/r1/ Förordning (1987:1290) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.;

SFS nr
1987:1290
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1987-12-17

1 § För varor, som är upptagna i den förteckning som är fogad som bilaga
till denna förordning, gäller tullfrihet.

2 § Beträffande varor för vilka i förteckningen under kolumnen
Anmärkningar anges ordet Anmälan tillämpas bestämmelserna i 6 § första
stycket och 71 § första–tredje styckena tullfrihetsförordningen
(1987:1289).

3 § Generaltullstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.