Förordning (1987:1287) om tullfrihet för handvävd bomullsväv

SFS nr
1987:1287
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1987-12-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1607
Upphävd
1995-01-01

1 § Tullfrihet gäller enligt denna förordning för handvävd
bomullsvävnad, hänförlig till tulltaxenr 52.08–52.12 tulltaxelagen
(1987:1068), som

1. har vävts i Brasilien, Indien, Pakistan eller Sri Lanka,

2. har vävts av minst två garner i olika färger,

3. har stadkanterna kvarsittande och

4. förs in direkt från det land där väven har framställts. Förordning
(1992:936).

2 § Anspråk på tullfrihet enligt denna förordning för en vara som anmäls
till förtullning skall framställas senast när tulldeklaration skall ges
in för varan eller, om deklarationsplikt inte föreligger, när varan
anmäls till förtullning.

Intyg om varan, utfärdat av därtill auktoriserat organ i exportlandet,
skall ges in senast 15 dagar från den dag då varan anmäldes till
förtullning.

Om Posten Aktiebolag är tullskyldigt för en vara som har inkommit med
post får dock anspråk på tullfrihet framställas och intyg ges in senast
30 dagar efter den dag då tulltaxeringsbeslut har meddelats.

Om ett anspråk framställs eller ett intyg ges in senare än vad som anges
i första, andra eller tredje stycket, får återbetalning av eller
befrielse från tull medges endast till den del tullbeloppet överstiger
300 kronor. Tullmyndighet kan medge undantag från detta stycke om det
finns särskilda skäl. Förordning (1994:1141).

3 § Generaltullstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1994:1141

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1994 men skall tillämpas
från och med den 1 mars 1994.

1994:1607

1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500)
med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om varor som anmälts
eller borde ha anmälts till förtullning innan denna förordning trätt i
kraft samt i fråga om kontroll av ursprungsintyg som utfärdats före
dagen för Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

3. Tillstånd varigenom någon har blivit “godkänd exportör” inom
ramen för avtal om frihandel med annat land gäller fortfarande,
dock längst ett år efter dagen för anslutningen. Närmare villkor för
den fortsatta giltigheten finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni
1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken
Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska
unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges
anslutning till Europeiska unionen och tillkännagivandet
(1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

4. Förekommer det i en lag eller i en annan författning hänvisning
till en författning som upphävts genom denna förordning skall
hänvisningen i stället gälla EG: s bestämmelser eller svenska
tullförfattningar.