Förordning (1987:1260) om tillämpning av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

SFS nr
1987:1260
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1987-12-17

1 § Ansökningar till nämnden för styrelserepresentationsfrågor om
tillstånd enligt 9 § andra stycket lagen (1987:1245) om
styrelserepresentation för de privatanställda eller om undantag enligt
17 § samma lag skall vara skriftliga.

2 § En ansökan om tillstånd enligt 1 § skall innehålla uppgifter om

1. sökanden,

2. den som avses bli utsedd till arbetstagarrepresentant,

3. företaget,

4. det företag vars styrelse den som skall utses redan tillhör,

5. de omständigheter som sökanden vill åberopa till stöd för sin
ansökan.

3 § En ansökan om undantag enligt 1 § skall innehålla uppgifter om

1. det ansökande företaget,

2. den eller de arbetstagarorganisationer som har beslutat om inrättande
av styrelserepresentation i företaget,

3. de förhandlingar som har hållits mellan företaget och berörda
arbetstagarorganisationer,

4. de åtgärder som sökanden har vidtagit eller är beredd att vidta för
att på annat sätt än genom styrelserepresentation tillgodose
arbetstagarnas intresse av insyn i och inflytande på företagets
verksamhet,

5. de omständigheter som sökanden vill åberopa till stöd för sin
ansökan.

4 § De handlingar som sökanden åberopar skall bifogas ansökningen.

5 § Om en ansökan är så ofullständig att den inte kan läggas till grund
för prövning i sak och om det inte går att få den kompletterad på annat
sätt, får nämnden förelägga sökanden att inom viss tid komplettera den.

Om sökanden inte följer föreläggandet, skall ansökan avvisas. En
upplysning om detta skall tas in i föreläggandet.