Lag (1987:1274) om kommunal bostadsanvisningsrätt;

SFS nr
1987:1274
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:405
Upphävd
1993-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:629

Inledande bestämmelser

1 § Genom utfästelse av husägare eller genom beslut av hyresnämnd kan en
kommun erhålla rätt att anvisa bostadssökande till sådana
bostadslägenheter i kommunen som husägare upplåter med hyresrätt eller
bostadsrätt för annat ändamål än fritidsändamål. Anvisningsrätt får avse
bostadslägenhet i hus med minst fyra bostadslägenheter eller i
enbostadshus som är avsett att upplåtas varaktigt.

Som ägare av hus anses, när omständigheterna föranleder det, annan som
innehar huset. Om ett hus omfattas av beslut om tvångsförvaltning enligt
bostadsförvaltningslagen (1977:792), skall vad som sägs om husägaren i
stället avse förvaltaren.

Utfästelse om anvisningsrätt

2 § En utfästelse om anvisningsrätt för kommunen skall vara skriftlig
och innehålla uppgifter om de bostadslägenheter som utfästelsen avser,
husägarens skyldigheter med anledning av anvisningsrätten och den tid
under vilken anvisningsrätten skall gälla. Utfästelsen får inte förenas
med villkor om skadestånd eller vite.

En utfästelse om anvisningsrätt gäller även för en ny husägare.

Beslut om anvisningsrätt

Hyresnämndens prövning m. m.

3 § Beslut om anvisningsrätt skall avse ett visst hus och skall meddelas
i den utsträckning det behövs för bostadsförsörjningen. Anvisningsrätt
får dock inte beslutas i den mån det är oskäligt med hänsyn till de
särskilda villkor som gäller för upplåtelse av lägenheterna i huset,
husägarens särskilda behov av att förfoga över lägenheterna eller övriga
omständigheter.

Fråga om anvisningsrätt tas upp på ansökan av kommunen. En utfästelse om
anvisningsrätt hindrar inte att kommunen ansöker hos hyresnämnden om
sådan rätt.

Hyresnämnden får i beslut om anvisningsrätt sätta ut vite för
överträdelse av förbuden i 6 §.

4 § Ett beslut om anvisningsrätt skall innehålla en upplysning om
förbuden enligt 6 § och om husägarens skyldigheter i övrigt enligt denna
lag.

Omprövning, ändring eller upphävande av beslut om anvisningsrätt

5 § Ett beslut om anvisningsrätt får omprövas efter fem år, räknat från
det beslutet vann laga kraft. Har beslutet tidigare omprövats, räknas
tiden från det senaste beslutet.

I annat fall än som avses i första stycket, får hyresnämnden ändra eller
upphäva ett beslut om anvisningsrätt om

1. det är uppenbart att husägaren genom anvisningsrätten missgynnas i
förhållande till andra husägare,

2. anvisningsrätten orsakar husägaren stora olägenheter,

3. husägaren och kommunen är överens om att beslutet skall ändras eller
upphävas eller

4. någon annan särskild anledning finns till att beslutet skall ändras
eller upphävas.

En ansökan om omprövning, ändring eller upphävande av beslut om
anvisningsrätt får göras av kommunen eller av husägaren.

Verkan av beslut om anvisningsrätt

6 § En husägare får inte upplåta en lägenhet, som omfattas av ett beslut
om anvisningsrätt, med hyresrätt eller bostadsrätt till någon annan än
en bostadssökande, som kommunen anvisar, eller till kommunen.

Om en lägenhet som omfattas av ett beslut om anvisningsrätt skall
upplåtas med hyresrätt, får husägaren inte vägra upplåtelse till den som
kommunen anvisar, om upplåtelsen kan ske utan påtaglig olägenhet för
husägaren. Han får inte heller medverka till att hyresrätten till en
lägenhet som omfattas av beslutet överlåts eller till att lägenheten
upplåts i andra hand utom när förhållandena är sådana att de i 12 kap.
34 §, 35 § första stycket, 37 och 40 §§ jordabalken med avseende på
hyresgästen angivna förutsättningarna för tillstånd föreligger eller när
kommunen har medgett överlåtelsen eller upplåtelsen.

Förbudet enligt första stycket gäller inte sedan kommunen underrättat
husägaren om att kommunen inte önskar anvisa någon bostadssökande eller
få lägenheten upplåten till sig. Förbudet gäller inte heller om
lägenheten upplåts enligt bestämmelserna i 12 kap. 46 § tredje stycket
jordabalken.

Meddelande om upplåtelse

7 § När en lägenhet som omfattas av förbud enligt 6 § skall upplåtas med
hyresrätt eller bostadsrätt, skall husägaren snarast möjligt meddela
kommunen detta. Meddelandet skall vara skriftligt och innehålla uppgift
om lägenhetens adress, storlek och belägenhet i huset, villkoren för
upplåtelsen och tillträdesdagen.

Upplåtelsen och villkoren för den m. m.

8 § Om kommunen inte anvisar någon bostadssökande eller om husägaren
inte godtar den bostadssökande som kommunen anvisar eller inte kan
träffa avtal med denne, är husägaren skyldig att upplåta lägenheten till
kommunen om kommunen begär det.

Om annat inte avtalas, skall upplåtelse till kommunen anses ha skett vid
den tidpunkt då kommunens begäran enligt första stycket kommit husägaren
till handa och på de villkor som angetts i meddelandet enligt 7 §. Om
upplåtelsen avser bostadsrätt, skall den dock inte anses ha skett innan
de förutsättningar är uppfyllda som anges i 3 kap. 1 och 4 §§ samt 4
kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614). Lag (1991:629).

9 § Om en lägenhet enligt 8 § andra stycket skall anses ha upplåtits
till kommunen med hyresrätt eller bostadsrätt och lägenheten på grund av
dröjsmål från husägarens sida inte kan tillträdas den dag som angetts i
meddelandet enligt 7 §, får hyresnämnden på ansökan av kommunen besluta
att upplåtelsen skall gälla från en senare tidpunkt. När upplåtelsen
avser en hyreslägenhet, får hyresnämnden besluta att det även i övrigt
skall gälla andra villkor för upplåtelsen än de som har angetts i
meddelandet. Ansökan om hyresnämndens prövning skall göras inom två
månader från den dag då upplåtelsen skall anses ha skett.

Vid prövning av hyresvillkoren tillämpas 12 kap. 55 § första-tredje
styckena jordabalken. Om hyra för lägenheten har bestämts i
förhandlingsöverenskommelse enligt hyresförhandlingslagen (1978:304),
skall dock den hyran gälla. Om hyresnämnden sänker hyran, skall den
lägre hyran gälla från och med den dag då hyresförhållandet började.

Om hyresnämnden beslutar att upplåtelsen skall gälla från en senare
tidpunkt eller att hyran skall vara lägre än vad som har angetts i
meddelandet enligt 7 §, skall husägaren samtidigt åläggas att till
kommunen betala tillbaka vad han till följd därav har uppburit för
mycket jämte ränta. Räntan skall beräknas enligt 5 § räntelagen
(1975:635) för tiden från dagen då husägaren tog emot beloppet till dess
att beslutet har vunnit laga kraft och enligt 6 § räntelagen för tiden
därefter.

Ersättning för skada

10 § Kan husägaren, i fall då han får förfoga över lägenheten, på grund
av förfarandet enligt denna lag inte träffa avtal om upplåtelse för
tiden från och med den tillträdesdag som har angetts i meddelandet
enligt 7 § och har han gjort vad som skäligen kan fordras av honom för
att få lägenheten upplåten, har han rätt till ersättning av kommunen för
skada som han lider genom dröjsmålet med upplåtelsen. Husägaren har dock
inte rätt till ersättning, om han inom en månad från den dag då kommunen
tog emot meddelandet enligt 7 § får besked om att han får förfoga över
lägenheten eller, när tillträdesdagen infaller inom denna tid, han får
beskedet före tillträdesdagen.

Fråga om skyldighet att betala ersättning prövas av hyresnämnden. För
att kunna prövas skall ansökan ha kommit in till hyresnämnden inom en
månad från den dag då avtal om upplåtelse av lägenheten träffades.

Uppgifter för kontroll

11 § Om ett beslut om anvisningsrätt har meddelats, är husägaren skyldig
att på begäran av kommunen lämna sådana uppgifter om bostadslägenheterna
i huset som han har och som behövs för kontroll av att husägaren följer
beslutet. Om husägaren inte lämnar begärda uppgifter, får hyresnämnden
vid vite förelägga honom att göra det.

Verkan av beslut om anvisningsrätt i vissa fall

12 § Om ett beslut om anvisningsrätt har meddelats och äganderätten till
huset övergår till en ny ägare, gäller beslutet i stället mot denne. Om
löpande vite enligt 4 § lagen (1985:206) om viten har satts ut i
beslutet och om äganderätten har övergått genom köp, byte eller gåva,
gäller vitet mot den nye ägaren räknat från tidpunkten för
äganderättsövergången, under förutsättning att anteckning om
vitesföreläggandet dessförinnan gjorts enligt 13 §. Löpande vite som
avser viss period får endast tas ut av den som var ägare vid periodens
början. Annat vite gäller inte mot ny ägare, men hyresnämnden får sätta
ut vite för denne.

Övriga bestämmelser

13 § Ett beslut om anvisningsrätt skall genast sändas till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken eller
tomträttsboken. Om löpande vite enligt 4 § lagen (l985: 206) om viten
har satts ut i beslutet, skall även detta antecknas.
Inskrivningsmyndigheten skall genast i rekommenderat brev underrätta den
som senast har sökt lagfart eller inskrivning av förvärv av tomträtt om
anteckningen, om denne inte är beslutets adressat.

Om ett beslut som har antecknats enligt första stycket upphävs, skall
beslutet genast sändas till inskrivningsmyndigheten för motsvarande
anteckning.

14 § Fråga om utdömande av vite prövas av hyresnämnden på ansökan av
kommunen.

Har en husägare i strid mot 6 § andra stycket vägrat upplåtelse till en
bostadssökande som kommunen anvisat eller medverkat till en överlåtelse
av en hyresrätt eller till upplåtelse i andra hand av en lägenhet, får
vite som förelagts enligt 3 § tredje stycket inte utdömas, om husägaren
med hänsyn till egna undersökningar och övriga omständigheter haft fog
för sin vägran eller medverkan.

Vite som förelagts med stöd av denna lag får inte förvandlas till
fängelse.

15 § Bestämmelser om förfarandet vid hyresnämnden finns i lagen
(1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

16 § Hyresnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos
bostadsdomstolen genom besvär inom tre veckor från den dag beslutet
meddelades. Besvärshandlingen skall ges in till hyresnämnden.

17 § I mål enligt 9 § första stycket om villkoren för upplåtelsen och
mål enligt 14 § första stycket om utdömande av vite skall vardera parten
svara för sin rättegångskostnad i bostadsdomstolen, i den mån inte annat
följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken.

Övergångsbestämmelser

1987:1274

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988, då
bostadsanvisningslagen (1980:94) skall upphöra att gälla. Beslut enligt
bostadsanvisningslagen varigenom ett visst område förklarats vara
bostadsanvisningsområde gäller dock till utgången av år 1990. Inom
sådana områden gäller fortfarande bostadsanvisningslagen.

2. Bostadssanvisningslagen skall alltjämt gälla i fråga om ärenden
enligt lagen som har anhängiggjorts vid hyresnämnden före utgången av år
1990.

3. Bestämmelserna i 2 § påverkar inte giltigheten av utfästelser om
bostadsanvisning som lämnats före lagens ikraftträdande.

1993:405

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i den utsträckning som
följer av punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1993:411)
om ändring i bostadsrättslagen (1991:614).

Utfästelser som lämnats enligt 2 § i den upphävda lagen gäller
fortfarande om inte fastighetsägaren inom tre månader från det att
lagen upphörde att gälla meddelar kommunen att han vill frånträda
utfästelsen.