/r1/ Förordning (1987:1152) om försöksverksamhet i fråga om institutionsstyrelserna m. m. vid Sveriges lantbruksuniversitet;

SFS nr
1987:1152
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1987-12-03

1 § Försöksverksamhet enligt denna förordning får bedrivas vid
Sveriges lantbruksuniversitet.

2 § Utan hinder av vad som föreskrivs i förordning, annat
regeringsbeslut eller sådana föreskrifter som en
förvaltningsmyndighet under regeringen har meddelat, får
försöksverksamheten bedrivas i de avseenden som anges i 3 §.

3 § Om det främjar verksamheten vid en institution får

1. institutionsstyrelsen bestå av prefekt och företrädare för de
anställda vid institutionen,

2. företrädare för de studerande vid institutionen delta i
institutionsstyrelsens beslut enbart i frågor som rör
utbildningen,

3. ledamöter i institutionsstyrelsen utses av de lokala fackliga
organisationerna,

4. flera prefekter utses när en institution är förlagd till två eller
flera platser.

Rektorsämbetet utser ordförande i institutionsstyrelsen vid
institutioner med flera prefekter.

4 § Lantbruksuniversitetet skall före den 1 maj 1989 till
jordbruksdepartementet redovisa erfarenheterna av
försöksverksamheten.