Förordning (1987:1153) om ränta för år 1988 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.

SFS nr
1987:1153
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1987-12-10

För år 1988 skall räntesatsen för nedan angivna lån vara 11,60
procent:

1. lån enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) till den
del 35 § första stycket förordningen, i paragrafens lydelse före
den 1 juli 1985, tillämpas på lånet,

2. lån enligt bostadslånekungörelsen (1967:552) till den del 30 §
första stycket kungörelsen tillämpas på lånet,

3. lån eller lånedel som avses i punkt 5 första stycket
övergångsbestämmelserna till nämnda kungörelse,

4. lån eller lånedel varpå ränta till följd av punkt 7 samma
övergångsbestämmelser utgår enligt 30 § första stycket
kungörelsen,

5. lån enligt räntelånekungörelsen (1967:553),

6. lån enligt förbättringslåneförordningen (1980:261) till den del
12 § andra stycket förordningen tillämpas på lånet samt
förbättringslån i fall som avses i 11 § tredje stycket och 13 §
andra stycket kungörelsen (1962:538) om förbättringslån,

7. lån som efter utgången av år 1967 har beviljats enligt
tomträttslånekungörelsen (1965:905),

8. lån enligt kungörelsen (1968:227) om markförvärvslån till
kommun,

9. lån som efter utgången av år 1967 har beviljats enligt
kungörelsen (1966:173) om statsbidrag och lån till barnstugor,

10. lån och förskott på lån som har beviljats enligt
förordningen (1976:260) om hyresförlustlån eller kungörelsen
(1972:760) om lån avseende kostnader för outhyrda lägenheter,

11. lån enligt kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till
allmänna samlingslokaler,

12. lån enligt förordningen (1981:590) om lån till
energibesparande åtgärder i kommunala och
landstingskommunala byggnader m. m., förordningen (1979:816)
om statligt stöd till energibesparande åtgärder i kommunala och
landstingskommunala byggnader m. m., förordningen (1977:332)
om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus m.
m. eller kungörelsen (1974:252) om statligt stöd till
energibesparande åtgärder i bostadshus,

13. lån enligt förordningen (1978:992) om lån för underhåll av
vissa bostadshus,

14. lån enligt förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från
staten av bostadsfastigheter för permanent bruk, om lånet har
betalats ut före den 1 juli 1985,

15. lån enligt förordningen (1982:541) om lån till grundavgiften
vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt,

16. lån enligt förordningen (1982:644) om lån för
byggnadstekniska åtgärder i bostadshus eller förordningen
(1981:473) med samma namn som har betalats ut före den 1 juli
1985, till den del 35 § första stycket
bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), i paragrafens
lydelse före den 1 juli 1985, tillämpas på lånet,

17. lån enligt förordningen (1982:1286) om statlig
hyresförlustgaranti,

18. lån enligt 3 § förordningen (1982:1272) om statligt lånestöd
m. m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda
lägenheter, förordningen (1976:257) om lån för förvärv av
egnahemsfastighet i vissa fall eller förordningen (1984:614) om
lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt
förköpslagen (1967:868), om lånet har betalats ut före den 1 juli
1985,

19. lån som avses i förordningen (1968:82) om ränta och
amortering m. m. i fråga om vissa statliga tilläggslån till
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.