Tullfrihetsförordning (1987:1289)

SFS nr
1987:1289
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1987-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1605
Upphävd
1995-01-01

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tullfrihet,
tullnedsättning och återbetalning av tull i anslutning till lagen
(1987:1069) om tullfrihet m.m.

Om tullfrihet m.m. enligt 5 och 12 §§ lagen om tullfrihet m.m. finns
särskilda bestämmelser.

Tullfrihet m.m.

Främmande staters representanter m.fl.

2 § Framställning om tullfrihet enligt 6 § första stycket lagen
(1987:1069) om tullfrihet m.m. görs av beskickning eller konsulat.
Handling som innehåller sådan framställning ges in i två exemplar till
utrikesdepartementet. Utrikesdepartementet anger på handlingen vilken
kategori varumottagaren tillhör. Ett exemplar av handlingen återställs
till beskickningen eller konsulatet för att lämnas till tullmyndighet
där varan skall förtullas.

Framställning som avses i första stycket behövs inte i fråga om
kurirförsändelse eller konsulär post som avses i artikel 27 konventionen
den 18 april 1961 (Sveriges överenskommelser med främmande makter, SÖ
1967:1) om diplomatiska förbindelser eller artikel 35 konventionen den
24 april 1963 (Sveriges överenskommelser med främmande makter, SÖ
1974:10) om konsulära förbindelser. Framställning om tullfrihet för ett
olönat konsulat görs av konsulatchefen och ges in till tullmyndigheten.

3 § Om tullfrihet medgetts enligt 6 § första stycket lagen (1987:1069)
om tullfrihet m.m. för motorfordon, fartyg eller luftfartyg och om
transportmedlet överlåts tidigare än två år efter det att det anmäldes
till förtullning, skall den som medgetts tullfriheten betala tull för
transportmedlet. Tullen beräknas enligt de bestämmelser som gäller när
överlåtelsen sker och på det värde transportmedlet har då. Tull utgår
dock inte om transportmedlet överlåts på grund av att ägaren avlidit.
Inte heller utgår tull om transportmedlet överlåts till någon som har
rätt till tullfrihet enligt 6 § lagen om tullfrihet m.m. Om
transportmedlet har överlåtits till någon som har rätt till tullfrihet
enligt vad som sagts nu, skall bestämmelserna i denna paragraf gälla som
om denne hade medgetts tullfriheten. Om transportmedlet överlåts på
grund av att ägaren fått förflyttning från Sverige, utgår inte tull, om
ägaren under vistelsen här innehaft transportmedlet minst sex månader
efter det att det anmäldes till förtullning.

Om någon som medgetts tullfrihet enligt 6 § första stycket lagen om
tullfrihet m.m. för motorfordon, fartyg eller luftfartyg vill överlåta
detta tidigare än två år efter det att det anmäldes till förtullning,
skall han göra anmälan om det hos utrikesdepartementet. Om
utrikesdepartementet bedömer att tull kan komma att utgå för
transportmedlet skall anmälan överlämnas till tullmyndighet.

Om transportmedlet skall överlåtas till någon som har rätt till
tullfrihet enligt 6 § lagen om tullfrihet m.m. skall anmälan åtföljas
av en försäkran av denne att han skall betala tull för transportmedlet
om det överlåts tidigare än som är tillåtet enligt första stycket.
Utrikesdepartementet överlämnar anmälningshandlingarna och försäkran
till tullmyndighet.

4 § Bestämmelserna i 3 § tillämpas även i fall då en internationell
organisation eller person som är knuten till sådan organisation har
medgetts tullfrihet enligt 6 § andra stycket lagen (1987:1069) om
tullfrihet m.m. för motorfordon, fartyg eller luftfartyg. I sådant fall
görs anmälan enligt 3 § andra stycket hos generaltullstyrelsen. Anmälan
skall i fall som avses i 3 § tredje stycket åtföljas av där nämnd
försäkran.

Varor med viss användning

5 § Föreskrifter om verkställighet av 8 § första stycket 1 lagen
(1987:1069) om tullfrihet m.m. får meddelas av generaltullstyrelsen
efter samråd med socialstyrelsen.

6 § Tullfrihet enligt 8 § första stycket 2–4 lagen (1987:1069) om
tullfrihet m.m. gäller om den för vars räkning varorna förtullas
anmält hos tullmyndighet att han skall använda sådana varor i sin
verksamhet för ändamål som anges där. Om det finns särskilda skäl
får tullmyndighet medge tullfrihet även om anmälan inte gjorts.

Tullfrihet enligt 8 § första stycket 5 lagen om tullfrihet m.m.
gäller om varorna förtullas för Försvarsmakten eller Försvarets
materielverk eller skall användas uteslutande för tillverkning av
stridsvagn, annat pansrat stridsfordon, vapen eller ammunition för
militärt bruk. Första stycket gäller i fråga om sådan tullfrihet
utom såvitt avser varor som förtullats för Försvarsmakten eller
Försvarets materielverk. Förordning (1994:700).

7 § Bestämmelserna i 6 § första stycket tillämpas även i fall då tull
sätts ned enligt 9 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

8 § Bestämmelserna i 6 § första stycket tillämpas även i fall då varor
förtullas för att användas för visst ändamål och sådan användning enligt
tulltaxan i tulltaxelagen (1987:1068) medför lägre tull än som annars
skulle ha utgått.

Särskild tullfrihet

9 § Tullfrihet gäller för förnödenheter som medförs eller tas
ombord på transportmedel i utrikes trafik om de är avsedda för
transportmedlet och kan anses motsvara transportmedlets behov.
Behovet av drivmedel till motorfordon skall anses motsvara den
kvantitet som ryms i tank med vilken tillverkare normalt utrustar
fordonstypen, dock högst 600 liter för motorfordon avsedda för
transport av fler än nio personer inklusive föraren och högst 400
liter för andra motorfordon.

Tullfrihet gäller för proviant som medförts eller tagits ombord på

1. fartyg, med undantag av fritidsfartyg, eller luftfartyg för
besättningens och passagerarnas behov, så länge transportmedlet
står under tullkontroll enligt 62 § tullagen (1987:1065),

2. tåg i utrikes trafik, i den utsträckning som behövs för bespisning
av passagerare under resa här i landet, om provianten förvaras i
restaurangvagn eller liknande utrymme.

I fråga om fartyg i utrikes trafik som undergår reparation eller
liknande åtgärd vid varv medges tullfrihet för förnödenheter och
proviant som är avsedda för fartyget eller fartygets besättning och
kan anses motsvara fartygets eller besättningens behov under tiden
för åtgärderna. Förordning (1993:1428).

10 § Tullfrihet gäller för andra varor än spritdrycker, vin, starköl
och tobaksvaror, om de

1. förtullas för någon som

a) utan att tidigare ha haft hemvist i Sverige flyttar in från utlandet
eller

b) har haft eller har hemvist i Sverige och flyttar in eller återvänder
hit efter att ha vistats utomlands minst ett år,

2. ägs av den person för vilken de förtullas,

3. prövas inte överstiga ägarens och hans hushålls behov,

4. utgör hushållsförnödenheter eller har begagnats utomlands av ägaren
eller medlem av hans hushåll, och

5. skall begagnas här i landet av ägaren eller medlem av hans hushåll.

I fråga om motorfordon, husvagnar, fartyg och luftfartyg finns
ytterligare bestämmelser i 11 §.

För husgeråd, heminredningsartiklar och kläder samt material för
tillverkning av sådana föremål gäller tullfrihet enligt första stycket,
även om ägaren eller medlem av hans hushåll inte begagnat dessa, under
förutsättning att föremålen förvärvats med anledning av äktenskap mellan
ägaren och person som är bosatt här.

Med ägare enligt första och andra styckena jämställs den som innehar
varor på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt. Vid
beräkning av utlandsvistelses längd enligt första stycket får
tullmyndighet bortse från korta avbrott.

11 § Tullfrihet som avses i 10 § gäller för motorfordon, husvagnar,
fartyg och luftfartyg, om transportmedlet under minst ett år innan
ägaren flyttar in eller återvänder till Sverige har tillhört honom och
därvid begagnats i utlandet av honom eller medlem av hans hushåll i
normal utsträckning. Tullfrihet medges dock inte om ägaren inom tre år
innan han flyttar in eller återvänder hit har anmält transportmedel av
motsvarande slag till förtullning och tullfrihet som här avses har
medgetts för transportmedlet.

Om det finns synnerliga skäl får generaltullstyrelsen medge tullfrihet
enligt 10 § utan hinder av första stycket.

Om transportmedel som avses i första stycket överlåts tidigare än ett år
efter det att transportmedlet har anmälts till förtullning skall den som
har medgetts tullfriheten utan dröjsmål anmäla det till tullmyndigheten
och betala den tull från vilken befrielse medgavs vid transportmedlets
förtullning. Om det finns särskilda skäl får generaltullstyrelsen medge
undantag från skyldigheten att betala tull. Förordning (1988:1208).

12 § Tullfrihet gäller för

1. varor som mottagits i arv eller genom testamente och som utan
handelssyfte införs för att brukas av arv- eller testamentstagaren eller
hans familj,

2. utmärkelsetecken och hedersgåvor som myndighet eller offentlig
institution i utlandet förlänat mottagaren,

3. gåvor med anledning av jubileum, statsbesök eller likartad särskild
händelse till myndighet, institution eller sammanslutning,

4. utställningsmedaljer och andra föremål som deltagare i allmän tävlan
i utlandet fått som pris eller som skall ställas upp av utländsk person
eller sammanslutning som pris vid allmän tävlan här i landet,

5. gåvor till sjukhus eller allmän vårdanstalt,

6. gåvor till utländsk sjöman, om de mottas av företrädare för utländsk
sjömansmissionsorganisation eller av utländskt konsulat,

7. varor som förtullas för undervisningsanstalt eller vetenskaplig
institution för att användas i dess verksamhet, om de utgör gåvor eller
har lånats utan vederlag eller köpts för medel som skänkts från
utlandet,

8. varor som skänkts från utlandet till enskild person här i landet för
hans eget eller hans familjs personliga bruk, om gåvans värde är högst
400 kronor och det är fråga om enstaka försändelse.

Tullfrihet enligt första stycket gäller inte för spritdrycker, vin,
starköl eller tobaksvaror.

Bestämmelserna i 11 § tredje stycket tillämpas även i fall då tullfrihet
medgetts för motorfordon, husvagnar, fartyg och luftfartyg som mottagits
i arv eller genom testamente.

13 § Tullfrihet gäller för

1. kinofilm, med eller utan ljudspår, som införs i endast ett exemplar,
om filmen är högst 16 millimeter bred och huvudsakligen består av bilder
som visar beskaffenhet av eller arbetssätt hos varor som utländskt
företag bjuder ut till försäljning eller uthyrning här i landet,

2. katalog, prislista och annat merkantilt tryck, om tryckalstren
innehåller uppgift om namnet på det utländska företag som framställer,
säljer eller hyr ut de varor eller erbjuder de tjänster som tryckalstren
rör, och om tryckalster som införs samtidigt för samme mottagare
antingen omfattar endast ett exemplar av varje slag eller väger högst
ett kilogram.

14 § Tullfrihet gäller för varor för turistpropaganda, om sådan
tullfrihet förutsätts i avtal som gäller i förhållande till Sverige
eller om det huvudsakliga syftet med varan är att göra allmän reklam för
besök i främmande land och varorna inte införs i kommersiellt syfte.

15 § Tullfrihet gäller för varor som

1. skall användas tillfälligt eller förbrukas vid aktuell
räddningsinsats eller aktuellt bärgningsföretag eller aktuell humanitär
hjälpaktion eller vid övning av räddningsinsats,

2. skänkts till humanitär hjälporganisation för att delas ut gratis av
organisationen eller under dess kontroll till offer för naturkatastrof
eller liknande händelse i landet,

3. skall lagras i landet av humanitär hjälporganisation för att
återutföras och användas som hjälp till nödlidande i annat land.

Tullfrihet enligt första stycket gäller inte för spritdrycker, vin,
starköl eller tobaksvaror. Förordning (1992:90).

16 § Tullfrihet gäller för

1. naturalier och anatomiska föremål samt etnografiska, arkeologiska och
andra kulturhistoriska föremål, målningar, ritningar eller teckningar,
andra bilder, skulpturer, mönster, modeller, gipsavgjutningar eller
andra avbildningar, om varorna är avsedda för viss offentlig samling
eller för viss undervisningsanstalt eller vetenskaplig institution och
inte skall återförsäljas,

2. varor som är avsedda för viss undervisningsanstalt eller vetenskaplig
institution, om

a) varorna är hänförliga till 84, 85 eller 90 kap. tulltaxelagen
(1987:1068),

b) varorna skall användas huvudsakligen i undervisnings- eller
forskningsarbete utan kommersiellt syfte,

c) varor av fullt motsvarande vetenskapligt värde inte tillverkas inom
landet, och

d) värdet av varorna i en sändning till samma anstalt eller institution
uppgår till sammanlagt minst 2 000 kr.

3. varor som är av undervisningskaraktär eller av vetenskaplig eller
kulturell karaktär, om varorna är avsedda som hjälp åt allvarligt
handikappade och förtullas för institution eller organisation för
handikappades välfärd.

17 § Tullfrihet gäller för

1. filmer, diapositiv, grammofonskivor och liknande åskådnings- eller
ljudåtergivningsmateriel, om materielen

a) framställts av Förenta nationerna eller dess fackorgan och har
undervisningskaraktär eller vetenskaplig eller kulturell karaktär,

b) förtullas för institution eller sammanslutning för undervisning,
vetenskap eller kultur och skall användas uteslutande i dess
undervisningsverksamhet eller vetenskapliga eller kulturella verksamhet,
eller

c) i annat fall visas vara avsedd för undervisningsändamål eller för
vetenskapligt eller kulturellt ändamål och är av undervisningskaraktär
eller av vetenskaplig eller kulturell karaktär,

2. aktuella pressbilder, om bilderna förtullas för nyhetsbyrå eller
tidningsföretag,

3. filmer eller videoband med aktuella journalbilder, dock högst för två
exemplar av varje film eller band,

4. inspelad ljud- eller bildåtergivningsmateriel som radio- eller
televisionsföretag i utlandet tillhandahåller auktoriserat sådant
företag i Sverige som lån för programutbyte,

5. handskrifter och maskinskrivna texter.

18 § Tullfrihet gäller för

1. tryckalster som

a) utgör reklam för utländska varor som visas på en utställning eller
mässa,

b) levererats från utlandet utan vederlag för att delas ut utan vederlag
till besökare på utställningen eller mässan, och

c) med hänsyn till mängd och värde står i rimligt förhållande till den
omfattning i vilken utställaren av varorna deltar i utställningen eller
mässan,

2. prover på utländska varor som visas på en utställning eller mässa,
eller material för framställning av sådana prover i samband med
demonstration, om

a) proverna eller materialet levererats utan vederlag,

b) proverna är små och har ringa värde,

c) proverna skall delas ut gratis till besökare på utställningen eller
mässan för att användas eller förbrukas,

d) proverna i och för sig inte är lämpade att utnyttjas kommersiellt,
och

e) provernas mängd och värde står i rimligt förhållande till den
omfattning i vilken utställaren av varorna deltar i utställningen eller
mässan,

3. varor som skall demonstreras och förbrukas på en utställning eller
mässa eller som skall förbrukas på en utställning eller mässa vid
demonstration av utländsk maskin eller apparat, om varornas mängd och
värde står i rimligt förhållande till den omfattning i vilken
utställaren av varorna, maskinerna eller apparaterna deltar i
utställningen eller mässan,

4. varor som har lågt värde och är avsedda att förbrukas vid uppförande,
inredning eller dekorering av utländsk deltagares tillfälliga stånd
eller montrar på utställning eller mässa,

5. varor som förtullas för främmande stats beskickning,
handelsrepresentation eller liknande officiell organisation, om varorna
skall användas till dekorering av utställningslokal, affärslokal eller
offentlig plats i samband med kampanj för att främja försäljning av
utländska varor och ställs till utställares eller affärsinnehavares
förfogande utan vederlag.

Tullfrihet enligt första stycket 2 gäller även för varor som levererats
utan vederlag och efter ompackning eller liknande förfarande på
utställning eller mässa utgör prover enligt b–e.

Tullfrihet enligt första stycket gäller inte för spritdrycker, vin,
starköl, tobaksvaror eller bränslen.

19 § Tullfrihet gäller för sådan välfärdsmateriel för sjöfolk som skall

1. användas på fartyg i utrikes trafik,

2. föras från fartyg för att återutföras,

3. repareras eller kompletteras,

4. användas tillfälligt i land av besättning under fartygets uppehåll i
hamn,

5. användas under högst sex månader i sjömanshem eller i klubblokal
eller rekreationsanläggning för sjöfolk, om hemmet, lokalen eller
anläggningen förvaltas av officiell organisation eller av religiös eller
annan organisation utan vinstsyfte, eller i sådan lokal för
religionsutövning där andaktsstunder för sjöfolk hålls regelbundet.

Med välfärdsmateriel enligt första stycket avses materiel för kulturell,
bildande, rekreerande, religiös eller sportslig verksamhet. Till sådan
materiel räknas böcker och andra tryckalster, bandspelare, radio- och
televisionsmottagare, projektorer, inspelade band, grammofonskivor,
diapositiv, filmer och annan materiel för bild- eller ljudåtergivning,
sport, idrotts- eller gymnastikutrustning, hobbymateriel och
kultföremål.

20 § Tullfrihet gäller för hålkort, hålremsor, magnetband och andra
medier med registrerade data, om varorna tillhandahålls utan vederlag.

Gränstrafik

21 § Vid trafik med eller utan transportmedel från ort som ligger nära
landgränsen mellan Sverige och Finland eller mellan Sverige och Norge
till sådan ort på andra sidan gränsen (gränsorter), gäller tullfrihet
för

1. maskiner, redskap, dragare och fordon, om varorna tillhör eller
innehas av gränsbo eller gränsföretag och skall användas av gränsbon
eller gränsföretaget under kortare tid i svensk gränsort för
timmerforsling, jordbruksarbete eller annan skötsel av fastighet eller
liknande ändamål,

2. utsäde som införs för någon som äger eller brukar fastighet i
gränsort på vardera sidan om gränsen och skall användas för den svenska
fastighetens behov,

3. kreatur, om det tillhör eller innehas av gränsbo eller gränsföretag
och under kortare tid skall gå i bet på svensk gränsort,

4. varor för hushållsbehov vilka införs för att förädlas eller repareras
i gränsort och därefter återutföras och varor som för hushållsbehov
återinförs efter att ha förädlats eller reparerats i gränsort.

Bestämmelserna om tullfrihet gäller under förutsättning att trafiken
bedrivs av person som är fast bosatt i gränsort (gränsbo) eller av
företag som bedriver verksamhet i gränsort (gränsföretag).
Generaltullstyrelsen bestämmer gränsorterna efter samråd med
vederbörande myndigheter i Finland och Norge.

Återinförsel

22 § Tullfrihet gäller för varor som är svenska eller har förtullats i
Sverige, om varorna återinförs utan att ha bearbetats i utlandet och
anmäls till förtullning inom tio år efter utförseln från Sverige.

Med varor som återinförs jämställs varor som förtullas efter att här i
landet ha blivit föremål för annan åtgärd än utförsel, om åtgärden
berättigar till befrielse från eller restitution av tull. I sådant fall
skall varorna anmälas till förtullning inom tio år efter det att den
restitutionsberättigande åtgärden vidtogs.

Varor anses inte ha bearbetats i utlandet, om de åtgärder som vidtagits
inte höjt varornas värde eller endast inneburit att bristfällighet som
upptäckts i utlandet avhjälpts i syfte att få varorna i användbart
skick.

Om varor som är svenska eller har förtullats i Sverige har reparerats i
utlandet, får de återinföras mot tull som beräknas efter fem procent av
reparationskostnaden, om varorna inom ett år efter utförseln från
Sverige anmäls till förtullning för den för vilken utförseln skett.

Om varor har reparerats i utlandet, får de införas i utbyte mot svenska
eller i Sverige förtullade varor av samma slag, vilka utförts eller
skall utföras från Sverige, mot tull som beräknas efter fem procent av
ett belopp som motsvarar reparationskostnaden, om de reparerade varorna
förtullas för någon som har tullmyndighets tillstånd.

23 § Om varor har tillverkats helt eller delvis av material som är
svenskt eller förtullats i Sverige, får tullen för varorna sättas ned
med det belopp som skulle ha tagits ut i tull för materialet, om detta
förtullats under samma omständigheter som de tillverkade varorna. Som
villkor för tullnedsättning gäller att

1. materialet utförts för att användas vid tillverkningen,

2. materialet använts för tillverkning uteslutande av varor som införs,

3. de tillverkade varorna inom ett år efter det att materialet utförts
anmäls till förtullning för den för vilken utförseln skett.

Om varor som är svenska eller har förtullats i Sverige har bearbetats i
utlandet på annat sätt än genom reparation, får tullen för varorna vid
återinförsel sättas ned på motsvarande sätt som enligt första stycket,
om varorna inom ett år efter utförseln från Sverige anmäls till
förtullning för den för vilken utförseln skett.

Om svenskt konstruktionsarbete eller liknande svensk prestation har
utnyttjats vid tillverkning av varor som är belagda med värdetull och
som är avsedda för någon som gjort prestationen eller för vars räkning
prestationen gjorts, medges nedsättning av tullen för varorna med så
stor del som prestationens värde utgör av hela tullvärdet.

24 § Om varor införs som ersättning för delar eller tillbehör till varor
som förtullats i Sverige och som inte stämt överens med vad som får
anses avtalat, får de förtullas enligt samma tullsats som tillämpats för
de tidigare förtullade varorna, om

1. de tidigare förtullade varorna inte använts här eller använts här
endast i samband med provning eller under förhållanden som kan
jämställas med provning eller utgör sådana varor som avses i 61 §,

2. delarna eller tillbehören utan vederlag levererats av den som
levererat de tidigare förtullade varorna eller genom dennes förmedling,
och

3. delarna eller tillbehören anmäls till förtullning inom ett år efter
det att de tidigare förtullade varorna anmäldes till förtullning.

25 § Om befrielse från eller restitution av tull har medgetts för varor
enligt bestämmelserna om tullrestitution eller annars på grund av att
varorna utförts eller blivit föremål för annan åtgärd än utförsel, om
åtgärden berättigar till befrielse från eller restitution av tull,
gäller tullfrihet eller tullnedsättning enligt 22 eller 23 § endast om
den tull betalas för vilken befrielse eller restitution erhållits. Kan
den som begär tullfrihet enligt 22 § första stycket inte lämna uppgift
om belopp med vilket befrielse eller restitution medgetts, på grund av
att annan åtnjutit förmånen, skall tullmyndigheten medverka till att
anskaffa uppgiften efter medgivande av denne, om det kan ske med ledning
av tullverkets handlingar.

Tullmyndighet får om det finns särskilda skäl medge utsträckning av
tidsfristerna i 22–24 §§.

Generaltullstyrelsen får föreskriva närmare villkor för tullnedsättning
enligt 22 § femte stycket.

Emballage

26 § För emballage som införs utan varor eller som skall tulltaxeras för
sig enligt tulltaxelagen (1987:1068), gäller tullfrihet om emballage av
samma beskaffenhet och mängd

1. utförts för den tullskyldige högst ett år innan det förstnämnda
emballaget anmäldes till förtullning eller, om det inte anmälts till
förtullning, lämnades ut till fritt förfogande, eller

2. skall utföras för den tullskyldige högst ett år efter den tidpunkt
som anges i 1.

Tullfrihet enligt första stycket medges endast en gång för varje
utförsel och, om befrielse från eller restitution av tull medgetts i
samband med utförseln, endast såvida den tullskyldige betalar denna
tull.

27 § Tullmyndighet får om det finns särskilda skäl medge utsträckning av
tidsfristerna enligt 26 § första stycket.

Tullfrihet under viss tid (Temporär tullfrihet)

28 § Temporär tullfrihet medges för

1. varor som införs för att repareras, bearbetas, kompletteras eller
emballeras eller för att användas som material vid reparation,
bearbetning, komplettering eller emballering av exportvaror,

2. specialverktyg och specialinstrument som införs för att användas vid
tillverkning av en viss exportvara, om verktygen eller instrumenten
hålls till handa av den utländske köparen av exportvaran,

3. varor som införs för att användas vid avprovning av en viss
exportvara eller prototyp till sådan vara, om de införda varorna hålls
till handa av utländsk köpare av eller spekulant på exportvaran,

4. varor som tillfälligt införs för att avbildas eller kopieras, om de
införda varorna hålls till handa av utländsk köpare av eller spekulant
på avbildningarna eller kopiorna,

5. utrustning som införs för cirkus, tivoli eller liknande företag som
uppehåller sig tillfälligt i landet,

6. utrustning som införs för tillfälligt bruk vid teaterföreställning,
konsert eller liknande föreställning eller vid kongress, officiell
festlighet, idrottstävling eller liknande arrangemang av internationell
karaktär,

7. varor som införs för utställning eller mässa,

8. enstaka föremål som införs för påseende samt urvalssändningar av
varor, allt under förutsättning att varorna på grund av speciellt
utförande eller särprägel inte kan betraktas som varuprover,

9. djur som införs för avelsändamål eller för veterinärmedicinsk
behandling.

Temporär tullfrihet enligt första stycket 1 kan medges även om åtgärden
inte möjliggör direkt identifiering av den vara som utförs med den
införda varan, dock endast om den som infört varan har sådan
redovisningsmässig ordning i sin verksamhet att det av tullmyndigheten
kan fastställas att de införda varorna har utförts. Om en vara för
vilken medgetts temporär tullfrihet enligt första stycket 1 behandlas så
att materialförlust uppstår, kan tullmyndigheten medge att materialet
som går förlorat inte behöver förtullas.

29 § Temporär tullfrihet medges för maskiner, apparater, instrument,
redskap, verktyg eller andra föremål, för vilka tullfrihet inte medges
enligt 7 § första stycket 1 lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m., om
föremålen införs för inresande yrkesutövare eller studerande och skall
användas i hans yrke eller studier av honom eller under hans personliga
överinseende under tillfälligt uppehåll i landet. Temporär tullfrihet
medges inte för större maskiner eller apparater, om de skall användas
för att tillverka eller emballera varor industriellt, utnyttja
naturtillgångar, uppföra, reparera eller underhålla byggnader eller
utföra jordarbeten eller liknande arbeten.

Utan hinder av första stycket medges temporär tullfrihet för

1. föremål som införs för att användas för inspelning av film enligt
avtal mellan Sverige och annan stat om saminspelning av film,

2. radio- och televisionsmateriel som införs som lån från utlandet av
ett programföretag som avses i 5 § första stycket radiolagen (1966:755)
för att sända evenemang av intresse utanför landet, om materiel av
motsvarande slag inte kan lånas här i landet.

30 § Temporär tullfrihet medges för varuprover, mönster och modeller, om
inte tullfrihet enligt 7 § första stycket 5 lagen (1987:1069) om
tullfrihet m.m. kan medges.

Skall en biograffilm visas som prov för en eventuell köpare eller
granskningsmyndigheten, får temporär tullfrihet medges endast om filmen
inte visas vid någon offentlig föreställning.

31 § Temporär tullfrihet gäller för varor som införs för att avprovas,
om det inte finns skäl att anta att varorna

1. skall användas här i landet för produktivt arbete i större omfattning
än som behövs för avprovning, eller

2. skall ersätta andra varor.

Temporär tullfrihet medges dock inte om avprovningen gör det omöjligt
att identifiera varorna.

32 § Temporär tullfrihet gäller för transportmedel som resande inför för
enskilt bruk och fordon som levereras här i landet som exportvagn till
resande för enskilt bruk, om den resande inte har sitt egentliga hemvist
i Sverige och skall vistas här bara tillfälligt.

Temporär tullfrihet gäller även för ett fordon som levereras här i
landet som exportvagn till en enskild person för enskilt bruk, om denne
har sitt egentliga hemvist i Sverige men avser att inom 14 dagar från
den dag då fordonet infördes i exportvagnsförteckningen flytta från
landet. Förordning (1988:1208).

33 § Temporär tullfrihet gäller för utländska järnvägsfordon som skall
användas tillfälligt för transport inom landet.

Temporär tullfrihet gäller för utlandsregistrerade fartyg av de slag som
anges i 49 § första stycket 1–3 som skall användas endast tillfälligt
för transport inom landet i yrkesmässig trafik om de får användas i
svensk inrikes trafik.

Temporär tullfrihet gäller för utlandsregistrerade luftfartyg som skall
användas endast tillfälligt för transport inom landet i yrkesmässig
trafik. Förordning (1990:1192).

34 § Transportmedel för vilket medgetts temporär tullfrihet enligt 32 §
får inte innehas med sådan tullfrihet

1. om den som medgetts förmånen, i fall som avses i 32 § första stycket,
fått sitt egentliga hemvist i Sverige eller hans vistelse här upphört,

2. om den som medgetts förmånen, i fall som avses i 32 § andra stycket,
inte längre avser att flytta från landet,

3. om transportmedlet används i yrkesmässig trafik, eller

4. om det överlåts, lånas ut eller hyrs ut och inte annat följer av
35 §.

En husvagn för vilken medgetts temporär tullfrihet får innehas med sådan
tullfrihet även om innehavaren under de tre första månaderna efter det
att den temporära tullfriheten inträdde tillfälligt avbryter sin
tillfälliga vistelse i landet. Förordning (1988:1208).

35 § Transportmedel som avses i 32 § får lånas ut till någon som inte
har sitt egentliga hemvist i Sverige och som vistas här bara
tillfälligt.

Transportmedel som avses i 32 § och som hyrts utan förare får hyras ut
på nytt av ägaren antingen till någon som inte har sitt egentliga
hemvist i Sverige och som vistas här endast tillfälligt för transport
till utlandet eller till annan för direkt transport till utlandet.

Temporär tullfrihet enligt 32 § gäller även nödvändig förflyttning och
förvaring av transportmedlet i anslutning till att det innehas med sådan
tullfrihet.

36 § Temporär tullfrihet gäller för transportmedel, med undantag av
sådana som avses i 32 och 33 §§, som skall användas bara tillfälligt för
transport inom landet i yrkesmässig trafik av last eller passagerare som
följer med transportmedlet från eller till utlandet eller som skall
föras genom landet i yrkesmässig trafik.

Temporär tullfrihet enligt första stycket medges inte för andra fordon
än påhängsvagnar om ägaren är en fysisk eller juridisk person som har
sitt huvudsakliga hemvist eller säte i Sverige. Med ägare jämställs den
person som innehar fordon på grund av kreditköp med förbehåll om
återtaganderätt. Det samma gäller om fordonet innehas med nyttjanderätt
för bestämd tid om minst ett år eller om den faktiska tiden för
nyttjanderätten varat minst ett år.

Om det finns särskilda skäl får en tullmyndighet medge temporär
tullfrihet enligt första stycket även om ett motorfordon inte skall
användas i yrkesmässig trafik eller om ett fordon omfattas av
bestämmelserna i andra stycket. Förordning (1988:1208).

37 § Temporär tullfrihet gäller för transportmedel, med undantag
av sådana som avses i 32 och 33 §§, som får användas för transport
inom landet i yrkesmässig trafik av last eller passagerare enligt avtal
som Sverige ingått med en annan stat eller en mellanfolklig
organisation.

Regeringen kan även i andra fall än som avses i första stycket
medge att ett transportmedel får innehas med temporär tullfrihet
enligt 36 § även om det används för transport av last eller personer
som inte följer med det från eller till utlandet. Förordning (1993:162).

38 § Den som här i landet lånar, hyr, förflyttar eller förvarar
transportmedel för vilket temporär tullfrihet medgetts är enligt 82 §
tullagen (1987:1065) tullskyldig för transportmedlet om förfogandet har
skett i strid mot villkoren för den temporära tullfriheten.

39 § Temporär tullfrihet medges för fartyg som är inredda och utrustade
för beredning av fisk, s. k. fabriksfartyg, när de skall bereda fisk
fångad av svenskt fiskefartyg och fiskprodukten är avsedd att levereras
till utlandet med fartygen i nära anslutning till beredningen.
Förordning (1988:1208).

40 § Temporär tullfrihet medges för containrar, maskiner, apparater,
instrument, lastpallar, lastflak och andra anordningar som utgör
hjälpmedel för transport, lastning, lossning eller annan godshantering
vid in- eller utförsel samt delar och tillbehör till sådana varor. Med
undantag av containrar får sådana varor inte användas för transport
mellan svenska orter.

41 § Temporär tullfrihet för fordon som är inredda och utrustade för ett
speciellt ändamål, såsom reportagebilar för press, radio eller
television eller filminspelnings, inspektions-, verkstads- eller
laboratoriebilar, omfattar även fordonens utrustning.

Medges temporär tullfrihet för ett transportmedel får temporär
tullfrihet medges för delar, tillbehör och material som skall användas
för reparation, underhåll eller utrustning av transportmedlet och
återutföras med detta. Temporär tullfrihet får även medges om varorna
införs före transportmedlet.

42 § Om det finns särskilda skäl får tullmyndighet medge temporär
tullfrihet för varor som införs tillfälligt i annat fall än som sägs i
28–33, 36 och 39–41 §§.

43 § Frågor om temporär tullfrihet prövas av tullmyndighet.

Generaltullstyrelsen föreskriver vilka uppgifter som skall lämnas i en
ansökan om temporär tullfrihet och vilka handlingar som skall bifogas
ansökningen eller i övrigt inges för att styrka uppgifterna.

En tullmyndighet kan förelägga sökanden att lämna de ytterligare
uppgifter som behövs för prövning av en ansökan om temporär tullfrihet.

44 § Generaltullstyrelsen får föreskriva att transportmedel och, om det
finns särskilda skäl, andra varor får innehas med temporär tullfrihet
utan att ansökan om det behöver göras.

45 § Den längsta tid för vilken temporär tullfrihet medges är för

1. varor för vilka det finns passersedel, utfärdad under medverkan
av garant som regeringen godkänt, den tid passersedeln gäller,

2. varor som avses i 28 § 8, 14 dagar,

3. djur som avses i 28 § 9 och införs för avelsändamål, 18 månader,

4. exportvagn som avses i 32 § första stycket, den tid som fordonet
får stå kvar i exportvagnsförteckningen,

5. exportvagn som avses i 32 § andra stycket, 14 dagar från den dag
då fordonet infördes i exportvagnsförteckningen,

6. fordon som avses i 36 § och som i internationell trafik används
för godstransporter, en månad,

7. fordon med tillstånd enligt 37 §, den tid som tillståndet gäller,

8. i övrigt, ett år.

Tullmyndighet får om det finns särskilda skäl medge utsträckning
av tiderna i första stycket. Förordning (1993:162).

46 § Om en vara skadas genom olyckshändelse eller annan oförutsedd
händelse, medan den innehas med temporär tullfrihet, kan tullmyndigheten
medge att varan inte behöver förtullas eller att endast användbara delar
av varan behöver förtullas.

Ett fordon som innehafts med temporär tullfrihet behöver inte förtullas,
om det tillfallit en kommun eller staten enligt lagen (1982:129) om
flyttning av fordon i vissa fall och den som innehade fordonet med
temporär tullfrihet var okänd när det tillföll kommunen eller staten.

Återbetalning av tull (Tullrestitution)

Industrirestitution

47 § Industrirestitution medges för varor som utförts ur landet, om de

1. använts här för tillverkning, reparation, bearbetning, komplettering
eller emballering av en exportvara,

2. reparerats, bearbetats, kompletterats eller emballerats här i landet,

3. utgjort delar eller tillbehör till en exportvara som avses i 1 eller
2 och i oförändrat skick återutförts till annan än producenten,
leverantören eller ett ombud för någon av dem,

4. inte kunnat användas för arbete enligt 1 eller 2 på grund av hinder
av teknisk art.

Med tillverkning enligt första stycket 1 jämställs annan produktion av
en exportvara.

48 § Industrirestitution medges även för

1. material som gått förlorat vid arbete enligt 47 § första stycket 1
eller 2 eller varit avsett att användas vid sådant arbete men förstörts
genom olyckshändelse eller annan oförutsedd händelse,

2. varor som inte kunnat användas för sådant arbete på grund av hinder
av teknisk art och förstörts under kontroll av myndighet eller annan som
tullmyndighet godkänner.

Industrirestitution medges inte för maskiner, verktyg eller annan
arbetsutrustning som använts för arbete enligt 47 § första stycket utan
att tillföras föremålet för arbetet.

Varvsrestitution

49 § Varvsrestitution medges för varor som använts för byggnad,
ombyggnad, reparation, inredning, utrustning eller sjösättning av

1. utländskt järnfartyg,

2. fiske- eller lastfartyg eller fartyg inrättat för samhällets
räddningtjänst, om det har en längd av minst åtta meter, mätt från
förkant av förstäven till akterkant av akterstäven,

3. annat fartyg med en bruttodräktighet av mer än 70,

4. skeppsdocka, dockport, ponton, mudderverk eller borr- eller
bostadsplattform eller liknande anordning för verksamhet till havs,

5. produktionsanläggning, dock endast om varorna utgör typisk
varvsutrustning eller tillförs anläggningen som fast inredning eller
fast utrustning för varvsverksamhet (teknisk utrustning).

Varvsrestitution medges även för varor som utförts ur landet om de
reparerats, bearbetats, kompletterats eller emballerats här i landet och
skall användas för ändamål som avses i första stycket.

För ett svenskt fartyg som inte är mätningspliktigt skall en
bruttodräktighet av 70 anses motsvara 20 meters längd mätt enligt
förordningen (1927:184) angående fartygs byggnad och utrustning.

50 § Varvsrestitution medges även för

1. material som gått förlorat vid arbete som medför rätt till sådan
restitution eller varit avsett att användas för sådant arbete men
förstörts genom olyckshändelse eller annan oförutsedd händelse,

2. varor som varit avsedda att användas för arbete som medför rätt till
varvsrestitution men som inte använts för sådant arbete och som
återutförts, förstörts under kontroll av myndighet eller annan som
tullmyndighet godkänner eller överlåtits till eller på annat sätt tagits
om hand av någon som har tillstånd till varvstullbefrielse enligt 58 §,

3. varor som varit avsedda att användas för arbete som medför rätt till
sådan restitution men kunnat användas endast som skrot.

Varvsrestitution medges inte för maskiner, verktyg eller annan
arbetsutrustning som använts för arbete enligt 49 § utan att antingen
utgöra teknisk utrustning enligt 49 § första stycket 5 eller tillföras
föremålet för arbetet.

Flygrestitution

51 § Flygrestitution medges för varor som använts för

1. byggnad av luftfartyg eller rymdfartyg eller av motor till sådant
fartyg,

2. ombyggnad, reparation, inredning eller utrustning av luftfartyg eller
rymdfartyg eller av delar eller tillbehör till sådant fartyg.

Om särskilda skäl finns, får tullmyndighet medge flygrestitution även
för vara som använts för byggnad av annan del till luftfartyg eller
rymdfartyg än motor eller av tillbehör till sådant fartyg.

Flygrestitution medges även för varor som utförts ur landet om de
reparerats, bearbetats, kompletterats eller emballerats här i landet och
skall användas för ändamål som avses i första stycket.

52 § Flygrestitution medges även för

1. material som gått förlorat vid arbete som medför rätt till sådan
restitution eller varit avsett att användas för sådant arbete men
förstörts genom olyckshändelse eller annan oförutsedd händelse,

2. varor som varit avsedda att användas för arbete som medför rätt till
flygrestitution men som inte använts för sådant arbete och som
återutförts, förstörts under kontroll av myndighet eller annan som
tullmyndighet godkänner eller överlåtits till eller på annat sätt tagits
om hand av någon som har tillstånd till flygtullbefrielse enligt 58 §,

3. varor som varit avsedda att användas för arbete som medför rätt till
sådan restitution men kunnat användas endast som skrot.

Flygrestitution medges inte för maskiner, verktyg eller annan
arbetsutrustning som använts för arbete enligt 51 § utan att tillföras
föremålet för arbetet.

Handelsrestitution

53 § Handelsrestitution medges för varor som återutförts i oförändrat
skick till annan i utlandet än producenten eller leverantören eller
ombud för någon av dem.

Blandning av svensk och förtullad vara, ekvivalens

54 § Restitution enligt 47–53 §§ medges även om andra importvaror har
använts eller återutförts än dem för vilka restitution begärs.

Industrirestitution, varvsrestitution och flygrestitution samt, om
särskilda skäl finns, handelsrestitution medges även om svenska varor
kan ha använts eller utförts, om det inte kan visas att de varor som
använts eller utförts har förtullats (blandning).

Restitution enligt första eller andra stycket medges endast om de
använda eller utförda varorna till mängd och beskaffenhet motsvarar
antingen de varor för vilka restitution begärs eller de varor som
framställts med användande av de varor för vilka restitution begärs
(ekvivalens).

Restitution enligt första eller andra stycket medges inte om de varor
för vilka restitution begärs, införts efter det att förutsättningarna
för restitution inträtt i övrigt. Införsel skall därvid anses ha skett
vid den tidpunkt i fråga om en varas förtullning som anges i 11 § första
stycket 2 och tredje stycket tullagen (1987:1065). Förordning
(1991:1304).

55 § Vid tillämpning av 54 § skall varor som införts tullfritt enligt
föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 5 § 1–3 lagen
(1987:1069) om tullfrihet m.m. likställas med varor som är svenska.

56 § Generaltullstyrelsen får meddela föreskrifter om att industri-,
varvs-, flyg- och handelsrestitution får beräknas enligt schablon.

Restitutionstillstånd

57 § Frågor om restitutionstillstånd enligt 23 § lagen (1987:1069) om
tullfrihet m.m. och särskilt tillstånd till tullbefrielse enligt 58 §
andra stycket denna förordning prövas av tullmyndighet. Tillstånd får
medges den som bedriver sin verksamhet och har sin bokföring ordnad så
att tullverket kan kontrollera att de uppgifter som lämnas till stöd för
ansökan om restitution eller framställning av tullbefrielse, är riktiga.

Industritullbefrielse, varvstullbefrielse och flygtullbefrielse

58 § Befrielse från tull enligt 25 § lagen (1987:1069) om tullfrihet
m.m. gäller för varor som skall användas för ändamål som medför rätt
till industrirestitution, om varorna avser markutrustning för satelliter
och bärraketer samt delar, tillbehör och material till sådan utrustning,
eller rätt till varvsrestitution eller flygrestitution. Såvitt avser
varor som skall användas för ändamål som medför rätt till
flygrestitution gäller tullbefrielse även om varorna skall överlåtas
till någon som skall använda varorna för sådant ändamål och åtnjuter
befrielse som nu sagts.

Befrielse från tull enligt första stycket gäller bara för den som fått
särskilt tillstånd därtill.

Generaltullstyrelsen får föreskriva om undantag från kravet på särskilt
tillstånd.

Om varor, för vilka tullbefrielse enligt första stycket medgetts, inte
kommer till användning för ändamål som sägs där, skall den som medgetts
tullbefrielsen utan dröjsmål anmäla det till tullmyndigheten och betala
tull för dem. Tull behöver dock inte betalas i fall som avses i 48 §
första stycket, 50 § första stycket och 52 § första stycket.

59 § Om industri-, varvs-, flyg- eller handelsrestitution har medgetts
för varor som levererats eller överlåtits till någon som har tillstånd
till tullbefrielse enligt 58 §, skall denne anses ha medgetts sådan
tullbefrielse för varorna, dock högst med belopp som motsvarar
restitutionsbeloppet.

Första stycket gäller även när varor, för vilka medgetts tullbefrielse
enligt 58 §, levereras eller överlåts till annan som har tillstånd till
sådan befrielse.

Särskild restitution

60 § Särskild restitution medges för varor som återutförts utanJ/r4/ Reducerad
restitution

61 § Om särskild restitution inte kan medges för en vara som återutförts
får reducerad restitution medges om varan utgör

1. ett transportmedel eller del eller tillbehör till transportmedel,

2. en maskin, en apparat, ett instrument eller del eller tillbehör till
sådan vara,

3. materiel som använts vid utförande av anläggnings-, byggnads- eller
liknande arbete eller vid komplettering, reparation, avprovning eller
liknande arbete på anläggning eller byggnad eller på fastighet som är
inrättad för industriell verksamhet eller på maskin som tillhör
anläggning, byggnad eller sådan fastighet.

Reducerad restitution får bara medges för varor som införts för att
användas tillfälligt här i landet och för varor enligt första stycket 1
och 2 som inte stämt överens med vad som får anses avtalat.

Om särskilda skäl finns får tullmyndighet medge reducerad restitution
även i annat fall än som avses i första och andra styckena.

62 § Reducerad restitution medges med det tullbelopp som betalats vid
förtullningen efter ett avdrag för varje påbörjad månad från den
tidpunkt i fråga om varornas förtullning som anges i 11 § första stycket
2 och tredje stycket tullagen (1987:1065) till dess att varorna utförts.
Avdraget är för rullande järnvägsmateriel samt delar och tillbehör till
sådan materiel en procent och för andra varor fem procent av det erlagda
beloppet.

Om särskilda skäl finns, får tullmyndigheten medge att avdrag enligt
första stycket beräknas för varje påbörjad månad från det att varorna
togs i anspråk, om detta skett senare än 30 dagar efter den tidpunkt
som anges i första stycket.

Om reducerad restitution har medgetts vid utförsel av varor och varorna
därefter har återinförts mot sådan betalning av det restituerade
beloppet som avses i 25 §, medges vid förnyad utförsel reducerad
restitution med det tullbelopp som betalades vid återinförseln efter
avdrag som beräknas på det tullbelopp på vilket reducerad restitution
första gången beräknades.

Om reducerad restitution skall beräknas för varor som införts och
utförts vid upprepade tillfällen får, om den restitutionsberättigade
berär det, avdrag enligt första stycket göras med det belopp som skulle
ha dragits av, om varorna utförts bara vid det sista tillfället.

Restitutionstid

63 § Restitution av tull medges inte om tiden från den tidpunkt i
fråga om en varas förtullning som anges i 11 § första stycket 2
och tredje stycket tullagen (1987:065) till dess förutsättningar
för restitution inträdde överstiger, vid

1. industrirestitution och handelsrestitution tre år.

2. varvsrestitution och flygrestitution fem år,

3. särskild restitution två år.

Tullmyndighet får medge utsträckning av tidsfristerna i första
stycket om särskilda skäl finns.

64 § Restitution av tull medges endast om tullen och annan skatt
och avgift som skall restitueras enligt samma ansökan uppgår till
sammanlagt minst 200 kronor, såvitt avser särskild och reducerad
restitution, och 1 000 kronor, såvitt avser annan restitution.

Tullmyndighet får medge särskild och reducerad restitution av lägre
belopp än som anges i första stycket, om särskilda skäl föreligger.

Belopp som restitueras avrundas till närmast lägre hela krontal.

65 § Med utförsel jämställd åtgärd

1. vid industri-, varvs-, flyg- och handelsrestitution att varorna
läggs upp på provianteringslager,

2. vid särskild restitution att varorna av aktiebolaget Vin- och
Spritcentralen levereras till någon som har rätt till tullfrihet enligt
6 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

Restitutionsansökan

66 § Frågor om restitution av tull för varor, som återutförts eller som
använts för tillverkning av varor som utförts eller som blivit föremål
för annan restitutionsberättigande åtgärd, prövas av tullmyndighet efter
ansökan.

Generaltullstyrelsen får föreskriva att restitution medges endast om
restitutionsanspråk anmäls för tullmyndigheten när varorna anmäls till
förtullning.

67 § Ansökan till tullmyndighet om restitution skall göras inom tid som
generaltullstyrelsen föreskriver, dock senast inom tre år från den dag
då förutsättningar för restitution inträdde. En ansökan som görs efter
ansökningstidens utgång får tas upp till prövning om särskilda skäl
föreligger.

Generaltullstyrelsen föreskriver vilka uppgifter en restitutionsansökan
skall innehålla och vilka handlingar som skall bifogas
ansökningshandlingen eller i övrigt inges för att styrka uppgifterna.

Tullmyndighet kan förelägga sökande att lämna de ytterligare uppgifter
som behövs för prövning av restitutionsansökan.

Återbetalning eller betalning i vissa fall

68 § Om någon har fått tullrestitution med högre belopp än han
rätteligen skulle ha fått är han skyldig att återbetala det
överskjutande beloppet. Krav på återbetalning skall framställas
inom fem år från den dag då restitutionsbeslutet meddelades.

69 § Om varor, för varvs- eller flygrestitution eller motsvarande
tullbefrielse medgetts, förs annat än tillfälligt i land i Sverige
från fartyg, ponton, mudderverk, borr- eller bostadsplattform eller
liknande anordning för verksamhet till havs, luftfartyg eller
rymdfartyg, skall ägaren utan dröjsmål anmäla det till tullmyndighet
och betala tull för dem.

Om varor, för vilka varvsrestitution eller motsvarande tullbefrielse
medgetts och som använts enligt 49 § första stycket 5, tas i anspråk för
annat ändamål än som sägs där eller varorna överlåts till någon som inte
har tillstånd till varvsrestitution eller motsvarande tullbefrielse,
skall tull betalas för varorna. Betalningsskyldig är den som vid
ianspråktagandet eller överlåtelsen innehar varorna under sådana
förhållanden som medför rätt till varvsrestitution eller motsvarande
tullbefrielse. Denna skall utan dröjsmål anmäla förhållandet till
tullmyndigheten. Vad som sagts nu gäller inte om varorna utförs i
samband med att de tas i anspråk eller att de överlåts.

Anmälan enligt första och andra styckena behöver inte göras och inte
heller tull betalas om mer än fem år förflutit från den dag varorna
anmäldes till förtullning till dess de togs i anspråk, överläts eller
fördes i land. Tull beräknas efter vad som gäller vid den tidpunkt då
varorna tas i anspråk, överlåts eller förs i land och med hänsyn till
det värde varorna har då.

Tullmyndighet får medge undantag från betalningsskyldigheten enligt
första och andra styckena, om särskilda skäl finns.

70 § Om en vara förtullas, sedan restitution medgetts på grund av att
varan förts till frihamn eller lagts upp på provianteringslager eller
införts i exportvagnsförteckning, skall tull tas ut med det belopp som
motsvarar det restituerade beloppet. Om förtullningen sker innan frågan
om restitution prövats, får restitution medges med högst det belopp som
motsvarar den tull som tagits ut vid förtullningen.

Om en vara, för vilken medgetts tullbefrielse enligt 58 §, skall
förtullas sedan den förts till frihamn eller lagts upp på
provianteringslager, skall tull tas ut med ett belopp som motsvarar det
belopp från vilket befrielse medgetts.

Första och andra styckena gäller inte om varan förtullas för någon som
har rätt till tullfrihet enligt 6 § lagen (1987:1069) om tullfrihet
m.m. eller som har tillstånd till tullbefrielse enligt 58 §.

Särskilda föreskrifter

71 § Om en vara för vilken tullfrihet, som inte är temporär, har
medgetts, inte används på det sätt eller för det ändamål eller i den
verksamhet som angetts som förutsättning för tullfriheten, skall den som
medgetts tullfriheten utan dröjsmål anmäla det till tullmyndigheten. Vad
nu sagts gäller dock inte om mer än fem år förflutit från den dag då
varan anmäldes till förtullning till den dag varan får annan användning.

Tullmyndighet får, om särskilda skäl föreligger, medge befrielse från
anmälningsskyldighet enligt första stycket.

Bestämmelser om att den som förfogat över en förtullad vara i strid mot
föreskriven förutsättning för befrielse från eller nedsättning av tull
eller annan skatt inte skall få åtnjuta förmånen finns i 82 § tullagen
(1987:1065).

Bestämmelserna i första–tredje styckena tillämpas även i fall då tull
sätts ned enligt 9 § första stycket lagen (1987:1069) om tullfrihet
m.m. eller då en vara förtullats för att användas för visst ändamål, som
enligt tulltaxelagen (1987:1068) medför lägre tull än som annars skulle
ha utgått, men varan inte använts för det angivna ändamålet.

72 § Bestämmelser om tullskyldighet för den som förfogat över en vara,
för vilken temporär tullfrihet medgetts, i strid mot villkoren för den
temporära tullfriheten finns i 82 § tullagen (1987:1065).

73 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1987:1069)
om tullfrihet m.m. och denna förordning meddelas av
generaltullstyrelsen. När styrelsen meddelar verkställighetsföreskrifter
skall den iaktta internationella förpliktelser som Sverige påtagit sig
och, om det behövs, samråda med annan berörd myndighet.

Avgifter för vissa ärenden

74 § Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt lagen
(1987:1069) om tullfrihet m.m. eller denna förordning i de fall som
framgår av andra stycket.

För avgifternas storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser
tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass

Restitutionstillstånd enligt 23 § första
stycket lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m. 4
Tillstånd till tullbefrielse enligt 58 § andra
stycket denna förordning 3
Förordning (1992:214).

Övergångsbestämmelser

1987:1289

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988, då
tullkungörelsen (1973:1014) skall upphöra att gälla.

Anmälan enligt 17 § tullkungörelsen och tillstånd till tullnedsättning
enligt 33 § tredje stycket tullkungörelsen gäller fortfarande.

Restitutionstillstånd enligt 56 § tullkungörelsen och tillstånd till
tullbefrielse enligt 60 § tullkungörelsen gäller fortfarande.

Äldre föreskrifter om tullrestitution gäller fortfarande i fråga om
varor som före den 1 januari 1988 utförts eller blivit föremål för annan
åtgärd som vid tullrestitution jämställs med utförsel.

Om det i en författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts
genom en föreskrift i denna förordning tillämpas den nya föreskriften.

1988:1208

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Bestämmelserna i
36 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den
1 januari 1988.

1993:162

Denna förordning träder i kraft den 20 april 1993. Den skall dock
tillämpas för tiden från och med den 11 april 1993.