Förordning (1987:1142) om import och export av kaffe

SFS nr
1987:1142
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1987-12-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:800
Upphävd
1998-01-01

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning avses med

kaffe, varor som anges i bilaga 1 till förordningen,

kaffeavtalet, det internationella kaffeavtal som
undertecknades i New York år 1983,

kaffeorganisationen, den internationella organisation som
administrerar och övervakar genomförandet av kaffeavtalet,

medlemsland, ett land som har anslutit sig till kaffeavtalet,

certifikat, ursprungscertifikat, transitcertifikat,
reexportcertifikat eller andra liknande handlingar som har utfärdats i
enlighet med kaffeavtalet,

kvotering, bestämmelser om import- eller exportbegränsning i
enlighet med beslut inom kaffeavtalet,

kaffeår, perioden den 1 oktober — den 30 september.

Certifikat och licenser i vissa fall

2 § När kvotering gäller enligt 3 § får kaffe inte

1. föras in i Sverige utan giltigt certifikat, om kaffet har sitt
ursprung i ett medlemsland,

2. föras in i Sverige utan licens utfärdad av statens jordbruksnämnd och
giltigt certifikat, om kaffet har sitt ursprung i ett annat land än ett
medlemsland,

3. efter förtullning, återutföras från Sverige utan giltigt certifikat.

3 § har upphävts genom förordning (1989:697).

4 § Certifikat och licens behövs inte

1. för in- eller utförsel av kaffe som varuprov och i sändning om högst
60 kilogram råkaffe eller motsvarande mängd kaffe i någon annan form,

2. för utförsel av kaffe i mindre kvantiteter för direkt förbrukning på
fartyg, flygplan eller andra transportmedel i internationell trafik.

Generaltullstyrelsen eller någon annan tullmyndighet som
generaltullstyrelsen bestämmer får i enskilda fall medge ytterligare
undantag från kravet på certifikat, om verkställande direktören vid
kaffeorganisationen begär det. Förordning (1988:1031).

Ansvarsfördelning m. m.

5 § Certifikat utfärdas av de handelskamrar som generaltullstyrelsen
utser.

Om handelskammaren inte utfärdar något certifikat, trots att det finns
förutsättningar för det, får generaltullstyrelsen eller någon annan
tullmyndighet som generaltullstyrelsen utser utfärda certifikatet.

6 § När kvotering inte gäller skall tullmyndigheterna samla in och
kontrollera certifikat för kaffe som förs in i Sverige, i de fall sådana
certifikat företes.

7 § Generaltullstyrelsen samlar in certifikat från tullmyndigheterna och
skickar certifikaten till kaffeorganisationen.

Kommerskollegium lämnar statistik till organisationen.

8 § Ytterligare bestämmelser om import och export finns i förordningen
(1984:53) om import- och exportreglering.

Generaltullstyrelsen skall i fråga om kaffe ha befogenheten enligt 8 §
förordningen om import- och exportreglering att begränsa den rätt till
förfogande som anges i lagen (1973:980) om transport, förvaring och
förstöring av införselreglerade varor, m. m.

9 § Generaltullstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter i fråga
om annat än importlicenser som behövs för att kaffeavtalet och de
bestämmelser som antas inom kaffeavtalet skall gälla här i landet med de
begränsningar som följer av lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela
föreskrifter om in- eller utförsel av varor.

Om det behövs, skall generaltullstyrelsen samråda med jordbruksnämnden
innan föreskrifterna beslutas.

Bilaga 1

Nr i Varuslag
tulltaxelagen
(1987:1068)

ur 09.01 Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal
eller hinnor av kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe,
oavsett mängden

ur 21.01 Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe

Bilaga 2 har upphävts genom förordning (1989:697).

Övergångsbestämmelser

1987:1142

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988, då förordningen
(1979:96) om import av kaffe, m. m. skall upphöra att gälla.

Licenser som meddelats enligt äldre bestämmelser skall räknas in i den
kvantitet som enligt bilaga 2 gäller för perioden den 1 januari — den
30 september 1988.

1989:697

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1989 men tillämpas för tid
från och med den 4 juli 1989.