Lag (1987:1183) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna

SFS nr
1987:1183
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1987-12-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:638
Upphävd
2003-12-31

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra
skatteflykt beträffande inkomstskatter som Sverige och Filippinerna
undertecknade den 7 maj 1987 skall gälla för Sveriges del. Avtalets
innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom
medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot
bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 23
punkt 1 i avtalet.

4 § Även om en skattskyldigs inkomst enligt avtalet skall vara helt
eller delvis undantagen från beskattning i Sverige, skall den
skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som
han annars skulle ha varit skyldig att lämna.