Förordning (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor

SFS nr
1987:1179
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1987-12-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1342

1 § Statsbidrag för köp av testutrustning får i mån av tillgång
på medel lämnas till företag som åtar sig att utföra
funktionstest av lantbrukssprutor och fläktsprutor.

Bidrag lämnas med högst 75 procent av den godkända kostnaden
och med de begränsningar som följer av kommissionens förordning
(EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av
artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.

Innan stöd beviljas ska företaget lämna fullständiga uppgifter
om övriga stöd av mindre betydelse som företaget tagit emot
under de två föregående beskattningsåren och det innevarande
beskattningsåret. Stödet får inte beviljas förrän det
kontrollerats att det inte medför att det totala stöd av mindre
betydelse som företaget får under treårsperioden överskrider
200 000 euro.

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om vilka krav
som ska ställas på funktionstest som utförs med sådan
testutrustning som avses i första stycket.
Förordning (2008:1342).

2 § Har upphävts genom förordning (2008:27).

3 § Som villkor för stöd gäller att användaren av
testutrustningen har godkänts av Jordbruksverket.
Förordning (2008:1342).

4 § Om ett stöd beviljats på grund av oriktig eller
ofullständig uppgift av stödmottagaren eller om denne brutit
mot villkoren för stödet, får beslutet omedelbart hävas och
lämnat stöd helt eller delvis krävas tillbaka inom tio år från
det att beloppet betalades ut. Förordning (2006:139).

5 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av
Jordbruksverket. Förordning (2006:139).

6 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2006:139).

7 § Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om
stödbelopp, villkor för stöd, villkor för godkännande enligt
3 § och om verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2008:1342).

Övergångsbestämmelser

1990:870

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.

2008:27

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid
före den 1 januari 2008.