Förordning (1987:1187) om tullfrihet eller tullnedsättning för vissa fruktsafter

SFS nr
1987:1187
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1987-12-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1607
Upphävd
1995-01-01

1 § Tullfrihet eller tullnedsättning gäller enligt denna förordning för
varor som anges i 2 eller 3 § och som vid införsel till Sverige har
ursprung i länder som är anslutna till konventionen angående
upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA-länder).

2 § För saft av äpplen, päron eller blandningar därav, utan tillsats av
socker, ej i detaljhandelsförpackningar, ur tulltaxenr 20.09 B. 1
tulltaxelagen (1987:1068), gäller tullfrihet intill en kvantitet av 4
200 ton per år.

3 § För saft av svarta vinbär, utan tillsats av socker, ej i
detaljhandelsförpackningar, ur tulltaxenr 20.09 A. tulltaxelagen
(1987:1068) utgår tull med 5 % av värdet intill en kvantitet av 400 ton
per år.

4 § Vid tillämpningen av denna förordning skall en vara anses ha
ursprung i ett EFTA-land, om den uppfyller villkoren i bilaga 2 till
frihandelsförordningen (1987:1185).

Vid fastställande av en varas ursprung skall dock bearbetning eller
behandling av material som inte utgör “ursprungsvaror” och vars värde
inte överstiger 60 % av den färdiga varans värde anses ge den färdiga
varan karaktär av “ursprungsvara” trots att bearbetningen eller
behandlingen inte medför ändring av tulltaxenummer.

5 § En varas ursprung skall styrkas i enlighet med vad som föreskrivs i
3 § frihandelsförordningen (1987:1185). Ursprunget kan även styrkas med
annat intyg, utfärdat av statlig myndighet eller för ändamålet
auktoriserat annat organ i produktionslandet.

6 § Bestämmelserna i 10 och 11 §§ frihandelsförordningen (1987:1185) har
motsvarande tillämpning.

7 § Statens jordbruksnämnd får meddela föreskrifter om verkställigheten
av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1994:1607

1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500)
med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om varor som anmälts
eller borde ha anmälts till förtullning innan denna förordning trätt i
kraft samt i fråga om kontroll av ursprungsintyg som utfärdats före
dagen för Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

3. Tillstånd varigenom någon har blivit “godkänd exportör” inom
ramen för avtal om frihandel med annat land gäller fortfarande,
dock längst ett år efter dagen för anslutningen. Närmare villkor för
den fortsatta giltigheten finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni
1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken
Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska
unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges
anslutning till Europeiska unionen och tillkännagivandet
(1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

4. Förekommer det i en lag eller i en annan författning hänvisning
till en författning som upphävts genom denna förordning skall
hänvisningen i stället gälla EG: s bestämmelser eller svenska
tullförfattningar.