Förordning (1987:1288) om tullfrihet för margarin

SFS nr
1987:1288
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1987-12-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1607
Upphävd
1995-01-01

1 § Tullfrihet gäller enligt denna förordning för margarin, som inte
är flytande och inte innehåller smör eller andra fetter eller oljor
framställda av mjölk, ur tulltaxenr 15.17 tulltaxelagen (1987:1068),
vid import från länder anslutna till konventionen angående
upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA-länder)
intill en kvantitet om 9 200 ton per år. När tull inte tas ut
skall en särskild fettvaruavgift tas ut i enlighet med lagen
(1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m.
Förordning (1993:713).

2 § Statens jordbruksverk får meddela beslut om fördelning av den
tullfria kvantiteten margarin.

Jordbruksverkets beslut enligt första stycket får inte överklagas.
Förordning (1993:713).

3 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om tillämpningen av
denna förordning. Förordning (1993:713).

Övergångsbestämmelser

1994:1607

1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500)
med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om varor som anmälts
eller borde ha anmälts till förtullning innan denna förordning trätt i
kraft samt i fråga om kontroll av ursprungsintyg som utfärdats före
dagen för Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

3. Tillstånd varigenom någon har blivit “godkänd exportör” inom
ramen för avtal om frihandel med annat land gäller fortfarande,
dock längst ett år efter dagen för anslutningen. Närmare villkor för
den fortsatta giltigheten finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni
1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken
Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska
unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges
anslutning till Europeiska unionen och tillkännagivandet
(1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

4. Förekommer det i en lag eller i en annan författning hänvisning
till en författning som upphävts genom denna förordning skall
hänvisningen i stället gälla EG: s bestämmelser eller svenska
tullförfattningar.