Frihandelsförordning (1987:1185)

SFS nr
1987:1185
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1987-12-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1750
Upphävd
1994-02-01

1 § Denna förordning gäller varuutbytet med Europeiska ekonomiska
gemenskapen (EEC), Europeiska kol- och stålgemenskapen (CECA) jämte
dess medlemsstater samt länder anslutna till konventionen angånde
upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA-länder).

2 § Tullfrihet eller tullnedsättning gäller enligt denna förordning för
varor, som vid införsel till Sverige har ursprung i EEC eller CECA eller
i ett EFTA-land. En vara anses ha sådant ursprung om den uppfyller
villkoren i protokoll 3 till avtalet mellan Sverige och EEC, bilaga 1,
eller bilaga B till EFTA-konventionen, bilaga 2. För varor upptagna i
bilaga II till bilaga 1, gäller att de måste uppfylla de villkor som
gäller i produktionslandet för att varan skall anses ha ursprung i
detta land.

3 § En varas ursprung skall styrkas med intyg (varucertifikat EUR.1),
utfärdat i exportlandet och upprättat enligt vad som anges i artiklarna
8 och 13 i bilaga 1 eller 2.

En varas ursprung får även styrkas med exportörsdeklaration upprättad
enligt vad som anges i artiklarna 8, 13 och 14 i bilaga 1 eller 2.
Ursprungsvarornas värde får när det gäller exportörsdeklaration upprättad
enligt vad som anges i artikel 8.1 c) inte överstiga 39 000 kronor eller,
om varorna är fakturerade i annat EFTA-lands eller i EEC-lands valuta,
det belopp som notifierats av landet i fråga.

Ursprungsintyg (varucertifikat EUR.1 eller exportörsdeklaration) behöver
inte företes för varor som utan handelssyfte införs för en enskild persons
räkning, om varorna inkommer från en enskild person och deras sammanlagda
värde inte överstiger 3 000 kronor eller ingår i resandes personliga
bagage och deras sammanlagda värde inte överstiger 8 000 kronor.
Förordning (1992:1018)

4 § Tullfrihet gäller för varor som

1. anges under punkt A i bilaga 3,

2. anges under punkt B i bilaga 3 och har sitt ursprung i ett EFTA-land
och har undergått bearbetning endast i sådant land,

3. är hänförliga till 25–97 kap. tulltaxelagen (1987:1068), dock med
undantag för varor som är upptagna under punkt B i bilaga 3.
Förordning (1989:643).

5 § har upphävts genom förordning (1989:643).

6 § För varor som anges i bilaga 6 och som införs mot avlämnande av
ursprungsintyg som visar att varorna har ursprung i Portugal skall
tull betalas

från och med den 1 januari 1988 med 35 %

från och med den 1 januari 1989 med 50 %

från och med den 1 januari 1990 med 60 %

från och med den 1 januari 1991 med 70 % och

från och med den 1 januari 1992 till utgången av år 1992 med 85 % av
tullen enligt tulltaxelagen (1987:1068). Från och med den 1 januari 1993
skall tull betalas enligt tulltaxelagen.

7 § För en vara som är upptagen i bilaga 4 utgår tull enligt vad som
anges i bilagan.

8 § Svensk tullmyndighet utfärdar efter ansökan av exportören
varucertifikat EUR.1 för en vara som skall exporteras till EEC eller
CECA eller till ett EFTA-land. Varucertifikatet skall vara upprättat
enligt vad som anges i bilaga 1 eller 2.

Tullmyndighet kan för viss exportör tillämpa en förenklad procedur enligt
vad som anges i artikel 13 i bilaga 1 eller 2.

Intyg om en varas ursprung får även upprättas av exportören enligt vad som
anges i artiklarna 8, 13 och 14 i bilaga 1 eller 2 (exportörsdeklaration).

Tullmyndighet får medge att exportörsdeklaration som avses i artikel 13
i bilaga 1 eller 2 inte behöver vara underskriven när fakturor, som i
övrigt uppfyller bestämmelserna i nämnda artikel, framställs eller
överförs till importlandet genom telekommunikation eller med elektronisk
databehandlingsmetod.

Ursprungsvarornas värde får, när det gäller exportörsdeklaration upprättad
enligt vad som anges i artikel 8.1 c) i bilaga 1 eller 2, beträffande varor
som faktureras i EFTA- eller EEC-lands valuta, inte överstiga det belopp
som notifierats av landet i fråga eller, beträffande varor som faktureras
i annat lands valuta, inte överstiga det belopp som notifierats av
importlandet.

Tullmyndighet lämnar på förfrågan skriftligt besked om ursprungsintyg kan
utfärdas för en vara. Sådant besked är dock inte bindande.

Vid kontroll av uppgift som lämnas i ansökan om varucertifikat EUR.1 eller
i exportörsdeklaration skall 63, 69, 71, 75–79 och 97 §§ tullagen
(1987:1065) tillämpas.

9 § En vara, som inte är upptagen i del II eller III av bilaga D eller i
bilaga E till EFTA-konventionen och som har använts som material vid till-
verkning av en vara för vilken ursprungsintyg utfärdas eller upprättas för
införsel i ett EFTA-land och som inte har ursprung i EEC eller CECA eller
i ett EFTA-land får inte bli föremål för tullrestitution eller därmed
likvärdig förmån.

En vara av det slag som omfattas av Sveriges avtal med EEC eller med CECA,
som har använts som material vid tillverkning av en vara för vilken
ursprungsintyg utfärdas eller upprättas för införsel i EEC eller CECA och
som inte har ursprung i EEC eller CECA eller i ett EFTA-land, får inte
bli föremål för tullrestitution eller därmed likvärdig förmån.

Med tullrestitution eller därmed likvärdig förmån avses i denna förordning
sådan återbetalning av tull eller befrielse från tull som kan medges endast
på grund av utförsel.

10 § Svensk tullmyndighet får inhämta kompletterande uppgift om en vara
från utländsk tullmyndighet.

11 § Anspråk på tullfrihet eller tullnedsättning enligt denna förordning
för en vara som anmäls till förtullning skall framställas senast när en
tulldeklaration skall ges in för varan eller, om det inte föreligger någon
deklarationsplikt, när varan anmäls till förtullning.

Ursprungsintyg skall ges in senast 15 dagar från den dag då varan anmäldes
till förtullning. Vid elektroniskt uppgiftslämnande enligt 11 a § tullagen
(1987:1065) får tullmyndigheten medge att den tullskyldige endast behöver
förete intyget på begäran av myndigheten. Om sådant medgivande föreligger,
skall intyget innehas av den tullskyldige senast när intyget annars skulle
ha getts in.

Om Postverket är tullskyldigt för en vara som har kommit in med post får
dock anspråk på tullfrihet eller tullnedsättning framställas och
ursprungsintyg ges in senast 30 dagar efter den dag då tulltaxeringsbeslut
meddelades.

Om anspråk framställs eller intyg ges in senare än vad som anges i första,
andra eller tredje stycket, får återbetalning av eller befrielse från tull
medges endast till den del tullbeloppet överstiger 300 kronor. Detsamma
gäller om tullskyldig som enligt andra stycket skall förete intyg endast
på begäran av en tullmyndighet inte innehade intyget när detta annars
skulle ha getts in enligt andra stycket. En tullmyndighet kan medge
undantag från detta stycke om det finns särskilda skäl. Förordning
(1992:1018).

12 § Beslut som någon annan tullmyndighet än generaltullstyrelsen meddelar
enligt denna förordning eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av
förordningen får överklagas hos generaltullstyrelsen. Generaltullstyrelsens
beslut får överklagas hos Kammarrätten.

13 § Generaltullstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1987:1185

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988, då
frihandelsförordningen (1977:1194) skall upphöra att gälla.

2. Ursprungsintyg utfärdat eller upprättat före den 1 januari 1988 skall
godtas om inte annat sägs i punkt 3.

3. En varas ursprung får till och med den 30 juni 1988 styrkas med intyg
av exportören, upprättat enligt vad som anges i artiklarna 8 och 14 i
bilaga 1 eller 2 frihandelsförordningen (1977:1194) i deras lydelse före
den 1 juli 1987 (blanket EUR.2.).

4. Om det i en författning hänvisas till den gamla förordningen eller
till en föreskrift i denna som har ersatts genom en föreskrift i den
nya förordningen tillämpas i ställen den nya förordningen eller den
nya föreskriften.

1988:1579

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1989. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas från och med den 1 januari 1989.

Vid tillämpning av de nya bestämmelserna i bilaga 1 skall följande gälla:

1. Om det fastställs att tillämpningen av artikel 1 medför att
icke-ursprungsmaterial används i sådana ökade kvantiteter att det
förorsakar, eller hotar att förorsaka, allvarlig skada för sådan
tillverkning som sker inom Sverige får avvikelse ske från bestämmelserna
i artikel 1 punkterna 1 b) ii) och 2 b) ii). I sådant fall skall
artiklarna 1 och 2 och de artiklar och bestämmelser i bilaga 1 som
har ändrats till följd av de nya artiklarna 1 och 2 tillämpas i deras
lydelse före ikraftträdandet av denna förordning.

2. Vid export till gemenskapen skall exportören ange beteckningen “DC”
på ursprungsintygen i de fall då vid tillverkning i Sverige använts
material med ursprung i Österrike, Finland, Island, Norge eller Schweiz
och dessutom material som inte har ursprung i gemenskapen, Sverige eller
något av dessa länder.

3. Sådan angivning som avses i punkt 2 skall göras i fält 7 på
EUR.1-certifikat, eller i fråga om exportörsdeklarationer, omedelbart
efter angivningen av ursprungsland.

4. Punkterna 1–3 skall tillämpas till och med den 31 december 1991.

1989:787

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1989. De nya
bestämmelserna i bilagorna 1 och 2 om bearbetning eller behandling som
icke-ursprungsmaterial måste undergå för att den framställda varan skall
erhålla ursprungskaraktär (bilaga III resp. bilaga 2 till bilaga B) skall
dock tillämpas från och med den 1 januari 1988. Övriga bestämmelser
skall tillämpas från och med den 1 maj 1989.

1990:878

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990. Bestämmelserna
tillämpas från och med den 1 januari 1988 utom såvitt gäller
ändringarna i bestämmelserna om varor med ursprung i Spanien i
artiklarna 24 och 25 samt bilaga V i protokoll 3 samt artikel 24 i
Bilaga B till EFTA-konventionen som tillämpas från och med den 1 juli
1989 och bestämmelserna i bilagorna 1 och 2 i anmärkning 7.1 och om
bearbetning eller behandling som icke ursprungsmaterial måste undergå för
att den framställda varan skall erhålla ursprungskaraktär för positionerna
HS 73.07, ur HS 22.08 och HS 58.10 (bilaga III respektive Bilaga 2 till
bilaga B) som tillämpas från och med ikraftträdandet.

1992:49

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1992. De nya bestämmelserna
skall dock tillämpas för tid från och med den 1 december 1991.

1992:1018

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1992. De nya bestämmelserna
i 11 § skall dock tillämpas för tid från och med den 1 november 1992.

1993:235

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1993. De nya bestämmelserna
skall dock tillämpas för tiden från och med den 1 november 1992.

Bilaga 1

Protokoll 3 rörande definitionen av begreppet “ursprungsvaror” och
formerna för administrativt samarbete

Avdelning I

Definition av begreppet “ursprungsvaror”

Artikel 1

Vid tillämpning av avtalet skall, med förbehåll för bestämmelserna i
artiklarna 2 och 3 i detta protokoll,

1. varor anses ha ursprung i gemenskapen, såvida

a) de helt framställts inom gemenskapen i den mening som avses i artikel
4 i detta protokoll,

b) de framställts inom gemenskapen med användande av material som inte
är helt framställda där, under förutsättning att:

i) dessa material varit föremål för bearbetning eller behandling inom
gemenskapen som är tillräcklig enligt artikel 5 i detta protokoll, eller

ii) dessa material har ursprung i Sverige enligt detta protokoll, eller
i Österrike, Finland, Island, Norge eller Schweiz med tillämpning av
bestämmelserna i protokoll 3 till avtalet mellan gemenskapen och vart
och ett av dessa länder och i den mån dessa bestämmelser överensstämmer
med bestämmelserna i detta protokoll;

2. varor anses ha ursprung i Sverige, såvida

a) de är helt framställda i Sverige i den mening som avses i artikel 4 i
detta protokoll,

b) de framställts i Sverige med användande av material som inte är helt
framställda där, under förutsättning att:

i) dessa material varit föremål för bearbetning eller behandling i
Sverige som är tillräcklig enligt artikel 5 i detta protokoll, eller

ii) dessa material har fått sitt ursprung i gemenskapen enligt detta
protokoll, eller i Österrike, Finland, Island, Norge eller Schweiz med
tillämpning av bestämmelserna i protokoll 3 till avtalen mellan
gemenskapen och vart och ett av dessa länder, eller med tillämpning av
ursprungsbestämmelserna i det avtal som reglerar handeln mellan Sverige
och de nämnda länderna i den mån dessa bestämmelser överensstämmer med
bestämmelserna i de nämnda protokollen.

Artikel 2

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 punkt 1 b) ii) har varor
kvar sitt ursprung i Sverige, Österrike, Finland, Island, Norge eller
Schweiz om varorna har ursprung där med tillämpning av bestämmelserna
i de protokoll som avses i artikel 1 och exporteras från gemenskapen
till Sverige antingen i oförändrat skick eller efter att i gemenskapen
ha undergått endast sådan bearbetning eller behandling som avses i
artikel 5 punkt 5.

2. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 punkt 2 b) ii) skall varor,
som har ursprung i gemenskapen enligt detta protokoll eller i Österrike,
Finland, Island, Norge eller Schweiz med tillämpning av de
ursprungsbestämmelser som avses i artikel 1, behålla sitt ursprung, i den
mån dessa bestämmelser överensstämmer med bestämmelserna i detta protokoll,
och varorna exporteras från Sverige till gemenskapen antingen i oförändrat
skick eller efter att i Sverige ha undergått endast sådan bearbetning
eller behandling som avses i artikel 5 punkt 5.

3. I de fall när vid tillämpning av punkterna 1 och 2 har använts såväl
varor med ursprung i gemenskapen som varor med ursprung i ett eller flera
av de länder som avses i artikel 1 eller varor med ursprung i två eller
flera av dessa länder och varorna har undergått endast sådan bearbetning
eller behandling i gemenskapen eller Sverige som avses i artikel 5
punkt 5, bestäms ursprunget av den vara som har det högsta tullvärdet
eller, om detta inte är känt och inte kan fastställas, av den vara som
har det högsta, tidigast fastställda pris som betalats för varorna i
gemenskapen eller i Sverige.

Artikel 3

De varor som upptagits i bilaga II skall tills vidare inte beröras av
bestämmelserna i detta protokoll. Bestämmelserna om administrativt
samarbete och artikel 23 skall dock tillämpas även för dessa varor.

Artikel 4

Som “helt framställda” antingen i gemenskapen eller i Sverige enligt
artikel 1 punkterna 1 a) och 2 a) skall anses

a) mineraliska produkter som utvunnits ur deras jord eller havsbotten;

b) vegetabiliska produkter som skördats där;

c) levande djur, som fötts och uppfötts där;

d) produkter som erhållits från levande djur, som uppfötts där;

e) produkter från jakt och fiske som utövats där;

f) produkter från havsfiske och andra produkter som hämtats ur havet av
deras fartyg;

g) produkter som framställts ombord på deras “flytande fabriker”
uteslutande av varor som avses under f);

h) brukade artiklar, som tillvaratagits där och som endast kan användas
för återvinning av råvaror, i fråga om begagnade däck enligt anmärkning
5 a) i bilaga I till detta protokoll;

i) avfall som uppkommit vid tillverkningsprocesser som ägt rum där;

j) varor som framställts där uteslutande av produkter som avses under
a)- i).

Artikel 5

1. Uttrycken “kapitel” och “tulltaxenummer” i detta protokoll skall avse
de kapitel och tulltaxenummer (med fyrställig sifferkod), som används
i den nomenklatur som “system för harmoniserad varubeskrivning och
kodifiering” utgör, i det följande benämnd det harmoniserade systemet
eller HS.

Uttrycket “klassificeras” skall avse klassificeringen av en vara eller
ett material enligt ett visst tulltaxenummer.

2. Vid tillämpning av artikel 1 skall, med iakttagande av föreskrifterna
i punkterna 3, 4 och 5, icke-ursprungsmaterial anses ha genomgått
tillräcklig bearbetning eller behandling om den framställda varan
klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än de icke-ursprungsmaterial
som använts vid framställningen.

3. För vara som upptagits i kolumnerna 1 och 2 i listan i bilaga III
skall, i stället för regeln i punkt 2, de villkor uppfyllas som anges i
kolumn 3 för den berörda varan.

4. För varorna enligt kapitlen 84–91 får exportören, som alternativ
till att de villkor som anges i kolumn 3 uppfylls, välja att i stället
tillämpa de villkor som anges i kolumn 4.

5. Vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 1 punkterna 1 b) i) och
2 b) i) skall följande bearbetning eller behandling alltid anses
otillräcklig för att ge ursprungskaraktär, oavsett om den medför
ändring av tulltaxenummer:

a) behandling med syfte att säkerställa att varorna bevaras i gott
skick under transport eller lagring (luftning, utspridning, torkning,
kylning, inläggning i saltvatten, i svavelsyrlighetsvatten eller i
andra konserverande vattenlösningar, avlägsnande av skadade delar
och liknande åtgärder);

b) enkel behandling bestående i avlägsnande av damm, siktning eller
sållning, klassificering, sortering (inklusive sammanföring av
artiklar till satser), tvättning, målning eller delning;

c) i) ompackning, uppdelning eller sammanföring av kollin;
ii) förpackning på flaskor, i säckar, fodral eller askar, uppsättning
på kartor m.m. samt alla andra enkla förpackningsåtgärder;

d) anbringande av märken, etiketter eller liknande särskiljande
beteckningar på varor eller förpackningar därtill;

e) enkel blandning av varor, även av skilda slag, såvida en eller flera
i blandningen ingående beståndsdelar inte uppfyller villkoren enligt
detta protokoll för att kunna anses ha ursprung antingen i gemenskapen
eller i Sverige;

f) enkel sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa
en komplett artikel;

g) en kombination av två eller flera av de åtgärder som anges under
a)–f);

h) slakt av djur.

Artikel 6

1. Med begreppet “värde” i listan i bilaga III skall avses de använda
icke-ursprungsmaterialens tullvärde vid importtillfället, eller, om
detta inte är känt och inte kan fastställas, det tidigaste fastställbara
pris som betalats för materialen inom det berörda området.

Även i det fall värdet av de använda ursprungsmaterialen måste
fastställas, skall första stycket tillämpas.

2. Med begreppet “pris fritt fabrik” i listan i bilaga III skall avses
den framställda varans pris vid försäljning fritt fabrik med avdrag av
interna skatter som återbetalas eller kan återbetalas vid exporten av
den framställda varan.

Artikel 7

Transport, som sker i en enda sändning, av varor med ursprung i Sverige
eller i gemenskapen kan äga rum genom andra områden än dem som tillhör
gemenskapen, Sverige, Österrike, Finland, Island, Norge eller Schweiz,
i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring inom sådana
andra områden, såvida transporten genom dessa områden är motiverad av
geografiska skäl och varorna stått under uppsikt av tullmyndigheterna i
transit- eller lagringslandet samt inte saluförts eller utlämnats till
förbrukning och där inte heller undergått annan behandling än lossning
och lastning eller åtgärd avsedd att bevara dem i oförändrat skick.

Avdelning II

Former för administrativt samarbete

Artikel 8

1. Ursprungsvaror enligt detta protokoll skall vid import till
gemenskapen eller Sverige åtnjuta förmånerna enligt avtalet mot
avlämnande av antingen:

a) ett varucertifikat EUR.1, i det följande benämnt certifikat EUR.1,
eller ett certifikat EUR.1, giltigt för en lång tid och fakturor med
hänvisning till sådant certifikat, utfärdade enligt bestämmelserna i
artikel 13. Formulär till certifikat EUR.1 finns intaget i bilaga IV
till detta protokoll;

b) en faktura innehållande den exportörsdeklaration som finns återgiven
i bilaga V till detta protokoll, utfärdad enligt bestämmelserna i artikel
13; eller

c) en faktura innehållande den exportörsdeklaration som finns återgiven i
bilaga V till detta protokoll, upprättad av vilken exportör som helst för
sändning som består av ett eller flera kollin, innehållande ursprungsvaror
vilkas sammanlagda värde inte överstiger 5 110 europeiska valutaenheter.

2. Följande ursprungsvaror enligt detta protokoll skall vid import till
gemenskapen eller till Sverige åtnjuta förmånerna enligt avtalet utan
att något av de dokument som nämns under punkt 1 företes:

a) varor som inkommer som småförsändelser från enskild person adresserade
till enskild person och vars värde inte överstiger 365 europeiska
valutaenheter;

b) varor som ingår i resandes personliga bagage och vars värde inte
överstiger 1 025 europeiska valutaenheter.

Dessa bestämmelser skall tillämpas endast under förutsättning att
införseln inte har kommersiell karaktär, att varorna anges uppfylla
villkoren för tillämpning av avtalet och att inget tvivel råder om
riktigheten härav.

Som införsel utan kommersiell karaktär skall anses införsel som har
tillfällig karaktär och som uteslutande avser varor för mottagarens
eller den resandes eller hans familjs personliga bruk, förutsatt att
varorna inte genom sin natur eller sin mängd ger intryck av att
införseln sker i kommersiellt syfte.

3. Belopp angivna i exportlandets valuta, motsvarande de belopp som
angivits i europeiska valutaenheter, skall fastställas av exportlandet
och meddelas övriga avtalsslutande parter. Om beloppen överstiger de
motsvarande belopp som fastställts av importlandet skall importlandet
godta dem om varorna är fakturerade i exportlandets valuta.

Om varorna är fakturerade i valuta från annan medlemsstat i gemenskapen
eller annat land som omnämns i artikel 1 i detta protokoll skall
importlandet godta det belopp som meddelats av det berörda landet.

4. För tiden fram till och med den 30 april 1989 skall som värde för den
europeiska valutaenheten angivet i nationell valuta användas det värde
som gällde den 1 oktober 1986. För varje därefter följande tvåårsperiod
skall tillämpas det värde för den europeiska valutaenheten angivet i
nationell valuta som gällde den första arbetsdagen i oktober under det
år som omedelbart föregår denna tvåårsperiod.

5. Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en
utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon skall tillsammans med
dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i
priset för ifrågavarande utrustning, maskin, apparat eller fordon eller
ej har särskilt fakturerats.

6. Varor i satser, i den mening som avses i allmänna tolkningsregeln 3 i
det harmoniserade systemet, anses som ursprungsvaror under förutsättning
att alla i satsen ingående komponenter utgör ursprungsvaror. Varor i
satser som består av såväl ursprungsvaror som icke ursprungsvaror skall
dock i sin helhet anses som ursprungsvaror, förutsatt att andelen icke
ursprungsvaror uppgår till högst 15% av satsens pris fritt fabrik.
Förordning (1992:1018).

Artikel 9

1. Certifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheten i exportlandet vid
utförseln av de varor som certifikatet avser. Det skall ställas till
exportörens förfogande så snart utförseln ägt rum eller säkerställts.

2. Certifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheten i stat som är medlem av
Europeiska ekonomiska gemenskapen om de varor som skall exporteras kan
anses ha ursprung i gemenskapen enligt artikel 1 punkt 1 i detta
protokoll.

Certifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheten i Sverige om de varor som
skall exporteras kan anses ha ursprung i Sverige enligt artikel 1 punkt
2 i detta protokoll.

3. Tullmyndigheterna i gemenskapens medlemsstater eller i Sverige får
utfärda certifikat EUR.1 enligt villkoren i detta protokoll om de varor
som skall exporteras kan anses ha ursprung i gemenskapen, Sverige,
Österrike, Finland, Island, Norge eller Schweiz enligt artikel 2 och
under förutsättning att de varor som skall omfattas av certifikaten
EUR.1 befinner sig i gemenskapen eller i Sverige.

I sådana fall utfärdas certifikat EUR.1 mot uppvisande av de
ursprungsintyg som tidigare utfärdats eller upprättats.

4. Certifikat EUR.1 får utfärdas endast om det kan antagas komma att
utgöra bevis vid tillämpning av den förmånsbehandling som avses i
avtalen mellan gemenskapen och de länder som anges i artikel 1.

Datum för utfärdande av certifikat EUR.1 skall anges på den del av
certifikatet EUR.1 som är avsedd för tullmyndigheten.

5. Om certifikat EUR.1 inte utfärdats vid utförseltillfället på grund
av misstag, förbiseende eller särskilda omständigheter, kan certifikat
undantagsvis utfärdas även efter utförseln av de varor som certifikatet
avser.

Tullmyndigheten kan inte utfärda certifikat EUR.1 i efterhand utan att
kontrollera att uppgifterna i exportörens ansökan överensstämmer med
uppgifterna i motsvarande handlingar.

Certifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand skall förses med en av
följande anteckningar:

“EXPEDIDO A POSTERIORI”, “UDSTEDT
EFTERFLGENDE”, “NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”,
“EKDOUENEK TVN YSTEPVN”, “ISSUED
RETROSPECTIVELY”, “DELIVRE A POSTERIORI”,
“RILASCIATO A POSTERIORI”, “AFGEGEVEN A
POSTERIORI”, “EMITIDO A POSTERIORI”, “UTGEFID
EFTIR A”, “UTSTEDT SENERE”, “ANNETTU
JÄLKIKÄTEEN”, “UTFÄRDAT I EFTERHAND”.

6. Om ett certifikat EUR.1 stulits, förlorats eller förstörts, kan
exportören hos den tullmyndighet som utfärdat det begära ett duplikat
upprättat på grundval av de utförselhandlingar som denna förfogar över.
Det sålunda utfärdade duplikatet skall förses med en av följande
anteckningar:

“DUPLICADO”, “DUPLIKAT”, “DUPLIKAT”, “ANTIGPAFO”,
“DUPLICATE”, “DUPLIKATA”, “DUPLICATO”,
“DUPLICAAT”, “SEGUNDA VIA”, “EFTIRRIT”,
“DUPLIKAT”, “KAKSOISKAPPALE”, “DUPLIKAT”.

Duplikatet, vilket skall dagtecknas samma dag som det ursprungliga
certifikatet EUR.1, gäller från samma dag.

7. De anteckningar som avses i punkterna 5 och 6 skall införas i rutan
för “Anmärkningar” på certifikatet EUR.1.

8. Det är alltid möjligt att utbyta ett eller flera certifikat EUR.1 mot
ett eller flera certifikat EUR.1, under förutsättning att detta sker hos
den tullanstalt där varorna befinner sig.

9. I syfte att kontrollera att de i punkterna 2 och 3 angivna villkoren
är uppfyllda har tullmyndighet rätt att begära de handlingar som styrker
detta eller att utföra den kontroll den finner påkallad.

10. Bestämmelserna i punkterna 2–9 skall tillämpas även på de
ursprungsintyg som upprättas av godkända exportörer enligt villkoren i
artikel 13.

Artikel 10

1. Certifikat EUR.1 utfärdas endast på skriftlig ansökan av exportören
eller, på exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud. Denna
ansökan skall göras på blankett enligt formulär i bilaga IV till detta
protokoll, vilken skall ifyllas i enlighet med detta protokoll.

2. Det åligger tullmyndighet i exportlandet att övervaka att den i punkt
1 avsedda blanketten blir vederbörligen ifylld. Den skall särskilt
kontrollera att utrymmet avsett för varuslag fyllts i på ett sätt som
utesluter varje möjlighet till tillägg i bedrägligt syfte. För detta
ändamål skall vid beskrivning av varuslag utskrift ske utan mellanrum
mellan raderna. Om utrymmet inte helt fyllts i, skall en horisontell
linje dragas under den sista raden och den icke ifyllda delen spärras.

3. Eftersom certifikat EUR.1 utgör bevis för tillämpningen av den i
avtalet avsedda förmånsbehandlingen beträffande tullar och kvantitativa
restriktioner, ankommer det på tullmyndighet i exportlandet att vidta
nödvändiga åtgärder för undersökning av varornas ursprung och kontroll
av övriga uppgifter på certifikatet.

4. När enligt artikel 9 punkt 5 i detta protokoll ett certifikat EUR.1
utfärdas efter utförseln av de varor som certifikatet avser skall
exportören i den i punkt 1 avsedda ansökan

a) ange tid och plats för avsändandet av de varor som certifikatet
avser;

b) intyga att något certifikat EUR.1 ej utfärdats vid utförseln av
ifrågavarande varor och ange orsakerna härtill.

5. Ansökan om certifikat EUR.1, liksom de ursprungsintyg som avses i
artikel 9 punkt 3 andra stycket i detta protokoll och mot vars
uppvisande nytt certifikat EUR.1 utfärdas, skall bevaras av
tullmyndigheten i exportlandet under minst två år.

Artikel 11

1. Certifikat EUR.1 skall upprättas på blankett enligt formulär i bilaga
IV till detta protokoll. Blanketten skall tryckas på ett eller flera av
de språk på vilka avtalet är avfattat. Certifikat EUR.1 skall upprättas
på ett av dessa språk och i överensstämmelse med bestämmelserna i
exportlandets interna lag; om det skrivs ut för hand, skall det fyllas
i med bläck och med tryckbokstäver.

2. Certifikat EUR.1 skall ha formatet 210297 mm. En tolerans på längden
om högst plus 8 mm eller minus 5 mm kan tillåtas. Det papper som
användes skall vara vitt och inte innehålla slipmassa, vara limmat för
skrivändamål och väga minst 25 g/m2. Det skall vara försett med
guillocherad botten i grön färg för att på mekanisk eller kemisk väg
utförd förfalskning skall bli synlig.

3. Gemenskapens medlemsstater och Sverige kan förbehålla sig rätten till
tryckning av certifikat EUR.1 eller anförtro denna åt tryckerier som
godkänts av dem. I sistnämnda fall skall på varje certifikat EUR.1
finnas uppgift om godkännande. Varje certifikat EUR.1 skall förses med
uppgift om tryckeriets namn och adress eller med tecken som möjliggör
identifiering av tryckeriet. För särskiljande av certifikaten skall
varje certifikat dessutom genom tryck eller på annat sätt förses med
serienummer.

Artikel 12

1. Certifikat EUR.1 skall inom fyra månader, räknat från den dag då det
utfärdats av tullmyndighet i exportlandet, inges till den tullanstalt i
importlandet där varorna anmäles enligt där gällande bestämmelser.
Myndigheten kan begära att certifikatet översättes. Den kan vidare kräva
att importanmälan kompletteras med en försäkran av importören att
varorna uppfyller de villkor som uppställts för tillämpning av avtalet.

2. Utan inskränkning av artikel 5 punkt 5 i detta protokoll skall, på
begäran av den som anger varan till förtullning, en isärtagen eller icke
hopsatt vara hänförlig till kapitel 84 eller 85 i det harmoniserade
systemet, vilken importeras i flera sändningar på villkor som
fastställes av behörig myndighet, anses utgöra en enda vara, och ett
certifikat EUR.1 som omfattar den kompletta varan kan uppvisas vid
importen av den första delsändningen.

3. Certifikat EUR.1 som inges till tullmyndighet i importlandet efter
utgången av den tidsfrist som anges i punkt 1 kan godtas som grund för
förmånsbehandling, om underlåtenheten att iaktta fristen beror på force
majeure eller på exceptionella omständigheter.

Tullmyndighet i importlandet kan även i andra fall godta certifikat
EUR.1, förutsatt att varan anmälts hos myndigheten före utgången av
nämnda tidsfrist.

4. Mindre skiljaktigheter mellan uppgifterna i certifikat EUR.1 och
uppgifterna i de dokument som ingivits till tullanstalten i syfte att
uppfylla formaliteterna för import av varorna medför inte i och för sig
att certifikatet blir ogiltigt, förutsatt att det vederbörligen
fastställes att certifikatet svarar mot varorna.

5. Certifikat EUR.1 skall bevaras av tullmyndigheten i importlandet
enligt de regler som gäller där.

6. För att styrka att villkoren i artikel 7 i detta protokoll uppfyllts
skall för tullmyndighet i importlandet företes:

a) antingen en transporthandling som utfärdats i exportlandet och som
täcker transporten genom transitlandet,

b) eller ett intyg utfärdat av tullmyndighet i transitlandet
innehållande:

— en noggrann varubeskrivning;

— datum för varornas lossning och lastning samt, i förekommande fall,
fartygens namn;

— intyg om de villkor under vilka varorna befunnit sig i transitlandet.

c) eller, i avsaknad härav, andra handlingar som styrker att villkoren
är uppfyllda.

Artikel 13

1. Utan hinder av artikel 9 punkterna 1 till 7 och artikel 10 punkterna
1, 4 och 5 i detta protokoll kan en förenklad procedur för utfärdande av
ursprungsbevis tillämpas på de villkor som anges i följande
bestämmelser.

2. Tullmyndigheterna i exportlandet kan ge exportör, i det följande
benämnd “godkänd exportör”, som ofta exporterar varor för vilka
certifikat EUR.1 kan utfärdas, och som lämnar de garantier som
tullmyndigheterna anser nödvändiga för att styrka varornas
ursprungskaraktär, tillstånd att vid exporttillfället för tullanstalten
i exportlandet ej behöva uppvisa vare sig varorna eller ansökan om
certifikat EUR.1 för dessa varor för att erhålla certifikat EUR.1 enligt
villkoren i artikel 9 punkterna 1 till 4 i detta protokoll.

3. Tullmyndigheten kan dessutom ge en godkänd exportör tillstånd att
utfärda certifikat EUR.1 som gäller för en längsta period av ett år
från dagen för utfärdandet, i det följande benämnt “LT-certifikat”.
Tillstånd skall ges endast om ursprungskaraktären på de varor som kommer
att exporteras föväntas bli oförändrad under LT-certifikatets
giltighetstid. Om någon vara ej längre omfattas av LT-certifikatet skall
den godkände exportören omedelbart underrätta den tullmyndighet som
utfärdat tillståndet.

När den förenklade proceduren tillämpas, kan tullmyndigheterna i
exportlandet föreskriva användning av certifikat EUR.1 försedda med
ett särskiljande tecken genom vilket de kan identifieras.

4. Tullmyndigheterna skall i tillståndet som avses i punkt 2 föreskriva
att ruta 11 “Tullmyndighetens intyg” på certifikatet EUR.1 skall:

a) antingen i förväg förses med avtryck av stämpel av behörig tullanstalt
i exportlandet och med underskrift, handskriven eller ej, av tjänsteman
på sagda tullanstalt, eller

b) av den godkände exportören förses med avtryck av en speciell stämpel
som är godkänd av tullmyndigheterna i exportlandet och av utseende som
framgår av bilaga VI till detta protokoll. Denna stämpel kan tryckas på
blanketterna.

Ruta 11 “Tullmyndighetens intyg” på certifikat EUR.1 skall, om så
erfordras, fyllas i av den godkände exportören.

5. I de fall som avses i punkt 4) a) skall ruta 7 “Anmärkningar” på
certifikat EUR.1 förses med en av följande anteckningar: “PROCEDI MIENTO
SIMPLIFICADO”, “FORENKLET PROCEDURE”, “VEREINFACHTES VERFAHREN”,
“APLOYSTEYMENH DIADIKASIA”, “SIMPLIFIED PROCEDURE”, “PROCEDURE
SIMPLIFIEE”, “PROCEDURA SEMPLIFICATA”, “VEREENVOUDIGDE PROCEDURE”,
“PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO”, “EINFÖLDUD AFGREIDSLA”, “FORENKLET
PROSEDYRE”, “YKSINKERTAISTETTU MENETTELY”, “FÖRENKLAD PROCEDUR”.

Godkänd exportör skall i förekommande fall i ruta 13 “Begäran om
kontroll” på certifikat EUR.1 ange namn och adress på den tullmyndighet
som är behörig att kontrollera certifikatet.

6. I det fall som avses i punkt 3 skall den godkände exportören också
ange i ruta 7 på certifikatet EUR.1 en av följande anteckningar:

“CERTIFICADO LT VALIDO HASTA EL . . . . . . . . . . . .” (date
indicated in Arabic numerals).
“LT-CERTIFICAT GYLDIGT INDTIL . . . . . . . . . . . .”,
“LT-CERTIFICAT GULTIG BIS . . . . . . . . . . . .”,
“PISTOPOIHTIKO LT ISXYON MEXPI . . . . . . . . . . . .”,
“LT CERTIFICATE VALID UNTIL . . . . . . . . . . . .”,
“CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU’AU . . . . . . . . . . . .”,
“CERTIFICATO LT VALIDO FINO A . . . . . . . . . . . .”,
“LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET . . . . . . . . . . . .”,
“CERTIFICADO LT VALIDO ATE . . . . . . . . . . . .”,
“LT-SKIRTEINI GILDIR TIL . . . . . . . . . . . .”,
“LT-SERTIFIKAT GYLDIG INTIL . . . . . . . . . . . .”,
“LT-TODISTUS VOIMASSA . . . . . . . . . . . . SAAKKA”,
“LT-CERTIFIKAT GILTIGT TILL . . . . . . . . . . . .”,

och en hänvisning till det tillstånd enligt vilket det ifrågavarande
LT-certifikatet har utfärdats.

Den godkände exportören behöver inte ange i rutorna 8 och 9 på
LT-certifikatet kollinas märke och nummer, antal och slag, bruttovikt
(kg) eller annat mått (liter m/n3/, etc.). Ruta 8 skall dock innehålla
en beskrivning och benämning av varorna som är tillräckligt noggrann för
att de skall kunna identifieras.

7. Utan hinder av artikel 12 punkterna 1 och 3 skall LT-certifikat
avlämnas till importtullmyndigheten vid eller före den första importen
av någon vara som det avser. Om importören förtullar varorna vid skilda
tullanstalter i importlandet, kan tullmyndigheterna begära att han
avlämnar en kopia av LT-certifikatet till varje tullanstalt.

8. Om ett LT-certifikat har avlämnats till tullmyndigheterna skall,
under LT-certifikatets giltighetstid, bevis om importvarornas
ursprungskaraktär lämnas genom fakturor som uppfyller följande villkor:

a) Om en faktura upptar både varor som har ursprung i gemenskapen eller
ett av de länder som anges i artikel 1 i detta protokoll och icke-
ursprungsvaror, skall exportören klart skilja de två kategorierna varor
åt i fakturan.

b) Exportören skall på varje faktura ange numret på det LT-certifikat
som omfattar varorna och certifikatets sista giltighetsdag samt
varornas ursprungsland eller -länder.

Exportörens uppgift på fakturan om LT–certifikatets nummer och
angivande av ursprungsland utgör en deklaration om att varorna uppfyller
villkoren i detta protokoll för att uppnå förmånsberättigad
ursprungskaraktär i handeln mellan gemenskapen och Sverige.

Tullmyndigheterna i exportlandet kan begära att de uppgifter som enligt
ovanstående bestämmelser skall framgå av fakturan skall åtföljas av
handskriven namnteckning och att den undertecknandes namn förtydligas
genom textning eller med maskinskrift.

c) Varubeskrivningen och varubenämningen på fakturan skall vara
tillräckligt detaljerad för att klart utvisa att varorna är upptagna
på det LT-certifikat till vilket fakturan hänvisar.

d) Fakturorna kan endast utfärdas för varor som exporteras under det
ifrågavarande LT-certifikatets giltighetstid. De kan dock företes för
importtullmyndigheten inom fyra månader från den dag då de utfärdats
av exportören.

9. Inom ramen för den förenklade proceduren får fakturor som uppfyller
villkoren i denna artikel utfärdas och/eller överföras med användning av
telekommunikation eller metoder för elektronisk databehandling. Sådana
fakturor skall godtas av tullmyndigheten i importlandet som bevis för de
importerade varornas ursprungskaraktär enligt den procedur som
föreskrivs av tullmyndigheten där.

10. Om tullmyndigheten i exportlandet finner att något certifikat
och/eller någon faktura som utfärdats enligt bestämmelserna i denna
artikel inte gäller med avseende på någon vara som levererats, skall
den omedelbart underrätta tullmyndigheten i importlandet om detta.

11. Tullmyndigheterna i exportlandet kan ge en godkänd exportör
tillstånd att, i stället för certifikat EUR.1, utfärda fakturor
innehållande den deklaration som finns intagen i bilaga V till
detta protokoll.

Av godkänd exportör upprättad deklaration på faktura skall undertecknas
för hand och skall vara försedd med antingen:

a) en anteckning om det tillståndsnummer som tilldelats den godkände
exportören, eller

b) ett av den godkände exportören anbringat avtryck av den speciella
stämpel som avses i punkt 4 b, och som godkänts av tullmyndigheterna i
exportlandet. Denna stämpel kan tryckas i förväg på fakturan.

12. Tullmyndigheterna i exportlandet får dock ge en godkänd exportör
tillstånd att inte underteckna uppgift enligt punkt 8 b, eller den
deklaration som avses i punkt 11 och som upprättats på fakturan, om
sådana fakturor utfärdas och/eller överförs med användning av
telekommunikation eller elektronisk databehandlingsmetod.

De nämnda tullmyndigheterna skall fastställa de villkor som skall gälla
för tillämpning av denna punkt och kan, om de behöver det, begära en
skriftlig förbindelse av den godkände exportören att denne ikläder sig
fullt ansvar för sådan uppgift och deklaration som om de hade
undertecknats för hand av honom.

13. Tullmyndigheterna skall i de tillstånd som avses i punkterna 2, 3
och 11 särskilt ange:

a) de villkor som skall gälla för ansökningarna om certifikat EUR.1
eller LT-certifikat eller för upprättande av ursprungsdeklaration på
faktura;

b) de villkor som skall gälla för hur dessa ansökningar liksom en kopia
av fakturor med hänvisning till ett LT-certifikat och av fakturor
innehållande exportörsdeklaration skall bevaras under minst två år. I
fråga om LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT–certifikat
börjar denna period den dag då LT-certifikatets giltighet upphör. Dessa
bestämmelser gäller även certifikat EUR.1, LT-certifikat och fakturor
med hänvisning till LT-certifikat samt fakturor innehållande
exportörsdeklaration, vilka använts som underlag vid utfärdande av andra
ursprungsbevis enligt villkoren i artikel 9 punkt 3 andra stycket i
detta protokoll.

14. Tullmyndigheten i exportlandet kan utesluta vissa varukategorier
från de lättnader som anges i punkterna 2, 3 och 11.

15. Tullmyndigheterna skall inte meddela tillstånd som avses i punkterna
2, 3 och 11 till exportör som inte lämnar alla erforderliga garantier.

Tullmyndigheterna kan när som helst återkalla tillstånd. Så skall ske
när den godkände exportören inte längre uppfyller villkoren eller lämnar
nämnda garantier.

16. Godkänd exportör kan åläggas att informera tullmyndigheterna, i
överensstämmelse med de föreskrifter som dessa fastställer, beträffande
vara som han avser att exportera, så att behörig tullanstalt ges
tillfälle att företa den kontroll som den finner nödvändig före varans
avsändande.

17. Bestämmelserna i denna artikel skall ej medföra inskränkning i
tillämpningen av gemenskapens, medlemsstaternas eller Sveriges regler i
fråga om tullformaliteter och användande av tulldokument.

Artikel 14

Den deklaration som avses i artikel 8 punkt 1 c, skall avges av
exportören i den form som anges i bilaga V till detta protokoll på ett
av de språk på vilka avtalet är upprättat. Den skall skrivas med maskin
eller stämplas och undertecknas för hand. Exportören skall under minst
två år behålla en kopia av fakturan som innehåller den nämnda
deklarationen.

Artikel 15

1. Exportören eller dennes ombud skall till sin ansökan om certifikat
EUR.1 foga de handlingar som är ägnade att styrka att certifikat EUR.1
kan utfärdas för de varor som skall exporteras.

Han skall vara beredd att, på begäran av vederbörlig myndighet, förete
den bevisning som denna anser nödvändig för att fastställa riktigheten
av de preferensberättigade varornas ursprungskaraktär och skall godta
varje kontroll från myndigheten av bokföringen och omständigheterna
kring framställningen av de ovannämnda varorna.

2. Exportörer skall behålla de handlingar som avses i punkt 1 under
minst två år.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall även tillämpas vid
användning av de procedurer som fastställts i artikel 13 punkterna 2
och 3 och den deklaration som avses i artikel 8 punkt 1 b) och c).

Artikel 16

1. Varor, vilka sänts från gemenskapen eller från Sverige till en
utställning i ett annat land än de länder som anges i artikel 1 i detta
protokoll och vilka efter utställningen sålts för att införas till
Sverige eller till gemenskapen, skall vid införseln åtnjuta förmånerna i
avtalet, om varorna uppfyller i detta protokoll uppställda villkor för
att anses ha ursprung i gemenskapen eller i Sverige och om för
tullmyndigheterna på ett tillfredsställande sätt styrkes

a) att en exportör har sänt varorna från gemenskapen eller Sverige till
utställningslandet och utställt dem där;

b) att denne exportör har sålt varorna eller överlåtit dem till en
mottagare i Sverige eller i gemenskapen;

c) att varorna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts
till Sverige eller till gemenskapen i det skick vari de sänts till
utställningen;

d) att varorna, sedan de sänts till utställningen, inte har använts för
annat ändamål än demonstration på denna utställning.

2. Certifikat EUR.1 skall i vanlig ordning inges till tullmyndigheterna.
Utställningens namn och adress skall anges i certifikatet. Vid behov kan
ytterligare handlingar begäras för att styrka varornas karaktär och de
omständigheter under vilka de utställts.

3. Bestämmelserna i punkt 1 är tillämpliga på alla handels-, industri-,
jordbruks- och hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga
visningar av liknande karaktär under vilka varorna förblir under
tullkontroll,

dock med undantag av sådana som i privat syfte anordnas i butiker
eller affärslokaler för försäljning av utländska varor.

Artikel 17

1. För att säkra en riktig tillämpning av bestämmelserna i denna
avdelning skall gemenskapens medlemsstater och Sverige lämna varandra
ömsesidigt bistånd genom sina tullmyndigheter för kontroll av äktheten
och riktigheten av certifikat EUR.1, inbegripet sådana som ufärdats
enligt artikel 9 punkt 3 i detta protokoll, liksom av
exportörsdeklarationer på fakturor.

2. Den blandade kommittén skall vara behörig att fatta de beslut som
erfordras för att formerna för det administrativa samarbetet skall
kunna tillämpas i vederbörlig tid i gemenskapen och i Sverige.

3. Tullmyndigheterna i medlemsstaterna och Sverige skall, genom
förmedling av Europeiska gemenskapernas kommission, delge varandra
provtryck av de stämplar som användes av deras tullanstalter vid
utfärdande av certifikat EUR.1.

4. Den som upprättar eller låter upprätta handling innehållande
oriktiga uppgifter i syfte att erhålla förmånsbehandling för en vara
skall träffas av påföljd.

5. Medlemsstaterna och Sverige skall vidta alla nödvändiga åtgärder för
att undvika att varor som omfattas av ett certifikat EUR.1 och som under
transporten befinner sig i en frizon inom deras område blir föremål för
utbyte eller annan behandling än sedvanlig åtgärd avsedd att bevara dem
i oförändrat skick.

6. När varor med ursprung i gemenskapen eller i Sverige, vilka
importerats till en frizon med stöd av certifikat EUR.1, undergår
behandling eller bearbetning skall behörig tullmyndighet utfärda nytt
certifikat EUR.1 på ansökan av exportören, om den behandling eller
bearbetning varorna undergått uppfyller bestämmelserna i detta
protokoll.

Artikel 18

1. Kontroll i efterhand av certifikat EUR.1 eller av
exportörsdeklarationer på fakturor skall utföras stickprovsvis eller
varje gång tullmyndighet i importlandet har anledning betvivla
dokumentens äkthet eller riktigheten av uppgifterna om ifrågavarande
varors ursprung.

2. Vid tillämpning av bestämmelserna i punkt 1 skall tullmyndigheten i
importlandet återsända certifikat EUR.1 och fakturan, om sådan
avlämnats, eller faktura med hänvisning till LT-certifikat, eller
faktura med exportörsdeklaration eller kopia av dessa dokument, till
tullmyndigheten i exportlandet och, i förekommande fall, ange de skäl
med avseende på innehåll och form som föranleder undersökningen.

Tullmyndigheten skall, till stöd för begäran om kontroll i efterhand,
lämna alla handlingar och upplysningar som erhållits och som ger
anledning att anta att uppgifterna på certifikatet EUR.1 eller fakturan
är oriktiga.

Om tullmyndigheten i importlandet beslutar att uppskjuta tillämpningen
av bestämmelserna i avtalet i avvaktan på resultatet av kontrollen skall
den erbjuda importören att varorna utlämnas, med förbehåll för de
säkerhetsåtgärder som bedöms nödvändiga.

3. Resultatet av efterhandskontrollen skall snarast möjligt delges
tullmyndigheten i importlandet. Svaret skall göra det möjligt att avgöra
om de handlingar som återsänts enligt punkt 2 avser de varor som
faktiskt exporterats, och om dessa är berättigade till
förmånsbehandling.

Tvister som inte kunnat regleras mellan tullmyndigheten i importlandet
och tullmyndigheten i exportlandet eller som innebär en fråga om
tolkning av detta protokoll skall underställas tullkommittén.

För efterhandskontroll av certifikat EUR.1 skall exportdokument, eller
kopior av certifikat EUR.1 som ersätter dem, bevaras av tullmyndigheten
i exportlandet under minst två år.

Avdelning III

Bestämmelser rörande Kanarieöarna, Ceuta och Melilla

Artikel 19

1. Vid tillämpning av bestämmelserna i tilläggsprotokollet angående
varor med ursprung i Kanarieöarna, Ceuta och Melilla skall
bestämmelserna i detta protokoll tillämpas, dock under iakttagande
av de särskilda villkoren i punkterna 3 till och med 8.

2. Begreppet “gemenskapen ” som används i detta protokoll omfattar
inte Kanarieöarna, Ceuta eller Melilla. Begreppet “varor med ursprung
i gemenskapen” omfattar inte varor med ursprung i Kanarieöarna, Ceuta
och Melilla.

3. Följande bestämmelser skall tillämpas i stället för artiklarna 1,
2 och 3, och hänvisningar till dessa artiklar skall därför gälla denna
artikel.

Följande varor skall anses som

a) varor med ursprung i Kanarieöarna, Ceuta och Melilla:

i) varor helt framställda i Kanarieöarna, Ceuta och Melilla,

ii) varor framställda i Kanarieöarna, Ceuta och Melilla vid vars
tillverkning använts andra varor än de som avses i i), under
förutsättning att varorna varit föremål för tillräcklig bearbetning
eller behandling i den mening som avses i artikel 5. Denna förutsättning
skall dock inte gälla för varor som enligt detta protokoll har ursprung
i Sverige, Island, Österrike, Finland, Norge eller Schweiz eller i
gemenskapen förutsatt att de undergått bearbetning eller behandling i
Kanarieöarna, Ceuta och Melilla som överstiger den otillräckliga
bearbetning eller behandling som avses i artikel 5.5,

b) varor med ursprung i Sverige:

i) varor helt framställda i Sverige,

ii) varor framställda i Sverige vid vars tillverkning använts andra
varor än de, som avses i i), under förutsättning att varorna varit
föremål för tillräcklig bearbetning eller behandling i den mening som
avses i artikel 5. Denna förutsättning skall dock inte gälla för varor
som enligt detta protokoll har ursprung i Kanarieöarna, Ceuta och
Melilla, Sverige, Island, Österrike, Finland, Norge eller Schweiz eller
i gemenskapen förutsatt att de undergått bearbetning eller behandling
som överstiger den otillräckliga bearbetning eller behandling som avses
i artikel 5.5.

4. Kanarieöarna, Ceuta och Melilla skall anses som ett område.

5. Exportören eller hans befullmäktigade ombud skall ange “Sverige” och
“Kanarieöarna, Ceuta och Melilla” i ruta 2 på certifikat EUR.1.
Dessutom skall då det gäller varor med ursprung i Kanarieöarna, Ceuta
och Melilla detta anges i ruta 4 på certifikat EUR.1.

När fakturor utfärdas i Kanarieöarna, Ceuta eller Melilla inom ramen för
bestämmelserna i artikel 8 punkt 1 i detta protokoll, skall exportören
klart ange de varor som har ursprung i Kanarieöarna, Ceuta och Melilla
genom anteckningen “CCM”.

6. De i bilaga II upptagna varorna skall tills vidare inte beröras av
bestämmelserna i detta protokoll. Formerna för administrativt samarbete
skall dock även tillämpas för dessa varor.

7. De spanska tullmyndigheterna skall ansvara för tillämpningen av detta
protokoll i Kanarieöarna, Ceuta och Melilla.

8. Artikel 23 gäller inte i handeln mellan Kanarieöarna, Ceuta och
Melilla å ena sidan och Sverige å den andra.

Avdelning IV

Slutbestämmelser

Artikel 20

Gemenskapen och Sverige, skall såvitt ankommer på dem, vidta de åtgärder
som erfordras för att bestämmelserna i detta protokoll skall genomföras.

Artikel 21

Bilagorna till detta protokoll utgör en integrerad del därav.

Artikel 22

De avtalsslutande parterna åtar sig att vidta erforderliga åtgärder
för att de certifikat EUR.1 som tullmyndigheterna i gemenskapens
medlemsstater och i Sverige skall vara behöriga att utfärda vid
tillämpningen av de avtal som anges i artikel 1 utfärdas enligt
bestämmelserna i dessa avtal. De åtar sig även att säkerställa det
administrativa samarbete som är nödvändigt för detta ändamål, särskilt
för att kontrollera hur varor som omfattas av bestämmelserna i de i
artikel 1 åsyftade avtalen har transporterats och var de har befunnit
sig.

Artikel 23

1. Utan inskränkning av bestämmelserna i artikel 1 i protokoll 2 får
varor av de slag som omfattas av avtalet, och som har använts som
material vid tillverkning av varor för vilka certifikat EUR.1,
LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT-certifikat eller en
faktura med exportörsdeklaration utfärdas eller upprättas, bli föremål
för tullrestitution eller åtnjuta befrielse från tull i någon form
endast om de har ursprung i gemenskapen, i Sverige eller i ett av de
andra fem länder som anges i artikel 1 i detta protokoll.

2. Med uttrycket “tull” avses i denna artikel även avgifter med samma
verkan som tull.

Artikel 24

(Denna bilaga innehåller inte någon artikel 24)

Artikel 25

Ursprungsvaror för vilka vederbörliga ursprungsintyg utfärdats eller
upprättats före den 1 mars 1986 inom ramen för avtalet mellan
EFTA-länderna och Spanien som undertecknades den 26 juni 1979,
konventionen angående upprättandet av EFTA undertecknad den 4 januari
1960 av Portugal, avtalet 1970 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen
och Spanien och avtalet 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen
och Republiken Portugal skall anses som om de utgjorde varor med
ursprung i den mening som avses i detta protokoll.

Artikel 26

De avtalsslutande parterna skall vidta erforderliga åtgärder i syfte att
ingå sådana överenskommelser med Österrike, Finland, Island, Norge och
Schweiz som säkerställer tillämpningen av detta protokoll.

Artikel 27

1. Vid tillämpning av artikel 1 punkt 1 b) ii) i detta protokoll skall
vara, som har ursprung i Österrike, Finland, Island, Norge eller
Schweiz, behandlas som icke-ursprungsvara under den eller de perioder då
Sverige, för sådan vara och i förhållande till något av dessa länder
tillämpar tull som gäller för tredje land eller vidtar en motsvarande
skyddsåtgärd med stöd av de bestämmelser som gäller för handeln mellan
Sverige och de nämnda länderna.

2. Vid tillämpning av artikel 1 punkt 2 b) ii) i detta protokoll skall
vara, som har ursprung i Österrike, Finland, Island, Norge eller
Schweiz, behandlas som icke-ursprungsvara under den eller de perioder då
gemenskapen, för sådan vara och i förhållande till något av dessa
länder, med stöd av bestämmelserna i det avtal som ingåtts mellan
gemenskapen och detta land tillämpar tull som gäller för tredje land.

Artikel 28

Den blandade kommittén kan besluta att ändra bestämmelserna i detta
protokoll.

Förordning (1990:878).

Bilaga I

Förklarande anmärkningar

Anmärkning 1 — till artikel 1

Uttrycken “gemenskapen” eller “Sverige” avser även gemenskapens
medlemsstaters eller Sveriges sjöterritorium.

Fartyg som är verksamma på det fria havet, däri inbegripna “flytande
fabriker”, ombord på vilka bearbetning eller behandling sker av
produkter från deras fiske, skall anses utgöra en del av den stats
område till vilken de hör, förutsatt att de uppfyller de villkor som
anges i förklarande anmärkning 4.

Anmärkning 2 — till artiklarna 1, 2 och 4

De villkor som anges i artikel 1 för hur varor uppnår ursprungskaraktär
skall uppfyllas inom gemenskapen eller i Sverige, utan andra avbrott än
de som medges enligt artikel 2.

Om ursprungsvaror som exporteras från gemenskapen eller från Sverige
till något annat land återinförs, skall, med undantag av vad som medges
enligt artikel 2, dessa anses utgöra icke-ursprungsvaror om inte för
tullmyndigheterna tillfredsställande styrks:

— att de återinförda varorna är desamma som de exporterade varorna och
— att de under uppehållet i det andra landet inte har genomgått annan
behandling än sådan som behövs för att bevara dem i oförändrat skick.

Anmärkning 3 — till artiklarna 1 och 2

Vid bestämmande av om en vara har ursprung i gemenskapen eller i Sverige
eller i något av de andra länder som anges i artikel 1 skall bortses
från om energiprodukter, anläggningar, maskiner och verktyg som använts
för framställning av denna vara har ursprung i tredje land eller ej.

Anmärkning 5 — till artiklarna 4 och 5

1. Den bedömningsenhet på vilken ursprungsreglerna skall
tillämpas skall vara densamma som den särskilda vara, vilken
anses utgöra grundenheten vid klassificeringen enligt
nomenklaturen enligt det harmoniserade systemet. I fråga om
varor i satser, som klassificeras i enlighet med tolkningsregel 3,
skall bedömningsenheten fastställas med hänsyn tagen till varje
artikel i satsen. Detta gäller även beträffande satser enligt
tulltaxenummer 63.08, 82.06 och 96.05.

Av detta följer att:

— när en vara som består av en grupp eller samling av artiklar
klassificeras enligt ett enda tulltaxenummer enligt reglerna i det
harmoniserade systemet, utgör det hela bedömningsenheten;

— när en sändning består av flera identiskt lika varor som
klassificeras enligt samma tulltaxenummer i det harmoniserade systemet,
skall varje vara behandlas för sig vid tillämpning av ursprungsreglerna.

2. Om emballage skall tulltaxeras tillsammans med varan i enlighet med
tolkningsregel 5 i det harmoniserade systemet, skall det inbegripas även
vid ursprungsbestämningen.

Anmärkning 5 a) — till artikel 4 h)

I fråga om begagnade däck omfattar uttrycket “brukade artiklar, som
tillvaratagits där och som endast kan användas för återvinning av
råvaror” inte bara begagnade däck som kan användas enbart för
återvinning av råvaror utan även begagnade däck som endast kan användas
för regummering eller som skrot.

Anmärkning 6 — till artikel 5 punkt 1

De inledande anmärkningarna till bilaga III skall i förekommande fall
tillämpas för alla varor som vid framställningen tillförts
icke-ursprungsmaterial, även om för dessa inte gäller något särskilt
villkor enligt listan i bilaga III utan de istället är underkastade
regeln om växling av tulltaxenummer i artikel 5 punkt 1.

Anmärkning 7 — till artikel 6

Med uttrycket “pris fritt fabrik” förstås det pris som betalas till den
tillverkare i vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen
ägt rum, inbegripet värdet av alla som material använda varor.

Med “tullvärde” förstås värde enligt överenskommelse i Gen`eve den 12
april 1979 om tillämpning av artikel VII i det allmänna tull och
handelsavtalet.

Anmärkning 8 — till artikel 8 punkt 1

Möjligheten att, enligt detta protokoll, använda faktura som bevis för
varornas ursprungskaraktär skall utsträckas till att även gälla
följesedel eller annan kommersiell handling med tillräckligt detaljerad
beskrivning av varorna för att möjliggöra deras identifiering.

I fråga om varor som ingår i postförsändelse vilken, i den mening som
avses i artikel 8 punkt 2, inte anses som införsel av kommersiell
karaktär, kan deklarationen om varornas ursprungskaraktär också avges
på den postala tulldeklarationen C2/CP3 eller på papper som bilagts
sistnämnda deklaration.

Anmärkning 9 — till artikel 17 punkt 1 och artikel 22

Om varucertifikat har utfärdats enligt artikel 9 punkt 3 och avser varor
som återutförts i oförändrat skick, skall tullmyndigheten i
bestämmelselandet inom ramen för det administrativa samarbetet kunna
erhålla kopior av det eller de ursprungsintyg som tidigare utfärdats
eller upprättats för ifrågavarande varor.

Anmärkning 10 — till artikel 23

Med “tullrestitution eller . . . befrielse från tull i någon form”
förstås varje bestämmelse om återbetalning eller efterskänkande, helt
eller delvis, av tullar som tillämpas för varor som använts som
material, under förutsättning att nämnda bestämmelse uttryckligen medger
eller faktiskt medför sådan återbetalning eller sådant efterskänkande,
om de med detta material framställda varorna exporteras men inte om de
är avsedda för inhemsk förbrukning.

“Varor som använts som material” skall avse alla varor för vilka
“tullrestitution eller . . . befrielse från tull i någon form” begärs
som en följd av export av ursprungsvaror, för vilka certifikat EUR.1,
LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT-certifikat eller
en faktura med exportörsdeklaration utfärdas eller upprättas.
Förordning (1988:1579).

Bilaga II

Lista över varor som avses i artikel 3 vilka tills vidare är
undantagna från bestämmelserna i detta protokoll

Tulltaxenummer Varubeskrivning

ur 27.07 Oljor i vilka vikten av de aromatiska beståndsdelarna
överstiger vikten av de icke-aromatiska beståndsdelarna,
utgörande oljor liknande mineraloljor erhållna genom
destillation av högtemperaturtjära från stenkol och som
vid temperaturer upp till 250C ger mer än 65
volymprocent destillat (inbegripet blandningar av bensin
(petroleum spirit) och bensen) avsedda att användas som
drivmedel eller bränsle

27.09-27.15 Mineraloljor och destillationsprodukter av dessa;
bituminösa ämnen; mineralvaxer

ur 29.01 Acykliska kolväten avsedda att användas som drivmedel
eller bränsle

ur 29.02 Cyklaner och cyklener (andra än azulener), bensen,
toluen och xylener, avsedda att användas som drivmedel
eller bränsle

ur 34.03 Beredda smörjmedel innehållande oljor erhållna ur
petroleum eller ur bituminösa mineral, förutsatt att
sådana oljor ingår med mindre än 70 viktprocent

ur 34.04 Konstgjorda vaxer och beredda vaxer baserade på
paraffin, petroleumvaxer, vaxer erhållna ur bituminösa
mineral, “slack wax” eller “scale wax”

ur 38.11 Beredda tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande oljor
erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral
Förordning (1988:1579).

Bilaga III

Lista över bearbetning eller behandling som icke-ursprungsmaterial
måste undergå för att den framställda varan skall erhålla
ursprungskaraktär

Inledande anmärkningar

Allmänt

Anmärkning 1

1.1 De två första kolumnerna i listan beskriver den framställda varan.
Den första kolumnen innehåller det tulltaxe- eller kapitelnummer som
används i det harmoniserade systemet och den andra kolumnen innehåller
den varubeskrivning som används i detta system för detta tulltaxe- eller
kapitelnummer. För varje post i de två första kolumnerna finns en regel
angiven i kolumnerna 3 och/eller 4. Då, i vissa fall, en post i den
första kolumnen föregås av ordet “ur”, anger detta att regeln i kolumn 3
eller kolumn 4 endast gäller för den del av tulltaxe- eller
kapitelnumret som anges i kolumn 2.

1.2 Om i kolumn 1 flera tulltaxenummer är grupperade tillsammans eller
ett kapitelnummer angivits och varubeskrivningen i kolumn 2 därför
angivits i allmänna termer, gäller den motsvarande regeln i kolumn 3
eller kolumn 4 för alla varor som, enligt det harmoniserade systemet,
klassificeras enligt tulltaxenummer inom kapitlet eller enligt något av
de tulltaxenummer som grupperats tillsammans i kolumn 1.

1.3 Om olika regler i listan gäller för olika varor inom samma
tulltaxenummer innehåller varje indragning beskrivningen av den del av
tulltaxenumret för vilken bredvidstående regel i kolumn 3 eller kolumn 4
gäller.

1.4 För varor enligt kapitlen 84–91 skall, om ingen regel finns
angiven i kolumn 4, den regel som angivits i kolumn 3 tillämpas.

Anmärkning 2

2.1 Uttrycket “tillverkning” innefattar vilken sorts bearbetning eller
behandling som helst, inbegripet “sammansättning” eller speciella
åtgärder. Se dock anmärkning 3.5 nedan.

2.2 Uttrycket “material” innefattar alla “ingredienser”, “råmaterial”,
“komponenter” eller “delar” etc som används vid tillverkningen av
varan.

2.3 Uttrycket “vara” avser den vara som framställs, även om den är
avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess.

Anmärkning 3

3.1 I de fall då något tulltaxenummer eller någon del av ett
tulltaxenummer inte finns i listan gäller regeln om “växling av
tulltaxenummer” enligt artikel 5.1. Om villkoret beträffande “växling
av tulltaxenummer” gäller för någon post i listan, är detta intaget i
regeln i kolumn 3.

3.2 Den bearbetning eller behandling som erfordras enligt regeln i
kolumn 3 eller kolumn 4 behöver utföras endast i förhållande till det
icke-ursprungsmaterial som används. De begränsningar som innefattas i
en regel i kolumn 3 eller kolumn 4 gäller på samma sätt endast för det
icke-ursprungsmaterial som används.

3.3 Om en regel anger att “material enligt vilket tulltaxenummer som
helst” får användas, får även material enligt samma tulltaxenummer som
varan användas, dock med de specifika begränsningar som också kan
förekomma i regeln. Uttrycket “tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst inbegripet annat material enligt
nr . . .” innebär dock att av material enligt samma tulltaxenummer som
varan, endast material med en annan varubeskrivning än den som gäller
den vara som upptagits i kolumn 2 får användas.

3.4 Om en vara, som tillverkats av icke-ursprungsmaterial vilket
erhållit ursprungskaraktär under tillverkningen genom
nummerväxlingsregeln eller sin egen regel i listan, används som material
vid tillverkningen av en annan vara, är den regel som gäller för den
vara i vilken den ingår inte tillämplig på den förstnämnda varan.

— Till exempel, en maskin enligt tulltaxenr 84.07, för vilken regeln
föreskriver att värdet av det icke-ursprungsmaterial som får ingå inte
får överstiga 40 % av priset fritt fabrik, tillverkas av “annat legerat
stål grovt tillformat genom smidning” enligt 72.24.

Om denna smidning har skett i ifrågavarande land av göt av
icke-ursprungskaraktär, har smidet redan fått ursprung genom regeln i
listan för tulltaxenr 72.24. Det kan då räknas som ursprungsvara vid
värdeberäkningen för maskinen oberoende av om det tillverkats i samma
eller i en annan fabrik. Värdet av götet av ickeursprungskaraktär räknas
således inte in i värdet av det icke-ursprungsmaterial som använts.

3.5 Även om nummerväxlingsregeln eller regeln i listan är uppfylld, har
en vara inte ursprung om den utförda bearbetningen som helhet är
otillräcklig i den mening som avses i artikel 5.5.

Anmärkning 4

4.1 Regeln i listan anger den minsta bearbetning eller behandling som
erfordras, och utförande av mera bearbetning eller behandling ger också
ursprungskaraktär. Däremot kan utförande av mindre bearbetning eller
behandling inte ge ursprung. Om alltså en regel säger att
icke-ursprungsmaterial i ett särskilt tillverkningsstadium får användas,
är användning av sådant material i ett tidigare tillverkningsstadium
tillåten och användning av sådant material i ett senare
tillverkningsstadium inte tillåten.

4.2 Om en regel i listan anger att en vara får tillverkas av mer än ett
material innebär detta att vilket som helst eller flera av dessa
material får användas. Det krävs inte att alla material används.

— Till exempel, regeln för vävnader säger att naturliga fibrer får
användas och att kemiska material bland andra också får användas. Detta
innebär inte att båda måste användas. Man kan använda det ena eller det
andra eller båda. Om emellertid en begränsning gäller för ett material
och andra begränsningar gäller för andra material i samma regel, gäller
begränsningarna endast för de material som faktiskt använts.

— Till exempel, regeln för symaskiner anger att mekanismen för
trådspänning som används måste ha ursprung och att zig-zag mekanismen
som används också måste ha ursprung. Dessa två begränsningar gäller
endast om de ifrågavarande mekanismerna faktiskt ingår i symaskinen.

4.3 Om en regel i listan anger att en vara måste tillverkas av ett
speciellt material, hindrar villkoret självklart inte användningen av
andra material som, på grund av sin beskaffenhet, inte kan uppfylla
regeln.

— Till exempel, regeln för tulltaxenr 19.04, som uttryckligen utesluter
användningen av spannmål och produkter därav, hindrar inte användningen
av mineralsalter, kemikalier och andra tillsatser som inte är
framställda av spannmål.

— Till exempel, i fråga om en vara som är tillverkad av bondad duk, och
för vilken enbart garn som inte har ursprung är tillåtet
utgångsmaterial, är det inte möjligt att utgå från bondad duk — även om
bondad duk normalt inte kan tillverkas av garn. I sådana fall måste
utgångsmaterialet normalt vara i stadiet före garnstadiet, d v s
fiberstadiet. Se även anmärkning 7.3 i fråga om textilvaror.

4.4 Om två eller flera procentsatser är angivna i en regel i listan för
det högsta värdet av tredjelandsmaterial som kan användas, får dessa
procentsatser inte läggas samman. Värdet av allt icke-ursprungsmaterial
som används får aldrig överstiga den högsta av de angivna
procentsatserna. Dessutom får de enskilda procentsatserna inte
överskridas i förhållande till det speciella material som de avser.

Textilvaror

Anmärkning 5

5.1 Uttrycket “naturliga fibrer” används i listan till att avse andra
fibrer än regenat- eller syntetfibrer och är begränsat till stadiet
innan spinningen äger rum, inbegripet avfall, och, om ej annat anges,
inbegriper uttrycket “naturliga fibrer” sådana fibrer som kammats,
kardats eller på annat sätt bearbetats men inte spunnits.

5.2 Uttrycket “naturliga fibrer” inbegriper tagel enligt nr 05.03, silke
enligt nr 50.02 och 50.03 liksom ullfibrer och fina eller grova djurhår
enligt nr 51.01–51.05, bomullsfibrer enligt nr 52.01–52.03 och övriga
vegetabiliska fibrer enligt nr 53.01–53.05.

5.3 Uttrycken “dissolvingmassa”, “kemiskt material” och “material för
papperstillverkning” används i listan för att ange de material som inte
klassificeras enligt kapitlen 50–63 och som kan användas för
tillverkning av regenat-, syntet- eller pappersfibrer eller -garn.

5.4 Uttrycket “konststapelfibrer” används i listan för att ange
fiberkabel, stapelfibrer eller avfall av syntet- eller regenatmaterial
enligt nr 55.01–55.07.

Anmärkning 6

6.1 I fråga om varor enligt de tulltaxenummer i listan vid vilka
hänvisning gjorts till denna inledande anmärkning skall de villkor som
angivits i kolumn 3 i listan inte tillämpas för några
grundtextilmaterial som använts vid varornas tillverkning vilka
tillsammans utgör högst 10 % av den sammanlagda vikten av alla använda
grundtextilmaterial. (Se dock även anmärkningarna 6.3 och 6.4 nedan.)

6.2 Denna tolerans får dock tillämpas endast för blandvaror som
framställts av två eller flera grundtextilmaterial, oavsett med vilken
andel de ingår i varan.

Grundtextilmaterialen är följande:

— silke;

— ull;

— grova djurhår;

— fina djurhår;

— tagel;

— bomull;

— material för papperstillverkning samt papper;

— lin;

— mjukhampa;

— jute och andra bastfibrer för textilt ändamål;

— sisal och andra textilfibrer av släktet Agave;

— kokos, manillahampa, rami och andra vegetabiliska
textilfibrer;

— syntetiska konstfilament;

— regenatkonstfilament;

— syntetiska konststapelfibrer;

— regenatkonststapelfibrer.

— Till exempel, ett garn enligt nr 52.05 tillverkat av bomullsfibrer
och syntetiska stapelfibrer är ett blandgarn. Därför får man använda
icke-ursprungsmaterial med en vikt av högst 10 % av garnets vikt.

— Till exempel, en ylleväv enligt nr 51.12 tillverkad av yllegarn och
syntetiskt garn av stapelfibrer är en blandväv. Därför får man använda
syntetiskt garn eller ullgarn eller en kombination av dessa, som inte
uppfyller ursprungsregeln, med en vikt av högst 10 % av vävens vikt.

— Till exempel, en tuftad dukvara av textilmaterial enligt nr 58.02
tillverkad av bomullsgarn och bomullsväv är en blandvara endast om
bomullsväven själv är en blandväv tillverkad av två eller flera
grundtextilmaterial eller om de använda bomullsgarnerna själva utgör
blandgarn.

— Till exempel, om den berörda tuftade dukvaran av textilmaterial varit
tillverkad av bomullsgarn och syntetväv, hade självklart två olika
grundtextilmaterial använts.

— Till exempel, en matta med tuft tillverkad av både regenatgarn och
bomullsgarn och med baksidan av jute är en blandvara eftersom tre olika
grundtextilmaterial använts. Allt icke-ursprungsmaterial som använts i
ett senare tillverkningsstadium än vad regeln tillåter får således
användas, förutsatt att dess sammanlagda vikt inte överstiger 10 % av
textilmaterialen i mattan. Alltså skulle jutebaksidan, regenatgarnet
och/eller bomullsgarnet kunna vara importerade i detta
tillverkningsstadium, förutsatt att viktvillkoren är uppfyllda.

6.3 Ifråga om väv innehållande “garn av segmenterat polyuretan med mjuka
segment av polyeter, även överspunnet” är denna tolerans 20 % för sådant
garn.

6.4 I fråga om väv innehållande garn som utgöres av en kärna, bestående
av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av
aluminiumpulver, med en bredd icke överstigande 5 mm, sammanfogad mellan
två plastfilmer med hjälp av klister, är denna tolerans 30 % för sådant
garn.

Anmärkning 7

7.1 I fråga om de textilvaror som är utmärkta i listan genom en fotnot
med hänvisning till denna inledande anmärkning får textilmaterial, med
undantag av foder och mellanfoder, som inte uppfyller regeln i kolumn 3
i listan för den ifrågavarande konfektionerade varan användas, förutsatt
att de klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än varan och
förutsatt att deras värde inte överstiger 8 % av varans pris fritt
fabrik.

7.2 Besättningsartiklar och tillbehör av icke-textilmaterial eller andra
material som innehåller textilmaterial behöver inte uppfylla villkoren i
kolumn 3 även om de inte täcks av bestämmelsen i anmärkning 4.3.

7.3 Enligt anmärkning 4.3 får besättningsartiklar och tillbehör av
icke-textilmaterial eller andra varor som inte innehåller några
textilmaterial under alla förhållanden användas fritt, då de inte kan
tillverkas av material upptaget i kolumn 3.

— Till exempel, om en regel i listan säger för en viss textilvara,
såsom blusar, att garn måste användas, hindrar detta inte användningen
av metallföremål, såsom knappar, eftersom dessa inte kan tillverkas av
textilmaterial.

7.4 Då en procentregel gäller måste hänsyn tas till värdet av
besättningsartiklar och tillbehör vid beräkningen av värdet av ingående
icke-ursprungsmaterial.

Förordning (1990:878).

1 Tulltaxe-nummer

2 Varubeskrivning

3 Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan
ursprungs-karaktär

ur 04.03

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad
eller syrad mjölk och grädde, smaksatta eller innehållande frukt, bär,
nötter eller kakao

Tillverkning varvid:

— allt använt material enligt 4 kap. skall vara helt framställt,

— ingående fruktsaft, med undantag av ananas-, limefrukt- eller
grapefruktsaft, enligt 20.09 skall utgöra ursprungsvara och

— värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

ur 13.02

Växtslem och andra förtjockningsmedel erhållna ur vegetabiliska
produkter, modifierade

Tillverkning utgående från icke modifierat växtslem och icke modifierade
förtjockningsmedel

ur 17.02

Kemiskt ren fruktos och maltos

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst inbegripet andra material enligt 17.02

ur 17.04

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan, förutsatt att värdet av använt material av annat slag
enligt 17 kap. inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

ur 18.06

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan, förutsatt att värdet av använt material enligt 17 kap.
inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

ur 19.01

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt,
som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 50
viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans;
livsmedelsberedningar av varor enligt nr 04.01–04.04, som inte
innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 10 viktprocent
kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

— maltextrakt

Tillverkning utgående från spannmål enligt 10 kap.

— andra

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan, förutsatt att värdet av använt material enligt 17 kap.
inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

ur 19.02

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi,
ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra
födoämnen) eller på annat sätt beredda, med undantag av sådana varor som
innehåller mer än 20 viktprocent kräftdjur, blötdjur eller andra
ryggradslösa vattendjur, korv och liknande varor eller kött och andra
djurdelar av alla slag, inbegripet fetter av alla slag eller ursprung;
couscous, även beredd

Tillverkning varvid all använd spannmål och alla produkter därav, med
undantag av durumvete och produkter därav, måste vara helt framställda

19.03

Flingor, gryn o. d., framställda av stärkelse

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst utom från potatisstärkelse enligt 11.08

19.04

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av
spannmål eller spannmålsprodukter (t. ex. majsflingor); spannmål annan
än majs, i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd:

— inte innehållande kakao:

— spannmål, annan än majs, i form av korn, förkokt eller på annat sätt
beredd

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst. Beredda eller konserverade korn och kolvar av sockermajs enligt
20.01, 20.04 och 20.05 samt sockermajs, okokt, ångkokt eller kokt i
vatten, fryst, enligt 07.10 får dock inte användas

— andra

Tillverkning varvid:

— all använd spannmål och alla produkter därav, med undantag av majs av
typen Zea Indurata och durumvete och produkter därav, måste vara helt
framställda, och

— värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

— innehållande kakao

Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 18.06,
förutsatt att värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger
30 % av varans pris fritt fabrik

19.05

Bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av
sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och
liknande produkter

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, utom från material enligt 11 kap.

ur 21.03

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för
smaksättningsändamål

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Senapspulver eller beredd senap får dock användas.

ur 21.04

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller
buljonger

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, utom från beredda eller konserverade köksväxter enligt
20.02–20.05

ur 22.02

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten samt andra
alkoholfria drycker, med undantag av frukt-, bär- och köksväxtsaft
enligt 20.09, innehållande socker, mjölk eller mjölkfetter

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan
förutsatt att värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger
30 % av varans pris fritt fabrik, och

— använd frukt- och bärsaft, med undantag av ananas-, limefrukt- och
grapefruktsaft, skall utgöra ursprungsvara

ur 22.05

Vermut och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller
aromatiska ämnen

Tillverkning varvid använda druvor eller använt material erhållna ur
druvor skall vara helt framställda

ur 22.08

Likörer och andra spritdrycker med tillsats av sackaros, invertsocker,
ägg eller äggula

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än varan
och

— använda druvor eller använt material erhållet ur druvor skall vara
helt framställda

ELLER

Om allt övrigt använt material utgör ursprungsvaror, får högst 5
volymprocent arrak användas

ur 25.04

Naturlig kristallinisk grafit, anrikad på kol, renad och malen

Förhöjning av kolinnehållet genom anrikning samt rening och malning av
kristallinisk, rå grafit

ur 25.15

Marmor, endast sönderdelad genom sågning eller på annat sätt till block
eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en tjocklek som
inte överstiger 25 cm

Sönderdelning genom sågning eller på annat sätt av marmor, inbegripet
sågad marmor, vars tjocklek överstiger 25 cm

ur 25.16

Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller byggnadssten,
endast sönderdelad genom sågning eller på annat sätt till block eller
plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en tjocklek som inte
överstiger 25 cm

Sönderdelning genom sågning eller på annat sätt av sten, inbegripet
sågad sten, vars tjocklek överstiger 25 cm

ur 25.18

Bränd dolomit

Bränning av rådolomit

ur 25.19

Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) krossat och förpackat i
hermetiskt tillslutna behållare; magnesiumoxid, även ren, annan än smält
magnesia och dödbränd (sintrad) magnesia

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) får dock
användas

ur 25.20

Gips speciellt beredd för dentalbruk

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 %
av varans pris fritt fabrik

ur 25.24

Naturliga asbestfibrer

Tillverkning utgående från asbestkoncentrat

ur 25.25

Glimmerpulver

Malning av glimmer eller av avfall av glimmer

ur 25.30

Brända eller pulveriserade jordpigment

Bränning eller malning av jordpigment

ur 27.07

Oljor i vilka vikten av de aromatiska beståndsdelarna överstiger vikten
av de icke-aromatiska beståndsdelarna, utgörande oljor liknande
mineraloljor erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från
stenkol och som vid temperaturer upp till 250C ger mer än 65
volymprocent destillat (inbegripet blandningar av bensin (petroleum
spirit) och bensen) avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

(Dessa varor är upptagna i bilaga II)

27.09–27.15

Mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen;
mineralvaxer

(Dessa varor är upptagna i bilaga II)

ur 28 kap

Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla
metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen eller
av isotoper; med undantag av ur 28.11, ur 28.33 och ur 28.40 för vilka
reglerna anges nedan

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som
varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger
20 % av varans pris fritt fabrik

ur 28.11

Svavelsyaraanhydrid

Tillverkning utgående från svaveldioxid

ur 28.33

Aluminiumsulfat

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

ur 28.40

Natriumperborat

Tillverkning utgående från dinatriumtetraboratpentahydrat

ur 29 kap

Organiska kemikalier, med undantag av ur 29.01, ur 29.02, ur 29.05,
29.15, ur 29.32, 29.33 och 29.34 för vilka reglerna anges nedan

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som
varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger
20 % av varans pris fritt fabrik

ur 29.01

Acykliska kolväten avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

(Dessa varor är upptagna i bilaga II)

ur 29.02

Cyklaner och cyklener (andra än azulener), bensen, toluen och xylener,
avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

(Dessa varor är upptagna i bilaga II)

ur 29.05

Metallalkoholater av alkoholer enligt detta nummer samt av etanol eller
glycerol

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst inbegripet andra material enligt 29.05. Metallalkoholater enligt
detta nummer får dock användas, förutsatt att värdet av dessa inte
överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

ur 29.15

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider,
peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat
av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst. Värdet av använt material enligt 29.15 och 29.16 får dock inte
överstiga 20 % av varans pris fritt fabrik

ur 29.32

— Inre etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst. Värdet av använt material enligt 29.09 får dock inte överstiga 20
% av varans pris fritt fabrik

— Cykliska acetaler och inre hemiacetaler samt halogen-, sulfo-, nitro-
och nitrosoderivat av dessa

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst

ur 29.33

Heterocykliska föreningar med enbart nitrogen som heteroatom(er);
nukleinsyror och salter av nukleinsyror:

— laktamer, andra än 6-hexanolaktam (E-kaprolaktam); monoazepiner;
diazepiner; azociner (även hydrerade)

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst. Värdet av använt material enligt 29.32 och 29.33 får dock inte
överstiga 30 % av varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst. Värdet av använt material enligt 29.32 och 29.33 får dock inte
överstiga 20 % av varans pris fritt fabrik

ur 29.34

Andra heterocykliska föreningar:

— föreningar innehållande ett fennotiazinringssystem (även hydrerade)
men inte vidare kondenserade; monotiamonoazepiner; monotiiner;
monooxamonoaziner; mono-oxamonoazoler (även hydrerade);
6-aminopenicillansyra, 7-aminocefalosporansyra och
7-aminodesacetoxicefalosporansyra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tull taxenummer som
helst. Värdet av använt material enligt 29.32, 29.33 och 29.34 får dock
inte överstiga 30 % av varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst. Värdet av använt material enligt 29.32, 29.33 och 29.34 får dock
inte överstiga 20 % av varans pris fritt fabrik

ur 30 kap.

Farmaceutiska produkter med undantag av 30.02, 30.03 och 30.04 för vilka
reglerna anges nedan

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som
varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger
20 % av varans pris fritt fabrik.

ur 30.02

Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller
diagnostiskt bruk; immunsera och andra fraktioner av blod; vacciner,
toxiner, kulturer av mikroorganismer (med undantag av jäst) och liknande
produkter:

— produkter bestående av två eller flera beståndsdelar som har blandats
med varandra för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk eller oblandade
produkter avsedda för sådant bruk vilka föreligger i avdelade doser
eller i former eller förpackningar för detaljhandelsförsäljning

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, inbegripet annat material enligt 30.02. Även material som
motsvarar varubeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta
inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

— andra:

— människoblod

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, inbegripet annat material enligt 30.02. Även material som
motsvarar varubeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta
inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

— — djurblod berett för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, inbegripet annat material enligt 30.02. Även material som
motsvarar varubeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta
inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

— — fraktioner av blod, andra än immunsera, hämoglobin och
serumglobulin

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, inbegripet annat material enligt 30.02. Även material som
motsvarar varubeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta
inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

— — hämoglobin, blodglobulin och serumglobulin

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, inbegripet annat material enligt 30.02. Även material som
motsvarar varubeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta
inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

— — andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, inbegripet annat material enligt 30.02. Även material som
motsvarar varubeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta
inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

ur 30.03
ur och
ur 30.04

Medikamenter (med undantag av varor enligt 30.02, 30.05 eller 30.06)

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan.
Material enligt 30.03 eller 30.04 får dock användas, förutsatt att
sammanlagda värdet av dessa inte överstiger 20 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris
fritt fabrik

ur 31 kap.

Gödselmedel, med undantag av ur 31.05 för vilka regeln anges nedan

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som
varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger
20 % av varans pris fritt fabrik.

ur 31.05

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av
grundämnena nitrogen (kväve), fosfor och kalium; andra gödselmedel;
varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i
förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg, med undantag av:

— natriumnitrat

— kalciumcyanamid

— kaliumsulfat

— kaliummagnesiumsulfat

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan.
Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock
användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans
pris fritt fabrik och

— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris
fritt fabrik

ur 32 kap.

Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat;
pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och
andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch; med
undantag av ur 32.01 och 32.05 för vilka reglerna anges nedan

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som
varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger
20 % av varans pris fritt fabrik.

ur 32.01

Garvsyror (tanniner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av
garvsyror

Tillverkning utgående från garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung

ur 32.05

Substratpigment; preparat enligt anm. 3 till detta kapitel på basis av
substratpigment

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, utom från material enligt 32.03 och 32.04, förutsatt att värdet
av material enligt 32.05 inte överstiger 20 % av varans pris fritt
fabrik

ur 33 kap.

Eteriska oljor och resinoider; parfymeringsmedel, kosmetiska preparat
och toalettmedel; med undantag av 33.01 för vilket regeln anges nedan

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som
varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger
20 % av varans pris fritt fabrik

ur 33.01

Eteriska oljor (även terpenfria), inbegripet “concretes” och
“absolutes”; resinoider; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke
flyktig olja, vax e. d., erhållna genom s. k. enfleurage eller
maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av
eteriska oljor; vatten från destillation av eteriska oljor och
vattenlösningar av sådana oljor

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, inbegripet material ur en annan “grupp” inom detta nummer. Dock
får material ur samma grupp användas, förutsatt att värdet av detta inte
överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

ur 34 kap.

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel,
konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande
artiklar, modelleringspastor, s. k. dentalvax samt dentalpreparat på
basis av gips; med undantag av ur 34.03 och 34.04 för vilka reglerna
anges nedan

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som
varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger
20 % av varans pris fritt fabrik

ur 34.03

Beredda smörjmedel innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur
bituminösa mineral, förutsatt att sådana oljor ingår med mindre än 70
viktprocent

(Dessa varor är upptagna i bilaga II)

ur 34.04

Konstgjorda vaxer och beredda vaxer:

— vaxer baserade på paraffin, petroleumvaxer, vaxer erhållna ur
bituminösa mineral, “slack wax” eller “scale wax”

(Dessa varor är upptagna i bilaga II)

— andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst med undantag av:

— hydrerade oljor enligt 15.16 som har karaktär av vaxer

— fettsyror, inte kemiskt definierade, eller tekniska fettalkoholer
enligt 15.19, som har karaktär av vaxer

— material enligt 34.04

Nämnda material får dock användas förutsatt att värdet av dessa inte
överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

ur 35 kap.

Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer; med undantag
av 35.05 och ur 35.07 för vilka reglerna anges nedan

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som
varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger
20 % av varans pris fritt fabrik

35.05

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t. ex. förklistrad eller
förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin
eller annan modifierad stärkelse:

— företrad eller förestrad stärkelse

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, inbegripet annat material enligt 35.05

— andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, utom från material enligt 11.08

ur 35.07

Enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

36 kap.

Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora
legeringar; vissa brännbara produkter

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som
varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger
20 % av varans pris fritt fabrik

ur 37 kap.

Varor för foto- eller kinobruk med undantag av 37.01, 37.02 och 37.04
för vilka reglerna anges nedan

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som
varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger
20 % av varans pris fritt fabrik

37.01

Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga,
oexponerade, av annat material än papper, papp eller textilvara;
bladfilm, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar
bildframställning, även i form av filmpaket:

— färgfilmförpackningar för direktbildkameror

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än 37.01 eller 37.02. Material enligt 37.02 får dock användas,
förutsatt att värdet av detta inte överstiger 30 % av varans pris fritt
fabrik

— andra

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än 37.01 eller 37.02. Material enligt 37.01 och 37.02 får dock
användas, förutsatt att sammanlagda värdet av dessa inte överstiger 20 %
av varans pris fritt fabrik

37.02

Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av annat
material än papper, papp eller textilvara; film i rullar,
strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än 37.01 eller 37.02

37.04

Fotografiska plåtar, fotografisk film, fotografiskt papper, fotografisk
papp och fotografisk textilvara, exponerade men inte framkallade

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än 37.01–37.04

ur 38 kap.

Diverse kemiska produkter med undantag av ur 38.01, ur 38.03, ur 38.05,
ur 38.06, ur 38.07, 38.08–38.14, 38.18–38.20, 38.22 och 38.23 för
vilka reglerna anges nedan

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som
varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger
20 % av varans pris fritt fabrik

ur 38.01

— Kolloidal grafit, suspenderad i olja samt halvkolloidal grafit;
kolhaltig elektrodmassa

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

— Grafit i pastaform, utgörande blandning av grafit och mineraloljor
vari grafit ingår med mer än 30 viktprocent

Tillverkning varvid värdet av ingående material enligt 34.03 inte
överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

ur 38.03

Raffinerad tallolja

Raffinering av rå tallolja

ur 38.05

Sulfatterpentin, renad

Rening bestående av destillering eller raffinering av rå sulfatterpentin
ur 38.06

Hartsestrar

Tillverkning utgående från hartssyror

ur 38.07
38.08–
38.14,
38.18–
38.20,
38.22
och
38.23

Trätjärbeck

Diverse kemiska produkter:

Destillation av trätjära

— beredda tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande oljor erhållna ur
petroleum eller ur bituminösa mineral, enligt 38.11

(Dessa varor är upptagna i bilaga II)

— följande varor enligt 38.23:

— — beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor på basis av
naturliga hartsartade produkter

— — naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar av
naftensyror

— — sorbitol, annan än sorbitol enligt 29.05

— — petroleumsulfonater, med undantag av petroleumsulfonater av
alkalimetaller, av ammonium eller av etanolaminer; tiofenhaltiga
sulfonerade destillat av bituminösa skiffrar samt salter därav

— — jonbytare

— — getter för vakuumrör

— — alkalisk järnoxid för rening av gas

— — gasvatten och använd gasreningsmassa

— — sulfonaftensyror, deras icke vattenlösliga salter och deras estrar

— — finkelolja och dippelsolja

— — blandningar av salter vilka har olika anjoner

— — pastor eller massor på basis av gelatin för kopieringsändamål,
även på underlag av papper eller textil

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som
varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger
20 % av varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

ur 39.01–
39.15

Plaster i obearbetad form; avklipp och annat avfall av plast samt
plastskrot; med undantag av ur 39.07 för vilket regeln anges nedan:

— additionshomopolymerer

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt material enligt 39 kap. inte överstiger 20 % av
varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 39 kap. inte
överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

ur 39.07

Sampolymer tillverkad av polykarbonat och sampolymer av
akrylnitril-butadien-styren (ABS)

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som
varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger
50 % av varans pris fritt fabrik

ur 39.16–
39.21

Halvfabrikat av plast och andra plastvaror, med undantag av ur 39.16, ur
39.17 och ur 39.20, för vilka reglerna anges nedan:

— platta produkter, bearbetade utöver endast ytbearbetning eller
nedskurna till annan form än rektangulär (inklusive kvadratisk); andra
varor bearbetade utöver endast ytbearbetning

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 39 kap. inte
överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

— andra:

— av additionshomopolymerer

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt material enligt 39 kap. inte överstiger 20 % av
varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 39 kap. inte
överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

ur 39.16
och
ur 39.17

Profilerade stänger och strängar samt rör och slangar

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt material enligt samma nummer som varan inte
överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

ur 39.20

Ark, folier eller film av jonomer

Tillverkning utgående från ett termoplastiskt partiellt salt utgörande
en sampolymer av eten och metakrylsyra, delvis neutraliserad med
metalljoner (främst zink- och natriumjoner)

39.22–
39.26

Artiklar av plast

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

ur 40.01

Laminerade plattor av sulkräpp

Hopvalsning av kräpplattor av naturligt gummi

40.05

Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad form eller
i form av plattor, duk eller remsor Tillverkning varvid värdet av använt
material, bortsett från naturligt gummi, inte överstiger 50 % av varans
pris fritt fabrik

40.12

Regummerade eller begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi;
massivdäck, utbytbara slitbanor samt fälgband, av gummi:

— regummerade däck (även massivdäck och s. k. slanglösa däck) av gummi

Regummering av begagnade däck

— andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst med undantag av 40.11 eller 40.12

ur 40.17

Varor av hårdgummi

Tillverkning utgående från hårdgummi

ur 41.02

Oberedda skinn av får eller lamm, avhårade

Borttagning av ull från skinn av får eller lamm, med ullbeklädnad

41.04–
41.07

Läder, annat än läder enligt nr 41.08 eller 41.09

Garvning av förgarvat läder

ELLER

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan

41.09

Lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder

Tillverkning utgående från läder enligt 41.04–41.07, förutsatt att dess
värde inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

ur 43.02

Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, hopfogade:

— tavlor, kors och liknande former

Blekning eller färgning förutom tillskärning och hopfogning av garvade
eller beredda skinn, inte hopfogade

— andra

Tillverkning utgående från garvade eller beredda pälsskinn, inte
hopfogade

43.03

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn

Tillverkning utgående från garvade eller beredda pälsskinn, inte
hopfogade, enligt 43.02

ur 44.03

Virke, bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

Tillverkning utgående från obearbetat virke, även barkat eller endast
befriat från splintved

ur 44.07

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat
till skivor med en tjocklek av mer än 6 mm, hyvlat, slipat eller
fingerskarvat

Hyvling, slipning eller fingerskarvning

ur 44.08

Skarvat faner med en tjocklek ej överstigande 6 mm samt annat virke,
sågat i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor med en
tjocklek ej överstigande 6 mm, hyvlat, slipat eller fingerskarvat

Skarvning, hyvling, slipning eller fingerskarvning

ur 44.09

— Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat
utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav,
profilerat, bearbetat till rund form e. d.) på kanter eller sidor,
slipat eller fingerskarvat

Slipning eller fingerskarvning

— Profilerade lister

Profilering

ur 44.10–
44.13

Profilerade lister, inbegripet profilerade socklar och andra profilerade
skivor eller bräder

Profilering

ur 44.15

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor, andra än tunnor enligt
44.16, och liknande förpackningar av trä

Tillverkning utgående från bräder eller skivor med icke avpassade
dimensioner

ur 44.16

Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till
sådana arbeten, av trä

Tillverkning utgående från kluven tunnstav, ej bearbetad vidare än genom
sågning på de båda huvudsidorna

ur 44.18

— Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Dock får cellplattor och vissa takspån (“shingles” och
“shakes”) användas

— Profilerade lister

Profilering

ur 44.21

Tändstickssplint; skopligg av trä

Tillverkning utgående från trä enligt vilket nummer som helst utom från
trätråd enligt 44.09

45.03

Varor av naturkork

Tillverkning utgående från kork enligt 45.01

ur 48.11

Papper och papp, endast linjerade eller rutade

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt 47
kap.

48.16

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller
övertryckspapper (med undantag av papper enligt nr 48.09),
pappersstenciler och offsetplåtar av papper, även förpackade i askar

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt 47
kap.

48.17

Kuvert, kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt
korrespondenskort, av papper eller papp; askar, mappar o. d. av papper
eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper, papperskuvert e.d.

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan och värdet av det använda materialet inte överstiger 50
% av varans pris fritt fabrik

ur 48.18

Toalettpapper

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt 47
kap.

ur 48.19

Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar och andra förpackningar av
papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan och värdet av det använda materialet inte överstiger 50
% av varans pris fritt fabrik

ur 48.20

Brevpapper i block

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

ur 48.23

Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer,
tillskurna till bestämd storlek eller form

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt 47
kap.

49.09

Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck; tryckta kort med
personliga hälsningar, meddelanden eller tillkännagivanden, även med
bildtryck, med eller utan kuvert eller utstyrsel

Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 49.09
eller 49.11

49.10

Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet almanacksblock:

— s. k. evighetskalendrar samt almanackor med utbytbara block som är
monterade på underlag av annat material än papper eller papp

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan och värdet av det använda materialet inte överstiger 50
% av varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 49.09
eller 49.11

ur 50.03

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för
avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump) kardat eller
kammat

Kardning eller kamning av avfall av natursilke

55.01–
55.07

Konststapelfibrer

Tillverkning utgående från kemiskt material eller dissolvingmassa

ur 50–55
kap.

Garn, monofilamentgarn och tråd

Tillverkning utgående från:

— råsilke, avfall av natursilke, kardat eller kammat eller på annat
sätt berett för spinning,

— andra naturliga fibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt
beredda för spinning,

— kemiskt material eller dissolvingmassa eller

— material för papperstillverkning

ur 50–55
kap.

Vävnader:

— i förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn

— andra

Tillverkning utgående från:

— garn av kokosfibrer,

— naturliga fibrer,

— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning,

— kemiskt material eller dissolvingmassa eller

— papper

ELLER

Tryckning jämte åtminstone två förberedande eller avslutande
behandlingar (t. ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering,
ruggning, kalandrering, krympfribehandling, varaktig appretering,
dekatering, impregnering, stoppning, noppning) av vävnad vars värde inte
överstiger 47,5 % av varans pris fritt fabrik

ur 56 kap.

Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke
samt varor av sådana produkter; med undantag av 56.02, 56.04, 56.05 och
56.06 för vilka reglerna anges nedan

Tillverkning utgående från:

— garn av kokosfibrer,

— naturliga fibrer,

— kemiskt material eller dissolvingmassa eller

— material för papperstillverkning

ur 56.02

Filt, även impregnerad, överdragen , belagd eller laminerad:

— nålfilt

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer,

— kemiskt material eller dissolvingmassa

Dock får

— filament av polypropen enligt 54.02,

— fibrer av polypropen enligt 55.03 eller 55.06 eller

— fiberkabel av polypropen enligt 55.01, i vilka varje enskilt filament
eller enskild fiber har en längdvikt understigande 9 decitex användas,
förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik

— andra

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer,

— konststapelfibrer av kasein eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa

56.04

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o. d.
enligt nr 54.04 eller 54.05, impregnerade, överdragna eller belagda med
gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast:

— tråd och rep av gummi, textilöverdragna

Tillverkning utgående från tråd eller rep av gummi, inte
textilöverdragna

— andra

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning,

— kemiskt material eller dissolvingmassa eller

— material för papperstillverkning

56.05

Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller remsor o. d.
enligt nr 54.04 eller 54.05, i förening med metall i form av tråd eller
pulver eller överdragna med metall

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer,

— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning,

— kemiskt material eller dissolvingmassa eller

— material för papperstillverkning

56.06

Överspunnet garn samt remsor o. d. enligt nr 54.04 eller 54.05,
överspunna (dock inte garn enligt nr 56.05 och överspunnet tagelgarn);
sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock);
chainettegarn

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer,

— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning,

— kemiskt material eller dissolvingmassa eller

— material för papperstillverkning

57 kap.

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial:

— av nålfilt

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa

Dock får

— filament av polypropen enligt 54.02,

— fibrer av polypropen enligt 55.03 eller 55.06 eller

— fiberkabel av polypropen enligt 55.01,

i vilka varje enskilt filament eller enskild fiber har en längdvikt
understigande 9 decitex användas, förutsatt att värdet av dessa inte
överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik

— av annan filt

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa

— andra

Tillverkning utgående från:

— garn av kokosfibrer,

— garn av syntetfilament eller av regenatfilament,

— naturliga fibrer eller

— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning

ur 58 kap.

Speciella vävnader; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar;
tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier; med undantag av 58.05 och
58.10; regeln för 58.10 anges nedan:

— i förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn

— andra

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer,

— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa

ELLER

Tryckning jämte åtminstone två förberedande eller avslutande
behandlingar (t. ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering,
ruggning, kalandrering, krympfribehandling, varaktig appretering,
dekatering, impregnering, stoppning, noppning) av vävnad vars värde inte
överstiger 47,5 % av varans pris fritt fabrik

58.10

Broderier som längdvara eller i form av motiv

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och

— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris
fritt fabrik

59.01

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e. d. eller med
stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o. d.;
kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och liknande styva textilvävnader
av sådana slag som används till hattstommar

Tillverkning utgående från garn

59.02

Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar
eller viskos:

— innehållande högst 90 viktprocent textilmaterial

Tillverkning utgående från garn

— andra

Tillverkning utgående från kemiskt material eller dissolvingmassa

59.03

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med
plast, andra än vävnader enligt nr 59.02

Tillverkning utgående från garn

59.04

Linoleummattor o. d., även i tillskurna stycken; golvbeläggning
bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i
tillskurna stycken

Tillverkning utgående från garn

59.05

Textiltapeter:

— impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med gummi, plast
eller andra material

Tillverkning utgående från garn

— andra

Tillverkning utgående från:

— garn av kokosfibrer,

— naturliga fibrer,

— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa

ELLER

Tryckning jämte åtminstone två förberedande eller avslutande
behandlingar (t. ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering,
ruggning, kalandrering, krympfribehandling, varaktig appretering,
dekatering, impregnering, stoppning, noppning) av vävnad vars värde inte
överstiger 47,5 % av varans pris fritt fabrik

ur 59.06

Gummibehandlade textilvävnader, andra än vävnader enligt nr 59.02:

— dukvaror av trikå

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer,

— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa

— andra vävnader, av garn av syntetfilament, innehållande mer än 90
viktprocent textilmaterial

Tillverkning utgående från kemiskt material

— andra

Tillverkning utgående från garn

59.07

Textilvävnader med annan impregnering, annat överdrag eller annan
beläggning; målade teaterkulisser, atelje’fonder o. d., av textilvävnad

Tillverkning utgående från garn

ur 59.08

Glödstrumpor, impregnerade

Tillverkning utgående från rundstickad glödstrumpsväv

59.09–
59.11

Produkter och artiklar av textilmaterial av sådana slag som lämpar sig
för industriellt bruk:

— polerskivor eller polerringar enligt 59.11, av annat material än filt

Tillverkning utgående från garn, eller från lump (inbegripet klipp och
liknande avfall) enligt 63.10

— dubbelvävd textilvara samt slangformig eller ändlös enkel- eller
dubbelvävd textilvara enligt 59.11, även filtad, med eller utan
impregnering eller överdrag, av sådana slag som vanligen användes i
pappersmaskiner eller har annat tekniskt bruk

Tillverkning utgående från:

— garn av kokosfibrer,

— följande material:

— — garn av polytetrafluoretylen,

— — garn, flertrådigt av polyamid, överdraget, impregnerat eller
belagt med fenoplast,

— — garn av syntetiska textilfibrer av aromatiska polyamider, erhållna
genom polykondensation av m-fenylendiamin och isoftalsyra,

— — enfibertråd av polytetrafluoretylen

— — garn av syntetiska textilfibrer av poly-p-fenylentereftalamid,

— — glasfibergarn, överdraget med fenoplast och överspunnet med
akrylgarn,

— naturliga fibrer,

— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa

— andra

Tillverkning utgående från:

— garn av kokosfibrer,

— naturliga fibrer,

— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa

60 kap.

Dukvaror av trikå

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer,

— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa

61 kap.

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå:

— tillverkade genom sömnad eller annan hopfogning av två eller flera
stycken av trikå som antingen tillskurits eller formats direkt vid
framställningen

Tillverkning utgående från garn

— andra

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer,

— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa

ur 62 kap.

Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå, med
undantag av ur 62.02, ur 62.04, ur 62.06, ur 62.09, ur 62.10, 62.13,
62.14, ur 62.16 och ur 62.17 för vilka reglerna anges nedan

Tillverkning utgående från garn

ur 62.02,

ur 62.04,

ur 62.06,

ur 62.09

och

ur 62.10,

62.13
och
62.14

Näsdukar; sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o. d.:

— broderade

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn,

ELLER

Tillverkning utgående från obroderad vävnad, förutsatt att värdet av
använd sådan vävnad inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn,

ur 62.17

Inlägg till kragar och manschetter, tillskurna

Tillverkning varvid
– allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan, och
– värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris
fritt fabrik

63.01–
63.04

Res- och sängfiltar; sänglinne m. m.; gardiner m. m., andra
inredningsartiklar:

— av filt eller av bondad duk

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa

— andra:

— broderade

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn,

ELLER

Tillverkning utgående från obroderad vävnad (annan än trikå), förutsatt
att värdet av använd sådan vävnad inte överstiger 40 % av varans pris
fritt fabrik

— andra

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn,

63.05

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer,

— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa

63.06

Presenningar, segel till båtar, segelbrädor eller fordon, markiser, tält
och kampingartiklar:

— av bondad duk

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa

— andra

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn

63.07

Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmönster

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

63.08

Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller utan tillbehör,
och avsedda för tillverkning av mattor, tapisserier, broderade borddukar
eller servetter eller liknande artiklar av textilmaterial samt
föreliggande i detaljhandelsförpackningar

Varje enskild vara i satsen måste uppfylla de ursprungsvillkor som
skulle gälla för sådan vara om den inte ingick i satsen.
Icke-ursprungsvaror får dock ingå, förutsatt att sammanlagda värdet av
dessa inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik

64.01–
64.05

Skodon

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst utom från sammansatta skodelar bestående av överdelar som
fastsatts vid bindsulor eller vid andra underdelar enligt 64.06

65.03

Filthattar och andra huvudbonader av filt, tillverkade av hattstumpar
eller plana hattämnen enligt nr 65.01, även ofodrade och ogarnerade

Tillverkning utgående från garn eller textilfibrer

65.05

Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av spetsar,
filt eller annan textilvara i längder (dock inte av band eller remsor),
även ofodrade och ogarnerade; hårnät av alla slags material, även
fodrade och garnerade

Tillverkning utgående från garn eller textilfibrer

66.01

Paraplyer och parasoller (inbegripet käpparaplyer, trädgårdsparasoller
och liknande parasoller)

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

ur 68.03

Varor av skiffer eller agglomererad skiffer

Tillverkning utgående från bearbetade skiffer

ur 68.12

Varor av asbest; varor av blandningar på basis av av asbest eller på
basis av asbest och magnesiumkarbonat

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst

ur 68.14

Varor av glimmer; agglomererad eller rekonstruerad glimmer på underlag
av papper, papp eller andra material

Tillverkning utgående från bearbetad glimmer, inbegripet agglomererad
eller rekonstruerad glimmer

70.06

Glas enligt nr 70.03, 70.04 eller 70.05, böjt, bearbetat på kanterna,
graverat, borrat, emaljerat eller på annat sätt bearbetat, men inte
inramat och inte i förening med annat material

Tillverkning utgående från material enligt 70.01

70.07

Säkerhetsglas bestående av härdat eller laminerat glas

Tillverkning utgående från material enligt 70.01

70.08

Flerväggiga isolerrutor av glas

Tillverkning utgående från material enligt 70.01

70.09

Speglar av glas, inbegripet backspeglar, även inramade

Tillverkning utgående från material enligt 70.01

70.10

Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av
glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av
varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och andra
tillslutningsanordningar av glas

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan

ELLER

Slipning av glasvaror, förutsatt att värdet av sådan vara i oslipat
skick inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

70.13

Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller
kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål
(andra än sådana som omfattas av nr 70.10 eller 70.18)

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan

ELLER

Slipning av glasvaror, förutsatt att värdet av sådan vara i oslipat
skick inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

ELLER

Dekorering för hand (med undantag av serigrafiskt tryck) av munblåsta
glasvaror, förutsatt att värdet av den munblåsta glasvaran inte
överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

ur 70.19

Varor (andra än garn) av glasfiber

Tillverkning utgående från:

— ofärgade fiberband, roving, garn eller huggna fiberknippen eller

— glasull

ur 71.02,
ur 71.03
och
ur 71.04

Ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller
rekonstruerade), bearbetade

Tillverkning utgående från obearbetade ädelstenar eller obearbetade
halvädelstenar

71.06,
71.08
och
71.10

Ädla metaller:

— obearbetade

Tillverkning utgående från material enligt annat nummer än 71.06, 71.08
eller 71.10

ELLER

Elektrolytisk, termisk eller kemisk separation av ädla metaller enligt
71.06, 71.08 eller 71.10

ELLER

Legering av ädla metaller enligt 71.06, 71.08 eller 71.10, med varandra
eller med oädla metaller

— i form av halvfabrikat eller pulver

Tillverkning utgående från obearbetade ädla metaller

ur 71.07,
ur 71.09
och
ur 71.11

Metall med plätering av ädel metall i form av halvfabrikat

Tillverkning utgående från metall med plätering av ädel metall,
obearbetad

71.16

Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädelstenar
eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

71.17

Bijouterivaror som inte omfattas av nr 71.13 eller 71.16

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan

ELLER

Tillverkning utgående från delar av oädel metall, inte förgyllda,
försilvrade eller platinerade, förutsatt att värdet av allt använt
material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

72.07

Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från material enligt 72.01, 72.02, 72.03, 72.04
eller 72.05

72.08–
72.16

Valsade platta produkter, stång och profiler, av järn eller olegerat
stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt
72.06

72.17

Tråd av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt 72.07

ur 72.18,
72.19–
72.22

Halvfärdiga produkter, valsade platta produkter, stång och profiler, av
rostfritt stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt
72.18

72.23

Tråd av rostfritt stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt 72.18

ur 72.24,
72.25–
72.27

Halvfärdiga produkter, valsade platta produkter samt stång i
oregelbundet upprullade ringar, av annat legerat stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt
72.24

72.28

Annan stång av annat legerat stål; profiler av annat legerat stål;
ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt
72.06, 72.18 eller 72.24

72.29

Tråd av annat legerat stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt 72.24

ur 73.01

Spont

Tillverkning utgående från material enligt 72.06

73.02

Banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar,
nämligen räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar,
växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn,
rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare,
spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller
fästande av räler

Tillverkning utgående från material enligt 72.06

73.04,
73.05
och
73.06

Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål

Tillverkning utgående från material enligt 72.06, 72.07, 72.18 eller
72.24

ur 73.07

Rördelar av rostfritt stål (ISO Nr X5CrNiMo 1712), som består av flera
delar

Svarvning, borrning, som brotschning, gängning, gradning och
sandblästring av smidda ämnen vars värde inte överstiger 35 % av varans
pris fritt fabrik

73.08

Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga
byggnader enligt nr 94.06) och delar till konstruktioner (t. ex. broar,
brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till
tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar,
fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång,
profiler, rör o. d. av järn eller stål, bearbetade för användning i
konstruktioner

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Dock får profiler framställda genom svetsning enligt
73.01 inte användas

ur 73.15

Snökedjor

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 73.15 inte
överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

ur 73.22

Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elektrisk
uppvärmningsanordning

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 73.22 inte
överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik

ur 74 kap.

Koppar och varor av koppar med undantag av 74.01–74.05. (Regeln för ur
74.03 anges nedan)

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan

och

— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris
fritt fabrik

ur 74.03

Kopparlegeringar, i obearbetad form

Tillverkning utgående från raffinerad koppar i obearbetad form eller
från avfall och skrot

ur 75 kap.

Nickel och varor av nickel med undantag av 75.01–75.03.

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan

och

— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris
fritt fabrik

ur 76 kap.

Aluminium och varor av aluminium med undantag av 76.01, 76.02 och ur
76.16. (Reglerna för 76.01 och ur 76.16 anges nedan.)

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och

— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris
fritt fabrik

76.01

Aluminium i obearbetad form

Tillverkning genom termisk eller elektrolytisk behandling utgående från
olegerat aluminium eller från avfall och skrot

ur 76.16

Varor av aluminium, andra än duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät
och liknande produkter, inbegripet ändlösa band, av aluminiumtråd och
klippnät av aluminium

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Duk,
galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter,
inbegripet ändlösa band, av aluminiumtråd eller klippnät av aluminium
får dock användas och

— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris
fritt fabrik

ur 78 kap.

Bly och varor av bly med undantag av 78.01 och 78.02. (Regeln för 78.01
anges nedan.)

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan

och

— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris
fritt fabrik

78.01

Bly i obearbetad form:

— raffinerat bly

Tillverkning utgående från verkbly

— andra

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Avfall och skrot enligt 78.02 får dock inte användas

ur 79 kap.

Zink och varor av zink med undantag av 79.01 och 79.02. (Regeln för
79.01 anges nedan.)

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan

och

— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris
fritt fabrik

79.01

Zink i obearbetad form

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Avfall och skrot enligt 79.02 får dock inte användas

ur 80 kap.

Tenn och varor av tenn med undantag av 80.01, 80.02 och 80.07. (Regeln
för 80.01 anges nedan.)

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och

— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris
fritt fabrik

80.01

Tenn i obearbetad form

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Avfall och skrot enligt 80.02 får dock inte användas.

ur 81 kap.

Andra oädla metaller, bearbetade; varor av dessa material

Tillverkning varvid värdet av allt använt material som klassificeras
enligt samma nummer som varan inte överstiger 50 % av varans pris fritt
fabrik

82.06

Satser av handverktyg enligt två eller flera av numren 82.02–82.05,
föreliggande i detaljhandelsförpackningar

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än 82.02–82.05. Handverktyg enligt 82.02–82.05 får dock ingå i
satsen, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 15 % av satsens
pris fritt fabrik

82.07

Utbytbara verktyg för handverktyg, även mekaniska, eller för
verktygsmaskiner (t. ex. för pressning, stansning, gängning, borrning,
driftning, fräsning, svarvning eller skruvdragning), inbegripet
dragskivor för dragning och matriser för strängpressning av metall, samt
verktyg för berg- eller jordborrning

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och

— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris
fritt fabrik

82.08

Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och

— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris
fritt fabrik

ur 82.11

Knivar med skärande egg, även tandad (inbegripet trädgårdsknivar), inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Dock får knivblad och knivskaft av oädel metall
användas

82.14

Andra skär- och klippverktyg (t. ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar
och hackknivar för slakterier och charkuterier eller för hushållsbruk,
pappersknivar); artiklar och satser av artiklar för manikyr eller
pedikyr (inbegripet nagelfilar)

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Dock får handtag och skaft av oädel metall användas

82.15

Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar,
sockertänger och liknande köks- och bordsartiklar

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Dock får handtag och skaft av oädel metall användas

ur 83.06

Statyetter och andra prydnadsföremål, av oädel metall

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Dock får andra material enligt 83.06 användas,
förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 30 % av varans pris fritt
fabrik

ur 84 kap.

Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner och apparater samt mekaniska redskap;
delar till sådana varor; med undantag av de varor enligt följande nummer
eller delar av nummer för vilka reglerna anges nedan:

84.02, 84.03, ur 84.04, 84.06–84.09, 84.11, 84.12, ur 84.13, ur 84.14,
84.15, 84.18, ur 84.19, 84.20, 84.23, 84.25–84.30, ur 84.31, 84.39,
84.41, 84.44–84.47, ur 84.48, 84.52, 84.56–84.66, 84.69–84.72, 84.80,
84.82, 84.84 och 84.85

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

ELLER

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

ur 84.02

Ångpannor och andra ånggeneratorer (andra än sådana varmvattenpannor för
centraluppvärmning som också kan producera lågtrycksånga);
hetvattenpannor

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

84.03
och
ur 84.04

Värmepannor för centraluppvärmning, andra än sådana enligt nr 84.02 samt
hjälpapparater för användning tillsammans med värmepannor för
centraluppvärmning

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än 84.03 eller 84.04. Material enligt 84.03 eller 84.04 får dock
användas förutsatt att sammanlagda värdet av detta inte överstiger 5 %
av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

84.06

Ångturbiner

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

84.07

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående
eller roterande kolvar

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

84.08

Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller
semidieselmotorer)

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

ur 84.09

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen för
motorer enligt nr 84.07 eller 84.08

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

84.11

Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

ur 84.12

Andra motorer

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

ur 84.13

Positiva roterande förträngningspumpar

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

ur 84.14

Fläktar, blåsmaskiner och liknande maskiner för industriellt bruk

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

84.15

Luftkonditioneringsapparater bestående av en motordriven fläkt samt
anordningar för reglering av temperatur och fuktighet, inbegripet sådana
apparater i vilka fuktigheten inte kan regleras separat

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

84.18

Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska och
andra; värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt nr
84.15

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

ur 84.19

Maskiner och apparater för trä-, pappersmassa- och pappindustrierna

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 25 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

84.20

Kalandrar och andra valsmaskiner, andra än maskiner för bearbetning av
metall eller glas, samt valsar till sådana maskiner

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 25 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

84.23

Vågar (med undantag av vågar känsliga för 0,05 g eller mindre),
inbegripet räkne- och kontrollvågar; vikter av alla slag för vågar

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

84.25–
84.28

Maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering, lastning,
lossning eller transport

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt 84.31 används inom ovanstående procentsats endast
till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

84.29

Självgående bladschaktmaskiner, väghyvlar, skrapor, grävmaskiner,
lastare, stampmaskiner och vägvältar:

— vägvältar

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt 84.31 används inom ovanstående procentsats endast
till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

84.30

Andra maskiner och apparater för grävning, hyvling, planering,
stampning, tillpackning, schaktning, borrning eller brytning av jord,
sten, mineral eller malm; pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner;
snöplogar och snöslungor

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt 84.31 används inom ovanstående procentsats endast
till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

ur 84.31

Delar för vägvältar

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

84.39

Maskiner och apparater, för tillverkning av massa av fibrösa
cellulosahaltiga material eller för tillverkning eller efterbehandling
av papper eller papp

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 25 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

84.41

Andra maskiner och apparater för bearbetning av pappersmassa, papper
eller papp, inbegripet skärmaskiner av alla slag

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 25 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

84.44–
84.47

Maskiner enligt dessa nummer för användning inom textilindustrin

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

ur 84.48

Hjälpmaskiner och hjälpapparater för användning tillsammans med maskiner
enligt 84.44 och 84.45

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

84.52

Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner enligt nr 84.40; möbler, stativ
och överdrag, speciellt konstruerade för symaskiner; symaskinsnålar:

— symaskiner (endast för skyttelsöm) med överdel, vars vikt inte
överstiger 16 kg utan motor eller 17 kg med motor

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— värdet av icke-ursprungsmaterial som använts vid monteringen av över
delen (exklusive motor) inte överstiger värdet av använt
ursprungsmaterial och

— mekanismerna för trådspänning, gripmekanismen och mekanismen för
zigzagsöm utgör ursprungsvaror

— andra

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

84.56–
84.66

Verktygsmaskiner och andra maskiner samt delar och tillbehör till sådana
maskiner enligt 84.56–84.66

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

84.69–
84.72

Maskiner och apparater för kontorsbruk (t. ex. skrivmaskiner,
räknemaskiner, datorer, dupliceringsmaskiner, häftapparater)

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

84.80

Formflaskor för metallgjuterier; bottenplattor till gjutformar;
gjutmodeller; gjutformar för metall (andra än götkokiller), hårdmetall,
glas, mineraliska ämnen, gummi eller plast

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

84.82

Kullager och rullager

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

84.84

Packningar av metallplåt i förening med annat material eller av två
eller flera skikt av metall; satser av packningar av skilda material, i
påsar, kuvert eller liknande förpackningar

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

84.85

Delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska
kopplingsanordningar, isolatorer, spolar, kontaktelement eller andra
elektriska anordningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i
detta kapitel

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

ur 85 kap.

Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till
sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud,
apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för
television samt delar och tillbehör till sådana apparater; med undantag
av de varor enligt följande nummer eller delar av nummer för vilka
reglerna anges nedan:

85.01, 85.02, ur 85.18, 85.19–85.29, 85.35–85.37, ur 85.41, 85.42,
85.44–85.48

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

85.01

Elektriska motorer och generatorer (med undantag av generatoraggregat)

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt 85.03 används inom ovanstående procentsats endast
till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

85.02

Elektriska generatoraggregat och roterande omformare

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt 85.01 eller 85.03 inom ovanstående procentsats
används endast till ett värde av sammanlagt högst 5 % av varans pris
fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

ur 85.18

Mikrofoner och mikrofonstativ; högtalare, med eller utan hölje;
ton-frekvensförstärkare; elektriska ljudförstärkningsanläggningar

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

ur 85.19

Skivspelare, elektriska grammofoner, kassettbandspelare (andra än sådana
enligt nr 85.20) och andra apparater för ljudåtergivning, inte försedda
med anordning för ljudinspelning:

— elektriska grammofoner

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— värdet av använt icke ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

85.20

Bandspelare och andra apparater för ljudinspelning, även innehållande
anordning för ljudåtergivning

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— värdet av använt icke ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

85.21

Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— värdet av använt icke ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

85.22

Delar och tillbehör till apparater enligt nr 85.19–85.21

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

85.23

Beredda oinspelade media för inspelning av ljud eller för liknande
inspelning av andra fenomen, andra än produkter enligt 37 kap.

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

85.24

Grammofonskivor, inspelade band och andra media med inspelningar av ljud
eller av andra fenomen, inbegripet matriser för tillverkning av
grammofonskivor men inte produkter enligt 37 kap.:

— matriser för tillverkning av grammofonskivor

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt 85.23 inom ovanstående procentsats används endast
till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

85.25

Apparater för sändning av radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio eller
television, även med inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning
eller ljudåtergivning; televisionkameror

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— värdet av använt icke ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

85.26

Radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för
radiomanövrering eller radiostyrning

Tillverkning varvid:

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

85.27

Apparater för mottagning av radiotelefoni, radiotelegrafi eller
rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning
av ljud eller med inbyggt ur

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

85.28

Televisionsmottagare (inbegripet videomonitorer och videoprojektorer),
även med inbyggd rundradiomottagare, inbyggd utrustning för inspelning
eller återgivning av ljud eller inbyggd utrustning för inspelning eller
återgivning av videosignaler:

— apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler med
inbyggd mottagardel för television

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans värde fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— värdet av använt icke ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

85.29

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till
apparater enligt nr 85.25–85.28:

— lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater
för inspelning eller återgivning av videosignaler

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik,

— andra

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— värdet av använt icke–ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

85.35
och
85.36

Elektriska apparater för brytning, omkoppling eller skyddande av
elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller
förbindelse i elektriska kretsar

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt 85.38 används inom ovanstående procentsats endast
till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

85.37

Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o. d. (inbegripet styrskåp för
numeriska styrsystem), utrustade med två eller flera apparater enligt nr
85.35 eller 85.36 och avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver-
eller kopplingsorgan, inbegripet sådana tavlor etc. som innehåller
instrument eller apparater enligt 90 kap., dock inte
kopplingsanordningar enligt nr 85.17

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt 85.38 används inom ovanstående procentsats endast
till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

ur 85.41

Dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter eller
halvledarelement, med undantag av wafers som inte nedskurits till chips

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

85.42

Elektroniska integrerade kretsar och andra elektroniska mikrokretsar

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt 85.41 eller 85.42 används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av sammanlagt högst 5 % av varans pris
fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

85.44

Isolerad (inbegripet lackerad eller anodoxiderad) tråd och kabel (även
koaxialkabel) och andra isolerade elektriska ledare, även försedda med
kopplingsanordningar; optiska fiberkablar, i vilka varje enstaka fiber
är försedd med eget hölje, även i förening med elektriska ledare eller
försedda med kopplingsanordningar

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

85.45

Kolelektroder, kolborstar, lampkol, kol för galvaniska element och andra
artiklar av grafit eller annat kol, även i förening med metall, av
sådana slag som används för elektriskt ändamål

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

85.46

Elektriska isolatorer, oavsett materialet

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

85.47

Isolerdetaljer (med undantag av isolatorer enligt nr 85.46) för
elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt ändamål,
utgörande detaljer helt av isolermaterial bortsett från mindre
metalldelar (t. ex. gängade hylsor) som ingjutits eller inpressats i
massan i samband med tillverkningen och som är avsedda uteslutande för
sammanfogning; elektriska isolerrör samt förbindningsdetaljer till
sådana, av oädel metall, invändigt belagda med isolermaterial

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

85.48

Elektriska delar till maskiner och apparater, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans i detta kapitel

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

86.01-
86.07

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till
sådan materiel

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

86.08

Stationär järnvägs- och spårvägsmateriel; mekanisk (inbegripet
elektromekanisk) signalerings-, säkerhets- och
trafikövervakningsutrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar,
gator, floder, kanaler, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller
flygfält; delar till sådan materiel och utrustning

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

86.09

Godsbehållare (containrar), inbegripet sådana för transport av vätskor,
speciellt konstruerade och utrustade för befordran med ett eller flera
slag av transportmedel

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

ur 87 kap.

Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel, samt delar
och tillbehör till fordon, med undantag av de varor enligt följande
nummer eller delar av nummer för vilka reglerna anges nedan:
87.09–87.11, ur 87.12, 87.15 och 87.16

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

87.09

Truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av sådana
slag som används i fabriker, magasin, hamnområden eller på flygplatser
för korta transporter av gods; dragtruckar av sådana slag som används på
järnvägsperronger; delar till i detta nummer nämnda fordon

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

87.10

Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon, även utrustade
med vapen, samt delar till sådana fordon

Tillverkning varvid

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

87.11

Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med hjälpmotor,
med eller utan sidvagn; sidvagnar:

— med förbränningskolvmotor med fram och återgående kolv eller kolvar:

— — med en cylindervolym av högst 50 cm

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 20 % av
varans pris fritt fabrik

— — med en cylindervolym överstigande 50 cm

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

ur 87.12

Cyklar, inte försedda med kullager

Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 87.14

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

87.15

Barnvagnar och delar till barnvagnar

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

87.16

Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan mekanisk
framdrivningsanordning; delar till fordon enligt detta nummer

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

88.01
och
88.02

Ballonger och luftskepp; andra luftfartyg; rymdfarkoster och bärraketer
för rymdfarkoster

Tillverkning varvid ingående material klassificeras enligt annat nummer
än det som gäller för varan

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

88.03

Delar till varor enligt nr 88.01 eller 88.02

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 88.03 inte
överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

88.04

Fallskärmar (inbegripet styrbara fallskärmar) och s. k. rotochutes;
delar och tillbehör till dessa varor:

— s. k. rotochutes

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, inbegripet andra material enligt 88.04

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 88.04 inte
överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

88.05

Startanordningar för luftfartyg; inbromsningsanordningar av sådana slag
som används på hangarfartyg samt liknande utrustning;
markträningsapparater för flygutbildning; delar till i detta nummer
nämnda varor

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 88.05 inte
överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

89 kap.

Fartyg samt annan flytande materiel

Tillverkning varvid ingående material klassificeras enligt annat nummer
än det som gäller för varan. Fartygsskrov enligt 89.06 får dock ej
användas

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

ur 90 kap.

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument
och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska
instrument och apparater; delar och tillbehör till sådana artiklar; med
undantag av de varor enligt följande nummer eller delar av nummer för
vilka reglerna anges nedan: 90.01, 90.02, 90.04, ur 90.05, ur 90.06,
90.07, 90.11, ur 90.14, 90.15–90.20 och 90.24–90.33

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

90.01

Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska fiberkablar, andra än
sådana enligt nr 85.44; skivor och plattor av polariserande material;
linser (inbegripet kontaktlinser), prismor, speglar och andra optiska
element, oavsett materialet, omonterade, andra än sådana element av glas
som inte är optiskt bearbetade

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.02

Linser, prismor, speglar och andra optiska element, oavsett materialet,
monterade, utgörande delar eller tillbehör till instrument eller
apparater, andra än sådana element av glas som inte är optiskt
bearbetade

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.04

Glasögon o. d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller
för annat ändamål

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.05

Kikare (monokulära och binokulära), inbegripet teleskop, samt stativ
till sådana, med undantag av astronomiska tuber (refraktorer) och stativ
till sådana

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

90.06

Stillbildskameror; blixtljusapparater och blixtlampor, för fotografiskt
bruk, andra än blixtlampor med elektrisk antändning

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt icke-ursprungmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungmaterial

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

90.07

Kinokameror och kinoprojektorer, även med inbyggd utrustning för
inspelning eller återgivning av ljud

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

90.11

Optiska mikroskop, inbegripet sådana för mikrofotografering,
mikrokinematografi eller mikroprojektion

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

ur 90.14

Instrument och apparater för navigering, andra än kompasser

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.15

Instrument och apparater för geodesi (inbegripet fotogrammetrisk
geodesi), lantmäter, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi
eller geofysik, med undantag av kompasser; avståndsmätare

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.16

Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre, även med tillhörande vikter

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.17

Ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument (t. ex. ritapparater,
pantografer, gradskivor, ritbestick, räknestickor och räkneskivor);
instrument som hålls i handen för längdmätning (t. ex. mätstockar,
mätband, mikrometrar och skjutmått), inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans i detta kapitel

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.18

Instrument och apparater som används för medicinskt, kirurgiskt, dentalt
eller veterinärt bruk, inbegripet scintigrafer, andra elektromedicinska
apparater samt instrument för synprovning:

— tandläkarstolar med inbyggd tandläkarutrustning eller spottkopp

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, inbegripet annat material enligt 90.18

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

90.19

Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för
psykotekniska undersökningar; apparater för ozonterapi, syreterapi,
aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra andningsapparater för
terapeutiskt bruk

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

90.20

Andra andningsapparater, inbegripet gasmasker men inte sådana enkla
skyddsmasker som varken har mekaniska delar eller utbytbart filter

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

90.24

Maskiner och apparater för provning av hårdhet, hållfasthet,
sammanpressbarhet, elasticitet eller andra mekaniska egenskaper hos
material (t. ex. metaller, trä, textilvaror, papper eller plast)
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.25

Areometrar och liknande instrument, termometrar, pyrometrar, barometrar,
hygrometrar och psykrometrar, även registrerande, samt alla slags
kombinationer av dessa instrument

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.26

Instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers eller
vätskors strömning, nivå, tryck e. d. (t. ex. genomströmningsmätare,
nivåmätare, manometrar och värmeförbrukningsmätare), med undantag av
instrument och apparater enligt nr 90.14, 90.15, 90.28 och 90.32
Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.27

Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys (t. ex.
polarimetrar, refraktometrar, spektrometrar samt gas- eller
rökanalysapparater); instrument och apparater för mätning eller kontroll
av viskositet, porositet, dilatation, ytspänning e. d.; instrument och
apparater för mätning eller kontroll av värmemängd, ljudnivå eller
ljusintensitet (inbegripet exponeringsmätare); mikrotomer

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.28

Förbruknings- och produktionsmätare för gaser, vätskor eller
elektricitet, inbegripet kalibreringsmätare för sådana instrument:

— delar och tillbehör

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

90.29

Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, stegräknare
o.d.; hastighetsmätare och takometrar, andra än artiklar enligt nr
90.15; stroboskop

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.30

Oscilloskop, spektrumanalysapparater samt andra instrument och apparater
för mätning eller kontroll av elektriska storheter, med undantag av
mätare enligt nr 90.28; instrument och apparater för mätning eller
påvisande av alfa-, beta-, gamma- eller röntgenstrålning, kosmisk
strålning eller annan joniserande strålning

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.31

Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll, inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel;
profilprojektorer

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.32

Instrument och apparater för automatisk reglering

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.33

Delar och tillbehör (inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i
detta kapitel) till maskiner, instrument och apparater enligt 90 kap.

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

ur 91 kap.

Ur och delar till ur, med undantag av de varor enligt följande nummer
för vilka reglerna anges nedan: 91.05, 91.09–91.13

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

91.05

Andra ur

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

91.09

Andra urverk, kompletta och sammansatta

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

91.10

Kompletta urverk, inte sammansatta eller delvis sammansatta
(urverkssatser); ofullständiga urverk, sammansatta; råurverk

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt 91.14 används inom ovanstående procentsats endast
till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

91.11

Boetter till ur enligt nr 91.01 eller 91.02 samt delar till sådana

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

91.12

Urfoder och andra höljen till varor enligt detta kapitel samt delar till
sådana

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

91.13

Urarmband och delar till urarmband:

— av oädel metall, även förgyllda, försilvrade eller platinerade eller
av pläterad ädel metall

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

92 kap.

Musikinstrument; delar och tillbehör till musikinstrument

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

Tulltaxenummer
1

Varubeskrivning
2

Bearbetning eller behandling av icke ur-sprungsmaterial som ger varan
ursprungska-raktär
3

93 kap.

Vapen och ammunition; delar och tillbehör till vapen och ammunition

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

ur 94.01
och
ur 94.03

Möbler av oädel metall vari ingår väv av bomull vars vikt, utan
stoppning, inte överstiger 300 g/m2

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan

ELLER

Tillverkning utgående från stycken av bomullsväv, tillformade för direkt
användning, enligt 94.01 eller 94.03, förutsatt att:

— värdet av sådant material inte överstiger 25 % av varans pris fritt
fabrik och

— allt övrigt ingående material utgör ursprungsvaror och klassificeras
enligt annat nummer än 94.01 eller 94.03

94.05

Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar (inbegripet strålkastare)
samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o. d. med fast,
varaktigt monterad ljuskälla samt delar till sådana artiklar, inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

94.06

Monterade eller monteringsfärdiga byggnader

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

95.03

Andra leksaker; skalenliga modeller och liknande modeller för
förströelse, mekaniska eller icke mekaniska; pussel av alla slag

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan och värdet av detta inte överstiger 50 % av varans pris
fritt fabrik

ur 95.06

Redskap och annan utrustning för gymnastik, idrott, annan sport (utom
bordtennis), utomhusspel eller utomhuslek, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans i detta kapitel; simbassänger och plaskdammar

Tillverkning utgående från material enligt annat nummer än varan. Dock
får grovt tillformade ämnen till golfklubbshuvuden användas. Även annat
material enligt samma nummer som varan får användas, förutsatt att
värdet av detta inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik.

95.07

Spön, fiskkrokar och andra redskap för fiske med rev; landningshåvar,
fjärilshåvar och liknande håvar; lockfåglar (andra än sådana som
omfattas av nr 92.08 eller 97.05) och liknande artiklar för jakt

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material enligt samma nummer som varan får dock
användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 5 % av varans
pris fritt fabrik

ur 96.01
och
ur 96.02

Varor av animaliska, vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial

Tillverkning utgående från bearbetade snidningsmaterial enligt samma
nummer som varan

ur 96.03

Kvastar, borstar och penslar (med undantag av viskor och liknande endast
hopbundna artiklar samt borstar och penslar av mård- eller ekorrhår),
mekaniska mattsopare utan motor, målardynor och målningsrullar,
avtorkare o. d. av gummi eller annat mjukt material samt moppar

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

96.05

Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller för
rengöring av skor eller kläder

Varje enskild vara i satsen måste uppfylla de ursprungsvillkor som
skulle gälla för sådan vara om den inte ingick i satsen.
Icke-ursprungsvaror får dock ingå, förutsatt att sammanlagda värdet av
dessa inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik

96.06

Knappar samt knappformar och andra delar till knappar; knappämnen

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan och materialets värde inte överstiger 50 % av varans
pris fritt fabrik

96.08

Kulpennor; pennor med filt- eller fiberspets; reservoarpennor och
liknande pennor; pennor för duplicering; stiftpennor; pennskaft,
pennförlängare o. d.; delar (inbegripet hylsor och hållare) till
artiklar enligt detta nummer, andra än sådana som omfattas av nr 96.09

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Dock får skrivpennor och spetsar till sådana användas.
Även annat material enligt samma nummer som varan får användas,
förutsatt att värdet av detta inte överstiger 5 % av varans pris fritt
fabrik

96.12

Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, indränkta med färg
eller på annat sätt preparerade för att kunna ge ett avtryck, även på
spolar eller i patroner; färgdynor, även indränkta med färg, med eller
utan ask

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan och materialets värde inte överstiger 50 % av varans
pris fritt fabrik

96.13

Cigarettändare och andra tändare, även mekaniska eller elektriska, samt
delar till sådana tändare, andra än tändstenar och vekar:

— piezoelektriska tändare

Tillverkning varvid värdet av allt använt material enligt 96.13 inte
överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid värdet av allt använt material enligt 96.13 inte
överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik

ur 96.14

Rökpipor eller piphuvuden

Tillverkning utgående från grovt tillformade ämnen

Förordning (1992:49).

Bilaga IV

Bilaga V

Deklaration enligt artikel 8 punkt 1 b) och c)

Undertecknad exportör av de varor som omfattas av detta dokument
försäkrar att varorna om inte annat markerats/n1/ uppfyller villkoren
för att anses som ursprungsvaror i den förmånsberättigade handeln
med…… och att varornas ursprungsland är,

(Ort och datum)

(Namnteckning)
(Namnet förtydligat genom
textning eller med maskinskrift)
Förordning (1993:235).

Bilaga VI

*/k/ Bilaga 2 */-k/

/r2/ Bilaga B till EFTA-konventionen Bestämmelser om varors
områdesbehandling i tullhänseende

Avdelning I

/r3/ Definition av begreppet “ursprungsvaror”

/r4/ Artikel 1

I den mening som avses i denna bilaga skall, med förbehåll för
bestämmelserna i artikel 2, varor anses ha ursprung i en medlemsstat
såvida

a) de helt framställts i medlemsstaten i den mening som avses i artikel
4 i denna bilaga,

b) de framställs i medlemsstaten med användande av material som inte är
helt framställda där, under förutsättning att:

i) dessa material varit föremål för bearbetning eller behandling i
medlemsstaten som är tillräcklig enligt artikel 5 i denna bilaga, eller

ii) dessa material har ursprung i någon av de andra medlemsstaterna
enligt denna bilaga eller i Europeiska ekonomiska gemenskapen och
Europeiska kol- och stålgemenskapen, i det följande benämnda
gemenskapen, med tillämpning av ursprungsreglerna i avtalen om
upprättande av frihandelsområden mellan medlemsstaterna och gemenskapen
i den mån dessa regler överensstämmer med reglerna i denna bilaga.

/r4/ Artikel 2

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 punkt b) ii) skall varor
som exporteras från en medlemsstat till en annan, antingen i oförändrat
skick eller efter att i den exporterande medlemsstaten ha undergått
endast sådan bearbetning eller behandling som avses i artikel 5 punkt 5,
behålla sitt ursprung i någon av medlemsstaterna enligt denna bilaga
eller i gemenskapen med tillämpning av de ursprungsregler som avses i
artikel 1.

2. I de fall när vid tillämpning av punkt 1 har använts varor med
ursprung i två eller flera av medlemsstaterna eller såväl varor med
ursprung i en eller flera av medlemsstaterna som varor med ursprung i
gemenskapen och varorna har undergått endast sådan bearbetning eller
behandling i den exporterande medlemsstaten som avses i artikel 5 punkt
5, bestäms ursprunget av den vara som har det högsta tullvärdet eller,
om detta inte är känt och inte kan fastställas, av den vara som har det
högsta, tidigast fastställda pris som betalats för varorna i den
medlemsstaten.

/r4/ Artikel 3

(Denna bilaga innehåller inte någon artikel 3.)

/r4/ Artikel 4

Som “helt framställda” i medlemsstat enligt artikel 1 punkt a) skall
anses

a) mineraliska produkter som utvunnits ur dess jord eller havsbotten;

b) vegetabiliska produkter som skördats där;

c) levande djur, som fötts och uppfötts där;

d) produkter som erhållits från levande djur, som uppfötts där;

e) produkter från jakt och fiske som utövats där;

f) produkter från havsfiske och andra produkter som hämtats ur havet av
dessa fartyg;

g) produkter som framställts ombord på dess “flytande fabriker”
uteslutande av varor som avses under f);

h) brukade artiklar, som tillvaratagits där och som endast kan användas
för återvinning av råvaror, i fråga om begagnade däck enligt anmärkning
5 a) i bilaga 1 till denna bilaga;

i) avfall som uppkommit vid tillverkningsprocesser som ägt rum där;

j) varor som framställts där uteslutande av produkter som avses under
a)–i).

/r4/ Artikel 5

1. Uttrycken “kapitel” och “tulltaxenummer” i denna bilaga skall avse de
kapitel och tulltaxenummer (med fyrställig sifferkod), som används i den
nomenklatur som “system för harmoniserad varubeskrivning och
kodifiering” utgör, i det följande benämnd det harmoniserade systemet
eller HS.

Uttrycket “klassificeras” skall avse klassificeringen av en vara eller
ett material enligt ett visst tulltaxenummer.

2. Vid tillämpning av artikel 1 skall, med iakttagande av föreskrifterna
i punkterna 3, 4 och 5 nedan, icke-ursprungsmaterial anses ha genomgått
tillräcklig bearbetning eller behandling om den framställda varan
klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än de
icke-ursprungsmaterial som använts vid framställningen.

3. För vara som upptagits i kolumnerna 1 och 2 i listan i bilaga 2
skall, i stället för regeln i punkt 2, de villkor uppfyllas som anges i
kolumn 3 för den berörda varan.

4. För varorna enligt kapitlen 84–91 får exportören, som alternativ
till att de villkor som anges i kolumn 3 uppfylls, välja att i stället
tillämpa de villkor som anges i kolumn 4.

5. Vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 1 punkt b) i) skall
följande bearbetning eller behandling alltid anses otillräcklig för att
ge ursprungskaraktär, oavsett om den medför ändring av tulltaxenummer:

a) behandling med syfte att säkerställa att varorna bevaras i gott skick
under transport eller lagring (luftning, utspridning, torkning, kylning,
inläggning i saltvatten, i svavelsyrehaltighetsvatten eller i andra
konserverande vattenlösningar, avlägsnande av skadade delar och liknande
åtgärder);

b) enkel behandling bestående i avlägsnande av damm, siktning eller
sållning, klassificering, sortering (inklusive sammanföring av artiklar
till satser), tvättning, målning eller delning;

c) i) omförpackning, uppdelning eller sammanföring av kollin; ii)
förpackning på flaskor, i säckar, fodral eller askar, uppsättning på
kartor m. m. samt alla andra enkla förpackningsåtgärder;

d) anbringande av märken, etiketter eller liknande särskiljande
beteckningar på varor eller förpackningar därtill;

e) enkel blandning av varor, även av skilda slag, såvida en eller flera
i blandningen ingående beståndsdelar inte uppfyller villkoren enligt
denna bilaga för att kunna anses som ursprungsvaror;

f) enkel sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa en
komplett artikel;

g) en kombination av två eller flera av de åtgärder som anges under
a)–f);

h) slakt av djur.

/r4/ Artikel 6

1. Med begreppet “värde” i listan i bilaga 2 skall avses de använda
icke-ursprungsmaterialens tullvärde vid importtillfället, eller, om
detta inte är känt och inte kan fastställas, det tidigaste fastställbara
pris som betalats för materialen inom det berörda området.

Även i det fall värdet av de använda ursprungsmaterialen måste
fastställas, skall första stycket tillämpas.

2. Med begreppet “pris fritt fabrik” i listan i bilaga 2 skall avses den
framställda varans pris vid försäljning fritt fabrik med avdrag av
interna skatter som återbetalas eller kan återbetalas vid exporten av
den framställda varan.

/r4/ Artikel 7

Transport, som sker i en enda sändning, av varor som har ursprung i den
mening som avses i denna bilaga kan äga rum genom andra områden än dem
som tillhör en medlemsstat eller en medlemsstat i gemenskapen i
förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring inom sådana
andra områden, såvida transporten genom dessa områden är motiverad av
geografiska skäl och varorna stått under uppsikt av tullmyndigheterna i
transit- eller lagringslandet samt inte saluförts eller utlämnats till
förbrukning och där inte heller undergått annan behandling än lossning
och lastning eller åtgärd avsedd att bevara dem i oförändrat skick.

Avdelning II

Former för administrativt samarbete

/r4/ Artikel 8

1. Ursprungsvaror enligt denna bilaga skall vid import till en
medlemsstat anses berättigade till områdesbehandling i tullhänseende mot
avlämnande av antingen:

a) ett varucertifikat EUR.1, i det följande benämnt certifikat EUR.1,
eller ett certifikat EUR.1, giltigt för en lång tid och fakturor med
hänvisning till sådant certifikat, utfärdade enligt bestämmelserna i
artikel 13. Formulär till certifikat EUR.1 finns intaget i bilaga 3 till
denna bilaga;

b) en faktura innehållande den exportörsdeklaration som finns återgiven
i bilaga 4 till denna bilaga, utfärdad enligt bestämmelserna i artikel
13; eller

c) en faktura innehållande den exportörsdeklaration som finns återgiven
i bilaga 4 till denna bilaga, upprättad av vilken exportör som helst för
sändning som består av ett eller flera kollin, innehållande
ursprungsvaror vilkas sammanlagda värde inte överstiger 5 110
avräkningsenheter.

2. Följande ursprungsvaror enligt denna bilaga skall vid import till en
medlemstat anses berättigade till områdesbehandling i tullhänseende utan
att något av de dokument som nämns under punkt 1 företes:

a) varor som inkommer som småförsändelser från enskild person
adresserade till enskild person och vars värde inte överstiger 365
avräkningsenheter;

b) varor som ingår i resandes personliga bagage och vars värde inte
överstiger 1 025 avräkningsenheter.

Dessa bestämmelser skall tillämpas endast under förutsättning att
införseln inte har kommersiell karaktär, att varorna anges uppfylla
villkoren för tillämpning av konventionen och att inget tvivel råder om
riktigheten härav.

Som införsel utan kommersiell karaktär skall anses införsel som har
tillfällig karaktär och som uteslutande avser varor för mottagarens
eller den resandes eller hans familjs personliga bruk, förutsatt att
varorna inte genom sin natur eller sin mängd ger intryck av att
införseln sker i kommersiellt syfte.

3. Belopp angivna i den exporterande medlemsstatens valuta, motsvarande
de belopp som angivits i avräkningsenheter, skall fastställas av den
exporterande staten och meddelas övriga medlemsstater. Om beloppen
överstiger de motsvarande belopp som fastställts av den importerande
medlemsstaten skall den importerande staten godta dem om varorna är
fakturerade i den exporterande statens valuta.

Om varorna är fakturerade i valuta från annan stat som är medlem av den
Europeiska frihandelssammanslutningen eller de Europeiska gemenskaperna
skall den importerande staten godta det belopp som meddelats av den
berörda staten.

4. Som värde för avräkningsenheten angivet i nationell valuta för de
stater som är medlemmar av den Europeiska frihandelssammanslutningen
skall användas det värde som angivits i bilaga 6 till denna bilaga.

5. Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en
utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon skall tillsammans med
dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i
priset för ifrågavarande utrustning, maskin, apparat eller fordon eller
ej har särskilt fakturerats.

6. Varor i satser, i den mening som avses i allmänna tolkningsregeln 3 i
det harmoniserade systemet, anses som ursprungsvaror under förutsättning
att alla i satsen ingående komponenter utgör ursprungsvaror. Varor i
satser som består av såväl ursprungsvaror som icke ursprungsvaror skall
dock i sin helhet anses som ursprungsvaror, förutsatt att andelen icke
ursprungsvaror uppgår till högst 15% av satsens pris fritt fabrik.
Förordning (1992:1018).

/r4/ Artikel 9

1. Certifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheten i den exporterande
medlemsstaten vid utförseln av de varor som certifikatet avser. Det
skall ställas till exportörens förfogande så snart utförseln ägt rum
eller säkerställts.

2. Certifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheten i en medlemsstat om de
varor som skall exporteras kan anses ha ursprung i denna stat enligt
artikel 1 i denna bilaga.

3. Tullmyndigheterna i medlemsstaterna får utfärda certifikat EUR.1
enligt villkoren i de avtal som avses i artikel 2 i denna bilaga om de
varor som skall exporteras utgör varor som enligt artikel 2 och, i
förekommande fall, artikel 3 i denna bilaga kan anses ha ursprung i en
av medlemsstaterna eller i gemenskapen och under förutsättning att de
varor som avses i certifikaten EUR.1 befinner sig på deras område.

Vid tillämpning av artikel 2 och, i förekommande fall, artikel 3 i denna
bilaga utfärdas certifikat EUR.1 av tullmyndigheterna i vart och ett av
de berörda länder där varorna antingen befunnit sig före återutförseln i
oförändrat skick eller undergått bearbetning eller behandling som avses
i artikel 2, mot uppvisande av tidigare utfärdade certifikat EUR.1.

4. Certifikat EUR.1 får utfärdas endast om det kan antagas komma att
utgöra bevis vid tillämpning av den i konventionen avsedda
förmånsbehandlingen.

Datum för utfärdande av certifikat EUR.1 skall anges på den del av
certifikatet EUR.1 som är avsedd för tullmyndigheten.

5. Om certifikat EUR.1 inte utfärdats vid utförseltillfället på grund av
misstag, förbiseende eller särskilda omständigheter, kan certifikat
undantagsvis utfärdas även efter utförseln av de varor som certifikatet
avser.

Tullmyndigheten kan inte utfärda certifikat EUR.1 i efterhand utan att
kontrollera att uppgifterna i exportörens ansökan överensstämmer med
uppgifterna i motsvarande handlingar.

Certifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand skall förses med en av
följande anteckningar:

“NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT”, “DELIVRE A POSTERIORI”, “RILASCIATO A
POSTERIORI”, “ISSUED RETROSPECTIVELY”, “ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”, “UTGEFID
EFTIR A”, “UTSTEDT SENERE”, “UTFÄRDAT I EFTERHAND”.

6. Om ett certifikat EUR.1 stulits, förlorats eller förstörts, kan
exportören hos den tullmyndighet som utfärdat det begära ett duplikat
upprättat på grundval av de utförselhandlingar som denna förfogar över.
Det sålunda utfärdade duplikatet skall förses med en av följande
anteckningar:

“DUPLIKAT”, “DUPLICATA”, “DUPLICATO”, “DUPLICATE”, “KAKSOISKAPPALE”,
“EFTIRRIT”.

Duplikatet, vilket skall dagtecknas samma dag som det ursprungliga
certifikatet EUR.1, gäller från denna dag.

7. De anteckningar som avses i punkterna 5 och 6 skall införas i rutan
för “Anmärkningar” på certifikatet EUR.1.

8. Det är alltid möjligt att utbyta ett eller flera certifikat EUR.1 mot
ett eller flera certifikat EUR.1, under förutsättning att detta sker hos
den tullanstalt där varorna befinner sig.

9. I syfte att kontrollera att de i punkterna 2 och 3 angivna villkoren
är uppfyllda har tullmyndighet rätt att begära de handlingar som styrker
detta eller att utföra den kontroll den finner påkallad.

/r4/ Artikel 10

1. Certifikat EUR.1 utfärdas endast på skriftlig ansökan av exportören
eller, på exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud. Denna
ansökan skall göras på blankett enligt formulär i bilaga 3 till bilaga
B, vilken skall ifyllas i enlighet med sistnämnda bilaga.

2. Det åligger tullmyndighet i exportlandet att övervaka att den i punkt
1 avsedda blanketten blir vederbörligen ifylld. Den skall särskilt
kontrollera att utrymmet avsett för varuslag fyllts i på ett sätt som
utesluter varje möjlighet till tillägg i bedrägligt syfte. För detta
ändamål skall vid beskrivning av varuslag utskrift ske utan mellanrum
mellan raderna. Om utrymmet inte helt fyllts i, skall en horisontell
linje dragas under den sista raden, och den icke ifyllda delen spärras.

3. Eftersom certifikat EUR.1 utgör bevis för tillämpningen av den i
konventionen avsedda förmånsbehandlingen beträffande tullar och
kvantitativa restriktioner, ankommer det på tullmyndighet i den
exporterande medlemsstaten att vidta nödvändiga åtgärder för
undersökning av varornas ursprung och kontroll av övriga uppgifter på
certifikatet.

4. När enligt artikel 9 punkt 5 i denna bilaga ett certifikat EUR.1
utfärdas efter utförseln av de varor som certifikatet avser skall
exportören i den i punkt 1 avsedda ansökan

a) ange tid och plats för avsändandet av de varor som certifikatet
avser;

b) intyga att något certifikat EUR.1 ej utfärdats vid utförseln av
ifrågavarande varor och ange orsakerna härtill.

5. Ansökan om certifikat EUR.1 liksom de certifikat EUR.1 som avses i
artikel 9 punkt 3 andra stycket i denna bilaga och mot vars uppvisande
nytt certifikat EUR.1 utfärdas skall bevaras av tullmyndigheten i den
exporterande medlemsstaten under minst två år.

/r4/ Artikel 11

1. Certifikat EUR.1 skall upprättas på blankett enligt formulär i bilaga
3 till denna bilaga. Blanketten skall tryckas på ett eller flera av en
medlemsstats officiella språk eller på engelska. Certifikat EUR.1 skall
upprättas på ett av dessa språk och i överensstämmelse med
bestämmelserna i den exporterande medlemsstatens interna lag; om det
skrivs ut för hand, skall det fyllas i med bläck och med tryckbokstäver.

2. Certifikat EUR.1 skall ha formatet 210 X 297 mm. En tolerans på
längden om högst plus 8 mm eller minus 5 mm kan tillåtas. Det papper som
användes skall vara vitt och inte innehålla slipmassa, vara limmat för
skrivändamål och väga minst 25 g/m/n2/. Det skall vara försett med
guillocherad botten i grön färg för att på mekanisk eller kemisk väg
utförd förfalskning skall bli synlig.

3. Medlemsstaterna kan förbehålla sig rätten till tryckning av
certifikat EUR.1 eller anförtro denna åt tryckerier som godkänts av dem.
I sistnämnda fall skall på varje certifikat EUR.1 finnas uppgift om
godkännande. Varje certifikat EUR.1 skall förses med uppgift om
tryckeriets namn och adress eller med tecken som möjliggör identifiering
av tryckeriet. För särskiljande av certifikaten skall varje certifikat
dessutom genom tryck eller på annat sätt förses med serienummer.

/r4/ Artikel 12

1. Certifikat EUR.1 skall inom fyra månader, räknat från den dag då det
utfärdats av tullmyndighet i den exporterande medlemsstaten, inges till
den tullanstalt i den importerande medlemsstaten där varorna anmäles
enligt där gällande bestämmelser. Myndigheten kan begära att
certifikatet översättes. Den kan vidare kräva att importanmälan
kompletteras med en försäkran av importören att varorna uppfyller de
villkor som uppställts för tillämpning av konventionen.

2. Utan inskränkning av artikel 5 punkt 5 i denna bilaga skall, på
begäran av den som anger varan till förtullning, en isärtagen eller icke
hopsatt vara hänförlig till kapitel 84 eller 85 i det harmoniserade
systemet, vilken importeras i flera sändningar på villkor som
fastställes av behörig myndighet, anses utgöra en enda vara, och ett
certifikat EUR.1 som omfattar den kompletta varan kan uppvisas vid
importen av den första delsändningen.

3. Certifikat EUR.1 som inges till tullmyndighet i den importerande
medlemsstaten efter utgången av den tidsfrist som anges i punkt 1 kan
godtas som grund för förmånsbehandling, om underlåtenheten att iaktta
fristen beror på force majeure eller på exceptionella omständigheter.

Tullmyndighet i den importerande medlemsstaten kan även i andra fall
godta certifikat EUR.1, förutsatt att varan anmälts hos myndigheten före
utgången av nämnda tidsfrist.

4. Mindre skiljaktigheter mellan uppgifterna i certifikat EUR.1 och
uppgifterna i de dokument som ingivits till tullanstalten i syfte att
uppfylla formaliteterna för import av varorna medför inte i och för sig
att certifikatet blir ogiltigt, förutsatt att det vederbörligen
fastställes att certifikatet svarar mot varorna.

5. Certifikat EUR.1 skall bevaras av tullmyndigheten i den importerande
medlemsstaten enligt de regler som gäller där.

6. För att styrka att villkoren i artikel 7 i detta protokoll uppfyllts
skall för tullmyndighet i den importerande medlemsstaten företes:

a) antingen en transporthandling som utfärdats i den exporterande
medlemsstaten och som täcker transporten genom transitlandet,

b) eller ett intyg utfärdat av tullmyndighet i transitlandet
innehållande:

— en noggrann varubeskrivning;

— datum för varornas lossning och lastning samt, i förekommande fall,
fartygens namn;

— intyg om de villkor under vilka varorna befunnit sig i transitlandet,

c) eller, i avsaknad härav, andra handlingar som styrker att villkoren
är uppfyllda.

/r4/ Artikel 13

1. Utan hinder av artikel 9 punkterna 1 till 7 och artikel 10 punkterna
1, 4 och 5 i denna bilaga kan en förenklad procedur för utfärdande av
ursprungsbevis tillämpas på de villkor som anges i följande
bestämmelser.

2. Tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten kan ge exportör, i
det följande benämnd “godkänd exportör”, som ofta exporterar varor för
vilka certifikat EUR.1 kan utfärdas, och som lämnar de garantier som
tullmyndigheterna anser nödvändiga för att styrka varornas
ursprungskaraktär, tillstånd att vid exporttillfället för tullanstalten
i den exporterande medlemsstaten ej behöva uppvisa vare sig varorna
eller ansökan om certifikat EUR.1 för dessa varor för att erhålla
certifikat EUR.1 enligt villkoren i artikel 9 punkterna 1 till 4 i denna
bilaga.

3. Tullmyndigheten kan dessutom ge en godkänd exportör tillstånd att
utfärda certifikat EUR.1 som gäller för en längsta period av ett år från
dagen för utfärdandet, i det följande benämnt “LT-certifikat”. Tillstånd
skall ges endast om ursprungskaraktären på de varor som kommer att
exporteras förväntas bli oförändrad under LT-certifikatets
giltighetstid. Om någon vara ej längre omfattas av LT-certifikatet skall
den godkände exportören omedelbart underrätta den tullmyndighet som
utfärdat tillståndet.

När den förenklade proceduren tillämpas, kan tullmyndigheterna i den
exporterande medlemsstaten föreskriva användning av certifikat EUR.1
försedda med ett särskiljande tecken genom vilket de kan identifieras.

4. Tullmyndigheterna skall i tillståndet som avses i punkt 2 föreskriva
att ruta 11 “Tullmyndighetens intyg” på certifikatet EUR.1 skall:

a) antingen i förväg förses med avtryck av stämpel av behörig
tullanstalt i den exporterande medlemsstaten och med underskrift,
handskriven eller ej, av tjänsteman på sagda tullanstalt, eller

b) av den godkände exportören förses med avtryck av en speciell stämpel
som är godkänd av tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten och
av utseende som framgår av bilaga 5 till denna bilaga. Denna stämpel kan
tryckas på blanketterna.

Ruta 11 “Tullmyndighetens intyg” på certifikat EUR.1 skall, om så
erfordras, fyllas i av den godkände exportören.

5. I de fall som avses i punkt 4 a) skall ruta 7 “Anmärkningar” på
certifikatet EUR.1 förses med en av följande anteckningar: “Simplified
procedure”, “Vereinfachtes Verfahren”, “Proce’dure simplifie’e”,
“Procedura semplificata”, “Yksinkertaistettu menettely”, “Einföldun
afgreidslu”, “Forenklet prosedyre”, “Förenklad procedur”.

Godkänd exportör skall i förekommande fall i ruta 13 “Begäran om
kontroll” på certifikat EUR.1 ange namn och adress på den tullmyndighet
som är behörig att kontrollera certifikatet.

6. I det fall som avses i punkt 3 skall den godkände exportören också
ange i ruta 7 på certifikatet EUR.1 en av följande anteckningar: “LT
certificate valid until. . .”, “LT-Certificat gültig bis. . .”,
“certificato LT valido fino a. . .”, “certificat LT valable jusqu ‘au. .
.”, “LT skirteini gildir til. . .”, “LT-sertifikat gyldig intil. . .”,
“LT-todistus voimassa. . . saakka”, “LT-certifikat giltigt till. . .”,
och en hänvisning till det tillstånd enligt vilket det ifrågavarande LT-
certifikatet har utfärdats.

Den godkände exportören behöver inte ange i rutorna 8 och 9 på LT-
certifikatet kollinas märke och nummer, antal och slag, bruttovikt (kg)
eller annat mått (liter, m/n3/, etc.). Ruta 8 skall dock innehålla en
beskrivning och benämning av varorna som är tillräckligt noggrann för
att de skall kunna identifieras.

7. Utan hinder av artikel 12 punkterna 1 och 3 skall LT-certifikat
avlämnas till importtullmyndigheten vid eller före den första importen
av någon vara som det avser. Om importören förtullar varorna vid skilda
tullanstalter i den importerande medlemsstaten, kan tullmyndigheterna
begära att han avlämnar en kopia av LT-certifikatet till varje
tullanstalt.

8. Om ett LT-certifikat har avlämnats till tullmyndigheterna skall,
under LT-certifikatets giltighetstid, bevis om importvarornas
ursprungskaraktär lämnas genom fakturor som uppfyller följande villkor:

a) Om en faktura upptar både varor som har ursprung i den mening som
avses i denna bilaga och icke-ursprungsvaror, skall exportören klart
skilja de två kategorierna varor åt i fakturan.

b) Exportören skall på varje faktura ange numret på det LT-certifikat
som omfattar varorna och certifikatets sista giltighetsdag samt varornas
ursprungsland eller -länder.

Exportörens uppgift på fakturan om LT-certifikatets nummer och angivande
av ursprungsland utgör en deklaration om att varorna uppfyller villkoren
i denna bilaga för att vara berättigade till områdesbehandling i
tullhänseende.

Tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten kan begära att de
uppgifter som enligt ovanstående bestämmelser skall framgå av fakturan
skall åtföljas av handskriven namnteckning och att den undertecknandes
namn förtydligas genom textning eller med maskinskrift.

c) Varubeskrivningen och varubenämningen på fakturan skall vara
tillräckligt detaljerad för att klart utvisa att varorna är upptagna på
det LT-certifikat till vilket fakturan hänvisar.

d) Fakturorna kan endast utfärdas för varor som exporteras under det
ifrågavarande LT-certifikatets giltighetstid. De kan dock företes för
importtullmyndigheten inom fyra månader från den dag då de utfärdats av
exportören.

9. Inom ramen för den förenklade proceduren får fakturor som uppfyller
villkoren i denna artikel utfärdas och/eller överföras med användning av
telekommunikation eller metoder för elektronisk databehandling. Sådana
fakturor skall godtas av tullmyndigheten i den importerande
medlemsstaten som bevis för de importerade varornas ursprungskaraktär
enligt den procedur som föreskrivs av tullmyndigheten där.

10. Om tullmyndigheten i den exporterande medlemsstaten finner att något
certifikat och/eller någon faktura som utfärdats enligt bestämmelserna i
denna artikel inte gäller med avseende på någon vara som levererats,
skall den omedelbart underrätta tullmyndigheten i den importerande
medlemsstaten om detta.

11. Tullmyndigheterna kan ge en godkänd exportör tillstånd att, i
stället för certifikat EUR.1, utfärda fakturor innehållande den
deklaration som finns intagen i bilaga 4 till denna bilaga.

Av godkänd exportör upprättad deklaration på faktura skall undertecknas
för hand och skall vara försedd med antingen:

a) en anteckning om det tillståndsnummer som tilldelats den godkände
exportören, eller

b) ett av den godkände exportören anbringat avtryck av den speciella
stämpel som avses i punkt 4 b) och som godkänts av tullmyndigheterna i
den exporterande medlemsstaten. Denna stämpel kan tryckas i förväg på
fakturan.

12. Tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten får dock ge en
godkänd exportör tillstånd att inte underteckna uppgift enligt punkt 8
b) eller den deklaration som avses i punkt 11 och som upprättats på
fakturan, om sådana fakturor utfärdas och/eller överförs med användning
av telekommunikation eller elektronisk databehandlingsmetod.

De nämnda tullmyndigheterna skall fastställa de villkor som skall gälla
för tillämpning av denna punkt och kan, om de behöver det, begära en
skriftlig förbindelse av den godkände exportören att denne ikläder sig
fullt ansvar för sådan uppgift och deklaration som om de hade
undertecknats för hand av honom.

13. Tullmyndigheterna skall i de tillstånd som avses i punkterna 2, 3
och 11 särskilt ange:

a) de villkor som skall gälla för ansökningarna om certifikat EUR.1
eller LT-certifikat eller för upprättande av ursprungsdeklaration på
faktura;

b) de villkor som skall gälla för hur dessa ansökningar liksom en kopia
av fakturor med hänvisning till ett LT-certifikat och av fakturor
innehållande exportörsdeklaration skall bevaras under minst två år. I
fråga om LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT-certifikat
börjar denna period den dag då LT-certifikatets giltighet upphör. Dessa
bestämmelser gäller även certifikat EUR.1, LT-certifikat och fakturor
med hänvisning till LT-certifikat samt fakturor innehållande
exportörsdeklaration, vilka använts som underlag vid utfärdande av andra
ursprungsbevis enligt villkoren i artikel 9 punkt 3 andra stycket i
denna bilaga.

14. Tullmyndigheten i den exporterande medlemsstaten kan utesluta vissa
varukategorier från de lättnader som anges i punkterna 2, 3 och 11.

15. Tullmyndigheterna skall inte meddela tillstånd som avses i punkterna
2, 3 och 11 till exportör som inte lämnar alla erforderliga garantier.

Tullmyndigheterna kan när som helst återkalla tillstånd. Så skall ske
när den godkände exportören inte längre uppfyller villkoren eller lämnar
nämnda garantier.

16. Godkänd exportör kan åläggas att informera tullmyndigheterna, i
överensstämmelse med de föreskrifter som dessa fastställer, beträffande
vara som han avser att exportera, så att behörig tullanstalt ges
tillfälle att företa den kontroll som den finner nödvändig före varans
avsändande.

17. Bestämmelserna i denna artikel skall ej medföra inskränkning i
tillämpningen av medlemsstaternas regler i fråga om tullformaliteter och
användande av tulldokument.

/r4/ Artikel 14

Den deklaration som avses i artikel 8 punkt 1 c) skall avges av
exportören i den form som anges i bilaga 4 till denna bilaga på ett av
en medlemsstats språk eller på engelska. Den skall skrivas med maskin
eller stämplas och undertecknas för hand. Exportören skall under minst
två år behålla en kopia av fakturan som innehåller den nämnda
deklarationen.

/r4/ Artikel 15

1. Exportören eller dennes ombud skall till sin ansökan om certifikat
EUR.1 foga de handlingar som är ägnade att styrka att certifikat EUR.1
kan utfärdas för de varor som skall exporteras.

Han skall vara beredd att, på begäran av vederbörlig myndighet, förete
den bevisning som denna anser nödvändig för att fastställa riktigheten
av de preferensberättigade varornas ursprungskaraktär och skall godta
varje kontroll från myndigheten av bokföringen och omständigheterna
kring framställningen av de ovannämnda varorna.

2. Exportörer skall behålla de handlingar som avses i punkt 1 under
minst två år.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall även tillämpas vid
användning av de procedurer som fastställts i artikel 13 punkterna 2 och
3 och den deklaration som avses i artikel 8 punkt 1 b) och c).

/r4/ Artikel 16

1. Varor, vilka sänts från en medlemsstat till en utställning i ett
annat land än en medlemsstat eller en medlemsstat i gemenskapen och
vilka efter utställningen sålts för att införas till en medlemsstat,
skall vid införseln anses berättigade till områdesbehandling i
tullhänseende eller till behandling som avses i artikel 25, om varorna
uppfyller i denna bilaga uppställda villkor för att anses ha ursprung i
en medlemsstat eller i en medlemsstat i gemenskapen och om för
tullmyndigheterna på ett tillfredsställande sätt styrkes

a) att en exportör har sänt varorna från en medlemsstat eller en
medlemsstat i gemenskapen till utställningslandet och utställt dem där;

b) att denne exportör har sålt varorna eller överlåtit dem till en
mottagare i en medlemsstat;

c) att varorna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts
till en medlemsstat i det skick vari de sänts till utställningen;

d) att varorna, sedan de sänts till utställningen, inte har använts för
annat ändamål än demonstration på denna utställning.

2. Certifikat EUR.1 skall i vanlig ordning inges till tullmyndigheterna.
Utställningens namn och adress skall anges i certifikatet. Vid behov kan
ytterligare handlingar begäras för att styrka varornas karaktär och de
omständigheter under vilka de utställts.

3. Bestämmelserna i punkt 1 är tillämpliga på alla handels-, industri-,
jordbruks- och hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga
visningar av liknande karaktär under vilka varorna förblir under
tullkontroll, dock med undantag av sådana som i privat syfte anordnas i
butiker eller affärslokaler för försäljning av utländska varor.

/r4/ Artikel 17

1. För att säkra en riktig tillämpning av bestämmelserna i denna
avdelning skall medlemsstaterna lämna varandra ömsesidigt bistånd genom
sina tullmyndigheter för kontroll av äktheten och riktigheten av
certifikat EUR.1, inbegripet sådana som ufärdats enligt artikel 9 punkt
3 i denna bilaga, liksom av exportörsdeklarationer på fakturor.

2. Tullmyndigheterna i medlemsstaterna skall, genom förmedling av
sekretariatet, delge varandra provtryck av de stämplar som användes av
deras tullanstalter vid utfärdande av certifikat EUR.1.

3. Den som upprättar eller låter upprätta handling innehållande oriktiga
uppgifter i syfte att erhålla förmånsbehandling för en vara skall
träffas av påföljd.

4. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika
att varor som omfattas av ett certifikat EUR.1 och som under transporten
befinner sig i en frizon inom deras område blir föremål för utbyte eller
annan behandling än sedvanlig åtgärd avsedd att bevara dem i oförändrat
skick.

5. När varor med ursprung i en medlemsstat, vilka importerats till en
frizon med stöd av certifikat EUR.1, undergår behandling eller
bearbetning skall behörig tullmyndighet utfärda nytt certifikat EUR.1 på
ansökan av exportören, om den behandling eller bearbetning varorna
undergått uppfyller bestämmelserna i denna bilaga.

/r4/ Artikel 18

1. Kontroll i efterhand av certifikat EUR.1 eller av
exportörsdeklarationer på fakturor skall utföras stickprovsvis eller
varje gång tullmyndighet i den importerande medlemsstaten har anledning
betvivla dokumentens äkthet eller riktigheten av uppgifterna om
ifrågavarande varors ursprung.

2. Vid tillämpning av bestämmelserna i punkt 1 skall tullmyndigheten i
den importerande medlemsstaten återsända certifikat EUR.1 och fakturan,
om sådan avlämnats, eller faktura med hänvisning till LT-certifikat,
eller faktura med exportörsdeklaration eller kopia av dessa dokument,
till tullmyndigheten i den exporterande medlemsstaten och, i
förekommande fall, ange de skäl med avseende på innehåll och form som
föranleder undersökningen.

Tullmyndigheten skall, till stöd för begäran om kontroll i efterhand,
lämna alla handlingar och upplysningar som erhållits och som ger
anledning att anta att uppgifterna på certifikatet EUR.1 eller fakturan
är oriktiga.

Om tullmyndigheten i den importerande medlemsstaten beslutar att
uppskjuta tillämpningen av bestämmelserna i avtalet i avvaktan på
resultatet av kontrollen skall den erbjuda importören att varorna
utlämnas, med förbehåll för de säkerhetsåtgärder som bedöms nödvändiga.

3. Resultatet av efterhandskontrollen skall snarast möjligt delges
tullmyndigheten i den importerande medlemsstaten. Svaret skall göra det
möjligt att avgöra om de handlingar som återsänts enligt punkt 2 avser
de varor som faktiskt exporterats, och om dessa är berättigade till
förmånsbehandling.

Tvister som inte kunnat regleras mellan tullmyndigheten i den
importerande medlemsstaten och tullmyndigheten i den exporterande
medlemsstaten eller som innebär en fråga om tolkning av denna bilaga
skall underställas rådet.

För efterhandskontroll av certifikat EUR.1 skall exportdokument, eller
kopior av certifikat EUR.1 som ersätter dem, bevaras av tullmyndigheten
i den exporterande medlemsstaten under minst två år.

/r2/ Avdelning III

/r3/ Bestämmelser rörande Kanarieöarna, Ceuta och Melilla

/r4/ Artikel 19

Begreppet “gemenskapen” som används i denna bilaga omfattar inte
Kanarieöarna, Ceuta eller Melilla. Begreppet “varor med ursprung i
gemenskapen” omfattar inte varor med ursprung i Kanarieöarna, Ceuta och
Melilla.

/r2/ Avdelning IV

/r3/ Slutbestämmelser

/r4/ Artikel 20

(Denna bilaga innehåller inte någon artikel 20.)

/r4/ Artikel 21

Bilagorna till bilaga B utgör en integrerad del därav.

/r4/ Artikel 22

Medlemsstaterna åtager sig att vidtaga erforderliga åtgärder för att de
certifikat EUR.1, som deras tullmyndigheter skall vara behöriga att
utfärda vid tillämpningen av de avtal som anges i artikel 2 i denna
bilaga, utfärdas enligt bestämmelserna i dessa avtal. De åtager sig även
att säkerställa det administrativa samarbete som är nödvändigt för detta
ändamål, särskilt för att kontrollera hur varor, som omfattas av
bestämmelserna i de i artikel 2 åsyftade avtalen, har transporterats och
var de har befunnit sig.

/r4/ Artikel 23

1. Utan inskränkning av bestämmelserna i artikel 21 punkt 1 i
konventionen får varor, andra än dem som upptagits i del II och III av
bilaga D samt i bilaga E till konventionen, som har använts som material
vid tillverkning av varor för vilka certifikat EUR.1, LT-certifikat
eller fakturor med hänvisning till LT-certifikatet eller en faktura med
exportörsdeklaration utfärdas eller upprättas, bli föremål för
tullrestitution eller åtnjuta befrielse från tull i någon form endast om
de har ursprung i en medlemsstat eller i gemenskapen som denna är
bestämd i artikel 2 i denna bilaga.

2. Med uttrycket “tull” avses i denna artikel även avgifter med samma
verkan som tull.

/r4/ Artikel 24

(Denna bilaga innehåller inte någon artikel 24)

/r4/ Artikel 25

1. Varor som omfattas endast av EFTA-konventionen och inte av
frihandelsavtalet mellan gemenskapen och respektive importerande
medlemsstat i EFTA kan åtnjuta områdesbehandling i tullhänseende endast
om de uppfyller villkoren i denna bilaga och om ett certifikat EUR.1,
LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT-certifikat eller
faktura med exportörsdeklaration har utfärdats eller upprättats vari
antecknats att de har erhållit ursprungskaraktär och undergått
ytterligare bearbetning endast i EFTA:s medlemsstater.

2. Anteckning som avses i punkt 1 skall göras genom att ordet “EFTA”
anges i ruta 7 på certifikat EUR.1, på LT-certifikat, på fakturor med
hänvisning till LT-certifikat eller i exportörsdeklaration på faktura,
alltefter omständigheterna.

/r4/ Artikel 26

(Denna bilaga innehåller inte någon artikel 26.)

/r4/ Artikel 27

Vid tillämpning av artikel 2 i denna bilaga skall vara, som har ursprung
i område tillhörande någon part i de avtal som anges i nämnda artikel,
vid export till område tillhörande annan part i dessa avtal behandlas
som icke- ursprungsvara under den eller de perioder då sistnämnda part
för sådan vara tillämpar tull som gäller för tredje land i enlighet med
det ifrågavarande avtal som anges i artikel 2.

/r4/ Artikel 28

(Denna bilaga innehåller inte någon artikel 28.)

Bilaga 1 till bilaga B

Förklarande anmärkningar

Anmärkning 1 — till artikel 1

Uttrycket “medlemsstat” avser även medlemsstatens sjöterritorium.

Fartyg som är verksamma på det fria havet, däri inbegripna “flytande
fabriker”, ombord på vilka bearbetning eller behandling sker av
produkter från deras fiske, skall anses utgöra en del av den
medlemsstats område till vilken de hör, förutsatt att de uppfyller de
villkor som anges i förklarande anmärkning 4.

Anmärkning 2 — till artiklarna 1, 2 och 4

De villkor som anges i artikel 1 för hur varor uppnår ursprungskaraktär
skall uppfyllas i en medlemsstat, utan andra avbrott än de som medges
enligt artikel 2.

Om ursprungsvaror som exporteras från en medlemsstat till något annat
land återinförs, skall, med undantag av vad som medges enligt artikel 2,
dessa anses utgöra icke-ursprungsvaror om inte för tullmyndigheterna
tillfredsställande styrks:

— att de återinförda varorna är desamma som de exporterade varorna och

— att de under uppehållet i det andra landet inte har genomgått annan
behandling än sådan som behövs för att bevara dem i oförändrat skick.

/r2/ Bilaga 1 till bilaga B

/r3/ Förklarande anmärkningar

/r4/ Anmärkning 3 — till artiklarna 1 och 2

Vid bestämmande av om en vara är ursprungsvara skall bortses från om
energiprodukter, anläggningar, maskiner och verktyg som använts för
framställning av denna vara har ursprung i tredje land eller ej.

Anmärkning 4 — till artikel 4 f)

Uttrycket “dess fartyg” skall endast avse fartyg:

a) som är registrerade i en medlemsstat eller i någon av gemenskapens
medlemsstater;

b) som för någon medlemsstats eller någon av gemenskapens medlemsstaters
flagg;

c) som till minst hälften tillhör medborgare i en medlemsstat eller i
gemenskapens medlemsstater eller ett bolag vars huvudsäte är beläget i
en av dessa stater och i vilket verkställande direktören eller
direktörerna, ordföranden i styrelsen eller i tillsynsorganet samt
majoriteten av medlemmarna i dessa organ är medborgare i dessa stater
och vidare, i fråga om “personbolag” (handelsbolag och liknande
bolagstyper) eller bolag med begränsad ansvarighet, vars kapital till
minst hälften tillhör dessa stater, offentliga sammanslutningar eller
medborgare i en medlemsstat eller i dessa stater;

d) vars befäl helt består av medborgare i en medlemsstat eller i
gemenskapens medlemsstater; och

e) vars besättning till minst 75 % består av medborgare i en medlemsstat
eller i gemenskapens medlemsstater.

Anmärkning 5 — till artiklarna 4 och 5

1. Den bedömningsenhet på vilken ursprungsreglerna skall tillämpas skall
vara densamma som den särskilda vara, vilken anses utgöra grundenheten
vid klassificeringen enligt nomenklaturen enligt det harmoniserade
systemet. I fråga om varor i satser, som klassificeras i enlighet med
tolkningsregel 3, skall bedömningsenheten fastställas med hänsyn tagen
till varje artikel i satsen. Detta gäller även beträffande satser enligt
tulltaxenummer 63.08, 82.06 och 96.05.

Av detta följer att:

— när en vara som består av en grupp eller samling av artiklar
klassificeras enligt ett enda tulltaxenummer enligt reglerna i det
harmoniserade systemet, utgör det hela bedömningsenheten;

— när en sändning består av flera identiskt lika varor som
klassificeras enligt samma tulltaxenummer i det harmoniserade systemet,
skall varje vara behandlas för sig vid tillämpning av ursprungsreglerna.

2. Om emballage skall tulltaxeras tillsammans med varan i enlighet med
tolkningsregel 5 i det harmoniserade systemet, skall det inbegripas även
vid ursprungsbestämningen.

/r4/ Anmärkning 5 a) — till artikel 4 h)

I fråga om begagnade däck omfattar uttrycket “brukade artiklar, som
tillvaratagits där och som endast kan användas för återvinning av
råvaror” inte bara begagnade däck som kan användas enbart för
återvinning av råvaror utan även begagnade däck som endast kan användas
för regummering eller som skrot.

Anmärkning 6 — till artikel 5 punkt 1

De inledande anmärkningarna till bilaga 2 skall i förekommande fall
tillämpas för alla varor som vid framställningen tillförts
icke-ursprungsmaterial, även om för dessa inte gäller något särskilt
villkor enligt listan i bilaga 2 utan de istället är underkastade regeln
om växling av tulltaxenummer i artikel 5 punkt 1.

Anmärkning 7 — till artikel 6

Med uttrycket “pris fritt fabrik” förstås det pris som betalas till den
tillverkare i vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen
ägt rum, inbegripet värdet av alla som material använda varor.

Med “tullvärde” förstås värde enligt överenskommelse i Gen`eve den 12
april 1979 om tillämpning av artikel VII i det allmänna tull och
handelsavtalet.

Anmärkning 8 — till artikel 8 punkt 1

Möjligheten att, enligt denna bilaga, använda faktura som bevis för
varornas ursprungskaraktär skall utsträckas till att även gälla
följesedel eller annan kommersiell handling med tillräckligt detaljerad
beskrivning av varorna för att möjliggöra deras identifiering.

I fråga om varor som ingår i postförsändelse vilken, i den mening som
avses i artikel 8 punkt 2, inte anses som införsel av kommersiell
karaktär, kan deklarationen om varornas ursprungskaraktär också avges på
den postala tulldeklarationen C2/CP3 eller på papper som bilagts
sistnämnda deklaration.

/r4/ Anmärkning 9 — till artikel 17 punkt 1 och artikel 22

Om varucertifikat har utfärdats enligt artikel 9 punkt 3 och avser varor
som återutförts i oförändrat skick, skall tullmyndigheten i
bestämmelselandet inom ramen för det administrativa samarbetet kunna
erhålla kopior av det eller de ursprungsintyg som tidigare utfärdats
eller upprättats för ifrågavarande varor.

Anmärkning 10 — till artikel 23

Med “tullrestitution eller. . . befrielse från tull i någon form”
förstås varje bestämmelse om återbetalning eller efterskänkande, helt
eller delvis, av tullar som tillämpas för varor som använts som
material, under förutsättning att nämnda bestämmelse uttryckligen medger
eller faktiskt medför sådan återbetalning eller sådant efterskänkande,
om de med detta material framställda varorna exporteras men inte om de
är avsedda för inhemsk förbrukning.

“Varor som använts som material” skall avse alla varor för vilka
“tullrestitution eller. . . befrielse från tull i någon form” begärs som
en följd av export av ursprungsvaror, för vilka certifikat EUR.1,
LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT-certifikat eller en
faktura med exportörsdeklaration utfärdas eller upprättas.

Anmärkning 11 — till artikel 25

Uttrycket “områdesbehandling i tullhänseende” skall förstås såsom det
definierats i konventionen.

/r2/ Bilaga 2 till bilaga B

/r3/ Lista över bearbetning eller behandling som icke-ursprungsmaterial
måste undergå för att den framställda varan skall erhålla
ursprungskaraktär

Alla bestämmelser i denna lista skall även tillämpas på varor som är
berättigade till områdesbehandling i tullhänseende men på vilka
protokoll 3 till de i artikel 2 i bilaga B nämnda avtalen ej är
tillämpligt, med undantag av att varje hänvisning till listan skall
anses avse de bestämmelser som anges gälla endast i EFTA-konventionen.

/r2/ Inledande anmärkningar

/r3/ Allmänt

/r4/ Anmärkning 1

1.1 De två första kolumnerna i listan beskriver den framställda varan.
Den första kolumnen innehåller det tulltaxe- eller kapitelnummer som
används i det harmoniserade systemet och den andra kolumnen innehåller
den varubeskrivning som används i detta system för detta tulltaxe-
eller kapitelnummer. För varje post i de två första kolumnerna finns en
regel angiven i kolumnerna 3 och/eller 4. Då, i vissa fall, en post i
den första kolumnen föregås av ordet “ur”, anger detta att regeln i
kolumn 3 eller kolumn 4 endast gäller för den del av tulltaxe- eller
kapitelnumret som anges i kolumn 2.

1.2 Om i kolumn 1 flera tulltaxenummer är grupperade tillsammans eller
ett kapitelnummer angivits och varubeskrivningen i kolumn 2 därför
angivits i allmänna termer, gäller den motsvarande regeln i kolumn 3
eller kolumn 4 för alla varor som, enligt det harmoniserade systemet,
klassificeras enligt tulltaxenummer inom kapitlet eller enligt något av
de tulltaxenummer som grupperats tillsammans i kolumn 1.

1.3 Om olika regler i listan gäller för olika varor inom samma tulltaxe-
nummer innehåller varje indragning beskrivningen av den del av
tulltaxenumret för vilken bredvidstående regel i kolumn 3 eller kolumn
4 gäller.

1.4 För varor enligt kapitlen 84–91 skall, om ingen regel finns angiven
i kolumn 4, den regel som angivits i kolumn 3 tillämpas.

/r4/ Anmärkning 2

2.1 Uttrycket “tillverkning” innefattar vilken sorts bearbetning eller
behandling som helst, inbegripet “sammansättning” eller speciella
åtgärder. Se dock anmärkning 3.5 nedan.

2.2 Uttrycket “material” innefattar alla “ingredienser”, “råmaterial”,
“komponenter” eller “delar” etc som används vid tillverkningen av
varan. 2.3 Uttrycket “vara” avser den vara som framställs, även om den
är avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess.

/r4/ Anmärkning 3

3.1 I de fall då något tulltaxenummer eller någon del av ett
tulltaxenummer inte finns i listan gäller regeln om “växling av
tulltaxenummer” enligt artikel 5.1. Om villkoret beträffande “växling av
tulltaxenummer” gäller för någon post i listan, är detta intaget i
regeln i kolumn 3.

3.2 Den bearbetning eller behandling som erfordras enligt regeln i
kolumn 3 eller kolumn 4 behöver utföras endast i förhållande till det
icke-ursprungsmaterial som används. De begränsningar som innefattas i en
regel i kolumn 3 eller kolumn 4 gäller på samma sätt endast för det
icke-ursprungsmaterial som används.

3.3 Om en regel anger att “material enligt vilket tulltaxenummer som
helst”får användas, får även material enligt samma tulltaxenummer som
varan användas, dock med de specifika begränsningar som också kan
förekomma i regeln. Uttrycket “tillverkning utgående från material
enligt vilket tulltaxenummer som helst inbegripet annat material enligt
nr . . .” innebär dock att av material enligt samma tulltaxenummer som
varan, endast material med en annan varubeskrivning än den som gäller
den vara som upptagits i kolumn 2 får användas.

3.4 Om en vara, som tillverkats av icke-ursprungsmaterial vilket
erhållit ursprungskaraktär under tillverkningen genom
nummerväxlingsregeln eller sin egen regel i listan, används som
material vid tillverkningen av en annan vara, är den regel som gäller
för den vara i vilken den ingår inte tillämplig på den förstnämnda
varan.

— Till exempel, en maskin enligt tulltaxenr 84.07, för vilken regeln
föreskriver att värdet av det icke-ursprungsmaterial som får ingå inte
får överstiga 40 % av priset fritt fabrik, tillverkas av “annat legerat
stål grovt tillformat genom smidning” enligt 72.24.

Om denna smidning har skett i ifrågavarande land av göt av
icke-ursprungskaraktär, har smidet redan fått ursprung genom regeln i
listan för tulltaxenr 72.24. Det kan då räknas som ursprungsvara vid
värdeberäkningen för maskinen oberoende av om det tillverkats i samma
eller i en annan fabrik. Värdet av götet av icke- ursprungskaraktär
räknas således inte in i värdet av det icke-ursprungsmaterial som
använts.

3.5 Även om nummerväxlingsregeln eller regeln i listan är uppfylld, har
en vara inte ursprung om den utförda bearbetningen som helhet är
otillräcklig i den mening som avses i artikel 5.5.

/r4/ Anmärkning 4

4.1 Regeln i listan anger den minsta bearbetning eller behandling som
erfordras, och utförande av mera bearbetning eller behandling ger också
ursprungskaraktär. Däremot kan utförande av mindre bearbetning eller
behandling inte ge ursprung. Om alltså en regel säger att
icke-ursprungsmaterial i ett särskilt tillverkningsstadium får användas,
är användning av sådant material i ett tidigare tillverkningsstadium
tillåten och användning av sådant material i ett senare
tillverkningsstadium inte tillåten.

4.2 Om en regel i listan anger att en vara får tillverkas av mer än ett
material innebär detta att vilket som helst eller flera av dessa
material får användas. Det krävs inte att alla material används.

— Till exempel, regeln för vävnader säger att naturliga fibrer får
användas och att kemiska material bland andra också får användas. Detta
innebär inte att båda måste användas. Man kan använda det ena eller det
andra eller båda.

Om emellertid en begränsning gäller för ett material och andra
begränsningar gäller för andra material i samma regel, gäller
begränsningarna endast för de material som faktiskt använts.

— Till exempel, regeln för symaskiner anger att mekanismen för
trådspänning som används måste ha ursprung och att zig-zag mekanismen
som används också måste ha ursprung. Dessa två begränsningar gäller
endast om de ifrågavarande mekanismerna faktiskt ingår i symaskinen.

4.3 Om en regel i listan anger att en vara måste tillverkas av ett
speciellt material, hindrar villkoret självklart inte användningen av
andra material som, på grund av sin beskaffenhet, inte kan uppfylla
regeln.

— Till exempel, regeln för tulltaxenr 19.04, som uttryckligen utesluter
användningen av spannmål och produkter därav, hindrar inte användningen
av mineralsalter, kemikalier och andra tillsatser som inte är
framställda av spannmål.

— Till exempel, i fråga om en vara som är tillverkad av bondad duk, och
för vilken enbart garn som inte har ursprung är tillåtet
utgångsmaterial, är det inte möjligt att utgå från bondad duk — även om
bondad duk normalt inte kan tillverkas av garn. I sådana fall måste
utgångsmaterialet normalt vara i stadiet före garnstadiet, d. v. s.
fiberstadiet.

Se även anmärkning 7.3 i fråga om textilvaror.

4.4 Om två eller flera procentsatser är angivna i en regel i listan för
det högsta värdet av tredjelandsmaterial som kan användas, får dessa
procentsatser inte läggas samman. Värdet av allt icke-ursprungsmaterial
som används får aldrig överstiga den högsta av de angivna
procentsatserna. Dessutom får de enskilda procentsatserna inte
överskridas i förhållande till det speciella material som de avser.

/r3/ Textilvaror

/r4/ Anmärkning 5

5.1 Uttrycket “naturliga fibrer” används i listan till att avse andra
fibrer än regenat- eller syntetfibrer och är begränsat till stadiet
innan spinningen äger rum, inbegripet avfall, och, om ej annat anges,
inbegriper uttrycket “naturliga fibrer” sådana fibrer som kammats,
kardats eller på annat sätt bearbetats men inte spunnits.

5.2 Uttrycket “naturliga fibrer” inbegriper tagel enligt nr 05.03, silke
enligt nr 50.02 och 50.03 liksom ullfibrer och fina eller grova djurhår
enligt nr 51.01–51.05, bomullsfibrer enligt nr 52.01–52.03 och övriga
vegetabiliska fibrer enligt nr 53.01–53.05.

5.3 Uttrycken “dissolvingmassa”, “kemiskt material” och “material för
papperstillverkning” används i listan för att ange de material som inte
klassificeras enligt kapitlen 50–63 och som kan användas för
tillverkning av regenat-, syntet- eller pappersfibrer eller -garn.

5.4 Uttrycket “konststapelfibrer” används i listan för att ange
fiberkabel, stapelfibrer eller avfall av syntet- eller regenatmaterial
enligt nr 55.01–55.07.

/r4/ Anmärkning 6

6.1 I fråga om varor enligt de tulltaxenummer i listan vid vilka
hänvisning gjorts till denna inledande anmärkning skall de villkor som
angivits i kolumn 3 i listan inte tillämpas för några
grundtextilmaterial som använts vid varornas tillverkning vilka
tillsammans utgör högst 10 % av den sammanlagda vikten av alla använda
grundtextilmaterial. (Se dock även anmärkningarna 6.3 och 6.4 nedan.)

6.2 Denna tolerans får dock tillämpas endast för blandvaror som
framställts av två eller flera grundtextilmaterial, oavsett med vilken
andel de ingår i varan.

Grundtextilmaterialen är följande:

— silke;

— ull;

— grova djurhår;

— fina djurhår;

— tagel;

— bomull;

— material för papperstillverkning samt papper;

— lin;

— mjukhampa;

— jute och andra bastfibrer för textilt ändamål;

— sisal och andra textilfibrer av släktet Agave;

— kokos, manillahampa, rami och andra vegetabiliska textilfibrer;

— syntetiska konstfilament;

— regenatkonstfilament;

— syntetiska konststapelfibrer;

— regenatkonststapelfibrer.

— Till exempel, ett garn enligt nr 52.05 tillverkat av bomullsfibrer
och syntetiska stapelfibrer är ett blandgarn. Därför får man använda
icke-ursprungsmaterial med en vikt av högst 10 % av garnets vikt.

— Till exempel, en ylleväv enligt nr 51.12 tillverkad av yllegarn och
syntetiskt garn av stapelfibrer är en blandväv. Därför får man använda
syntetiskt garn eller ullgarn eller en kombination av dessa, som inte
uppfyller ursprungsregeln, med en vikt av högst 10 % av vävens vikt.

— Till exempel, en tuftad dukvara av textilmaterial enligt nr 58.02
tillverkad av bomullsgarn och bomullsväv är en blandvara endast om
bomullsväven själv är en blandväv tillverkad av två eller flera
grundtextilmaterial eller om de använda bomullsgarnerna själva utgör
blandgarn.

— Till exempel, om den berörda tuftade dukvaran av textilmaterial
varit tillverkad av bomullsgarn och syntetväv, hade självklart två
olika grundtextilmaterial använts.

— Till exempel, en matta med tuft tillverkad av både regenatgarn och
bomullsgarn och med baksidan av jute är en blandvara eftersom tre olika
grund-textilmaterial använts. Allt icke-ursprungsmaterial som använts i
ett senare tillverkningsstadium än vad regeln tillåter får således
användas, förutsatt att dess sammanlagda vikt inte överstiger 10 % av
textilmaterialen i mattan. Alltså skulle jutebaksidan, regenatgarnet
och/eller bomullsgarnet kunna vara importerade i detta
tillverkningsstadium, förutsatt att viktvillkoren är uppfyllda.

6.3 Ifråga om väv innehållande “garn av segmenterat polyuretan med
mjuka segment av polyeter, även överspunnet” är denna tolerans 20 % för
sådant garn.

6.4 I fråga om väv innehållande garn som utgöres av en kärna, bestående
av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av
aluminiumpulver, med en bredd icke överstigande 5 mm, sammanfogad mellan
två plastfilmer med hjälp av klister, är denna tolerans 30 % för sådant
garn.

/r4/ Anmärkning 7

7.1 I fråga om de textilvaror som är utmärkta i listan genom en fotnot
med hänvisning till denna inledande anmärkning får textilmaterial, med
undantag av foder och mellanfoder, som inte uppfyller regeln i kolumn 3
i listan för den ifrågavarande konfektionerade varan användas, förutsatt
att de klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än varan och
förutsatt att deras värde inte överstiger 8 % av varans pris fritt
fabrik.

7.2 Besättningsartiklar och tillbehör av icke-textilmaterial eller andra
material som innehåller textilmaterial behöver inte uppfylla villkoren i
kolumn 3 även om de inte täcks av bestämmelsen i anmärkning 4.3.

7.3 Enligt anmärkning 4.3 får besättningsartiklar och tillbehör av icke-
textilmaterial eller andra varor som inte innehåller några
textilmaterial under alla förhållanden användas fritt, då de inte kan
tillverkas av material upptaget i kolumn 3.

— Till exempel, om en regel i listan säger för en viss textilvara,
såsom blusar, att garn måste användas, hindrar detta inte användningen
av metallföremål, såsom knappar, eftersom dessa inte kan tillverkas av
textilmaterial.

7.4 Då en procentregel gäller måste hänsyn tas till värdet av
besättningsartiklar och tillbehör vid beräkningen av värdet av ingående
icke-ursprungsmaterial.

/r2/ Bilaga 2

Tulltaxenummer
1

Varubeskrivning
2

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan
ursprungskaraktär
3

03.02 –
03.05

Fisk, annan än levande fisk

Tillverkning varvid allt använt material enligt 3 kap. måste vara
ursprungsvara

ur 04.03

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad
eller syrad mjölk och grädde, smaksatta eller innehållande frukt, bär,
nötter eller kakao

Tillverkning varvid:

— allt använt material enligt 4 kap. skall vara helt framställt,

— ingående fruktsaft, med undantag av ananas-, limefrukt- eller
grapefruktsaft, enligt 20.09 skall utgöra ursprungsvara och

— värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

ur 05.01

Människohår, tvättat eller avfettat

Tvättning eller avfettning

ur 05.02

Borst och andra hår av svin, tvättade

Tvättning

ur 05.03

Tagel och tagelavfall, bearbetat

Tillverkning utgående från obearbetat tagel

ur 05.04

Tarmar, blåsor och magar från får, grisar och nötkreatur, hela eller i
bitar, ätbara

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 %
av varans pris fritt fabrik

ur 05.05

Fjädrar och dun, rengjorda

Rengöring (vilken måste innefatta tvättning, damning och torkning),
sortering och blandning av obearbetade fjädrar eller dun

ur 05.06

Mjöl av ben och kvicke

Malning

ur 05.07

Mjöl av horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar

Malning

ur 07.12

Vitlök

Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 7 kap.

13.02

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater;
agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även
modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:

— Växtslem och andra förtjockningsmedel erhållna ur vegetabiliska
produkter, modifierade

Tillverkning utgående från icke modifierat växtslem och icke modifierade
förtjockningsmedel

— andra

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 %
av varans pris fritt fabrik

ur 14.04

Tångmjöl

Tillverkning utgående från tång

ur 15.05

Fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin)

Tillverkning utgående från oraffinerat ullfett

ur 15.19

Tekniska enbasiska fettsyror, med undantag av fettsyror från tallolja

Tillverkning utgående från sura oljor från raffinering

ur 15.19

Tekniska fettalkoholer med karaktär av konstgjorda vaxer

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst inbegripet fettsyror enligt 15.19

ur 15.19

Andra tekniska fettalkoholer

Tillverkning utgående från fettsyror

ur 15.20

Raffinerad glycerol

Raffinering eller destillation

16.04

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 %
av varans pris fritt fabrik

16.05

Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller
konserverade

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 %
av varans pris fritt fabrik

ur 17.02

Kemiskt ren fruktos och maltos

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst inbegripet andra material enligt 17.02

17.04

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan, förutsatt att värdet av använt material av annat slag
enligt 17 kap. inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

18.06

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan, förutsatt att värdet av använt material enligt 17 kap.
inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

19.01

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt,
som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 50
viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans;
livsmedelsberedningar av varor enligt nr 04.01–04.04, som inte
innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 10 viktprocent
kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

— maltextrakt

Tillverkning utgående från spannmål enligt 10 kap.

— andra

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan, förutsatt att värdet av använt material enligt 17 kap.
inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

ur 19.02

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi,
ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra
födoämnen) eller på annat sätt beredda, med undantag av sådana varor som
innehåller mer än 20 viktprocent kräftdjur, blötdjur eller andra
ryggradslösa vattendjur, korv och liknande varor eller kött och andra
djurdelar av alla slag, inbegripet fetter av alla slag eller ursprung;
couscous, även beredd

Tillverkning varvid all använd spannmål och alla produkter därav, med
undantag av durumvete och produkter därav, måste vara helt framställda

ur 19.02

Pastaprodukter, även kokta eller på annat sätt beredda, fyllda,
innehållande mer än 20 viktprocent kräftdjur, blötdjur eller andra
ryggradslösa vattendjur

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 %
av varans pris fritt fabrik

19.03

Flingor, gryn o. d., framställda av stärkelse

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst utom från potatisstärkelse enligt 11.08

19.04

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av
spannmål eller spannmålsprodukter (t. ex. majsflingor); spannmål annan
än majs, i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd:

— inte innehållande kakao:

— spannmål, annan än majs, i form av korn, förkokt eller på annat sätt
beredd

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst. Beredda eller konserverade korn och kolvar av sockermajs enligt
20.01, 20.04 och 20.05 samt sockermajs, okokt, ångkokt eller kokt i
vatten, fryst, enligt 07.10 får dock inte användas

— andra

Tillverkning varvid:

— all använd spannmål och alla produkter därav, med undantag av majs av
typen Zea Indurata och durumvete och produkter därav, måste vara helt
framställda, och

— värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

— innehållande kakao

Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 18.06,
förutsatt att värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger
30 % av varans pris fritt fabrik

19.05

Bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av
sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och
liknande produkter

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, utom från material enligt 11 kap.

ur 20.02

I hermetiskt slutna kärl förpackad tomatpulp eller tomatpure’ med minst
25 % av torrsubstansen utgörande tomat, bestående av enbart tomater och
vatten, med eller utan salt eller andra konserverings-, smaksättning-
eller kryddningsmedel

Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 7
eller 20 kap.

ur 21.03

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för
smaksättningsändamål

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Senapspulver eller beredd senap får dock användas.

ur 21.03

Beredd senap

Tillverkning utgående från senapspulver

ur 21.04

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller
buljonger

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, utom från beredda eller konserverade köksväxter enligt
20.02–20.05

ur 22.02

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten samt andra
alkoholfria drycker, med undantag av frukt-, bär- och köksväxtsaft
enligt 20.09, innehållande socker, mjölk eller mjölkfetter

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan
förutsatt att värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger
30 % av varans pris fritt fabrik, och

— använd frukt- och bärsaft, med undantag av ananas-, limefrukt- och
grapefruktsaft, skall utgöra ursprungsvara

22.05

Vermut och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller
aromatiska ämnen

Tillverkning varvid använda druvor eller använt material erhållna ur
druvor skall vara helt framställda

22.07

Odenaturerad etylakohol med en alkoholhalt av minst 80 volymprocent;
etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt

Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 22.07
eller 22.08

ur 22.08

Likörer och andra spritdrycker med tillsats av sackaros, invertsocker,
ägg eller äggula

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än varan
och

— använda druvor eller använt material erhållet ur druvor skall vara
helt framställda

ELLER

Om allt övrigt använt material utgör ursprungsvaror, får högst 5
volymprocent arrak användas

ur 22.08

Whisky och andra spritdrycker, destillerade med spannmål som råvara; rom
och andra spritdrycker, destillerade med melass som råvara; brännvin,
genever, gin, imiterad rom och vodka; alkoholhaltiga drycker baserade på
förenämnda spritdrycker; vindestillat och fikondestillat; sammansatta
alkoholhaltiga beredningar (s. k. koncentrerade extrakt) för
framställning av drycker

Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 22.07
eller 22.08

ur 24.03

Tobaksvaror

Tillverkning utgående från “homogeniserad” eller “rekonstituerad” tobak
eller från tobaksextrakt eller essenser

ur 25.04

Naturlig kristallinisk grafit, anrikad på kol, renad och malen

Förhöjning av kolinnehållet genom anrikning samt rening och malning av
kristallinisk, rå grafit

ur 25.15

Marmor, endast sönderdelad genom sågning eller på annat sätt till block
eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en tjocklek som
inte överstiger 25 cm

Sönderdelning genom sågning eller på annat sätt av marmor, inbegripet
sågad marmor, vars tjocklek överstiger 25 cm

ur 25.16

Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller byggnadssten,
endast sönderdelad genom sågning eller på annat sätt till block eller
plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en tjocklek som inte
överstiger 25 cm

Sönderdelning genom sågning eller på annat sätt av sten, inbegripet
sågad sten, vars tjocklek överstiger 25 cm

ur 25.18

Bränd dolomit

Bränning av rådolomit

ur 25.19

Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) krossat och förpackat i
hermetiskt tillslutna behållare; magnesiumoxid, även ren, annan än smält
magnesia och dödbränd (sintrad) magnesia

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) får dock
användas

ur 25.20

Gips speciellt beredd för dentalbruk

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 %
av varans pris fritt fabrik

ur 25.24

Naturliga asbestfibrer

Tillverkning utgående från asbestkoncentrat

ur 25.25

Glimmerpulver

Malning av glimmer eller av avfall av glimmer

ur 25.30

Brända eller pulveriserade jordpigment

Bränning eller malning av jordpigment

ur 27.07

Oljor i vilka vikten av de aromatiska beståndsdelarna överstiger vikten
av de icke-aromatiska beståndsdelarna, utgörande oljor liknande
mineraloljor erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från
stenkol och som vid temperaturer upp till 250C ger mer än 65
volymprocent destillat (inbegripet blandningar av bensin (petroleum
spirit) och bensen) avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst

27.10

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än
råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans,
innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor
erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst

ur 27.12

Raffinerat vaselin

Tillverkning utgående från oraffinerat vaselin

ur 27.12

Paraffin

Tillverkning utgående från “slack wax” eller “scale wax”

ur 27.12

Mikrovax, “slack wax”, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra
mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom
andra processer, även färgade

Tillverkning utgående från rå ozokerit

ur 28 kap

Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av
ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva
grundämnen och av isotoper; med undantag av ur 28.11, ur
28.33 och ur 28.40 för vilka reglerna anges nedan

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som
varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger
20 % av varans pris fritt fabrik

ur 28.11

Svavelsyraanhydrid

Tillverkning utgående från svaveldioxid

ur 28.33

Aluminiumsulfat

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

ur 28.40

Natriumperborat

Tillverkning utgående från dinatriumtetraboratpentahydrat

ur 29 kap

Organiska kemikalier, med undantag av ur 29.05, 29.15, ur 29.32, 29.33
och 29.34 för vilka reglerna anges nedan

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som
varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger
20 % av varans pris fritt fabrik

ur 29.05

Metallalkoholater av alkoholer enligt detta nummer samt av etanol eller
glycerol

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst inbegripet andra material enligt 29.05. Metallalkoholater enligt
detta nummer får dock användas, förutsatt att värdet av dessa inte
överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

29.15

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider,
peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat
av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst. Värdet av använt material enligt 29.15 och 29.16 får dock inte
överstiga 20 % av varans pris fritt fabrik

ur 29.32

— Inre etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst. Värdet av använt material enligt 29.09 får dock inte överstiga 20
% av varans pris fritt fabrik

— Cykliska acetaler och inre hemiacetaler samt halogen-, sulfo-, nitro-
och nitrosoderivat av dessa

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst

29.33

Heterocykliska föreningar med enbart nitrogen som heteroatom(er);
nukleinsyror och salter av nukleinsyror:

— laktamer, andra än 6-hexanolaktam (E-kaprolaktam); monoazepiner;
diazepiner; azociner (även hydrerade)

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst. Värdet av använt material enligt 29.32 och 29.33 får dock inte
överstiga 30 % av varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst. Värdet av använt material enligt 29.32 och 29.33 får dock inte
överstiga 20 % av varans pris fritt fabrik

29.34

Andra heterocykliska föreningar:

— föreningar innehållande ett fennotiazinringsystem (även hydrerade)
men inte vidare kondenserade; monotiamonoazepiner; monotiiner;
monooxamonoaziner; mono-oxamonoazoler (även hydrerade);
6-aminopenicillansyra, 7-aminocefalosporansyra och
7-aminodesacetoxicefalosporansyra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst. Värdet av använt material enligt 29.32, 29.33 och 29.34 får dock
inte överstiga 30 % av varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst. Värdet av använt material enligt 29.32, 29.33 och 29.34 får dock
inte överstiga 20 % av varans pris fritt fabrik

ur 30 kap.

Farmaceutiska produkter med undantag av 30.02, 30.03 och 30.04 för vilka
reglerna anges nedan

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som
varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger
20 % av varans pris fritt fabrik.

30.02

Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller
diagnostiskt bruk; immunsera och andra fraktioner av blod; vacciner,
toxiner, kulturer av mikroorganismer (med undantag av jäst) och liknande
produkter:

— produkter bestående av två eller flera beståndsdelar som har blandats
med varandra för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk eller oblandade
produkter avsedda för sådant bruk vilka föreligger i avdelade doser
eller i former eller förpackningar för detaljhandelsförsäljning

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, inbegripet annat material enligt 30.02. Även material som
motsvarar varubeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta
inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

— andra:

— människoblod

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, inbegripet annat material enligt 30.02. Även material som
motsvarar varubeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta
inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

— djurblod berett för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, inbegripet annat material enligt 30.02. Även material som
motsvarar varubeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta
inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

— fraktioner av blod, andra än immunsera, hämoglobin och serumglobulin

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, inbegripet annat material enligt 30.02. Även material som
motsvarar varubeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta
inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

— hämoglobin, blodglobulin och serumglobulin

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, inbegripet annat material enligt 30.02. Även material som
motsvarar varubeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta
inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, inbegripet annat material enligt 30.02. Även material som
motsvarar varubeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta
inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

30.03
och
30.04

Medikamenter (med undantag av varor enligt 30.02, 30.05 eller 30.06)

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan.
Material enligt 30.03 eller 30.04 får dock användas, förutsatt att
sammanlagda värdet av dessa inte överstiger 20 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris
fritt fabrik

ur 31 kap.

Gödselmedel, med undantag av ur 31.05 för vilka regeln anges nedan

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som
varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger
20 % av varans pris fritt fabrik.

ur 31.05

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av
grundämnena nitrogen (kväve), fosfor och kalium; andra gödselmedel;
varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i
förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg, med undantag av:

— natriumnitrat

— kalciumcyanamid

— kaliumsulfat

— kaliummagnesiumsulfat

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan.
Material som klassificeras enligt samma nummer som varan får dock
användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans
pris fritt fabrik och

— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris
fritt fabrik

ur 32 kap.

Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat;
pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och
andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch; med
undantag av ur 32.01 och 32.05 för vilka reglerna anges nedan

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som
varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger
20 % av varans pris fritt fabrik.

ur 32.01

Garvsyror (tanniner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av
garvsyror

Tillverkning utgående från garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung

32.05

Substratpigment; preparat enligt anm. 3 till detta kapitel på basis av
substratpigment

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, utom från material enligt 32.03 och 32.04, förutsatt att värdet
av material enligt 32.05 inte överstiger 20 % av varans pris fritt
fabrik

ur 33 kap.

Eteriska oljor och resinoider; parfymeringsmedel, kosmetiska preparat
och toalettmedel; med undantag av 33.01 för vilket regeln anges nedan

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som
varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger
20 % av varans pris fritt fabrik.

33.01

Eteriska oljor (även terpenfria), inbegripet “concretes” och
“absolutes”; resinoider; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke
flyktig olja, vax e. d., erhållna genom s. k. enfleurage eller
maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av
eteriska oljor; vatten från destillation av eteriska oljor och
vattenlösningar av sådana oljor

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, inbegripet material ur en annan “grupp” inom detta nummer. Dock
får material ur samma grupp användas, förutsatt att värdet av detta inte
överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

ur 34 kap.

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel,
konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande
artiklar, modelleringspastor, s. k. dentalvax samt dentalpreparat på
basis av gips; med undantag av 34.04 för vilket reglerna anges nedan

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som
varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger
20 % av varans pris fritt fabrik

34.04

Konstgjorda vaxer och beredda vaxer:

— vaxer baserade på paraffin, petroleumvaxer, vaxer erhållna ur
bituminösa mineral, “slack wax” eller “scale wax”

Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 34.04
eller 29 kap.

— andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst med undantag av:

— hydrerade oljor enligt 15.16 som har karaktär av vaxer

— fettsyror, inte kemiskt definierade, eller tekniska fettalkoholer
enligt 15.19, som har karaktär av vaxer

— material enligt 34.04.

Nämnda material får dock användas förutsatt att värdet av dessa inte
överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

ur 35 kap.

Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer; med undantag
av 35.05 och ur 35.07 för vilka reglerna anges nedan

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som
varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger
20 % av varans pris fritt fabrik

35.05

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t. ex. förklistrad eller
förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin
eller annan modifierad stärkelse:

— företrad eller förestrad stärkelse

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, inbegripet annat material enligt 35.05

— andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, utom från material enligt 11.08

ur 35.07

Enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

36 kap.

Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora
legeringar; vissa brännbara produkter

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som
varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger
20 % av varans pris fritt fabrik

ur 37 kap.

Varor för foto- eller kinobruk med undantag av 37.01, 37.02 och 37.04
för vilka reglerna anges nedan

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som
varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger
20 % av varans pris fritt fabrik

37.01

Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga,
oexponerade, av annat material än papper, papp eller textilvara;
bladfilm, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar
bildframställning, även i form av filmpaket:

— färgfilmförpackningar för direktbildkameror

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än 37.01 eller 37.02. Material enligt 37.02 får dock användas,
förutsatt att värder av detta inte överstiger 30 % av varans pris fritt
fabrik

— andra

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än 37.01 eller 37.02. Material enligt 37.01 och 37.02 får dock
användas, förutsatt att sammanlagda värdet av dessa inte överstiger 20 %
av varans pris fritt fabrik

37.02

Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av annat
material än papper, papp eller textilvara; film i rullar,
strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än 37.01 eller 37.02

37.04

Fotografiska plåtar, fotografisk film, fotografiskt papper, fotografisk
papp och fotografisk textilvara, exponerade men inte framkallade

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än 37.01–37.04

ur 38 kap.

Diverse kemiska produkter med undantag av ur 38.01, ur 38.03, ur 38.05,
ur 38.06, ur 38.07, 38.08–38.14, 38.18–38.20, 38.22 och 38.23 för
vilka reglerna anges nedan

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som
varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger
20 % av varans pris fritt fabrik

ur 38.01

— Kolloidal grafit, suspenderad i olja samt halvkolloidal grafit;
kolhaltig elektrodmassa

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 34.03 inte
överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

— Grafit i pastaform, utgörande blandning av grafit och mineraloljor
vari grafit ingår med mer än 30 viktprocent

Tillverkning varvid värdet av ingående material enligt 34.03 inte
överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

ur 38.03

Raffinerad tallolja

Raffinering av rå tallolja

ur 38.05

Sulfatterpentin, renad

Rening bestående av destillering eller raffinering av rå sulfatterpentin

ur 38.06

Hartsestrar

Tillverkning utgående från hartssyror

ur 38.07

Trätjärbeck

Destillation av trätjära

38.08–
38.14,
38.18–
38.20,
38.22
och
38.23

Diverse kemiska produkter:

— beredda tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande oljor erhållna ur
petroleum eller ur bituminösa mineral, enligt 38.11

Tillverkning varvid värdet av allt använt material enligt 38.11 inte
överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

— följande varor enligt 38.23:

— beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor på basis av
naturliga hartsartade produkter

— naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar av
naftensyror

— sorbitol, annan än sorbitol enligt 29.05

— petroleumsulfonater, med undantag av petroleumsulfonater av
alkalimetaller, av ammonium eller av etanol-aminer; tiofenhaltiga
sulfonerade destillat av bituminösa skiffrar samt salter därav

— jonbytare

— getter för vakuumrör

— alkalisk järnoxid för rening av gas

— gasvatten och använd gasreningsmassa

— sulfonaftensyror, deras icke vattenlösliga salter och deras estrar

— finkelolja och dippelsolja

— blandningar av salter vilka har olika anjoner

— pastor eller massor på basis av gelatin för kopieringsändamål, även
på underlag av papper eller textil

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som
varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger
20 % av varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

ur 39.01–
39.15

Plaster i obearbetad form; avklipp och annat avfall av plast samt
plastskrot; med undantag av ur 39.07 för vilket regeln anges nedan:

— additionshomopolymerer

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt material enligt 39 kap. inte överstiger 20 % av
varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 39 kap. inte
överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

ur 39.07

Sampolymer tillverkad av polykarbonat och sampolymer av
akrylnitril-butadien-styren (ABS)

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material som klassificeras enligt samma nummer som
varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger
50 % av varans pris fritt fabrik

ur 39.16–
39.21

Halvfabrikat av plast och andra plastvaror, med undantag av ur 39.16, ur
39.17 och ur 39.20, för vilka reglerna anges nedan:

— platta produkter, bearbetade utöver endast ytbearbetning eller
nedskurna till annan form än rektangulär (inklusive kvadrater); andra
varor, bearbetade utöver endast ytbearbetning

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 39 kap. inte
överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

— andra:

— av additionshomopolymerer

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt material enligt 39 kap. inte överstiger 20 % av
varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 39 kap. inte
överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

ur 39.16
och
39.17

Profilerade stänger och strängar samt rör och slangar

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt material enligt samma nummer som varan inte
överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

ur 39.20

Ark, folier eller film av jonomer

Tillverkning utgående från ett termoplastiskt partiellt salt utgörande
en sampolymer av eten och metakrylsyra, delvis neutraliserad med
metalljoner (främst zink- och natriumjoner)

39.22–
39.26

Artiklar av plast

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

ur 40.01

Laminerade plattor av sulkräpp

Hopvalsning av kräpplattor av naturligt gummi

40.05

Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad form eller
i form av plattor, duk eller remsor

Tillverkning varvid värdet av använt material, bortsett från naturligt
gummi, inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

40.12

Regummerade eller begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi;
massivdäck, utbytbara slitbanor samt fälgband, av gummi:

— regummerade däck (även massivdäck och s. k. slanglösa däck) av gummi

Regummering av begagnade däck

— andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst med undantag av 40.11 eller 40.12

ur 40.17

Varor av hårdgummi

Tillverkning utgående från hårdgummi

ur 41.02

Oberedda skinn av får eller lamm, avhårade

Borttagning av ull från skinn av får eller lamm, med ullbeklädnad

41.04–
41.07

Läder, annat än läder enligt nr 41.08 eller 41.09

Garvning av förgarvat läder

ELLER

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan

41.09

Lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder

Tillverkning utgående från läder enligt 41.04–41.07, förutsatt att dess
värde inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

ur 43.02

Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, hopfogade:

— tavlor, kors och liknande former

Blekning eller färgning förutom tillskärning och hopfogning av garvade
eller beredda skinn, inte hopfogade

— andra

Tillverkning utgående från garvade eller beredda pälsskinn, inte
hopfogade

43.03

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn

Tillverkning utgående från garvade eller beredda pälsskinn, inte
hopfogade, enligt 43.02

ur 44.03

Virke, bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

Tillverkning utgående från obearbetat virke, även barkat eller endast
befriat från splintved

ur 44.07

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat
till skivor med en tjocklek av mer än 6 mm, hyvlat, slipat eller
fingerskarvat

Hyvling, slipning eller fingerskarvning

ur 44.08

Skarvat faner med en tjocklek ej överstigande 6 mm samt annat virke,
sågat i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor med en
tjocklek ej överstigande 6 mm, hyvlat, slipat eller fingerskarvat

Skarvning, hyvling, slipning eller fingerskarvning

ur 44.09

— Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat
utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav,
profilerat, bearbetat till rund form e. d.) på kanter eller sidor,
slipat eller fingerskarvat

Slipning eller fingerskarvning

— Profilerade lister

Profilering

ur 44.10–
44.13

Profilerade lister, inbegripet profilerade socklar och andra profilerade
skivor eller bräder

Profilering

ur 44.15

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor, andra än tunnor enligt
44.16, och liknande förpackningar av trä

Tillverkning utgående från bräder eller skivor med icke avpassade
dimensioner

ur 44.16

Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till
sådana arbeten, av trä

Tillverkning utgående från kluven tunnstav, ej bearbetad vidare än genom
sågning på de båda huvudsidorna

ur 44.18

— Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Dock får cellplattor och vissa takspån (“shingles” och
“shakes”) användas

— Profilerade lister

Profilering

ur 44.21

Tändstickssplint; skopligg av trä

Tillverkning utgående från trä enligt vilket nummer som helst utom från
trätråd enligt 44.09

45.03

Varor av naturkork

Tillverkning utgående från kork enligt 45.01

ur 48.11

Papper och papp, endast linjerade eller rutade

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt 47
kap.

48.16

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller
övertryckspapper (med undantag av papper enligt nr 48.09),
pappersstenciler och offsetplåtar av papper, även förpackade i askar

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt 47
kap.

48.17

Kuvert, kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt
korrespondenskort, av papper eller papp; askar, mappar o. d. av papper
eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper, papperskuvert e.
d.

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan och värdet av det använda materialet inte överstiger 50
% av varans pris fritt fabrik

ur 48.18

Toalettpapper

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt 47
kap.

ur 48.19

Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar och andra förpackningar av
papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan och värdet av det använda materialet inte överstiger 50
% av varans pris fritt fabrik

ur 48.20

Brevpapper i block

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

ur 48.23

Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer,
tillskurna till bestämd storlek eller form

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt 47
kap.

49.09

Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck; tryckta kort med
personliga hälsningar, meddelanden eller tillkännagivanden, även med
bildtryck, med eller utan kuvert eller utstyrsel

Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 49.09
eller 49.11

49.10

Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet almanacksblock:

— s. k. evighetskalendrar samt almanackor med utbytbara block som är
monterade på underlag av annat material än papper eller papp

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan och värdet av det använda materialet inte överstiger 50
% av varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 49.09
eller 49.11

ur 50.03

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för
avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump) kardat eller
kammat

Kardning eller kamning av avfall av natursilke

55.01–
55.07

Konststapelfibrer

Tillverkning utgående från kemiskt material eller dissolvingmassa

ur 50–55
kap.

Garn, monofilamentgarn och tråd

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer, ej kardade, kammade eller på annat sätt beredda för
spinning,

— kemiskt material eller dissolvingmassa eller

— material för papperstillverkning

ur 50–55
kap.

Vävnader:

— i förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn

— andra

Tillverkning utgående från:

— garn av kokosfibrer,

— naturliga fibrer,

— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning,

— kemiskt material eller dissolvingmassa eller

— papper

ELLER

Tryckning jämte åtminstone två förberedande eller avslutande
behandlingar (t. ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering,
ruggning, kalandrering, krympfribehandling, varaktig appretering,
dekatering, impregnering, stoppning, noppning) av vävnad vars värde inte
överstiger 47,5 % av varans pris fritt fabrik

ur 56 kap.

Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke
samt varor av sådana produkter; med undantag av 56.02, 56.04, 56.05 och
56.06 för vilka reglerna anges nedan

Tillverkning utgående från:

— garn av kokosfibrer eller

— naturliga fibrer eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa eller

— material för papperstillverkning

56.02

Filt, även impregnerad, överdragen , belagd eller laminerad:

— nålfilt

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer,

— kemiskt material eller dissolvingmassa

Dock får

— filament av polypropen enligt 54.02,

— fibrer av polypropen enligt 55.03 eller 55.06 eller

— fiberkabel av polypropen enligt 55.01, i vilka varje enskilt filament
eller enskild fiber har en längdvikt understigande 9 decitex användas,
förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik

— andra

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer,

— konststapelfibrer av kasein eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa

56.04

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o. d.
enligt nr 54.04 eller 54.05, impregnerade, överdragna eller belagda med
gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast:

— tråd och rep av gummi, textilöverdragna

Tillverkning utgående från tråd eller rep av gummi, inte
textilöverdragna

— andra

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning,

— kemiskt material eller dissolvingmassa eller

— material för papperstillverkning

56.05

Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller remsor o. d.
enligt nr 54.04 eller 54.05, i förening med metall i form av tråd eller
pulver eller överdragna med metall

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer,

— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning,

— kemiskt material eller dissolvingmassa eller

— material för papperstillverkning

56.06

Överspunnet garn samt remsor o. d. enligt nr 54.04 eller 54.05,
överspunna (dock inte garn enligt nr 56.05 och överspunnet tagelgarn);
sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock);
chainettegarn

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer,

— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning,

— kemiskt material eller dissolvingmassa eller

— material för papperstillverkning

57 kap.

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial:

— av nålfilt

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa

Dock får

— filament av polypropen enligt 54.02,

— fibrer av polypropen enligt 55.03 eller 55.06 eller

— fiberkabel av polypropen enligt 55.01, i vilka varje enskilt filament
eller enskild fiber har en längdvikt understigande 9 decitex användas,
förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik

— av annan filt

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa

— andra

Tillverkning utgående från:

— garn av kokosfibrer,

— garn av syntetfilament eller av regenatfilament,

— naturliga fibrer eller

— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning

ur 58 kap.

Speciella vävnader; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar;
tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier; med undantag av 58.05 och
58.10; regeln för 58.10 anges nedan:

— i förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn

— andra

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer,

— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa

ELLER

Tryckning jämte åtminstone två förberedande eller avslutande
behandlingar (t. ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering,
ruggning, kalandrering, krympfribehandling, varaktig appretering,
dekatering, impregnering, stoppning, noppning) av vävnad vars värde inte
överstiger 47,5 % av varans pris fritt fabrik

58.10

Broderier som längdvara eller i form av motiv

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

59.01

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e. d. eller med
stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o. d.;
kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och liknande styva textilvävnader
av sådana slag som används till hattstommar

Tillverkning utgående från garn

59.02

Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar
eller viskos:

— innehållande högst 90 viktprocent textilmaterial

Tillverkning utgående från garn

— andra

Tillverkning utgående från kemiskt material eller dissolvingmassa

59.03

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med
plast, andra än vävnader enligt nr 59.02

Tillverkning utgående från garn

59.04

Linoleummattor o. d., även i tillskurna stycken; golvbeläggning
bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i
tillskurna stycken

Tillverkning utgående från garn

59.05

Textiltapeter:

— impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med gummi, plast
eller andra material

Tillverkning utgående från garn

— andra

Tillverkning utgående från:

— garn av kokosfibrer,

— naturliga fibrer,

— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa

ELLER

Tryckning jämte åtminstone två förberedande eller avslutande
behandlingar (t. ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering,
ruggning, kalandrering, krympfribehandling, varaktig appretering,
dekatering, impregnering, stoppning, noppning) av vävnad vars värde inte
överstiger 47,5 % av varans pris fritt fabrik

59.06

Gummibehandlade textilvävnader, andra än vävnader enligt nr 59.02:

— dukvaror av trikå

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer,

— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa

— andra vävnader, av garn av syntetfilament, innehållande mer än 90
viktprocent textilmaterial

Tillverkning utgående från kemiskt material

— andra

Tillverkning utgående från garn

59.07

Textilvävnader med annan impregnering, annat överdrag eller annan
beläggning; målade teaterkulisser, ateljéfonder o. d., av textilvävnad

Tillverkning utgående från garn

ur 59.08

Glödstrumpor, impregnerade

Tillverkning utgående från rundstickad glödstrumpsväv

59.09–
59.11

Produkter och artiklar av textilmaterial av sådana slag som lämpar sig
för industriellt bruk:

— polerskivor eller polerringar enligt 59.11, av annat material än filt

Tillverkning utgående från garn, eller från lump (inbegripet klipp och
liknande avfall) enligt 63.10

— dubbelvävd textilvara samt slangformig eller ändlös enkel- eller
dubbelvävd textilvara enligt 59.11, även filtad, med eller utan
impregnering eller överdrag, av sådana slag som vanligen användes i
pappersmaskiner eller har annat tekniskt bruk

Tillverkning utgående från:

— garn av kokosfibrer,

— följande material:

— garn av polytetrafluoretylen,

— garn, flertrådigt av polyamid, överdraget, impregnerat eller belagt
med fenoplast

— garn av syntetiska textilfibrer av aromatiska polyamider, erhållna
genom polykondensation av m-fenylendiamin och isoftalsyra,

— enfibertråd av polytetrafluoretylen,

— garn av syntetiska textilfibrer av poly-p-fenylentereftalamid,

— glasfibergarn, överdraget med fenoplast och överspunnet med
akrylgarn,

— naturliga fibrer,

— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa

— andra

Tillverkning utgående från:

— garn av kokosfibrer,

— naturliga fibrer,

— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa

60 kap.

Dukvaror av trikå

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer,

— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa

61 kap.

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå:

— tillverkade genom sömnad eller annan hopfogning av två eller flera
stycken av trikå som antingen tillskurits eller formats direkt vid
framställningen

Tillverkning utgående från garn

— andra

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer,

— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa

ur 62 kap.

Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå, med
undantag av ur 62.02, ur 62.04, ur 62.06, ur 62.09, ur 62.10, 62.13,
62.14, ur 62.16 och ur 62.17 för vilka reglerna anges nedan

Tillverkning utgående från garn

ur 62.02,
ur 62.04,
ur 62.06,
ur 62.09
och

ur 62.10,
ur 62.16
och

ur 62.17

Inlägg till kragar och manschetter, tillskurna

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan, och

— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris
fritt fabrik

62.13
och
62.14

Näsdukar; sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o. d.:

— broderade

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn

ELLER

Tillverkning utgående från obroderad vävnad, förutsatt att värdet av
använd sådan vävnad inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn

63.01–
63.04

Res- och sängfiltar; sänglinne m. m.; gardiner m. m., andra
inredningsartiklar:

— av filt eller av bondad duk

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa

— andra:

— broderade

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn

ELLER

Tillverkning utgående från obroderad vävnad (annan än trikå), förutsatt
att värdet av använd sådan vävnad inte överstiger 40 % av varans pris
fritt fabrik

— andra

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn

63.05

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer,

— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa

63.06

Presenningar, segel till båtar, segelbrädor eller fordon, markiser, tält
och kampingartiklar:

— av bondad duk

Tillverkning utgående från:

— naturliga fibrer eller

— kemiskt material eller dissolvingmassa

— andra

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn

63.07

Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmönster

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

63.08

Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller utan tillbehör,
och avsedda för tillverkning av mattor, tapisserier, broderade borddukar
eller servetter eller liknande artiklar av textilmaterial samt
föreliggande i detaljhandelsförpackningar

Varje enskild vara i satsen måste uppfylla de ursprungsvillkor som
skulle gälla för sådan vara om den inte ingick i satsen.
Icke-ursprungsvaror får dock ingå, förutsatt att sammanlagda värdet av
dessa inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik

64.01–
64.05

Skodon

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst utom från sammansatta skodelar bestående av överdelar som
fastsatts vid bindsulor eller vid andra underdelar enligt 64.06

65.03

Filthattar och andra huvudbonader av filt, tillverkade av hattstumpar
eller plana hattämnen enligt nr 65.01, även ofodrade och ogarnerade

Tillverkning utgående från garn eller textilfibrer

65.05

Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av spetsar,
filt eller annan textilvara i längder (dock inte av band eller remsor),
även ofodrade och ogarnerade; hårnät av alla slags material, även
fodrade och garnerade

Tillverkning utgående från garn eller textilfibrer

66.01

Paraplyer och parasoller (inbegripet käpparaplyer, trädgårdsparasoller
och liknande parasoller)

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

ur 68.03

Varor av skiffer eller agglomererad skiffer

Tillverkning utgående från bearbetad skiffer

ur 68.12

Varor av asbest eller av blandningar på basis av asbest eller på basis
av asbest och magnesiumkarbonat

Tillverkning utgående från bearbetade asbestfibrer eller från
blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och
magnesiumkarbonat

ur 68.14

Varor av glimmer; agglomererad eller rekonstruerad glimmer på underlag
av papper, papp eller andra material

Tillverkning utgående från bearbetad glimmer, inbegripet agglomererad
eller rekonstruerad glimmer

70.06

Glas enligt nr 70.03, 70.04 eller 70.05, böjt, bearbetat på kanterna,
graverat, borrat, emaljerat eller på annat sätt bearbetat, men inte
inramat och inte i förening med annat material

Tillverkning utgående från material enligt 70.01

70.07

Säkerhetsglas bestående av härdat eller laminerat glas

Tillverkning utgående från material enligt 70.01

70.08

Flerväggiga isolerrutor av glas

Tillverkning utgående från material enligt 70.01

70.09

Speglar av glas, inbegripet backspeglar, även inramade

Tillverkning utgående från material enligt 70.01

70.10

Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av
glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av
varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och andra
tillslutningsanordningar av glas

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan

ELLER

Slipning av glasvaror, förutsatt att värdet av sådan vara i oslipat
skick inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

70.13

Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller
kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål
(andra än sådana som omfattas av nr 70.10 eller 70.18)

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan

ELLER

Slipning av glasvaror, förutsatt att värdet av sådan vara i oslipat
skick inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

ELLER

Dekorering för hand (med undantag av serigrafiskt tryck) av munblåsta
glasvaror, förutsatt att värdet av den munblåsta glasvaran inte
överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

ur 70.19

Varor (andra än garn) av glasfiber

Tillverkning utgående från:

— ofärgade fiberband, roving, garn eller huggna fiberknippen eller

— glasull

ur 71.02,
ur 71.03
och
ur 71.04

Ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller
rekonstruerade), bearbetade

Tillverkning utgående från obearbetade ädelstenar eller obearbetade
halvädelstenar

71.06,
71.08
och
71.10

Ädla metaller:

— obearbetade

Tillverkning utgående från material enligt annat nummer än 71.06, 71.08
eller 71.10

ELLER

Elektrolytisk, termisk eller kemisk separation av ädla metaller enligt
71.06, 71.08 eller 71.10

ELLER

Legering av ädla metaller enligt 71.06, 71.08 eller 71.10, med varandra
eller med oädla metaller

— i form av halvfabrikat eller pulver

Tillverkning utgående från obearbetade ädla metaller

ur 71.07,
ur 71.09
och
ur 71.11

Metall med plätering av ädel metall i form av halvfabrikat

Tillverkning utgående från metall med plätering av ädel metall,
obearbetad

71.16

Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädelstenar
eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

71.17

Bijouterivaror som inte omfattas av nr 71.13 eller 71.16

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan

ELLER

Tillverkning utgående från delar av oädel metall, inte förgyllda,
försilvrade eller platinerade, förutsatt att värdet av allt använt
material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

72.07

Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från material enligt 72.01, 72.02, 72.03, 72.04
eller 72.05

72.08–
72.16

Valsade platta produkter, stång och profiler, av järn eller olegerat
stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt
72.06

72.17

Tråd av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt 72.07

ur 72.18,
72.19–
72.22

Halvfärdiga produkter, valsade platta produkter, stång och profiler, av
rostfritt stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt
72.18

72.23

Tråd av rostfritt stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt 72.18

ur 72.24,
72.25–
72.27

Halvfärdiga produkter, valsade platta produkter samt stång i
oregelbundet upprullade ringar, av annat legerat stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt
72.24

72.28

Annan stång av annat legerat stål; profiler av annat legerat stål;
ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt
72.06, 72.18 eller 72.24

72.29

Tråd av annat legerat stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt 72.24

ur 73.01

Spont

Tillverkning utgående från material enligt 72.06

73.02

Banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar,
nämligen räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar,
växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn,
rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare,
spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller
fästande av räler

Tillverkning utgående från material enligt 72.06

73.04,
73.05
och
73.06

Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål

Tillverkning utgående från material enligt 72.06, 72.07, 72.18 eller
72.24

73.08

Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga
byggnader enligt nr 94.06) och delar till konstruktioner (t. ex. broar,
brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till
tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar,
fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång,
profiler, rör o. d. av järn eller stål, bearbetade för användning i
konstruktioner

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Dock får profiler framställda genom svetsning enligt
73.01 inte användas

ur 73.15

Snökedjor

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 73.15 inte
överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

ur 73.22

Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elektrisk
uppvärmningsanordning

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 73.22 inte
överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik

ur 74 kap.

Koppar och varor av koppar med undantag av 74.01–74.05. (Regeln för ur
74.03 anges nedan)

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och

— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris
fritt fabrik

ur 74.03

Kopparlegeringar, i obearbetad form

Tillverkning utgående från raffinerad koppar i obearbetad form eller
från avfall och skrot

ur 75 kap.

Nickel och varor av nickel med undantag av 75.01–75.03.

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och

— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris
fritt fabrik

ur 76 kap.

Aluminium och varor av aluminium med undantag av 76.01, 76.02 och ur
76.16. (Reglerna för ur 76.01 och ur 76.16 anges nedan.)

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och

— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris
fritt fabrik

ur 76.01

— Aluminiumlegeringar

Tillverkning utgående från aluminium, inte legerat eller från avfall och
skrot

— “Högrent” aluminium (Al 99.99)

Tillverkning utgående från aluminium, inte legerat (Al 99.8)

ur 76.16

Varor av aluminium, andra än duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät
och liknande produkter, inbegripet ändlösa band, av aluminiumtråd och
klippnät av aluminium

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan. Duk,
galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter,
inbegripet ändlösa band, av aluminiumtråd eller klippnät av aluminium
får dock användas och

— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris
fritt fabrik

ur 78 kap.

Bly och varor av bly med undantag av 78.01 och 78.02. (Regeln för 78.01
anges nedan.)

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och

— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris
fritt fabrik

78.01

Bly i obearbetad form:

— raffinerat bly

Tillverkning utgående från verkbly

— andra

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Avfall och skrot enligt 78.02 får dock inte användas

ur 79 kap.

Zink och varor av zink med undantag av 79.01 och 79.02. (Regeln för
79.01 anges nedan.)

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och

— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris
fritt fabrik

79.01

Zink i obearbetad form

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Avfall och skrot enligt 79.02 får dock inte användas

ur 80 kap.

Tenn och varor av tenn med undantag av 80.01, 80.02 och 80.07. (Regeln
för 80.01 anges nedan.)

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och

— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris
fritt fabrik

80.01

Tenn i obearbetad form

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Avfall och skrot enligt 80.02 får dock inte användas.

ur 81 kap.

Andra oädla metaller, bearbetade; varor av dessa material

Tillverkning varvid värdet av allt använt material som klassificeras
enligt samma nummer som varan inte överstiger 50 % av varans pris fritt
fabrik

82.06

Satser av handverktyg enligt två eller flera av numren 82.02–82.05,
föreliggande i detaljhandelsförpackningar

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än 82.02–82.05. Handverktyg enligt 82.02–82.05 får dock ingå i
satsen, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 15 % av satsens
pris fritt fabrik

82.07

Utbytbara verktyg för handverktyg, även mekaniska, eller för
verktygsmaskiner (t. ex. för pressning, stansning, gängning, borrning,
driftning, fräsning, svarvning eller skruvdragning), inbegripet
dragskivor för dragning och matriser för strängpressning av metall, samt
verktyg för berg- eller jordborrning

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och

— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris
fritt fabrik

82.08

Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassificeras enligt annat nummer än varan och

— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris
fritt fabrik

ur 82.11

Knivar med skärande egg, även tandad (inbegripet trädgårdsknivar), inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Dock får knivblad och knivskaft av oädel metall
användas

82.14

Andra skär- och klippverktyg (t. ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar
och hackknivar för slakterier och charkuterier eller för hushållsbruk,
pappersknivar); artiklar och satser av artiklar för manikyr eller
pedikyr (inbegripet nagelfilar)

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Dock får handtag och skaft av oädel metall användas

82.15

Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar,
sockertänger och liknande köks- och bordsartiklar

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Dock får handtag och skaft av oädel metall användas

ur 83.06

Statyetter och andra prydnadsföremål, av oädel metall

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Dock får andra material enligt 83.06 användas,
förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 30 % av varans pris fritt
fabrik

Tulltaxenummer
1

Varubeskrivning
2

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan
ursprungskaraktär
3 eller 4

ur 84 kap.

Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner och apparater samt mekaniska redskap;
delar till sådana varor; med undantag av de varor enligt följande nummer
eller delar av nummer för vilka reglerna anges nedan: 84.02, 84.03, ur
84.04, 84.06–84.09, 84.11, 84.12, ur 84.13, ur 84.14, 84.15, 84.18, ur
84.19, 84.20, 84.23, 84.25–84.30, ur 84.31, 84.39, 84.41, 84.44–84.47,
ur 84.48, 84.52, 84.56–84.66, 84.69–84.72, 84.80, 84.82, 84.84 och
84.85

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

84.02

Ångpannor och andra ånggeneratorer (andra än sådana varmvattenpannor för
centraluppvärmning som också kan producera lågtrycksånga);
hetvattenpannor

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

84.03,
ur 84.04

Värmepannor för centraluppvärmning, andra än sådana enligt nr 84.02 samt
hjälpapparater för användning tillsammans med värmepannor för
centraluppvärmning

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än 84.03 eller 84.04. Material enligt 84.03 eller 84.04 får dock
användas förutsatt att sammanlagda värdet av detta inte överstiger 5 %
av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

84.06

Ångturbiner

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

84.07

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående
eller roterande kolvar

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

84.08

Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller
semidieselmotorer

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

84.09

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen för
motorer enligt nr 84.07 eller 84.08

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

84.11

Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

84.12

Andra motorer

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

ur 84.13

Positiva roterande förträngningspumpar

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

ur 84.14

Fläktar, blåsmaskiner och liknande maskiner för industriellt bruk

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

84.15

Luftkonditioneringsapparater bestående av en motordriven fläkt samt
anordningar för reglering av temperatur och fuktighet, inbegripet sådana
apparater i vilka fuktigheten inte kan regleras separat

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

84.18

Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska och
andra; värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt nr
84.15

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

ur 84.19

Maskiner och apparater för trä-, pappersmassa- och pappindustrierna

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 25 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

84.20

Kalandrar och andra valsmaskiner, andra än maskiner för bearbetning av
metall eller glas, samt valsar till sådana maskiner

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 25 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

84.23

Vågar (med undantag av vågar känsliga för 0,05 g eller mindre),
inbegripet räkne- och kontrollvågar; vikter av alla slag för vågar

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

84.25–
84.28

Maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering, lastning,
lossning eller transport

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt 84.31 används inom ovanstående procentsats endast
till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

84.29

Självgående bladschaktmaskiner, väghyvlar, skrapor, grävmaskiner,
lastare, stampmaskiner och vägvältar:

— vägvältar

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt 84.31 används inom ovanstående procentsats endast
till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

84.30

Andra maskiner och apparater för grävning, hyvling, planering,
stampning, tillpackning, schaktning, borrning eller brytning av jord,
sten, mineral eller malm; pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner;
snöplogar och snöslungor

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt 84.31 används inom ovanstående procentsats endast
till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans värde fritt fabrik

ur 84.31

Delar för vägvältar

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

84.39

Maskiner och apparater, för tillverkning av massa av fibrösa
cellulosahaltiga material eller för tillverkning eller efterbehandling
av papper eller papp

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 25 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

84.41

Andra maskiner och apparater för bearbetning av pappersmassa, papper
eller papp, inbegripet skärmaskiner av alla slag

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 25 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

84.44–
84.47

Maskiner enligt dessa nummer för användning inom textilindustrin

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

ur 84.48

Hjälpmaskiner och hjälpapparater för användning tillsammans med maskiner
enligt 84.44 och 84.45

Tillverkning varvid värdet av använt material inte med maskiner enligt
överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik

84.52

Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner enligt nr 84.40; möbler, stativ
och överdrag, speciellt konstruerade för symaskiner; symaskinsnålar:

— symaskiner (endast för skyttelsöm) med överdel, vars vikt inte
överstiger 16 kg utan motor eller 17 kg med motor

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— värdet av icke-ursprungsmaterial som använts vid monteringen av
överdelen (exklusive motor) inte överstiger värdet av använt
ursprungsmaterial och

— mekanismerna för trådspänning, gripmekanismen och mekanismen för
zigzagsöm utgör ursprungsvaror

— andra

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

84.56–
84.66

Verktygsmaskiner och andra maskiner samt delar och tillbehör till sådana
maskiner enligt 84.56–84.66

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

84.69–
84.72

Maskiner och apparater för kontorsbruk (t. ex. skrivmaskiner,
räknemaskiner, datorer, dupliceringsmaskiner, häftapparater)

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

84.80

Formflaskor för metallgjuterier; bottenplattor till gjutformar;
gjutmodeller; gjutformar för metall (andra än götkokiller), hårdmetall,
glas, mineraliska ämnen, gummi eller plast

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

84.82

Kullager och rullager

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

84.84

Packningar av metallplåt i förening med annat material eller av två
eller flera skikt av metall; satser av packningar av skilda material, i
påsar, kuvert eller liknande förpackningar

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

84.85

Delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska
kopplingsanordningar, isolatorer, spolar, kontaktelement eller andra
elektriska anordningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i
detta kapitel

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

ur 85 kap.

Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till
sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud,
apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för
television samt delar och tillbehör till sådana apparater; med undantag
av de varor enligt följande nummer eller delar av nummer för vilka
reglerna anges nedan: 85.01, 85.02, ur 85.18, 85.19–85.29,
85.35–85.37, ur 85.41, 85.42, 85.44–85.48

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans värde fritt fabrik

85.01

Elektriska motorer och generatorer (med undantag av generatoraggregat)

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt 85.03 används inom ovanstående procentsats endast
till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

85.02

Elektriska generatoraggregat och roterande omformare

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt 85.01 eller 85.03 inom ovanstående procentsats
används endast till ett värde av sammanlagt högst 5 % av varans pris
fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

ur 85.18

Mikrofoner och mikrofonstativ; högtalare, med eller utan hölje;
tonfrekvensförstärkare; elektriska ljudförstärkningsanläggningar

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

85.19

Skivspelare, elektriska grammofoner, kassettbandspelare (andra än sådana
enligt nr 85.20) och andra apparater för ljudåtergivning, inte försedda
med anordning för ljudinspelning:

— elektriska grammofoner

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

85.20

Bandspelare och andra apparater för ljudinspelning, även innehållande
anordning för ljudåtergivning

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

85.21

Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

85.22

Delar och tillbehör till apparater enligt nr 85.19–85.21

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

85.23

Beredda oinspelade media för inspelning av ljud eller för liknande
inspelning av andra fenomen, andra än produkter enligt 37 kap.

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

85.24

Grammofonskivor, inspelade band och andra media med inspelningar av ljud
eller av andra fenomen, inbegripet matriser för tillverkning av
grammofonskivor men inte produkter enligt 37 kap.:

— matriser för tillverkning av grammofonskivor

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt 85.23 inom ovanstående procentsats används endast
till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

85.25

Apparater för sändning av radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio eller
television, även med inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning
eller ljudåtergivning; televisionskameror

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

85.26

Radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för
radiomanövrering eller radiostyrning

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

85.27

Apparater för mottagning av radiotelefoni, radiotelegrafi eller
rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning
av ljud eller med inbyggt ur

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

85.28

Televisionsmottagare (inbegripet videomonitorer och videoprojektorer),
även med inbyggd rundradiomottagare, inbyggd utrustning för inspelning
eller återgivning av ljud eller inbyggd utrustning för inspelning eller
återgivning av videosignaler:

— apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler med
inbyggd mottagardel för television

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans värde fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

85.29

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till
apparater enligt nr 85.25–85.28;

— lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater
för inspelning eller återgivning av videosignaler

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av
varans pris fritt fabrik

ur 85.35
och
ur 85.36

Elektriska apparater för brytning, omkoppling eller skyddande av
elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller
förbindelse i elektriska kretsar

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt 85.38 används inom ovanstående procentsats endast
till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

85.37

Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o. d. (inbegripet styrskåp för
numeriska styrsystem), utrustade med två eller flera apparater enligt nr
85.35 eller 85.36 och avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver-
eller kopplingsorgan, inbegripet sådana tavlor etc. som innehåller
instrument eller apparater enligt 90 kap., dock inte
kopplingsanordningar enligt nr 85.17

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt 85.38 används inom ovanstående procentsats endast
till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

ur 85.41

Dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter eller
halvledarelement, med undantag av wafers som inte nedskurits till chips

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

85.42

Elektroniska integrerade kretsar och andra elektroniska mikrokretsar

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt 85.41 eller 85.42 används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av sammanlagt högst 5 % av varans pris
fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

85.44

Isolerad (inbegripet lackerad eller anodoxiderad) tråd och kabel (även
koaxialkabel) och andra isolerade elektriska ledare, även försedda med
kopplingsanordningar; optiska fiberkablar, i vilka varje enstaka fiber
är försedd med eget hölje, även i förening med elektriska ledare eller
försedda med kopplingsanordningar

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

85.45

Kolelektroder, kolborstar, lampkol, kol för galvaniska element och andra
artiklar av grafit eller annat kol, även i förening med metall, av
sådana slag som används för elektriskt ändamål

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

85.46

Elektriska isolatorer, oavsett materialet

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

85.47

Isolerdetaljer (med undantag av isolatorer enligt nr 85.46) för
elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt ändamål,
utgörande detaljer helt av isolermaterial bortsett från mindre
metalldelar (t. ex. gängade hylsor) som ingjutits eller inpressats i
massan i samband med tillverkningen och som är avsedda uteslutande för
sammanfogning; elektriska isolerrör samt förbindningsdetaljer till
sådana, av oädel metall, invändigt belagda med isolermaterial

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

85.48

Elektriska delar till maskiner och apparater, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans i detta kapitel

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

86.01–
86.07

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till
sådan materiel

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

86.08

Stationär järnvägs- och spårvägsmateriel; mekanisk (inbegripet
elektromekanisk) signalerings-, säkerhets- och
trafikövervakningsutrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar,
gator, floder, kanaler, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller
flygfält; delar till sådan materiel och utrustning

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

86.09

Godsbehållare (containrar), inbegripet sådana för transport av vätskor,
speciellt konstruerade och utrustade för befordran med ett eller flera
slag av transportmedel

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

ur 87 kap.

Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel, samt delar
och tillbehör till fordon, med undantag av de varor enligt följande
nummer eller delar av nummer för vilka reglerna anges nedan:
87.09–87.11, ur 87.12, 87.15 och 87.16

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

87.09

Truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av sådana
slag som används i fabriker, magasin, hamnområden eller på flygplatser
för korta transporter av gods; dragtruckar av sådana slag som används på
järnvägsperronger; delar till i detta nummer nämnda fordon

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

87.10

Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon, även utrustade
med vapen, samt delar till sådana fordon

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

87.11

Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med hjälpmotor,
med eller utan sidvagn; sidvagnar:

— med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar:

— med en cylindervolym av högst 50 cm

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 20 % av
varans pris fritt fabrik

— med en cylindervolym överstigande 50 cm/n3/

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

ur 87.12

Cyklar, inte försedda med kullager

Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 87.14

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

87.15

Barnvagnar och delar till barnvagnar

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

87.16

Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan mekanisk
framdrivningsanordning; delar till fordon enligt detta nummer

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

88.01
och
88.02

Ballonger och luftskepp; andra luftfartyg; rymdfarkoster och bärraketer
för rymdfarkoster

Tillverkning varvid ingående material klassificeras enligt annat nummer
än det som gäller för varan

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

88.03

Delar till varor enligt nr 88.01 eller 88.02

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 88.03 inte
överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

88.04

Fallskärmar (inbegripet styrbara fallskärmar) och s. k. rotochutes;
delar och tillbehör till dessa varor:

— s. k. rotochutes

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, inbegripet andra material enligt 88.04

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 88.04 inte
överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

88.05

Startanordningar för luftfartyg; inbromsningsanordningar av sådana slag
som används på hangarfartyg samt liknande utrustning;
markträningsapparater för flygutbildning; delar till i detta nummer
nämnda varor

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 88.05 inte
överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

89 kap.

Fartyg samt annan flytande materiel

Tillverkning varvid ingående material klassificeras enligt annat nummer
än det som gäller för varan. Fartygsskrov enligt 89.06 får dock ej
användas

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

ur 90 kap.

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument
och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska
instrument och apparater; delar och tillbehör till sådana artiklar; med
undantag av de varor enligt följande nummer eller delar av nummer för
vilka reglerna anges nedan: 90.01, 90.02, 90.04, ur 90.05, ur 90.06,
90.07, 90.11, ur 90.14, 90.15–90.20 och 90.24–90.33

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

90.01

Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska fiberkablar, andra än
sådana enligt nr 85.44; skivor och plattor av polariserande material;
linser (inbegripet kontaktlinser), prismor, speglar och andra optiska
element, oavsett materialet, omonterade, andra än sådana element av glas
som inte är optiskt bearbetade

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.02

Linser, prismor, speglar och andra optiska element, oavsett materialet,
monterade, utgörande delar eller tillbehör till instrument eller
apparater, andra än sådana element av glas som inte är optiskt
bearbetade

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.04

Glasögon o. d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller
för annat ändamål

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

ur 90.05

Kikare (monokulära och binokulära), inbegripet teleskop, samt stativ
till sådana, med undantag av astronomiska tuber (refraktorer) och stativ
till sådana

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

ur 90.06

Stillbildskameror; blixtljusapparater och blixtlampor, för fotografiskt
bruk, andra än blixtlampor med elektrisk antändning

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

90.07

Kinokameror och kinoprojektorer, även med inbyggd utrustning för
inspelning eller återgivning av ljud

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

90.11

Optiska mikroskop, inbegripet sådana för mikrofotografering,
mikrokinematografi eller mikroprojektion

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik,

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

ur 90.14

Instrument och apparater för navigering, andra än kompasser

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.15

Instrument och apparater för geodesi (inbegripet fotogrammetrisk
geodesi), lantmäter, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi
eller geofysik, med undantag av kompasser; avståndsmätare

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.16

Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre, även med tillhörande vikter

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.17

Ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument (t. ex. ritapparater,
pantografer, gradskivor, ritbestick, räknestickor och räkneskivor);
instrument som hålls i handen för längdmätning (t. ex. mätstockar,
mätband, mikrometrar och skjutmått), inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans i detta kapitel

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.18

Instrument och apparater som används för medicinskt, kirurgiskt, dentalt
eller veterinärt bruk, inbegripet scintigrafer, andra elektro-medicinska
apparater samt instrument för synprovning:

— tandläkarstolar med inbyggd tandläkarutrustning eller spottkopp

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som
helst, inbegripet annat material enligt 90.18

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

90.19

Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för
psykotekniska undersökningar; apparater för ozonterapi, syreterapi,
aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra andningsapparater för
terapeutiskt bruk

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

90.20

Andra andningsapparater, inbegripet gasmasker men inte sådana enkla
skyddsmasker som varken har mekaniska delar eller utbytbart filter

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25 % av
varans pris fritt fabrik

90.24

Maskiner och apparater för provning av hårdhet, hållfasthet,
sammanpressbarhet, elasticitet eller andra mekaniska egenskaper hos
material (t. ex. metaller, trä, textilvaror, papper eller plast)

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.25

Aerometrar och liknande instrument, termometrar, pyrometrar, barometrar,
hygrometrar och psykrometrar, även registrerande, samt alla slags
kombinationer av dessa instrument

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.26

Instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers eller
vätskors strömning, nivå, tryck e. d. (t. ex. genomströmningsmätare,
nivåmätare, manometrar och värmeförbrukningsmätare), med undantag av
instrument och apparater enligt nr 90.14, 90.15, 90.28 och 90.32

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.27

Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys (t. ex.
polarimetrar, refraktometrar, spektrometrar samt gas- eller
rökanalysapparater); instrument och apparater för mätning eller kontroll
av viskositet, porositet, dilatation, ytspänning e. d.; instrument och
apparater för mätning eller kontroll av värmemängd, ljudnivå eller
ljusintensitet (inbegripet exponeringsmätare); mikrotomer

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.28

Förbruknings- och produktionsmätare för gaser, vätskor eller
elektricitet, inbegripet kalibreringsmätare för sådana instrument:

— delar och tillbehör

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

90.29

Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, stegräknare o.
d.; hastighetsmätare och takometrar, andra än artiklar enligt nr 90.15;
stroboskop

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.30

Oscilloskop, spektrumanalysapparater samt andra instrument och apparater
för mätning eller kontroll av elektriska storheter, med undantag av
mätare enligt nr 90.28; instrument och apparater för mätning eller
påvisande av alfa-, beta-, gamma- eller röntgenstrålning, kosmisk
strålning eller annan joniserande strålning

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.31

Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll, inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel;
profilprojektorer

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.32

Instrument och apparater för automatisk reglering

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

90.33

Delar och tillbehör (inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i
detta kapitel) till maskiner, instrument och apparater enligt 90 kap.

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

ur 91 kap.

Ur och delar till ur, med undantag av de varor enligt följande nummer
för vilka reglerna anges nedan: 91.05, 91.09–91.13

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

91.05

Andra ur

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

91.09

Andra urverk, kompletta och sammansatta

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av
använt ursprungsmaterial

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

91.10

Kompletta urverk, inte sammansatta eller delvis sammansatta
(urverkssatser); ofullständiga urverk, sammansatta; råurverk

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt 91.14 används inom ovanstående procentsats endast
till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

91.11

Boetter till ur enligt nr 91.01 eller 91.02 samt delar till sådana

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

91.12

Urfoder och andra höljen till varor enligt detta kapitel samt delar till
sådana

Tillverkning varvid:

— värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt
fabrik och

— material enligt samma nummer som varan används inom ovanstående
procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt
fabrik

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 30 % av
varans pris fritt fabrik

91.13

Urarmband och delar till urarmband:

— av oädel metall, även förgyllda, försilvrade eller platinerade eller
av pläterad ädel metall

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av
varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

92 kap.

Musikinstrument; delar och tillbehör till musikinstrument Tillverkning
varvid värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris
fritt fabrik

Tulltaxenummer
1

Varubeskrivning
2

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan
ursprungs-karaktär
3

93 kap.

Vapen och ammunition; delar och tillbehör till vapen och ammunition

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

ur 94.01
och
ur 94.03

Möbler av oädel metall vari ingår väv av bomull vars vikt, utan
stoppning, inte överstiger 300 g/m/n2/

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan

ELLER

Tillverkning utgående från stycken av bomullsväv, tillformade för direkt
användning, enligt 94.01 eller 94.03, förutsatt att:

— värdet av sådant material inte överstiger 25 % av varans pris fritt
fabrik och

— allt övrigt ingående material utgör ursprungsvaror och klassificeras
enligt annat nummer än 94.01 eller 94.03

94.05

Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar (inbegripet strålkastare)
samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o. d. med fast,
varaktigt monterad ljuskälla samt delar till sådana artiklar, inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

94.06

Monterade eller monteringsfärdiga byggnader

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

95.03

Andra leksaker; skalenliga modeller och liknande modeller för
förströelse, mekaniska eller icke mekaniska; pussel av alla slag

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan och värdet av detta inte överstiger 50 % av varans pris
fritt fabrik

ur 95.06

Redskap och annan utrustning för gymnastik, idrott, annan sport (utom
bordtennis), utomhusspel eller utomhuslek, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans i detta kapitel; simbassänger och plaskdammar

Tillverkning utgående från material enligt annat nummer än varan. Dock
får grovt tillformade ämnen till golfklubbshuvuden användas. Även annat
material enligt samma nummer som varan får användas, förutsatt att
värdet av detta inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik.

95.07

Spön, fiskkrokar och andra redskap för fiske med rev; landningshåvar,
fjärilshåvar och liknande håvar; lockfåglar (andra än sådana som
omfattas av nr 92.08 eller 97.05) och liknande artiklar för jakt

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Material enligt samma nummer som varan får dock
användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 5 % av varans
pris fritt fabrik

ur 96.01
och
ur 96.02

Varor av animaliska, vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial

Tillverkning utgående från bearbetade snidningsmaterial enligt samma
nummer som varan

ur 96.03

Kvastar, borstar och penslar (med undantag av viskor och liknande endast
hopbundna artiklar samt borstar och penslar av mård- eller ekorrhår),
mekaniska mattsopare utan motor, målardynor och målningsrullar,
avtorkare o. d. av gummi eller annat mjukt material samt moppar

Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av
varans pris fritt fabrik

96.05

Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller för
rengöring av skor eller kläder

Varje enskild vara i satsen måste uppfylla de ursprungsvillkor som
skulle gälla för sådan vara om den inte ingick i satsen.
Icke-ursprungsvaror får dock ingå, förutsatt att sammanlagda värdet av
dessa inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik

96.06

Knappar samt knappformar och andra delar till knappar; knappämnen

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan och materialets värde inte överstiger 50 % av varans
pris fritt fabrik

96.08

Kulpennor; pennor med filt- eller fiberspets; reservoarpennor och
liknande pennor; pennor för duplicering; stiftpennor; pennskaft,
pennförlängare o. d.; delar (inbegripet hylsor och hållare) till
artiklar enligt detta nummer, andra än sådana som omfattas av nr 96.09

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan. Dock får skrivpennor och spetsar till sådana användas.
Även annat material enligt samma nummer som varan får användas,
förutsatt att värdet av detta inte överstiger 5 % av varans pris fritt
fabrik

96.12

Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, indränkta med färg
eller på annat sätt preparerade för att kunna ge ett avtryck, även på
spolar eller i patroner; färgdynor, även indränkta med färg, med eller
utan ask

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat
nummer än varan och materialets värde inte överstiger 50 % av varans
pris fritt fabrik

96.13

Cigarettändare och andra tändare, även mekaniska eller elektriska, samt
delar till sådana tändare, andra än tändstenar och vekar:

— piezoelektriska tändare

Tillverkning varvid värdet av allt använt material enligt 96.13 inte
överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning varvid värdet av allt använt material enligt 96.13 inte
överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik

ur 96.14

Rökpipor eller piphuvuden

Tillverkning utgående från grovt tillformade ämnen

Förordning (1993:235).

/r2/ Bilaga 3 till Bilaga B

/r2/ Bilaga 4 till Bilaga B

/r3/ Deklaration enligt artikel 8 punkt 1 b) och c)

Undertecknad exportör av de varor som omfattas av detta dokument
försäkrar att varorna om inte annat markerats) uppfyller villkoren för
att anses som ursprungsvaror i den förmånsberättigade handeln med…..)
och att varornas ursprungsland är……

(Ort och datum)

(Namnteckning)
(Namnet förtydligat genom
textning eller med maskin-
skrift)

Bilaga 5 till Bilaga B

/r3/ Bilaga 6 till Bilaga B

Det värde som hänvisas till i artikel 8, punkt 4 i bilaga B motsvarande
en avräkningsenhet angivet i nationell valuta för de stater som är
medlemmar av den Europeiska frihandelssammanslutningen är följande:

Österrikiska schilling 14.4794
Finska mark 4.88483
Isländska kronor 74.8336
Norska kronor 7.98528
Svenska kronor 7.59059
Schweiziska francs 1.70478

Förordning (1992:1018).

Bilaga 3

/r3/ Förteckning över varor som avses i 4 § frihandelsförordningen

Tulltaxenr Varuslag

A
08.06
A.1 Vindruvor, färska, under tiden 1 juli–31 oktober

15.16 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt ur
A. fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller
delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller
elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare
bearbetade, med karaktär av konstgjorda vaxer: —
hydrogenerad ricinolja (s. k. opalvax)

15.18 Linoxyn
ur A.

ur 16.04 Fisk, beredd eller konserverad; kaviar: samtliga
tullbelagda varuslag

16.05 Kräftdjur och blötdjur, beredda eller konserverade
ur C.

17.04 Sockerkonfektyr (inbegripet vit choklad), inte
innehållande kakao

18.06 Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande
kakao

19.01 Alkoholfria beredningar för framställning av drycker;
B.1 glasspulver, glasspasta (glassmassa) och puddingpulver

19.04 Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller A.
rostning av spannmål eller spannmålsprodukter

19.05 Bakverk, även innehållande kakao
B.

20.05 Produkter i form av mjöl av potatis
ur A.1

21.02 Jäst, inaktiv
ur C.

21.03 Såser samt beredningar för tillredning av såser; ur
C. blandningar för smaksättningsändamål, med undantag av
flytande mango-chutney

ur 21.04 Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av
soppor och buljonger

21.05 Glassvaror, även innehållande kakao

21.06 Alkoholfria beredningar för framställning av drycker, ur
A. med undantag av sirap och andra sockerlösningar,
aromatiserade eller färgade; sockerfria konfektyrer för
direkt konsumtion; glasspulver, glasspasta (glassmassa)
och puddingpulver

22.02 Maltdrycker med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent
A.

22.03 Maltdrycker med en alkoholhalt överstigande 0,5
volymprocent

22.04 Vin av färska druvor samt druvmust vars jäsning har B.
1. b, förhindrats eller avbrutits genom tillsats av alkohol, B. 2. b
och c. med en alkoholhalt överstigande 1,8 viktprocent

22.05 Vermut och annat vin av färska druvor, smaksatt med B.
och C. växter eller aromatiska ämnen, med en alkoholhalt
överstigande 1,8 viktprocent

22.08 Likör och andra spritdrycker innehållande ägg eller ur
B.1 och äggula och/eller socker (sac karos eller invertsocker), ur B.
2. andra än rom, arrak och taffia

B

05.03 Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller B.
utan underlag, andra slag

07.12 Torkade köksväxter, hela, i bitar, skivade, krossade ur
B. eller pulveriserade, men inte vidare beredda, andra
slag, med undantag av lök (annan än schalottenlök)
tomater och s k French beans

15.10 Oljor för tekniskt bruk, medelst kemikalier utvunna ur
ur B.1 återstoder av oliver

15.16 Fetter och oljor, helt från fisk eller havsdäggdjur
ur B.

15.18 Linolja (linoxyn inte inbegripet), tungolja, ur
A. oiticicaolja och ricinolja samt fraktioner av dessa
oljor, kemiskt modifierade; blandningar som
huvudsakligen består av linolja, tungolja, krotonolja,
oiticicaolja, ricinolja eller tobaksfröolja eller av
fraktioner av dessa oljor, även kemiskt modifierade

15.19 Tekniska fettalkoholer, andra än sådana med karaktär av
ur A. konstgjorda vaxer

16.05 Andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller ur
C. konserverade

18.04 Kakaosmör (fett eller olja)

18.05 Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat
sötningsmedel

21.02 Beredda bakpulver; annan aktiv jäst än pressjäst
A. och ur C.

21.03 Senapspulver och beredd senap; mango-chutney, flytande
A. och B., ur C

ur 21.04 Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar, inte
innehållande kött (inbegripet andra djurdelar)

22.07 Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av minst 80
A. och B., ur C volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade,
oavsett alkoholhalt: andra än sådana avsedda att
användas uteslutande för kemisk omvandling

22.08 Whisky och andra destillerade spritdrycker framställda
ur B. av spannmål; rom och andra destillerade spritdrycker
framställda av melass; brännvin, genever, gin, imiterad
rom och vodka; alkoholhaltiga drycker baserade på
förenämnda spritdrycker; vindestillat och
fikondestillat; likörer och “cordials”; med undantag av
likör och andra spritdrycker (andra än rom, arrak och
taffia) innehållande ägg eller äggula och/eller socker
(sackaros eller invertsocker); sammansatta
alkoholhaltiga beredningar (s k koncentrerade extrakt)
för framställning av drycker

22.09 Ättika

24.02 Cigarrer, cigariller och cigaretter, innehållande tobak
A. och B.

24.03 Röktobak, även innehållande tobaksersättning (oavsett A.
mängden)

35.02 Äggalbumin, tjänligt till människoföda
A.
Förordning (1989:643).

Bilaga 4

Förteckning över varor som avses i 7 § frihandelsförordningen

Tulltaxenr Varuslag Tullsats

06.03 Rosor, friska, under tiden
A.4c 1 februari–29 februari 100 kg 400:–

06.03 Tulpaner, friska, under
A.5a tiden 1 mars–31 maj samt
och c under tiden 1 oktober–30
november 100 kg 650:–

07.06 Morötter, nyskördade, under
ur A. tiden 1 maj–30 juni 100 kg 10:–

07.09 Champinjoner, färska eller
B.1 kylda 8 %

20.03 Champinjoner, beredda eller
A. konserverade på annat sätt än
med ättika eller ättiksyra 13 %

Bilaga 5 har upphävts genom förordning (1989:643).

Bilaga 6

Förteckning över varor som avses i 6 § frihandelsförordningen

Tulltaxenr Varuslag

05.03 Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller
B. utan underlag, andra slag

15.18 Linolja (linoxyn inte inbegripet), tungolja, ur
A. oiticicaolja och ricinolja samt fraktioner av dessa
oljor, kemiskt modifierade; blandningar som
huvudsakligen består av linolja, tungolja, krotonolja,
oiticicaolja, ricinolja eller tobaksfröolja eller av
fraktioner av dessa oljor, även kemiskt modifierade

15.19 Tekniska fettalkoholer, andra än sådana med karaktär av
B.2 konstgjorda vaxer

18.04 Kakaosmör (fett eller olja)

18.05 Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat
sötningsmedel

21.02 Beredda bakpulver; annan aktiv jäst än pressjäst
A. och
ur C.

21.03 Senapspulver och beredd senap; mango-chutney, flytande
A. och
B., ur C.

ur 21.04 Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar,
inte innehållande kött (inbegripet andra djurdelar)

22.08 Whisky och andra destillerade spritdrycker framställda
ur B. av spannmål; rom och andra destillerade spritdrycker
framställda av melass; brännvin, genever, gin, imiterad
rom och vodka; alkoholhaltiga drycker baserade på
förenämnda spritdrycker; vindestillat och
fikondestillat; likörer och “cordials”; med undantag av
spritdrycker (andra än rom, arrak, taffia, gin, whisky,
vodka med en etyalalkoholhalt av 45,4 volymprocent eller
lägre och plommon-, päron- eller körsbärsbrännvin)
innehållande ägg eller äggula och/eller socker (sackaros
eller invertsocker); sammansatta alkoholhaltiga
beredningar (s. k.koncentrerade extrakt) för
framställning av drycker

24.02 Cigarrer, cigariller och cigaretter innehållande tobak
A. och B.

24.03 Röktobak, även innehållande tobaksersättning (oavsett
A. mängden)