Lag (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.

SFS nr
1987:1231
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1987-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:97
Upphävd
1999-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:493

1 § Denna lag gäller vid myndighets granskning avseende
skatter och socialavgifter samt vid granskning enligt 69 och
70 §§ tullagen (1994:1550), när åtgärden innefattar automatisk
databehandling av personuppgifter i personregister enligt
datalagen (1973:289). Lag (1997:493).

2 § Granskning av personregister får inte leda till otillbörligt intrång
i registrerads personliga integritet.

3 § Datainspektionen utövar tillsyn över att granskning som
sker med hjälp av automatisk databehandling inte medför
otillbörligt intrång i personlig integritet. Härvid tillämpas
15 § andra stycket och 16 § datalagen (1973:289).

Den som verkställer granskningen skall lämna Datainspektionen
de uppgifter om den automatiska databehandlingen som
inspektionen begär för sin tillsyn. Lag (1997:493).

4 § Datainspektionen får i fråga om granskningen, i den mån det behövs
för att förebygga risk för otillbörligt intrång i personlig integritet,
meddela föreskrifter i särskilda fall om

1. utförande av den automatiska databehandlingen,

2. den tekniska utrustningen,

3. de bearbetningar av personuppgifterna i registret som får göras med
automatisk databehandling,

4. de personuppgifter som får göras tillgängliga,

5. utlämnande och annan användning av personuppgift,

6. bevarande och gallring av personuppgifter,

7. kontroll och säkerhet.

5 § har upphävts genom lag (1994:478).

6 § Den som har beslutat om granskningen och den hos vilken
granskningen sker får överklaga Datainspektionens beslut enligt
denna lag hos allmän förvaltningsdomstol. Även Justitiekanslern
får föra talan för att ta till vara allmänna intressen.

Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte annat
anges i beslutet. Lag (1997:493).

Övergångsbestämmelser

1994:1399

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Beslut som har
meddelats av Datainspektionen före ikraftträdandet överklagas enligt
äldre bestämmelser.

1999:97

Äldre bestämmelser får dock tillämpas på behandlingar som
påbörjats före ikraftträdandet.