/r1/ Förordning (1987:1323) om behörighet att avgöra vissa ärenden enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring;

SFS nr
1987:1323
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1987-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS1988:967

1 § Försöksverksamhet med förenklat beslutsförfarande enligt 8 kap. 4 §
första stycket lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring får äga rum hos
Malmö, Malmöhus, Bohusläns och Älvsborgs läns allmänna
försäkringskassor.

2 § I en försäkringskassa som nämns i 1 § får ärenden om arbetsskada
till följd av buller eller i form av pleuraplack till följd av inverkan
av asbest avgöras av en tjänsteman hos kassan. Vad nu sagts gäller inte
ärenden som angår livränta till den försäkrade eller ärenden som är av
vidlyftig eller svår beskaffenhet.