmedlet det som framför
hela kombinationen. Om exempelvis lastbil fraktas med båt, är båten det
aktiva transportmedlet, om det är fråga om dragfordon och släpvagn, är
dragfordonet det aktiva transportmedlet.

/r4/ Fält 22: Valutaslag och fakturabelopp

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (ange koden
för valutan i vilken fakturan är utfärdad, följd av fakturerat
totalbelopp för deklarerade varor).

/r4/ Fält 23: Valutakurs

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (gällande kurs
mellan fakturans valuta och valutan i berört land).

/r4/ Fält 24: Transaktionens slag

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (ange
speciella villkor i det kommersiella avtalet).

/r4/ Fält 25: Transportsätt vid gränsen

Ange transportsättkod enligt bilaga III för det aktiva transportmedel
som används vid införseln till bestämmelselandet.

/r4/ Fält 26: Inrikes transportsätt

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (ange
transportsättskod enligt bilaga III för transport inom berört land).

/r4/ Fält 27: Lossningsplats

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna. Ange med
lämpliga koder, då sådana fastställts, platsen för varornas lossning
från det aktiva transportmedel på vilket de fraktats över
bestämmelselandets gräns.

/r4/ Fält 28: Finansiella upplysningar och bankdata

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (överföring av
betalning för transaktionen i fråga — upplysning om finansiella
formaliteter och procedurer samt bankreferenser).

/r4/ Fält 29: Införseltullanstalt

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (ange
tullanstalten inom vilkens trafikområde varorna infördes till berört
land.

/r4/ Fält 30: Godsets förvaringsplats

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (ange den
exakta platsen där varorna kan undersökas).

/r4/ Fält 31: Kolli och varuslag — godsmärkning — containernummer —
antal och slag

Ange kollis märke, antal, kvantitet och slag eller, om det är fråga om
oemballerade varor, mängden sådana varor som omfattas av deklarationen
eller ordet “bulk”, om så är lämpligt, samt de uppgifter som är
nödvändiga för identifiering av varorna. Med varuslag avses normal
handelsbenämning så noggrant uttryckt att den medger varans
identifiering och klassificering. Detta fält skall också innehålla
nödvändiga upplysningar för eventuella specialregler, (t. ex.
punktskatter). Används container, skall även dennas identifieringsmärken
anges.

När berörd person har angett ordet “diverse” i fält 16, (ursprungsland),
kan de fördragsslutande parterna begära att varornas ursprungsländer
anges i detta fält.

/r4/ Fält 32: Varupostnummer

Ange löpnumret för varuposten i förhållande till det totala antalet
varuposter, som angetts i fält 5.

När deklarationen omfattar endast en varupost, behöver de
fördragsslutande parterna inte begära denna uppgift eftersom siffran 1
har angetts i fält 5.

/r4/ Fält 33: Varukod (stat nr)

Ange det statistiska numret för varuposten i fråga. I det andra och
deföljande delfälten kan de fördragsslutande parterna föreskriva
användning av en kodifiering för speciella ändamål.

/r4/ Fält 34: Kod, ursprungsland

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna. Ange i fält
34a koden för i fält 16 angivet land. När ordet “diverse” angetts i fält
16, anges koden för ursprungslandet för varuposten i fråga. (Fält 34b
får inte användas).

/r4/ Fält 35: Bruttovikt

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna. Ange
bruttovikten uttryckt i kilogram för varan beskriven i motsvarande fält
31. Bruttovikten är den totala vikten av varan inklusive allt emballage,
men exklusive containrar och annan transportutrustning.

/r4/ Fält 36: Förmåner

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (åberopande av
varje förmånsbehandling som skall tillämpas).

/r4/ Fält 37: Procedur

Ange, enligt för detta ändamål fastställda koder, proceduren till vilken
varorna anmälts vid framkomsten.

/r4/ Fält 38: Nettovikt

Ange nettovikten uttryckt i kilogram för varan beskriven i motsvarande
fält 31. Nettovikten är vikten av varan utan emballage.

/r4/ Fält 39: Kvoter

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (nödvändigt
vid tillämpning av kvoteringslagstiftning).

/r4/ Fält 40: Summarisk deklaration/tidigare handlingar

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (hänvisning
till summarisk deklaration använd i bestämmelselandet eller handlingar
angående någon tidigare administrativ procedur).

/r4/ Fält 41: Annan kvantitet

Används vid behov i enlighet med tulltaxan. Ange kvantiteten för
ifrågavarande varupost uttryckt i den enhet som är angiven i tulltaxan.

/r4/ Fält 42: Varans pris

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (ange den del
av priset i fält 22 som avser den här varuposten).

/r4/ Fält 43: Värdeberäkningsmetod

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (nödvändiga
uppgifter för bestämmande av avgiftspliktigt, statistiskt eller
beskattningsbart värde).

/r4/ Fält 44: Särskilda upplysningar, bilagda handlingar, certifikat och
tillstånd

Ange uppgifter erforderliga för varje speciell bestämmelse tillämplig i
bestämmelselandet samt hänvisning till handlingar utfärdade till stöd
för deklarationen. (Detta kan omfatta numret på kontrollexemplaret av
T5; licens-/tillståndsnummer, uppgifter enligt veterinär- och
växtskyddsbestämmelser; nummer på konossement etc.). Delfältet
“Särskilda upplysningar, (S.U.), kod” får inte användas.

/r4/ Fält 45: Justering

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (nödvändiga
uppgifter för bestämmande av avgiftspliktigt, statistiskt eller
beskattningsbart värde).

/r4/ Fält 46: Statistiskt värde

Ange statistiskt värde, uttryckt i av bestämmelselandet fastställd
valuta, i enlighet med gällande bestämmelser.

/r4/ Fält 47: Avgiftsberäkning

De fördragsslutande parterna kan vid behov begära att följande uppgifter
skall anges, på varje rad, med för detta ändamål fastställda koder:
— avgiftsslag (importavgifter),
— beskattningsgrund,
— tillämpad avgiftssats,
— den beräknade avgiften,
— valt betalningssätt (BS).

/r4/ Fält 48: Uppskjuten betalning

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna (hänvisning
till ifrågavarande tillstånd).

/r4/ Fält 49: Tullupplag/tullager m fl — identitet

Detta fält är frivilligt för de fördragsslutande parterna.

/r4/ Fält 54: Ort och datum, underskrift och namn på deklaranten eller
dennes ombud

Med förbehåll för specialregler som kommer att fastställas för
användandet av ett datoriserat system, skall det exemplar som behålls av
bestämmelsetullanstalten förses med underskrift i original av berörd
person samt med dennes fullständiga namn. När denne är en juridisk
person, skall undertecknaren ange sin ställning efter underskriften och
namnet, om de fördragsslutande parterna begär det.

/r2/ Avsnitt III

/r3/ Anmärkningar rörande tilläggsbladen

A. Tilläggsblad skall användas endast när deklarationen omfattar mer än
en varupost (jfr fält 5). De måste företes tillsammans med en
grundblankett.

B. Anmärkningarna enligt avsnitt I och II ovan gäller även
tilläggsbladen.

Dock gäller att
— fält 2/8 är frivilligt för de fördragsslutande parterna och skall
visa endast namn och eventuellt identifikationsnummer för personen i
fråga,
— summeringsdelen i fält 47 avser den totala summan av alla varuposter
som omfattas i de använda blanketterna. Den skall därför användas endast
på det sista tilläggsbladet, som bifogats enhetsdokumentets
grundblankett för att visa summan per avgiftsslag och totalsumman (TS)
av de betalbara avgifterna.

C. Om tilläggsblad används, skall de “Varubeskrivningsfält” som inte
använts strykas över för att förhindra senare användning.

*/k/ Bilaga III */-k/

/r3/ Koder som skall användas i enhetsdokumentet

/r4/ Fält 1: Deklaration

Första delfältet

Symbolen “EU” skall användas för:
— anmälan för export till annan fördragsslutande part;
— anmälan för import från annan fördragsslutande part.

Tredje delfältet

Detta delfält fylls i endast när blanketten skall användas vid
transitering.

/r4/ Fält 19: Container

Följande koder är tillämpliga:

O: gods ej transporterat i containrar;

1: gods transporterat i containrar.

/r4/ Fält 25: Transportsätt vid gränsen

Nedanstående lista över koder är tillämplig.

Kod för transportsätt, post och andra sändningar

A. 1-siffrig kod (obligatorisk).

B. 2-siffrig kod (2:a siffran frivillig för de fördragsslutande
parterna)

*/k/ A. B. Benämning */-k/
1 10 Sjötransport
12 Järnvägsvagn på fartyg
16 Dragfordon på fartyg
17 Släpvang eller påhängsvagn på fartyg
18 Fartyg för inrikes sjötransport på sjögående fartyg
2 20 Järnvägstransport
23 Vägfordon på järnvägsvagn
3 30 Vägtransport
4 40 Flygtransport
5 50 Postförsändelse
7 70 Fasta transportinstallationer
8 80 Inrikes sjötransport
9 90 Egen framdrivning

/r4/ Fält 26: Inrikes transportsätt

Koderna fastställda för fält 25 är tillämpliga.

/r4/ Fält 33: Varukod (stat nr)

Första delfältet

Inom gemenskapen anges de åtta siffrorna i den integrerade
nomenklaturen. I EFTA-länderna anges i vänstra delen av detta delfält de
sex siffrorna enligt systemet för harmoniserad varubeskrivning och
kodifiering.

Övriga delfält

Kompletteras med de fördragsslutande parternas övriga speciella koder
(detta skall anges med början omedelbart efter det första delfältet).