Förordning (1987:1232) med bemyndigande för datainspektionen att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m. m.

SFS nr
1987:1232
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1987-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:102
Upphävd
1999-04-01

Datainspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen
(1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m. m.
Innan datainspektionen meddelar sådana föreskrifter, skall inspektionen
samråda med riksskatteverket.

Övergångsbestämmelser

1999:102

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om behandlingar
som påbörjats före ikraftträdandet.